2
Wudani-yung-gala nga-wijangani, waari ngaynjanggi nugurri-wuy anaaynbaj, marri waari nganambaambulijgaa nugurru.
Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ngaya-maynji nganamba-wurrij-galadi-wana-windiyung, warraaynbaj waari ngambi-wurrij-maṉdhi ngaya anaani. Nugurru-waj-bugij ngirri-wurrij-maṉdhii, ngaya yamba ngana-wurrij-galadi-waa nugurru aadanu anubani-yunggaj. Wudani-yung-gala, ngaya anubani-yung nga-yandharrgini anaaynbaj ana-wubiba nugurri-wuy, anaani nga-yambini andhurrg nugurri-wuy.
Yigaj! Waari ngaynjambini anudaju nugurri-rruj, ngaya yamba waari nganamba-nani anubani anaaladi nurraaṉbaaṉbini-yinyung nugurru. Yagu ngaya ngana-ngaynbandii ngirri-wurrij-majgang aadanu ngaya. Marri nga-marrbuy ngaya, nugurru warraarrawindi-lhangu numburru-dhi-maṉdhina aadanu. Bani-yung marri, ngagurru anaani ngaambu-wurrij-maṉdhiyn. Anubani-yung nga-yandharrgini anubani ana-wubiba nugurri-wuy, waari anubani-yung ngamburrij-gaḻaaḻarrangi ngaya. Anubani-yung nga-wurrij-galadi-wiiyn-bindiyung, yijgubulu. Anubani-yung ngaalharaguni-windiyung nugurri-wuy aadanu, marri nga-rugu-ruguni nugurri-wuy ngijang. Anubani-yung nga-yandharrgini, yagu waari anubani-yung nganamba-wurrij-galadi-waa nugurri-wuy. Anubani-yung nga-yandharrgini ana-lhaawu, ngana-marrbuy-waa yungguyung, ngaya ngana-ngaynbandii-windiyung aadanu.
Numbunaagajij-garruyn nugurri-nyinyung na-nilharri, ani-warrgarrga.
Aynjaabu-nyung dagu waḻyinyung nugurri-rruj, dagu nga nugurru nani-wurrij-galadi-wayn aadanu. Yagu yagi ngaya nga-yami nga-yambi aniij-baḏa-waḏaḏ ana-lhaawu. Niga waari ngambani-wurrij-galadi-waa ngaya. Yagu nugurraa niga aadanu nani-wurrij-galadi-wayn, yagu wirrig-bugij, nugurru.
Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ngaya yagi nganaambulijgi nubagi na-waḻyinyung. Nugurru yamba nuunu-wungarri-dhijgaa aḏaba niga.
Marri numbunaagajij-garruyn nugurru, marri numbunu-wurrij-maṉdhang niga. Yagi yadhu ni-wurrij-galadi-wi windiyung niga, niga yadhu waari nuunu-winyig-gi niga. Wudani-yung-gala nga, ngaya ngana-yandhawiwanjii, ngana-lhangayaana nugurri-wuy, numburru-yaarri nigawi-wuy, marri numbunu-bajiyina nuunu-ngaynbandii yijgubulu-windiyung niga.
Yigaj! Anubani-yung nga ana-wubiba nga-yandharrgini-yinyung nugurri-wuy, ngana-ngaynbandangi nga-marrbuy-maa nugurri-nyinyung aadanu. “Yuga warruburru ngambambi-yandhurrbangana ngaya?” nga-yamayn ngaya.
10 Ngaya ngana-magana aḏaba. Nugurru-maynji nambaagajij-garruyn warraaynbaj, ngaayung ngambaagajij-garruyn, ngaayunggaj. Marri anubani-yung-maynji warrubawi-yung wu-waṉbini anaaladi, marri ngaya ngambaagajij-garruyn warrubawa-yung, nga-waṉbini aḏaba raga-ragij na-Jesus Christ-duj, nugurraa yungguyung aadanu. 11 Nguynju yadhu nubagi-yung na-baḏirrnya-yung yagi yungguyung nani-dhaayurri nugurru aadanu. Ngagurru yamba anaani ngurru-marrbuy na-baḏirrnya-yung na-Satan, niga aniga-yung ni-wijangayii-yinyung ana-lhaawu.
Warruburru-yung wirri-lhaawu-yarrijgina-yinyung wugurru wurru-yamana nguynju yaga arrawuj-mamaaḻang-jii, wurru-yamana.
12 Nugurru aadanu ngirri-yaynjangayii ngaya. Anubani-yumbaa nga-yanggi anubani ana-lhal wirri-mayana Troas, anubani ngaya ngarra-maga-magaa ana-mamanunggu ana-lhaawu na-Jesus Christ-inyung, nga anubani-yumbaa nga-wijangani na-Buunggawa anubani-yung niwu-burrangi maaḻamburrg-galawaj niga, nguynju yadhu nga-mijgalmini anubagu ngaya ana-Troas-duj. 13 Yagu anubani-yung ngaalharaguni ngaya nugurraa yungguyung. Waari yamba nganu-lhangarrmaa ngaya nubagi-yung naa-murruyung na-Titus, marri ana-lhaawu nugurri-nyinyung aadanu. Nga anubani-yung nga-yamayn ngaya “Wiiyaw” warruburru-wuy warra-wurru-wurruj-guy anubani-rruj ana-Troas, marri aḏaba nga-yanggi anubani buguni ana-lhal anu-muwaj Macedonia.
14 Yagu ngaya nganu-warraarriwana niga na-God. Nurru-waj yaani nga, niga na-God nani-burri na-Jesus-duj, marri nigaayung na-Jesus nanii-ḏagaani nurru, marri niga ni-lhuḏ-jaarri-wugij. Nurru anaani nuunaa-mijgalmina na-God, nguynju yadhu warruburru-yung warra-wurru-wurruj amburru-marrbuy na-Jesus ana-lhal-lhangu-waj. Dani-yung wu-yamana nguynju yaga aarrawuj-mamaaḻang-jii wiijamana wugurru. 15-16 Warruburru yamba warra-wurru-wurruj na-God wani-wiri-gana-yinyung, anubani ana-lhaawu wu-yamana aarrawuj-mamaaḻang-jii, wiijamana yamba ana-wiri wugurri-wuy. Yagu wugurraayung warruburru-yung wurru-jadugina-yinyung, anaani ana-lhaawu wu-yamana nguynju yaga aaladi-yii wubani aarrawuj-mamaaḻang, wiijamana yamba ana-ngawij wugurri-wuy. Anaani wiijamana, na-Christ-jinyung ana-lhaawu. Warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung, wugurru amburru-wiri, yagu wugurraayung waari-yinyung amburru-jambarrgang, amburru-jadugina wugurru.
Nugurru aḏaba ngirri-magana aadanu. Yangi-nyung yuga wirri-waṉagana ana-lhuḏ, warrubawi-yung, wii-rajaarrijgana ana-lhaawu wugurru? Waari warraaynbaj.
17 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Warraarrawindi yaga warra-mulung-aynbaj wirri-waṉa-waṉagana anubani-yung ana-lhaawu na-God-jinyung wubani-yung-jii yaga a-ngurrji-yii warriiyii-yinyung a-wuṉuga yungguyung. Yagu ngaayung anaani waari ngaynjamang wugurri-yii, niga-waj yamba God ngaya ngani-lharrgang anaani. Nga-yambina yijgubulu-windiyung, nga-marrbuy yamba anaani niga ngani-nayii, marri ngaya nganaa-mijgalmina na-Jesus Christ-jinyung.