2
Na-Jesus Christ ngarranii-jambina ngagurraa yungguyung na-Baba-wuy.
Ngayawi-nyinyung mijburrayung, anaani nga-warrarrii ana-wubiba nugurri-wuy, nguynju yadhu yagi yungguyung nurru-waṉbi anaaladi. Yagu warraaynbaj-maynji ambu-waṉbina anaaladi, aynjaabu-nyung wurrujung ni-lhara na-Baba-rruj, Jesus Christ, dagi-yung na-maaḻamburrg-jung, ngarranii-jambina ngagurraa yungguyung na-Baba-wuy. Niga-waj ngarrani-bayarra-gaa ngagurri-nyinyung anaaladi. Waari ngagurraa-wugij-magaa, anaani-rruj ana-lhal-lhangu-rruj warraawurru warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj wugurraayunggaj.
Ngagurru-maynji ngaanggu-yandhurrbangana ana-lhaawu nigawi-nyinyung, anubani-yung ngaambu-marrbuy-mana anaani, ngaambu-marrbuy-mang niga. Warraaynbaj-maynji ambu-yamang “Ngaya nga-marrbuy naadagu,” yagu yagi-maynji warrubawi-yung wirri-yandhurrbi anubani ana-lhaawu na-Baba-yinyung, warrubawi-yung ambu-wawaḻii, marri anubani-yung aniijgubulu ana-lhaawu waari anubagu wu-burrangi wugurri-rruj. 5-6 Yagu ngagurru-maynji ngaanu-yandhurrbangana ana-lhaawu na-God, ngagurru nguunaa-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung na-God, anubani-yung wu-wandhurrg ngagurri-rruj. Ngagurru-maynji ngaambu-yamana “Anaani ngaya nga-burraa nigawi-rruj na-Christ-duj,” anubani-yung ngaambu-waṉbina nguynju nigawi-yii, ni-waṉbini-yinyung. Aadanu anggiij-maṉdhiiyn. Wudanila-wala anaani ngurru-marrbuy, anaani ngurru-burraa nigawi-rruj.
Ngagurru ngaambaa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina.
Gurruwaj, guwaj-gaang, anaani ana-lhaawu nga-warrarrii nugurri-wuy, anaani waari anggu-gadhuwa-magaa wugurru. Anaani anu…bani-yunggaj ana-lhaawu. Nirri-waṉagaa anaani ana-lhaawu wubani a-wulhu-wulhurr-waj. Anubani nurru-wawanggini anubani-yunggaj nugurru. Yagu anubani ana-nungguḏaaba ana-lhaawu, aadanu ari wiij-gadhuwa. Aadanu yijgubulu, nigawi-nyinyung marri nugurri-nyinyung. Anaani wiijamana. Anubani-yung wu-lhalmbaarrii ngubindi nugurri-rruj. Anubani-yung anaangamungamug aḏaba anggu-jadugiiyn wugurru.
Warraaynbaj-maynji warra-wurruj ambu-yamang “Ngaya anaani nga-burraa wu-lhalmbaarrii-rruj,” yagu warrubawi-yung ambarra-wurrij-bangana wugurri-nyinyung warra-minilharri-yung, warrubawi-yung ambu-burraa-wugij wubani aangamungamug-duj. 10 Yagu warra-mulung-arrgi-yung-maynji ambarraa-ḏamarr-ngu-burraa warra-minilharri-yung, warrubawi-yung ambu-burraa wu-lhalmbaarrii-rruj. Anubanila-wala wu-lhalmbaarrii-wala, anaaynbaj waari ambanggu-dhanggalmang wugurru. 11 Yagu warra-mulung-arrgi-yung-maynji ambarra-wurrij-bangana warra-minilharri-yung, warrubawi-yung ambu-burraa anggaangudumana-rruj, marri ambu-yarra-yaarri anggaangudumana-waj. Warrubawi-yung ambu-maḻaḻadi aniga-wuy ari ambu-lharug-jaarri. Anubanila-wala waangudumana-wala, waari yamba wurraarranggi wugurru.
