19
Warruburru-yung ambunu-gaḻij-gana na-Jesus.
Matthew 27:27-31, Mark 15:16-20
Na-Pilate wani-magayn, ni-yamayn “Naadagu na-Jesus numbunu-warra-waḏjiwumana whip-mirri.” ni-yamayn. Wugurraayung wunu-warra-waḏjiwini niga.
Nga wugurraayung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung wirri-miyn rawurrumugurrumu, marri wirri-dhawawarumaa, marri anubani-yung wunaambaḻ-yadiyn na-Jesus-duj. Nga wugurru wunu-yabijgaa mamanunggu yaaḻi. Nguynju warruburru-yii wa-runggu-runggal-yii wunu-yabijgaa niga. Warraawurru-yung wurru-yanggi-magaa wunu-yilg-gaa wurru-wiynji-wiynjini-yinyung, nga wurru-yamaa “Nurru anaani ngunu-warraarriwana! Nugawaj yuga na-Runggal-yung warra-Jew-yinyung?” Wurru-yamaa. Nga wunu-wini marang-mirri naagi-yung.
Nga nigaayung nubagi-yung na-Pilate ni-rabaliyn arabarabalu-wuy. Anaani-yung ni-yamayn, “Gurruwaj, ngaya nganu-rabalina nugurri-wuy ngijang. Nga nugurru numbunu-nayii nugurraaj-baj-mirri, ngaya waari nganaa-dhangarrmaa anaaladi,” ni-yamayn.
Na-Jesus ni-rabaliyn arabarabalu-wuy. Nga daji niimbaḻ-yadini ana-rawurrumugurrumu marri wunu-yabijgaa mamanunggu yaaḻi. Nga na-Pilate wani-yamijgayn, “Yaagi nga yigaj na-waḻyinyung!” ni-yamayn.
Warraawurru-yung waa-runggu-runggal warra-priest marri warruburru-yung wurru-mijgalmini-yinyung a-Temple-jinyung, wunu-nayn naagi-yung na-Jesus, wugurru wurraaḏangi, “Numbunu-marang-barra-rayii a-rangag-duj! Numbunu-marang-barra-rayii a-rangag-duj!” Wurru-yamaa.
Nigaayung na-Pilate wani-yamijgayn, “Nugurru aadanu numbunu-yarrijgina marri numbunu-marang-barra-rayii ana-rangag-guy, ngaya waari yamba nganaa-dhangarrmaa anaaladi ani-waṉbini-yinyung niga.” Dani-yung ni-yamayn na-Pilate.
Wugurraayung warra-Jew wurru-yamaa, “Niga yamba nii-jamijgina yingga na-niwiyayung na-God-jinyung! Nurri-nyinyung ana-lhaawu-runggal wu-yamana naadagu naanu-ngawijgang niga.” Dani-yung wunu-yamijgaa na-Pilate-guy.
Nigaayung na-Pilate ni-wawanggiyn, nga ni-ḏirrngawiiyn-bindiyung aḏaba. Nga ngijang niigiyn ni-yabiyn, ana-wumurrng-guy, nga bagu nu-yandhawiwandi naagi-yung-guy na-Jesus. “Ajigala aadanu yuga nagang nuynjanggi?” Ni-yamayn. Yagu naagi-yung na-Jesus waari anu-yambalmaa niga.
10 Na-Pilate nu-magayn na-Jesus-guy, “A-yangi yungguyung ngaya waari nimba-yambalmaa? Yagu nagang nu-maḻaḻadi aadanu ana-lhuḏ ngaya ngawu-waṉagana wa-lharrgang-jinyung nagang ba-warrgarrga, yagu ambi-marang-barra-rayii a-rangag-guy?” Dani-yung ni-yamayn na-Pilate.
11 Nigaayung na-Jesus ni-yamayn “Yii, nagang aadanu nunggu-waṉagana ana-lhuḏ aadanu, yagu God yamba niga nini-yayn anaani ana-lhuḏ. Yagu nubagi-yung nini-marangayn-jinyung nugawi-wuy, niga-waj nga dagu ni-waṉbini aladi-windiyung.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
12 Nigaayung na-Pilate nu-ngaynbandangi na-Jesus anu-warrgarrga-waa. Ngijang ni-rabaliyn naagi-yung, nga ni-yambini warruburru-wuy warra-wurru-wurruj-guy.
Yagu warruburru-yung warra-garnyirrimba wurraaḏangi, “Naadagu na-waḻyinyung ni-yamaa niga ni-Runggal. Niga nu-wurrij-bangana na-Caesar, na-runggal-yung na-Roman-jung. Nagang-maynji banu-warrgarrga-wang, na-Caesar ani-riyaldhang marri ani-lhajbiyn nagang,” wurru-yamayn.
