4
Jesu vuak iji fu e uij dajainma ijia bijame kuainma ijin
(Metiu 13:1-9; Ruk 8:4-8)
Areme Jesu fu una madu do Gareri daturaiko nafuinma irif ijia anerene vuak nijaidiain. Fu ijia vuak nijaidiakoga e ka ma uruvana bu una ijia fu dab kirakurain. Ijefuon fu uri vanag ijia ajie biom do azan ijia fikoga e fok ruainva iji bu do irif ijia iren.
2-4 Bu ijia karikoga fu uri vuak fok fuka ke bijame nijaidiain. Fu vuak nijaidiame kia, Igia faif. Tavan be e be fun va uij dajaiko uij roin bu uduime unam iji e bu oijo ijia ariva bun um ijieb arime kare in. 5-6 Regavo roin bu uduime munuag azan ijia arime buka tavuan revo gireg buon iji buba uruvana sain. Ijefuon maiji sakin ma iji fu ukakbe ijefuon bu tavua ajievga fun tavan kek kaniamga buka sairen.
Regavo uij roin bu ufien gurogin uf ijia arivga fu ufien ijar name raremga buba sunin kirain. Regavo roin bu sakin ma ijia ari tavuame sunin kirain. