3
Warraarrawindi amburru-waṉbina aladi windiyung.
Nagang Timothy, anaani ba-marrbuy windiyung. Anubani-rruj wu-dhaag-mana-rruj, runggal windiyung magarrangaynji ama-waṉiyn. Warra-wurru-wurruj warruburru-yung wugurraajbaj amburru-ngaynbandiina. Marri ambirrii-ḏamarr-ngu-burraa anu-ṉuga. Marri amburru-lhama-lhamina marri amburraarra-yamawaynjina. Marri waari warra-yandhurrbi nga-rriibi-yung yagu na-ninyarra-yung. Marri waari wurru-yami, “yuu, nga,” warraaynbaj-guy wugurru. Marri amburru-lhaguḻa-maaḻang-gina, marri amburru-waṉbina yij-galaaladi windiyung wugurru. Waari warraa-ḏamarr-ngu-burrangi warraaynbaj-guy. Anubani-yung amburru-wurrij-gaḏaaḏigaynjina marri amburraaladi-yamawaynjina. Waari anubagu ana-lhirribala wurru-wurrij-dharri. Marri amburru-wiynji-wiynjina amburraandha-wuguuguni wugurru. Anubani-yung ambirri-wurrij-bangana anubani-yung anaambaḻaman. Marri warruburru-yung ambarra-dhaayurrii, waari wirriijanga-yangi, marri amburru-lhama-lhamina windiyung. Marri ambirri-ngaynbandii arrawindi windiyung, ambanggu-wurrij-gaḻaaḻarrijgana, marri waari wunaa-ḏamarr-ngu-burrangi na-God. Wurraan-jamana yingga wurru-waṉbina maaḻamburrg-galawaj, yagu waari amburru-jambarrgang na-God-jinyung ana-lhuḏ. Nugaayung aadanu, ba-burraa warruburru-yung-gala, malanganyanay.
Warrubujujung wugurru wurru-yaarri wubani-waj a-wumurrng-guy, anubani-yung-maynji warra-yambina ana-lhaawu warra-maṉaṉung-guy, wurru-bilwilwiluj, warruburru-yung waa-dhaayurrijgana, yanggaḻij. Warruburru warra-maṉaṉung, wurru-wijangayii wurru-waṉbina aladi, marri wurraambulii-windiyung. Marri wirri-ngaynbandii-wugij aynba-gaynbaj-jinyung yij-galaaladi. Yagu warra-yaynjangayii warra-mulung-aynbaj-guy, yagu yagi wurru-marrbuy-mi aniijgubulu-yinyung.
(Exodus 7:11) Yagu nagang nu-marrbuy, anu…bani-yunggaj naawiṉi-yung na-mirarra-yumbaa marri na-Moses wurru-yang-guḏuwuḏiynjini, na-ni-muwaj-baa na-Jannes marri na-Jambres wuguṉi. Wubani-yung-jii, warruburru-yung warra-wurru-wurruj wuu-yang-guḏuwuḏiynjina aniga-yung aniijgubulu. Wugurri-nyinyung yaga ana-yinag anubani-yung waalaaladi-wina marri wuu-yamana yaga yigaj wuu-jambarrgina, yagu wiijanggaḻij. Yagu yagi wuu-lhuḏ-ḏumi, wugurru yamba wuu-yilg-balii. Warraarrawindi-lhangu aadanu ambarra-nayii. Yagu anaani wiijamana wu…bani-yunggaj warra-nani naawiṉi-yung wuguṉi-yunggaj wanggu-nani yalga-yalgaṉbuj.
Mana-magarrangaynji ama-waṉina ngagurri-wuy ngurru-jambarrgina-wuy.
10 Nagang aadanu Timothy, nu-marrbuy anaani nga-magina-yinyung anubani-yung ana-lhaawu, nimba-nani ngaya ngaaṉbini-yinyung. Marri nimba-nani nga-yaminggarrini anaani nga-burraa, marri ngayawi-waj anaani. Marri nimba-nani anaani nga-jambarrgina-yinyung, marri anaani nga-lhambaamburrg. Marri ngarraa-ḏamarr-ngu-burraa warra-wurru-wurruj, marri nga-lhara nga-waḏa-waḏaḏ. Aadanu nimba-nani. 11 Marri barra-nani warruburru warra-mulung-aynbaj ngambi-wungarri-dhijgaa, marri anubani-yung ngaarragayii anaani. Marri nimba-nani ngaya, anubani-yung mana-magarrangaynji ma-waṉini ngayawi-wuy, anubani-rruj ana-lhal Antioch, marri anaaynbaj Iconium marri anaaynbaj Lystra. Warruburru-yung ngambi-wungarri-dhijgaa windiyung, yagu malgarrawindi niga na-Buunggawa ngani-maṉmangi ngaya.
12 Anaani ngunu-magana nugawi-wuy. Warraaynbaj-maynji warrubawi-yung ambunu-garrindharrmani na-Jesus Christ, marri ambu-burraa-maynji maaḻamburrg-galawaj, warruburru-yung warra-mulung-aynbaj ambarra-wungarri-dhijgana wugurru. 13 Marri wugurraayung warruburru-yung warraalaaladi marri warruburru-yung amburraaṉbina-yinyung aniijanggaḻij-jinyung, anubani aḏaba amburraalaaladi-wina-wugij, runggal-windiyung. Warraawurru-yung yijanggaḻij amburru-yambina warra-mulung-aynbaj-guy, ambarra-dhaayurrii wugurru. Marri wugurraayung ambarra-dhaayurrii wugurri-wuy, wugurraayunggaj.
Ana-mamanunggu ana-lhaawu ngambanggu-maṉmani ngagurru.
14 Yagu nugawaj aadanu Timothy, bawu-waṉagana-wugij ana-mamanunggu ana-lhaawu, nu-marrbuy-mana-yinyung marri aadanu-yinyung nu-ngu-jambarrgini-yinyung, yijgubulu windiyung. Nu-marrbuy yanga-yangi warruburru-yung nimbi-magaa-yinyung nagang. 15 Nu-marrbuy anubani ana-wubiba ana-maṉngulg, nu-marrbuy anubani-yung, anubani-yunggaj numbirrig-gaj. Ana-wubiba anubani-yung anggu-marrbuy-wana. Nguynju yungguyung ba-jambarrgina na-Jesus Christ nga dagu ani-wiri-gana nagang.
16 Na-God ni-ngayn.gaani wubani-wuy wubiba-wuy, anaarrawindi-lhangu, marri niwu-maṉdhangi wu-wiri, aadanu wu-waṉini na-God-gala. Aadanu mamanunggu marri ngarranggu-marrbuy-wana ngagurru anaani. Ngarranggu-magana ngaambu-waṉbina-yinyung anaaladi, nguynju yungguyung ngaambu-dhi-maṉdhina. Aadanu anggu-wuguuguni ngambanggu-bajiyina anubani ana-maaḻamburrg ngaambu-waṉbina-yinyung. 17 Anubanila-wala ana-wubiba-wala, ngagurru ngaambu-burraa na-God-jinyung, ngagurru ngaambu-burraa maaḻamburrg marri ngaambu-waṉbina maaḻamburrg-bindiyung anaarrawindi-lhangu ngagurru.