13 Nigaayung na-Pilate ni-wawanggiyn anaani-yung. Niga nu-yarrijgini nu-rabalini na-Jesus aarabarabalu-wuy. Nga niga na-Pilate niindhadhangayn wubani-rruj wu-yambiḻibiḻingaynjini-rruj a-chair-rruj. Anubani ana-lhal wu-mayini manaama-yung, Aban-mamaaḻang-duj. Anaani-yung Aramaic-mirri ana-lhaagi, anaani wirri-mayaa Gabbatha.
14 Anubani-yumbaa aḏaba ngi-waḻirr-lhangayn aḏaba, wiij-barubaj-maa wurraarraalgaalgurmangi anubani-yung wanggu-rangga-ḻaabini-yinyung ana-marrya. Nga naagi-yung na-Pilate wani-magayn warruburru warra-Jew-wuy, “Yaagi nga nugurri-nyinyung na-Runggal-yung!” ni-yamayn.
15 “Numbunu-yarrijgina! Numbunu-yarrijgina! Numbunuumana!” wugurru wurraaḏangi. “Numbunu-marang-barra-rayii a-rangag-guy!”
Nigaayung ni-yamayn “Yagu nganu-marang-barra-rayii nugurri-yinyung na-Runggal-yung a-rangag-guy, yuga?” nigaayung ni-yamayn.
Wugurraayung waa-runggu-runggal warra-priest wurru-yamayn, “Caesar, nigaaj-bugij nurri-nyinyung na-Runggal-yung!” wurru-yamayn.
16 Nga na-Pilate wani-marangayn wugurri-wuy aḏaba, waadurru-yung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung. Warraawurru-yung wunu-yarrijgiyn aḏaba.
Na-Jesus ambunu-marang-barra-rayii.
Matthew 27:32-44, Mark 15:21-32, Luke 23:26-43
17 Nga ni-yanggi na-Jesus, niwu-warrgaay ana-rangag wubani-wuy a-lhal nga ni-waliyn, anubani anu-muwaj ana-lhal A-ngagara-yii Ana-yinag, wu-yamaa. Anaani Aramaic-mirri ana-lhaagi wirri-mayaa Golgotha. 18 Bagu na-Jesus wunu-marang-barra-raani a-rangag-duj, marri wini-wulawaa, yaajijila marri wagagala waḻya-waa, wuguṉi-yunggaj warra-marang-barra-raani a-rangag-guy.
19 Nigaayung na-Pilate naagi-yung niwu-maṉdhangi ni-warrarrangi, anaani ana-lhaawu wu-yamaa, “Jesus a-Nazareth-jinyung, na-Runggal-yung warra-Jew-yinyung,” wu-yamaa anaani ana-lhaawu wirri-burrangi waarrarrini a-rangag-duj.
20 Anubani-yung wunu-wini bagu naagi-yung na-Jesus, warubaj anubani-yung anaanga-wala, marri anubani waarrarrini-yinyung ana-lhaawu anubani-yung Aramaic-mirri lhaagi, marri Greek-mirri lhaagi, marri anaaynbaj ana-lhaagi Latin. Dani-yung wulaynbaj-gala anaani ana-lhaagi. Warruburru-yung arraarrawindi wurru-wurruj wirri-nani anubani anu-mari.
21 Yagu nga waa-runggu-runggal warra-priest wurru-yanggi na-Pilate-guy marri wunu-yamijgayn, “Anubani ana-lhaawu, bawaaynbijgang. Yagi yamba anubani-yung wu-yami ‘na-Runggal-yung warra-Jew-yinyung.’ Anaani-yung anggu-yamana, ‘Naagi ni-waḻamin-jamijgina yingga ni-runggal.’ ” Dani-yung wurru-yamayn wugurru.
22 Nigaayung na-Pilate wani-magayn, “Waari. Ngayawi-nyinyung anubani nga-warrarrangi, yagi waaynbijgi,” ni-yamayn.
23 Anubani-yumbaa nga wurru-wiynji-wiynjini-yinyung wunu-marang-barra-raani-maynji niga na-Jesus ana-rangag-duj, marri warruburru wurru-wulal-wulal waḻya-waḻya wirrima-mangi na-Jesus-inyung mana-yaaḻi wugurru aynjaaynjaabugij-gaj. Yagu manubama-yung aynjaabugij jarrmayarrmaj. Wurru-wijangani ambirrima-yaminggarrijgaa magurru. 24 Wurru-yamijgaynjini wugurraajbaj-balij nga wurru-yamaa, “Manaami magurru aynjaabugij-bugij yaaḻi. Yagi ngirrima-ḻaḻayi manaami. Ngaambu-wayigina ngaambu-marrbuy-dhina yangi-yinyung ambirrima-mang-jinyung.” Dani-yung wurru-yamaa.