Ngagurru yagi ngirrii-ḏamarr-ngu-burrangi anaani ana-lhal.
12 Ngaya anaani nga-warrarrii nugurri-wuy warra-mijburrayung-guy. God yamba niga-waj naniigajij-garruyn anaaladi, nigawi-wala na-Christ-gala ni-waṉbini-wala.
13 Ngaya nga-warrarrii anaani nugurri-wuy warra-mi-ninyarra-yung-guy. Yagu yamba nurru-marrbuy niga nubagi ni-wiri-yinyung, anubani-yung ana-wulhu-wulhurr-waj nugurru.
Anaani nga-warrarrii nugurri-wuy warra-mijgulmurr-wuy. Nugurru yamba nurru-lhuḏ-janggi naaladi-nyung-gala na-baḏirrnya-yung-gala aadanu.
Marri nga-warrarrii nugurri-wuy warra-mijburrayung-guy, nugurru yamba nurru-marrbuy na-Baba niga.
14 Nga-warrarrii nugurri-wuy warra-mi-ninyarra-yung-guy, nugurru yamba nurru-marrbuy niga, nubagi ni-wiri-yinyung anubani-yung ana-wulhu-wulhurr-waj.
Anaani nga-warrarrii nugurri-wuy warra-mijgulmurr-wuy, nugurru yamba nurru-waḏa-waḏaḏ, marri ana-lhaawu na-God-jinyung wu-burraa nugurri-rruj, marri nugurru yamba nurru-lhuḏ-janggi nubagi-yung naaladi-nyung-gala na-baḏirrnya-yung aadanu.
15 Nugurru yagi nirrii-ḏamarr-ngu-burrangi anaani ana-lhal, marri anubani anaaynba-gaynbaj-jinyung anaani-rruj ana-lhal-uj. Warraaynbaj-maynji warra-wurruj ambirri-ngaynbandii ana-lhal, warrubawi-yung waari wunu-ngaynbandi na-Baba niga. 16 Yaani-yung ana-lhal-uj. Warra-wurru-wurruj wirri-ngaynbandii yij-galaaladi, anubani-yung wu-burraa-yinyung ana-lhirribala wugurri-rruj, marri warra-wurru-wurruj wurraarra-ngaynbandii wurraarra-nayii-yinyung, marri warra-mulung-arrgi-yung warra-wurru-wurruj wurru-lhama-lhamina, wugurri-nyinyung-gala anaarra. Aadanu waari na-Baba-wala anggiij-janggi. Aani-rruj-jinyung a-lhal-uj aadanu. 17 Yagu anaani ana-lhal anggu-jadugiiyn, marri anaani anaarrawindi-lhangu ana-lhal-uj-jinyung, wirri-ngaynbandii-yinyung warra-wurru-wurruj, anubani anggu-jadugiiyn wugurru. Yagu warraaynbaj-maynji ambirri-waṉbina anubani na-God-jinyung aniwu-ngaynbandang, warrubawi-yung ambu-burraa anggu-wuguuguni wugurru.
Nubagi-yung naaladi-nyung, nu-wurrij-bangana na-Christ-guy.
18 Mijburrayung, anaani aḏaba wiij-barubaj-mana wu-dhaag-mana wugurru. Nugurru nurraawanggini anubani-yunggaj naagila nubagi-yung naaladi-nyung. Nubagi-yung nu-wurrij-bangana na-Christ-guy. Anaani wiij-nguynju, arraarrawindi wunu-wurrij-bangana na-Christ, wurru-yanggi aḏaba. Aadanila-wala, anubani-yung ngagurru ngurru-marrbuy anaani aḏaba wu-dhaag-mana wugurru. 19 Warraawurru-yung warra-wurru-wurruj wunu-wurrij-bangana-yinyung na-Christ, warraawurru-yung aḏaba wuu-yarramaa ngagurri-wala. Anu…bani-yunggaj ngurraanggarra-ngu-burri, yagu waari ngagurri-nyinyung-magaa wugurru. Warra-wurru-wurruj-maynji anubani-yung ngagurri-nyinyung-maynji, anubani amburru-burraa ngagurri-rruj wugurru. Yagu warruburru-yung wuu-yarramaa-yinyung ngagurri-wala, ngurru-marrbuy warruburru ngagurri-nyinyung-magaa waari.
