14
Jesus marri nigawi-nyinyung warra-mijgalgur-yung.
Anaani-yung Jesus ni-yambini ana-lhaawu. “Nugurru yagi nurru-wurrij-galadi-wi. Nugurru nunaa-ngu-jambarrgina na-God. Marri ngaayunggaj ngirrii-ngu-jambarrgina anaani. Ngayawi-nyinyung na-Baba-yinyung anubani ana-wumurrng, arrawindi anubani ana-gara wu-burraa. Ngaya ngana-magana anaani yamba yijgubulu. Anaani aḏaba ngaynjaarri buguni. Marri nganambaanga-maṉdhii nugurraa. Nganambaa-garraalgaalgurmani nugurraa yungguyung. Anubanila-wala wurrugu, ngijang ngandaagiiyn. Marri ngayaajbaj nganamba-mani nganamba-yarrijgina ngayawi-wuy. Marri numburru-burraa ngayawi-rruj aḏaba. Nurru-marrbuy aḏaba nugurru aniga-wuy ana-lharug ngaynjaarri-yinyung ngaya.” Dani-yung ni-yambini na-Jesus.
Nigaayung na-Thomas nu-yamijgayn nigawi-wuy, “Runggal-yung, nurru nurru-maḻaḻadi aniga-wuy nuynjaarri aadanu. Naambu-yaminggarrang naanggu-lhangarrmang nurru ana-lharug anubuguni?” Ni-yamayn.
Na-Jesus nigaayung ni-yamayn, “Ngaya-waj yaani ana-lhaḻagarr-inyung marri ana-lharug-jinyung. Anubani aniijgubulu-yinyung yaani nga ngaya-waj. Marri anubani ana-wiri yaani ngawu-waṉagana ngaya-waj. Waari warraaynbaj wu-rumi nigawi-wuy na-Baba-wuy. Yagu nugurru-maynji numburru-jambarrgina ngaya, bani-yung numburru-yaarri na-Baba-wuy.
“Yuga nurru-marrbuy anaani ngaya?” Wani-yamijgayn warruburru-yung-guy. “Aḏaba nga nugurru numburru-marrbuy-dhina na-Baba nigaayunggaj. Marri anaanila-wala nga ana-yimbaj nurru-marrbuy niga marri nuunu-nani aḏaba niga.” Dani-yung yigaj ni-yamayn.
Nigaayung na-Philip nu-yamijgayn nigawi-wuy, “Runggal-yung, nimba-bajiyina nugawi-nyinyung na-Ninyarra. Bani-yung aḏaba naambu-waḻaaḻarrii.” Dani-yung ni-yamayn.
Nigaayung na-Jesus ni-yamayn, “Philip, ngagurru aḏaba ngurraanggarra-ngu-burri wu…bani-yunggaj. Yuga nagang waari-wugij ba-marrbuy-maa ngaya? Warraaynbaj-maynji warra-wurruj ngaya ngambambi-nayii, na-Baba ambunu-nayii nigaayunggaj. A-yangi yungguyung nagang nimba-yandhawiwana, wa-bajiyina na-Baba? 10 Aadanu nagang waari ba-jambarrgini ngaya? Philip, ngaya anaani nga-burraa na-Baba-rruj, marri niga na-Baba ni-burraa ngayawi-rruj. Anaani nga-yambina-yinyung nugurri-wuy, waari ngaynjambang ngayaajbaj-mirri. Yagu na-Baba ni-burraa ngayawi-rruj, marri wudanila ni-waṉbina anaarrawindi-lhangu ngayawi-yii nga-waṉbina-yii. 11 Numburru-jambarrgiiyn ngaya anaani nga-burraa nigawi-rruj, nigaayung na-Baba ni-burraa ngayawi-rruj. Yagu numburru-jambarrgiiyn wubani ngaaṉbina-yinyung aniij-mamaaḻang aynba-gaynbaj-jinyung.”