Anaani-yung wu-waṉbini, nguynju yadhu anaani ana-lhaawu wu-wandhurrg-mayn. Anaani yaga waarrarrina anubani ana-wubiba-rruj.
“Manaama-yung wugurru wirrima-ḻibi-ḻibiwaa mana-yaaḻi. Marri wurraayigini ngayawi-nyinyung manaama-yung mana-yaaḻi.”
Yaani-yung yigaj wu-yambina anaani ana-wubiba-rruj. Dani-yung nga, warraawurru-yung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung wugurru wurru-waṉbini.
25 Nga warraawurru-yung warra-maṉaṉung bagu wurraarragarra-lhi warubaj wubani a-rangag-duj na-Jesus-duj. Nigawi-nyinyung nga-rriibi-yung, marri ngigawi-nyinyung ngarra-ngarrilharri-yung, marri ngarra-Mary nga-rangarrina-yung na-Clopas-jinyung, marri Mary Magdalene.
26 Na-Jesus ngu-nayn nigawi-yinyung nga-rriibi-yung nga bagu ni-lhaay naaynbajung ni-marrbuy-maa-yinyung nu-ngaynbandangi-yinyung, wini-lhaay wuguṉi, nga ngu-yamijgayn, “Rrigang! Naagi aḏaba nugawi nani-marig!” ni-yamayn, 27 nga niga nu-yamijgayn nubagi-yung-guy, “Ngarraagi nugawi ngarriibi,” ni-yamayn. Anubanila-wala nga aḏaba nubagi ni-marrbuy-maa-yinyung ngu-miyn ngiga nga ngu-yarrijgini nigawi-wuy aanga.
Na-Jesus ani-ngawang.
Matthew 27:45-56, Mark 15:33-41, Luke 23:44-49
28 Anubanila-wala, na-Jesus ni-marrbuy, niwu-jadugayn aḏaba nigawi-nyinyung anubani-yung ni-mijgalmini-yinyung. Anubani-yung-jinyung ni-yambini anaani ana-lhaawu ana-wubiba-wala wu-wandhurrg-mayn, niga ni-yamayn “Ngaya nga-wurrij-guldhiyn.” ni-yamayn.
29 Warraawurru-yung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung wirri-waṉagaa bagu wugargayag vinegar. Nga wirrima-miyn yaaḻi wirrima-lhalwulhiyn wubani wugargayag-guy, manaami-yung wirri-wabaa a-rangag-guy, anubani ana-hyssop wirri-mayaa ana-rangag. Nga wirri-wuryangi wirri-lhaayijgayn na-Jesus-guy ana-hyssop, wunu-ramadhan-jajgaa.
30 Na-Jesus anubani-yung ni-waḻ-lharrgang, anu-gargayag. Anubanila-wala, ni-yamayn “Wu-jadugiiyn aḏaba!” ni-yamayn. Anubani niimbuḻuguḻudi nigawi-nyinyung ana-yinag, aḏaba ni-ngawiiyn.
31 Anubani-yung aḏaba Friday, ngarraaynbaj ngarraaḻirr-maṉngulg marri yaga anubani-yung wanggu-rangga-ḻaabini-yinyung anubani ana-angel. Warruburru-yung waa-runggu-runggal warra-Jew waari ambirri-ngaynbandangi anubani ana-wulaynbaj ana-ngun.gu anubagu anggu-walhamalhi ana-rangag-duj ngarraagi ngarraaḻirr-maṉngulg-duj. Yagu wurru-yanggi na-Pilate-guy wunu-yandhawiwandi, ambaa-dhalbarr-wagiwaa warruburru-yung warra-wulu-wulaynbaj nga ambirri-yarrijgini ana-ngun.gu ambirri-lharrini ana-rangag-gala.
32 Nigaayung na-Pilate ni-yamayn “Yii,” ni-yamayn. Warraawurru-yung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung wurru-yanggi, nga naawiṉi-yumbaa waa-dhalbarr-wagiwaa nubiṉi-yung na-wulawaa, anubagu-yinyung wini-wudhi anaajijila-yinyung, marri nigaayung anu-wagagala-yinyung. 33 Anubani-yung wurru-yanggi na-Jesus-guy, nga wunu-nani, naagi-yung aḏaba ni-ngawiiyn raga-ragij-gaj. Waari ambunu-dhalbarr-wagiwaa naagi-yung.
