19
Anubanila-wala, ngaya nga-wawanggiyn arraarrawindi wurru-wurruj ana-wumala-rruj. Runggal-windiyung wuu-lhagararri. Anubani-yung wurraa-gaḏiynjini. Wurru-yamaa anaani-yung,
“Halleluyah! Nguunu-warraarriwana!
Ngagurri-nyinyung na-God ngarrani-maṉmiyn, ngarrani-wiri-gayn. Marri ni-milhiynjina. Niwu-waṉagana runggal ana-lhuḏ.
Ni-yamba-yambina aniijgubulu ana-lhaawu. Marri wani-nguynju-nguynjijgana warraawurru-yung andhurrg.
Ngarraagi ngu-lhajbini ngarra-maṉinyung, ngarra-waḻwaḻ-yung ngarraagi-yung.
Ngarraagi-yung wangiiladi-wayn warraarrawindi, anaani-rruj-jinyung ana-lhal. Ngiiynji-yaay arraarrawindi, warra-waḻya-waḻya.
Manaama-yung ngimaar-warryangi warruburru-yung-jinyung wunu-yandhurrbangaa-yinyung na-God, manaama-yung mana-wulang.
Yagu na-God naagi-yung ngaa-gaagijgiyn.”
Dani-yung wurru-yamayn wugurru. Ngijang warraawurru-yung warra-wurru-wurruj wurraaḏangi. Wurru-yamaa
“Nguunu-warraarriwana!
Anu-nguban anaajila anggu-rabalang ana-wumurrng-gala ana-Babylon-gala, anubani anggu-wuguuguni.”
Dani-yung wurru-yamaa.
Warruburru-yung warra-mijiwanggu warraawurru-yung 24 warru-mulung, marri wugurraayung anubani wulal-wulal-inyung ana-ngurudhu anubagu. Anubani ana-ngurudhu marri warruburru warra-mijiwanggu, wuu-ngarra-ḏabini marri wunu-warraarriwaa na-God. Naagi-yung ni-burraa niga wubani-rruj wugadhuwa-rruj a-throne. Wurru-yamaa wuu-ngarra-jambini, “Yijgubulu! Nagang aadanu nguunu-warraarriwana!” wuu-ngarra-jambini wurru-yamaa.
Na-Jesus marri nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj amburru-yagaynjina.
Anubani-rruj ana-throne, anubani nga-wawanggini yang, wu-yambini. Wu-yamayn
“Numbunu-warraarriwana, ngagurri-nyinyung na-God,
nugurru aadanu nuunu-yandhurrbangana-yinyung.
Nugurru aadanu warra-mijburrayung marri nugurraayung aadanu warra-miyn-ngambara, numbunu-warraarriwana!”
Dani-yung wu-yambini, wu-yamayn ana-yang.
Anubanila-wala, nga-wawanggiyn, runggal-windiyung wu-lhagar-murrangi ana-yang. Anubani-yung ana-yang, warruburru-yung-jinyung warra-garnyirrimba-yinyung, wuu-lhagararriynjini. Nguynju yaga amudamu ama-ngugu maarrii. Yagu, nguynju yiidagu yi-yamiynji-yii. Marri waadurru-yung wurraaḏangi,
“Nguunu-warraarriwana!
Niga yamba ngagurri-nyinyung naadagu na-God ngarrani-rangarrii, warraarrawindi-lhangu.
Ngagurru anaani aḏaba ngaambu-waḻaaḻarrii.
‘Ni-runggal-windiyung,’ anubani ngaambu-yamana.
Anubani anu-gadhuwa ana-jib aadanu anggaaynji-yara.
Ngarrubagi ngarra-maṉinyung aḏaba, bagi lhaalhag ngi-burraa.
Maadamu aḏaba ngi-yabina ngalngalngaluj yaaḻi.
Manubama waari anubagu maṉḏamaṉḏangi, manubama-yung ma-ngalngalngaluj-bindiyung.”
Dani-yung wurru-yamaa warra-garnyirrimba wugurru.
Manaama mana-yaaḻi ma-ngalngalngaluj wiijamana, wubani-yunggaj wurru-waṉbini yij-mamaaḻang-galawaj-jinyung, warruburru warra-wurru-wurruj na-God-jinyung.