20 Nigaayung nubagi na-God na-Maṉngulg-jung, nubagi ngarraniini, ana-Maṉngulg Mawurr, nguynju yadhu nugurru aadanu numburru-marrbuy yungguyung, warraarrawindi-lhangu. 21 Ngaya anaani nga-warrarrii nugurri-wuy, yagu waari numburru-maḻaḻadi-magaa anubani aniijgubulu. Nurru-marrbuy anubani-yung aḏaba. Warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung anubani wurraawaḻii, yagu waari naambi-dhaayurri, nurru-marrbuy yamba aniijgubulu ana-lhaawu na-Jesus-inyung wugurru. 22 Warraawurru-yung wurru-yamana, “Na-Jesus waari ani-Messiah-magaa, waari ani-runggal-magaa.” Dani-yung wurru-yamana, wurru-wawaḻii wugurru. Warraawurru-yung wunu-wurrij-bangana na-Christ-guy. Warruburru-yung nubagi na-Baba marri na-Niwiyayung warraandirrii wugurru. 23 Warraawurru-yung wunaandirrii na-Niwiyayung, marri anaani wiij-nguynju, waari warraawurru-yung nigawi-nyinyung-magaa niga na-Baba. Yagu nugurru-maynji nambarra-magana, numburru-yamang “Na-Niwiyayung nubagi-yung na-Runggal-yung,” anubani-yung nugurru nigawi-nyinyung na-Baba-yinyung aadanu.
24 Anaani ana-lhaawu nurraawanggini ana-wulhu-wulhurr, anaani ana-lhaawu anggu-burraa yaaji amaamburumburung-duj. Aniijiijung-maynji ana-lhaawu anggu-burraa manaamburumburung-duj, nugurru numburru-burraa na-Niwiyayung-duj marri na-Baba-rruj. 25 Anubani-yumbaa ngagurru ngarrani-lhalamayaa anaani ana-wiri, anggu-wuguuguni wugurru.
26 Warraawurru-yung warra-mulung-arrgi-yung nambi-dhaayurrii wugurru. Anaani nga-warrarrii ana-lhaawu nugurri-wuy, wugurri-wala. 27 Yagu anaani ana-Maṉngulg Mawurr nugurri-rruj, aadanu wu-burraa, nguynju yadhu warra-mulung-arrgi-yung yagi nambi-dhaayurri nugurru. Aadanu ana-Maṉngulg Mawurr wu-burraa-yinyung nugurri-rruj, danu aḏaba ninggu-yiyina anubanila anaarrawindi-lhangu. Anubani ninggu-yiyina-yinyung, anubani yijgubulu. Waari anggiijanggaḻij-magaa wugurru. Anaani ana-wulhu-wulhurr-waj anubani nanggu-yiyini nugurru, anaani ana-lhaawu. Nugurru numburraawanggina-wugij anaani ana-lhaawu, marri numburru-burraa nigawi-rruj aadanu.
28 Ngayawi-nyinyung mijburrayung, aadanu numburru-burraa na-Christ-duj. Anubani-yumbaa-maynji aniirrarra-giiyn niga, yagi ngagurru ngurru-ḏirrngawi, marri yagi ngurraambuli marri yagi ngurru-yarrami nigawi-wala, anubani-yumbaa-maynji ani-dhirridang niga.
29 Yanga-yangi warruburru-yung wurraambuḻwiyn-jinyung nigawi-wala? Nugurru nurru-marrbuy, anubani-yung niga ni-maaḻamburrg. Anaani wiijamana, ngagurru-maynji ngaambu-waṉbina maaḻamburrg, ngagurru ngurraambuḻwiyn aḏaba nigawi-wala anaani.