12 Na-Jesus niga ni-yambini-wugij. “Ngubindi ngubindi ngana-magana nugurri-wuy, warraaynbaj-maynji warra-wurruj ambu-jambarrgiiyn ngayawi-wuy, anaani wiij-nguynju ambu-waṉbina nguynju ngayawi-yii ngaaṉbina-yii. Marri ambu-waṉbina ngijang, yij-mamaaḻang-galawaj yamba anggiij-ḏunggal, ngaya yamba anaani ngaynjaarri na-Baba-wuy. 13 Nugurru nurru-jambarrgina ngaya, marri ngirri-yandhwiwana-maynji, nganambaa-gaṉbina anubani anaarrawindi. Nguynju yadhu warraarrawindi yungguyung ambunu-warraarriwana niga na-Baba, niga yamba ni-mamanunggu. Ngaya yamba anaani nigawi-nyinyung na-Niwiyayung anaani-yung. 14 Nugurru-maynji ngirrii-ngu-jambarrgina ngaya, marri ngirri-yandhawiwana, bani-yung nganggaṉbina.”
Niga ambani-lhalamayana ana-Maṉngulg Mawurr.
15 Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Nugurru-maynji ngaya ngirrii-ḏamarr-ngu-burraa, nugurru anaani ngirri-yandhurrbangana, ngayawi-nyinyung-jinyung anaani ana-lhaawu. 16 Marri anaani ngaynjambina ngayawi-wuy na-Baba-wuy. Nguynju yadhu niga ambani-lharrgang aynbaj. Bawa-yung nga nambambi-guwaj-gana nugurru. Anubagu nambambii-ngu-burraa anubani-yung anggu-wuguuguni, numburraanggarra-ngu-burraa.
17 “Naagi-yung yamba, na-ni-mawurr-yung nigawi-nyinyung, ana-Mawurr anubani, narranggu-yiyina aniijgubulu-yinyung nugurri-wuy. Warruburru warra-wurru-wurruj anaani-rruj-jinyung ana-lhal, anubani-yung yagi wirri-mi ana-Maṉngulg Mawurr. Waari yamba ambirri-nang wugurru. Waari amburru-marrbuy-magaa wugurru. Yagu nugurraayung anubani-yung nurru-marrbuy ana-Mawurr, danu yamba wu-burraa nugurri-rruj, wurrugu marri anggu-burraa lhirribala nugurri-rruj.”
18 Na-Jesus anaani ni-yambini-wugij. “Ngaya ngaynjaarri, yagu yagi nga-yami nganaarru nurru-lhalga-mi nguynju yaga warra-mijburrayung-jii waari wurru-burrangi-yinyung warra-mijbiibi-yung-duj yagu warra-mi-ninyarra-yung-duj. Ngaya anaani marri ngandaagiyn nugurri-wuy. 19 Anaani mal-dhamun.gurrg wugurru warra-wurru-wurruj waari ngambi-ni ngaya anaani-rruj-jinyung ana-lhal, yagu nugurru-waj ngirri-nayii. Ngaya anaani nga-wiri, marri nugurraayunggaj numburru-wiri ngayawi-yii.
20 “Yijbanu marri numburru-marrbuy-mang ngaya anaani nga-burraa na-Baba-rruj marri numburru-burraa ngayawi-rruj marri ngaayung nga-ngu-burraa nugurri-rruj. 21 Warraaynbaj-maynji warra-wurruj ambirri-waṉagana anubani ana-lhaawu-runggal ngayawi-nyinyung, marri anubani ambirri-yandhurrbangana-maynji, burru-yung ngaya ngamba-ngaynbandii marri burru-yung ngayawi-nyinyung na-Baba ambani-ngaynbandang wugurru. Marri ngaya ngamba-ngaynbandii marri ngamba-yiyina ngayaajbaj wugurri-wuy.” Dani-yung ni-yambini na-Jesus.