Anaani ana-angel wu-yambini ngayawi-wuy. “Ba-warrarrii anaani. God wani-yandhawiwanjii warruburru, nguynju yadhu amburru-yaarri anubagala. Runggal yamba anaani amburru-nguyii ana-marrya. anu-gadhuwa yamba aadanu ana-jib aadanu anggaaynji-yara yamba aḏaba. Warraawurru-yung amburru-wurrij-maṉdhina-windiyung.” Aadanu ana-angel nganggu-magaa ngayawi-wuy. Wu-yamayn “Aadanu yijgubulu-windiyung ana-lhaawu na-God-jinyung,” wu-yamayn wugurru.
10 Nga-rabini anaani, nguynju yadhu anubani-yung nganggarraarriwaa wubani a-angel-wuy. Wugurraayung wu-yamayn “Yagi! Yagi! Ngaya anaani nganu-yandhurrbangana na-God nguynju nugawi-yii, marri nugawi-nyinyung warruburru warra-minilharri, warruburru-yung-jinyung wirri-waṉagana-yinyung anubani ana-lhaawu na-Jesus-jinyung. Banu-warraarriwana nigaaj-bugij God-bugij.” Dani-yung wu-yambini, wu-yamaa ana-angel. Anaani ana-lhaawu na-Jesus-inyung, warruburru-yung wunaa-ja-jambina-yinyung na-God, danu nga wurru-yambina ana-lhaawu.
Ngalngalngaluj jarrangu ngunu-warrgu na-Jesus.
11 Anubanila-wala ngaarranggayn. Ana-wumala wu-gara-wawalhiyn. Yigaj bagi jarrangu ngalngalngaluj! Na-wurrujung bagi aḏaba ngunu-warrgu. Na-ni-muwaj-jung “ni-jambarrg” marri anaaynbaj ana-muwaj, “ngubindi-windiyung”. Naagi-yung wani-nguynju-nguynjijgana andhurrg-bindiyung. Marri anubani-yung nima-maṉdhii magarrangaynji, warruburru-wuy warraalaaladi-wuy, burru-yung-bugij.
12 Nigawi-nyinyung manaama mana-muṉbarrg, ma-yamana nguynju wudhalng-jii a-ngura-yii. Anubani arrawindi niimbaḻ-yadina-yinyung. Anubani ana-muwaj bani waarrarrina, yagu warraaynbaj warra-wurruj waari ambu-marrbuy-maa, anubani ana-muwaj. Nigaaj-bugij anubani ni-marrbuy. 13 Manubama mana-yaaḻi ni-yabina-yinyung, manubama wirrima-lhalwulhiyn ama-wulang-guy. Marri wunu-mayana na-nimuwaj-jung “Lhaawu na-God-jinyung”.
14 Anubani anaarrawindi ana-angel, anubani wu-wiynji-wiynjina-yinyung anubani anaarrwar-yinyung, anubani-yung wu-ngarra-jabini yaaḻi-mamaaḻang-jinyung, ngalngalngaluj-bindiyung, manubama-yung waari maṉḏamaṉḏangi anubagu. Anubani-yung ninggu-ga-garri-yurangi nubagi-yung na-wurrujung, ngarrubagi-yung-jinyung nginggu-warrgaay ngarrubagi ngarra-ngalngalngaluj.
15 Naadagi-yung na-wurrujung, anaani-yung a-ramadhan-gala nigawi-wala, anubani-yung galiwanga wu-rabaliyn, a-ramadhan-gala, ngalngalngaluj-bindiyung. Ambaniimana yungguyung bani-yung-mirri, warruburru-yung warra-mulung-aynbaj galiwanga-mirri. Marri ambani-narrii niga-waj. Warra-mulung-arrgi-yung-maynji amburraaṉbina anaaladi, anubani-yung ambanii-gaagijgiyn maaḻamburrg-galawaj. Wurraalaaladi yamba warruburru, anubani ambaniimana, nguynju yaga wudanu a-wuyarrangaḻ-yii, wii-dhurrmana wugargayag, anggiijamang. Yagu yamba nigaayung na-God na-Runggal-yung, aḏaba ani-riyaldhang-bindiyung niga.
