16
Na-Jesus ni-yambini-wugij, wani-magaa warruburru-wuy wurru-marrbuy-maa-yinyung. “Danila-yung-galawaj ngaya ngana-magaa ana-wulhu-wulhurr-waj nugurri-wuy, yagi yungguyung nguynju nugurru nurru-yarrami ngayawi-wala. Warruburru nambambi-man-jarramijgana anubanila-wala ana-synagog-gala. Ngubindi ngarrubagi-rruj ngarraaḻirr aḏaba ngi-waṉina. Ari burru-yung mulung-aynbaj nambambiimana nugurru, ari warruburru amburraaḻamin-jamana yingga ambunaa-mijgalmina niga na-God.
“Wurrugu marri aniijiijung amburru-waṉbaaṉbina, waari yamba wugurru amburru-marrbuy-maa nubagi na-Baba, marri waari amburru-marrbuy-maa ngaayunggaj. Anaani aḏaba ngana-magaa anaani-yung, wurrugu, ngarrubagi-rruj ngarraaḻirr-maynji angi-waṉiyn, anaani aḏaba aniijiijung anggu-waṉbina, nugurru numburru-wijangayii ngayawi-nyinyung ana-lhaawu. Wiiya. Waari ngaya nganamba-magaa aniij-gulhu-wulhurr-waj anaani-yung ngaya ngurraanggarra-ngu-burri yamba nugurri-rruj.”
Anggu-mijgalmina-yinyung ana-Maṉngulg ana-Mawurr.
Na-Jesus niga ni-yambini-wugij. “Aḏaba anaani ngaynjaarri ngani-lharrgang-guy nubagi-wuy. Yagu nugurru waari ngirri-yandhawiwang, ‘Yuga aniga-wuy nagang ba-yaarri?’ Anaani ngana-magaa yigaj nugurri-wuy, marri aḏaba nurru-wurrij-galadi-wina-windiyung nugurru. Yagu ngana-magana yijgubulu nugurri-wuy, anaani-maynji ngaynjaarri, anaani anggiij-maṉdhina nugurraa yadhu. Ngaya-maynji ngaynjaarri, bani-yung marri anubani-yung nambanggu-maṉmani-yinyung nganggu-lharrgang yuwaagala nugurri-wuy, anubani ana-Maṉngulg Mawurr. Waari wu-rumi anubagala, ngaya nga-burraa-waj nugurri-rruj. Yagu ngaynjaarri-maynji, bani-yung marri, anaani-yung anggu-yaarri anubagala. Anaani ambanggu-yiyina warra-wurru-wurruj ana-lhal-lhangu-yinyung anaani-yinyung wiij-bulaynbaj-gala. Wubani aaladi-yinyung, marri maaḻamburrg, marri na-God-jinyung warruburru ambani-nguynju-nguynjijgana-yinyung.
“Anaani ana-Mawurr wu-magina aaladi-yinyung, waari yamba warruburru ngaya ngambambii-ngu-jambarrgini. 10 Marri ana-Mawurr wu-magina ana-maaḻamburrg-jinyung, yagu nga-yaarri aḏaba yamba na-Baba-wuy, marri nugurru yagi ngijang ngirri-ni aḏaba ngaya. 11 Marri ana-Mawurr wu-magina na-God-jinyung ambani-nguynju-nguynjijgana-yinyung, yagu yamba nubagi ni-buunggawa-mana-yinyung anaani-rruj-jinyung ana-lhal, na-baḏirrnya-yung nubagi yamba niiladi, nga na-God nu-lhajbiyn niga aḏaba.
12 “Ngaya anaani ngawu-waṉagana arrawindi lhaawu, anamba-magana-yinyung nugurru. Yagu yagi nurraawanggi, wu-waḏa-waḏaḏ yamba. 13 Yagu ana-Maṉngulg Mawurr anggu-waṉina nambanggu-bajiyina aniijgubulu-yinyung, nambanggu-bajiyina anaarrawindi-lhangu aniijgubulu-yinyung na-God-jinyung. Anaani ana-Mawurr yagi wu-wijangi wugurraajbaj-mirri marri nanggu-magi nugurru, yagu God-bugij aniwu-magana aniwu-yanguyii ana-Maṉngulg Mawurr-wuy marri anubani anggu-waṉbina-yinyung wugurru. Marri nga ana-Maṉngulg Mawurr nambanggu-magana nugurri-wuy.
