14
Bzkq Pikitiq Leplz Kcng Nzrlxngiti-krdr Tqngrgo
Mnc-zpwxamu badr leplz kcng drtwrdr tqlitrpz mz da, murde trnzkrlzlru kx da kx nzalelr tubqbz mz nzobqkr Gct o trtingr. X bzkq otablramu badr mz drtwr kx blepxngr mz nzao-krmu drtwrmu. Murde kzdung leplz nzlxngitilr kx takitrde nzmu-krdr dakxnzng amrlx. A' kzdu-kzng leplz trnzmuu ncvr animol, murde mz drtwrdr rpwa'ngr Gct x nzrlxngiti-krdr ngrgo mz nzmu-krdrle. *
Mrlx kx krlzle nzmungr dakxnzng amrlx bzkq obqszo-ngrde ncblo kc trmuu ncvr. X doa kx trkrlzleu nzmungr ncvr, bzkq pikitile ncblo kc tqmu dakxnzng amrlx, murde tr-rpwa'-ngru Gct. ?Nim neke kc tqkxmu nzycmne-krde lc? Murde trtakitrdeu nzpikiti-krm kxnzawz neng Gct! Trnzwztrpwzu bam! A' Kxetu sa napibzle mz kxnzawz nedeng kx nzale-krdr da kxtubq o trtingr. Kxnzrlxngiting amrlx nidr leplz nedeng, murde okatrle nidr amrlx, kxmule-esz' nzrlxngiti-krdr mqngi o ngrgo. Mz nqmq lcpwz, kzdq ncblo mz drtwrde kzdq zbq kxesz' myapxbz mz zbq amrlx. X kzdq kz ncblo mz drtwrde zbq amrlx kxmu-txpwzle esz'. Doa kxesz' mz nimu nakrlz-angidrle nike lxngitile, x navz-nqblqle mz nzmnc-krde. Murde mrlx kx rpi drtwrde kzdq zbq kxesz' myapxbz mz zbq amrlx, alebzle mz Kxetu. X krkcng tzmung dakxnzng amrlx, nzalebzlr mz Kxetu, murde nzawi-ngrbzlr bade. X leplz kx trnzmuung ncvr, nzale-kzpzlr mz Kxetu mz nzawi-krbzlr bade. Nzabrtzlvzkr Gct nidr vzpxm mz nzale-krbzlr da bade. Mz nzao-krgu drtwrgu nigu kxnzrlxngiting, da kxmyapxbz trngiu nzamatqkr leplz nigu mzli ka mz nzlu-krgu o mzli kc nabz-ngrgu. A' da kxmyapxbz nzamatqkr leplz Gct mz nzmc-krdr nqmq krgu mzli ka x mzli kc nabz-ngrgu. Mz nzmu-krde lcde, kxmule-esz' luku o bzku nede nigu Kxetu rgu. X nakrlzamu kx Kraes bz x lu-mop murde nanginide Kxetu r kxnzlubeng x kxnzbzpeng. 10 Mz nzmu-krde lcde, bzkq pikitiq x obqszoq kztemqng. Murde mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs, sa natutrpzku amrlx ngrgu mz mz Gct, mz nzpi-krmle bagu kx vz-rbrku o trtingr. 11 Murde mz Nzryrngrkxtr Kxetu rgu rpile kx, “Da kc tqpibo bamu sa natutr angidr, murde ninge Yawe Gct kc tqlu alo. Leplz amrlx sa na-atuobzng zpr bange. x naplzpxlr natq ngr nzrglqpxngr ninge.” 12 Mz nzmu-krde lcde, nigu leplz amrlx sa napipxbzku mz Gct nqmq krgung x da kx alekung amrlx mz nrlc ka.