22 Nigaayung na-Judas, waari na-Judas Iscariot-magaa, naagi aynbajung na-Judas, naagi-yung nu-magayn, “Runggal-yung, ajigala yuga nagang nimba-bajiyina nurru anaani, yagu waari barra-yiyi warruburru-yung-guy warra-mulung-arrgi-yung-guy ana-lhal-lhangu-yinyung wurru-burraa?” Ni-yamayn.
23 Nigaayung na-Jesus nu-yambalmayn, “Warraaynbaj-maynji warrubawi-yung ngambambi-ngaynbandii ngaya, bawi-yung nga ambi-yandhurrbangana ana-lhaawu. Nigaayung na-Baba ambani-ngaynbandii wugurru. Ngaya marri na-Baba niiṉi naani-yaarri wugurri-wuy, marri naani-burraa bagu ngaambaanggarra-ngu-burraa ngagurru.
24 “Warraaynbaj-maynji yagi-maynji ngambi-ngaynbandi ngaya, warrubawi-yung waari wii-yandhurrbi ana-lhaawu-runggal ngayawi-nyinyung. Ngayawi-nyinyung anaani ana-lhaawu waari ngayawi-nyinyung-bugij-magaa anaani. Na-Baba-yinyung anaani nigawi ana-lhaawu-runggal. Niga-waj nga ngaya anaani ngani-lharrgang.”
25 Na-Jesus anaani ni-yambini-wugij. “Ngaya anaani ngurraanggarra-ngu-burraa nugurru, marri ngana-magana anaarrawindi-lhangu nugurri-wuy. 26 Yagu anubani ana-Maṉngulg Mawurr, na-Baba anubani aniwu-lharrgang nugurri-wuy, nugurru yamba ngirrii-ngu-jambarrgina ngaya. Wugurru-waj nambanggu-yiyina anaarrawindi-lhangu, marri nambanggu-maṉmani wugurru. Nguynju yadhu anubani numburru-marrbuy anaani ana-lhaawu anaarrawindi-lhangu, anaani ngana-magana-yinyung nugurri-wuy.
27 “Ngaya anaani nga-yaarri, yagu nganiiyii lhamaamura nugurri-wuy, marri anubani-yung anggu-burraa. Waari ngana-yu anubani-yung nguynju yaga warra-mulung-arrgi-yung warruburru-yung-jii warriiyii yaga anuuguni. Waari nga-yami. Ngaya nganiiyii lhamaamura-windiyung. Yagi nugurru nurru-wurrij-galadi-wi ana-lhirribala. Marri yagi anubani nurru-ḏirrngawi.
28 “Anaani wubani nurraawanggini ngana-magaa-yinyung ngaynjaarri-yinyung anuuguni, marri wurrugu anubani ngandaagiyn. Nugurru-magaa ngirri-ngaynbandangi-windiyung-magaa, nugurru numburraaḻaaḻarrangi, anaani yamba aḏaba nga-yaarri na-Baba-wuy. Na-Baba yamba niga ni-runggal-windiyung, anaani ngaya waari ngaynjamang nguynju nigawi-yii.
29 “Anaani ngana-magana nugurri-wuy, nguynju yadhu numburru-marrbuy wurrugu. Anubani-yung yingga anggu-waṉbina-maynji, anubani-yung numburru-jambarrgiiyn nugurru.
30 “Yagi ngana-magi ana-baḏag. Nubagi yamba na-baḏirrnya-yung niga ni-buunggawa-mana-yinyung anaani-rruj ana-lhal, yaagila aḏaba ni-yaarri. Yagu waari ana-lhuḏ ngayawi-wuy ani-waṉagang. 31 Nguynju yadhu warraarrawindi-lhangu amburru-marrbuy nganu-ngaynbandii-yinyung ngaya na-Baba, yagu ngaya ngaaṉbina na-Baba-yinyung anubani-yung ngani-yambina-yinyung anubani-yung.
“Ngaambu-ḻaḻagiiyn, marri ngaambu-yaarri.” Dani-yung na-Jesus ni-yambini.