14 “Wugurru anubani ana-Maṉngulg Mawurr nambanggu-yiyina, ngayawi-nyinyung ana-lhuḏ. Yagu yarrijgina anaani ana-lhaawu ngayawi-wala marri nambanggu-magana nugurri-wuy, anubani anggiij-garrarra-mana. 15 Anaarrawindi-lhangu ni-warra-waṉagana-yinyung na-Baba, anaani ngayawi. Yagu yamba dani-yung yigaj ngaya ngana-magaa nugurru, ana-Maṉngulg Mawurr yarrijgina anaani ana-lhaawu ngayawi-wala marri nambanggu-magana nugurri-wuy.”
16 Naagi-yung na-Jesus wani-magaa-wugij. “Anaanila-wala, mal-dhamun.gurrg, yagi ngaya ngirri-ni. Yagu wurrugu mal-dhamun.gurrg, ngijang ngirri-nayii ngaya.” Dani-yung ni-yamayn, wani-magayn wugurri-wuy.
17 Wugurraayung warra-mulung-arrgi-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung, wuu-yambiynjini, wugurraajbaj-balij, wuu-yambiḻibiḻingaynjini. “A-yangi yungguyung yuga naagi ni-yamba-yambina, ni-yamana, mal-dhamun.gurrg, yagi nguunu-ni, yagu wurrugu mal-dhamun.gurrg, ngijang ngaanu-nayii? Niga ngarrani-magana ngijang, aniigiyn niga na-ninyarra-yung-guy. 18 Yangi anaani wiijaminggarrina ana-lhaawu, ‘mal-dhamun.gurrg’, anubani ni-yamana yingga? Anaani ngagurru ngurru-maḻaḻadi anubani ni-yamba-yambina-yinyung.” Dani-yung warraawurru-yung wurru-yamaa, wuu-yambiynjini.
19 Nigaayung na-Jesus naagi-yung ni-marrbuy waadurru-yung wunu-ngaynbandangi ambunu-yandhawiwaa niga. Nga wani-magayn wugurri-wuy, ni-yamayn “Ngaya ngana-magaa, anaanila-wala, mal-dhamun.gurrg, yagi ngaya ngirri-ni. Yagu wurrugu mal-dhamun.gurrg, ngijang ngirri-nayii ngaya. Wudani-yung yuga nugurru aadanu nurru-yandhawiwaynjina aadanu? 20 Ngubindi ngubindi anaani ngana-magana nugurri-wuy, aadanu numburru-wurrij-galadi-wina nugurru, numburru-ruguna-windiyung. Yagu anaani-rruj-jinyung ana-lhal, wugurraayung warruburru-yung warra-wurru-wurruj amburru-wurrij-gaḻaaḻarrii wugurru. Nugurru numburru-wurrij-galadi-wina yagu ngijang nugurru numburraaḻaaḻarrii wurrugu. 21 Numburru-wijangayii ngarrubagi-yung ngarra-maṉinyung, wangi-yabana-yinyung-maynji warra-gujuju. Ngarrubagi-yung ngi-wurrij-galadi-wina, anubani-yung yamba ngi-warragayii ngiga. Yagu wurrugu marri, yagi ngiga ngi-warragayi aḏaba, anubani aḏaba angi-wurrij-gaḻaaḻarrii, yagu yamba aḏaba warru-gadhuwa warra-gujuju waambuḻwiyn. 22 Nga aḏaba wiij-nguynju, nugurru numburru-wurrij-galadi-wina. Yagu wurrugu marri ngijang, anubani-yung ngandaagiyn marri nganamba-nayii nugurru, yagu aḏaba ngijang numburru-wurrij-gaḻaaḻarrii. Yagi warraaynbaj nambi-wurrij-galadi-wi nugurru. 23 Anubani-yung-maynji anggu-waṉiyn aḏaba, yagi nugurru ngaya ngii-yandhawiwu marri ngii-yambiḻibiḻingi ngaya. Ngaya ngana-magana yijgubulu, numbunu-yandhawiwana ngayawi-wuy na-Baba, nga niga-waj marri nambaniiyii nugurru. Ngubindi ngubindi anaani ngana-magana nugurri-wuy, niga nambaniiyii anaarrawindi-lhangu, nugurru-maynji numbunu-yandhawiwana, ngayawi-nyinyung-mirri ana-muwaj. 24 Waari nugurru numbunu-yandhawiwandi ngayawi-nyinyung-mirri ana-muwaj. Anaani aḏaba numbunu-yandhawiwana ngayawi-nyinyung-mirri ana-muwaj. Marri nambaniiyn nugurri-wuy. Marri nugurru numburru-waḻaaḻarrii windiyung.”