16 Nigaayung naagi-yung na-wurrujung, anubani ana-muwaj waarrarrini amubama ama-yaaḻi-rruj, marri yaajijila waarrarrini a-nangga-rruj. Anaani wu-yamaa waarrarrini, “Wani-narrii-yinyung warruburru-yung-guy warra-narrii-yinyung, marri warruburru-yung-guy na-Buunggawa warra-bu-buunggawa-wuy”, dani-yung waarrarrini ana-lhaawu.
17 Anubanila, nga-nani anaani-yung angel. Wu-lhaay bagu yi-waḻirr-uj. Waaḏangi, anubani-yung yanggarrwar-mirri, a-gaḏangi wubani a-ngurudhu wu-ngarra-bilbilangi-yinyung. “Numburraaṉina, yaaji aḏaba numburru-nguyii aadanu a-lhanggu a-runggal! Na-God-jinyung aadanu nambaniiyii. 18 Anubani-yung numburru-nguyii anaani ana-lhanggu warruburrala-yinyung waa-runggu-runggal-inyung, marri warruburru-yung wurru-wiynji-wiynjina-yinyung marri warruburru-yung warra-waḏa-waḏaḏ-jinyung warra-waḻya-waḻya, marri ngarrubagi-yung ngarra-jarrangu marri ngarrubagi-yinyung wangi-warrwarrwuu-yinyung, marri warruburru-yung warraarrawindi-lhangu. Warra-mulung-arrgi warruburru-yung warra-yandhurrbangana-yinyung marri warruburru-yung warra-muḻu-muḻugu-yinyung, warra-mijburrayung-guy marri warra-miyn-ngambara-wuy. Warraaynba-gaynbaj-jinyung warra-wurru-wurruj numburru-nguyii.” Dani-yung wu-magini, wu-yambini ana-angel wugurru.
19 Anubanila-wala ngijang nga-nani anaani-yung aladi bulugi. Marri warruburru-yung warra-narra-narrangi-inyung anaani-rruj-jinyung ana-lhal, marri wugurri-nyinyung warruburru-yung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung. Warruburru-yung wuu-ngarra-janggi, warru-mandag anubagala. Warruburru-yung amburru-wiynjini nubagi-yung aynjaabu-nyung waḻyinyung ngunu-warrgaay-inyung ngarraagi ngaa-jarrangu, marri nigawi-nyinyung warruburru-yung wurru-wiynji-wiynjini-yinyung.
20 Warraawurru-yung, wurru-bilhargayn anubani-yung anaaladi ana-bulugi. Marri anubani-yung ana-naniguḏ wu-wawaḻangi-yinyung, wugurraayunggaj wurru-bilhargayn. Anubani-yunggaj wu-yambini anaani-yung na-God-jinyung, yagu wiij-gawaḻangi. Anaani-yung a-gaṉbini a-bulugi yungguyung. Anaani-yung wu-waṉbini wu-mirarra-wini. Marri wanggu-dhaayurrijgaa warruburru-yung warraarrawindi. Nguynju yadhu wugurri-nyinyung-duj waarrarrini yaaji a-yinag-duj anaani ana-muwaj ana-bulugi-yinyung. Marri anaani-yung wurraarraarriwaa wubani wurru-maṉdhangi ama-ṉuga-rruj arrwa-garrwar, anubani ana-bulugi.
Anaani-yung ana-bulugi marri ana-naniguḏ, wurru-mangi, marri wurru-yarrijgini wurru-barawudiyn a-ngura-wuy. Aadani ana-ngura wugurru wu-lhalmbaarrangi, wu-nagini-windiyung. Wu-yamana nguynju a-wurugu-yii. Yagu waari anaa-gugu anggu-burri anubagu, ngura-wugij wu-burri.
21 Na-wurrujung nubagi-yung ngunu-warrgaay-inyung ngarraagi ngaa-jarrangu, wu-rabaliyn a-ramadhan-gala anaani ana-galiwanga. Wani-lhangi warruburru-yung warra-wurru-wurruj, wuu-lhagarra-ngawini, wani-jadugayn. Anubani anaarrawindi ana-ngurudhu, anuwaagala wu-ngarra-bilbilangi marri wu-ngarra-ḏaliyn anubani-rruj, aḏaba nguni. Anaani ana-lhanggu aḏaba wu-ngarra-baḻarrang, anubani-yung marri wu-lhurrlhurr-maa, anaani-yung ana-ngurudhu wugurru.