13 Mz nzmu-krde lcde, bzkq vz zvz nzpikiti-lzbq-krmu. A' na-aoti drtwrmu kx bzkq aleamu da kx na-atrkatile nzrlxngitikr kztemung o na-ataole nidr mz alwx. 14 Mz nzaxvctr-krbo lc mz Kxetu rgu Jiszs, lxngiti-angidrx kx trpnzngr dakxnzng kx trtakitrdeu nzmungr mz nzobq-krde. A' nzmu mzlenge rpi drtwrde kx kzdung dakxnzng trtakitrdeu mz nzobqkr Gct, trtakitrdeu nzngq-krdeleng. X bzkq atrkati-ngrbo nzrlxngiti-krde. 15 Nzmu nzmu-krm ncvr atrkatile nzrlxngitikr kztem x ataole nide mz alwx, e bzkq ngqnle. Murde Kraes bz-ngrde nzarlapx-krde nide. X da kx atrkatile nzrlxngitikr kztem, trvzpxpuu mz nivz. 16 Mz nzmu-krde lcde, bzkq ale-zvzq da kx mrlzbz bam esz'-krm, murde ma tqataole kztem mz alwx x sc tzpibqtipengr leplz nim. 17 Murde mz nznginikr Gct king rmu, da kx myapxbz trngiu nzmungr x nzrmnqngr. A' da kcng tqmyapxbz da lcde seleng tq: nztubqkr nzmnc-krmu mz nzobqkr Gct, nzmnc-zpwx-krmu badr kztemung kxnzrlxngiting, x nzprtr-krmu mz nzabrtzngr kx vzpxm mz Mqngrkxtr. 18 Murde krkcng nawztrpzng mz Kraes mz nzvz-nqblq-krdr da lcdeng, sa na-abrtzlvz Gct nidr x na-amatq kz leplz nidr.
19 Dekc na-ale-ngrgu da kx na-amnc-zpwxle nigu x na-amqngile nzrlxngiti-krgu. 20 Nzmu nzngq-krmu dakxnzng na-atrkatile da kx na-alebz Gct mz kztemung, bzkq ngqamu dakxnzng lcng. Murde dakxnzng amrlx takitrde nzmungr mz nzobq-krde. A' trtakitrdeu nzngq-krmu dakxnzng kx nabatrpzle mz kztemung nztao-krdr mz alwx. 21 Bzkq aleamu da kx krlzle nzbatr-krbzle mz kztemung nztao-krdr mz alwx, kxmule-esz' da kx ngqnamu o da kx mnqamu. 22 Doa kxesz' mz nimu, bzkq alvztrpzme nike lxngitiq mz da lcng mz kztemqng, murde navz-nqblq-kzlr me pnz drtwrm. A' pi txpwz nzrlxngiti-krm mz Gct. X mz nzvz-nqblq-krmle, Gct trnapipwzleu bam kx vz-rbrq, a' sa na-abrtzlvzle nim. 23 A' doa kx drtwrde litrpz mz dakxnzng kx ngqde, alepele da kx vz-rbr. Murde trvz-nqblqleu da kxtubq mz nzobqkr Gct mz nzrlxngiti-krde. Mzli kznike doa ale-ngrde da kx atrkatile nzrlxngiti-krde sc tqalepele alwx mz nzobqkr Gct.
* 14:2 14:1 Bzkq otablrku mz da kx tryctru mz Nzryrngrkxtr. X mou, bzkq otablrku mz dalr Nzryrngrkxtr kx tropxu, x drtwr lrmakxtr tresz'titru elr, da kc tqwai mz nzwrkxtrngr. A' takitrde nzatubqti-krgu leplz kcng tzaleng alwx x tzxpqbrlr-ngrdr natq Gct. 14:2 Lou sc Mosis rpwa'-ngrde nzmungr kzdung dakxnzng. A' mzli kc lr Jiu tzlxngitipe-ngrdr Jiszs, nardr tryrplatrpwzu kx mzli ka takitrpede nzmu-krdr dakxnzng angidr amrlx. 14:11 Asaea 45:23; Filipae 2:10-11