25 Naagi-yung na-Jesus wani-magaa-wugij niga. “Ngaya ngana-magaa nugurru wulawaa-waj ana-lhaawu. Wurrugu anubani anggu-warubaj-giiyn-maynji, yagi ngaya ngana-magi nugurru anaani anuulawaa-wala ana-lhaawu. Anaani aḏaba andhurrg nganamba-magana nugurru na-Baba-yinyung.
26 “Anubani-yung-maynji anggu-waṉiyn aḏaba, aadanu numbunu-yandhawiwana na-Baba-wuy, ngayawi-nyinyung-mirri ana-muwaj. Nugurru yuga nurru-marrbuy? Yagi ngaya nganu-yandhawiwu nugurraa yungguyung. 27 Nugurru-waj numbunu-yandhawiwana ngayawi-nyinyung na-Baba, niga-waj yamba nugurru nani-ngaynbandii. Niga nani-ngaynbandii, nugurru yamba ngirri-ngaynbandii ngaya, marri nuu-jambarrgiiyn yamba nga-yanggi bagala na-God-gala nigawi-wala.
28 “Ngubindi nga-yanggi anubagala na-Baba-wala. Nga-yanggi anaani-wuy ana-lhal-wuy, ngijang ngaynjaarri anaanila-wala ana-lhal-wala aḏaba, ngandaagiyn nigawi-wuy na-Baba-wuy.” Dani-yung na-Jesus ni-yamaa, wani-magaa wugurru.
29 Anubanila wugurraayung wunu-magayn, “Nagang aadanu aḏaba nimba-magana, nunggiij-garrarra-gana aḏaba, waari-wugij nagang ba-yambini anuulawaa-waj. 30 Anaani nurraayung nurru-marrbuy aḏaba, nagang nu-marrbuy anaarrawindi-lhangu. Yagi nurru ngunu-yandhawiwu ngunu-yambiḻibiḻingi nagang aḏaba, yagu nagang nu-marrbuy anubani nurru-wijangani-yinyung nurru, marri nagang nimba-magaa nurri-wuy. Anaani nurru nuu-jambarrgiiyn nuynjanggi na-God-gala, yijgubulu.” Dani-yung wurru-yamayn, wunu-magaa.
31 Nigaayung na-Jesus wani-magayn, ni-yamayn “Yuga nugurru nuu-jambarrgiiyn aḏaba? 32 Anaani ngana-magana nugurri-wuy. Anubani-yung-maynji anggiij-barubaj-gina anggu-waṉina, nga wugurru wu-waṉiyn aḏaba, anaani ana-yimbaj. Nugurru numburru-man-jarramang nugurri-wuy aanga-wuy. Nugurru ngirriirruyn, ngaya nga-ngu-burraa ngambiriwiri. Waari yagu ngaya nga-wiri-wiri-mi nga-burrangi, ngayawi-nyinyung yamba na-Baba ani-burraa ngayawi-rruj.
33 “Anaani ngana-magana nugurri-wuy, nguynju yadhu numburru-lhamaamura numburru-burraa, anaani yamba ngurraanggarra-yagaynjina ngurru-burraa ngayawi-rruj, ngurraaynjaabu. Wiiya yagu warra-wurru-wurruj anaani-rruj ana-lhal-uj wurru-burraa, nambambi-lharrmani mana-magarrangaynji, yagi anubani-yung narra-yami, anaani yamba ngaya ngawu-jadugayn anaaladi, anaani-rruj ana-lhal.” Dani-yung ni-yamayn, na-Jesus na-ni-dhaawu-yung, wani-magaa warruburru-yung-guy wurru-marrbuy-maa-wuy wugurru.