34 Nga naagi-yung aynjaabu-nyung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung nu-yamarr-galharriyn ḻaama-mirri. Manubami-yung mana-wulang ma-dhililangi marri anaa-gugu wu-dhililangi bagala.
35 Ngaya-waj nga yaani, nganu-lhar-nani, anubani wu-waṉbini-yinyung, wu-yaminggarrini. Ngaya anaani ngana-magana nugurri-wuy warraarrawindi-wuy. Ngaya ngubindi-walawaj ngana-magana. Nga-marrbuy anaani yijgubulu-windiyung ngana-magana. Nguynju yadhu nugurru warraarrawindi ngirri-yaynjangayii marri numburru-jambarrgiiyn na-Jesus-guy.
36 Aadanu anaarrawindi-lhangu wu-waṉbini, na-God yamba ni-yambini, anaani wiijamana anaani-rruj ana-wubiba wu-yamana, (Exodus 12:46 marri Psalm 34:20) “Warra-wurruj yagi wunu-ngagara-wagiwu nigawi-nyinyung anubani ana-ngun.gu-rruj,” wu-yamana anaani ana-wubiba-rruj. 37 Marri ngijang, wu-yamana, (Zecharaiah 12:10) “Warraarrawindi ambunu-nayii nubagi na-waḻyinyung, nubagi naadhugayn-jinyung anubani ana-ḻaama-mirri.” Dani-yung yigaj ana-wubiba wu-yamana, wu-magina.
Na-Joseph marri na-Nicodemus ambunu-wurrdhii na-Jesus.
Matthew 27:57-61, Mark 15:42-47, Luke 23:50-56
38 Anubanila-wala, nubagi na-Joseph ana-Arimathea-yinyung naagi-yung ni-marrbuy-maa-yinyung na-Jesus. Yagu niga wu-miḏaamimi ni-wij-baṉagaa-wugij, niga yamba ni-ḏirrngawini warra-Jew-wala waa-runggu-runggal. Aḏaba nga nu-yandhawiwandi na-Pilate-guy nguynju yadhu aniwu-waṉagaa na-Jesus-yinyung ana-ngun.gu. Nigaayung na-Pilate nu-magayn “Yii,” ni-yamayn.
39 Nga naagi-yung na-Joseph ni-yanggi nubagi-wuy, marri nubagi naaynbajung, na-nimuwaj-jung Nicodemus. Naawiṉi-yung wini-wulawaa winiinggarra-yanggi. Niga na-Nicodemus nubagi-yung yaga nu-wagarangi-yinyung na-Jesus anubani-yunggaj a-miyn.ngu naadagi-yung. Naagi-yung na-Nicodemus niwu-waṉagaa arrawuj-mamaaḻang-bindiyung anubani anu-gargayag. Anaani yagu yamarr-waḻbaḻ ḻa-runggal, niwu-waṉagaa. 40 Naawiṉi-yung wini-yanggi, nga wunu-ngarrgiwaa naadagi-yung na-Jesus. Nga naagi-yung wunu-murrgulhiyn, nga anubagu aḏaba wunu-wabaa yaaḻi-mirri. Anubani-yung buguni-mirri wugargayag, bani-mirri wunu-waḻbini. Warraawurru-yung yamba wurru-yama-yamana warra-Jew, warrubawi-yung-maynji warra-waḻbumana, wubanila-yung-galawaj wurru-waṉbina.
41 Anubani-yung warubaj, anubani-yung wuḏangag-duj, bagu lhal, wu-wanuynjungini-yinyung. Anubani-yung bagu gara, wirrima-waṉagaa. Manaama-yung waari anubagu ambarra-wurrdhu-wurrdhangi wu-ngawa-ngawini-yinyung anubani-yunggaj.
42 Naawiṉi-yung wini-yanggi, winiwu-yarrijgini anaani ana-ngun.gu na-Jesus-inyung buguni. Nga naagi-yung bagu wuunu-murrgulhiyn aḏaba, amubami-rruj ama-gara wuunu-dhidiyn. Anaani-yung yamba Friday, wurraarraalgaalgurmini warruburru-yung warra-Jew, yiibagi-yung-jinyung yi-maṉngulg-jinyung yi-waḻirr, marri ma-warubaj yamba manaama mana-gara.
19:24 Psalms 22:18.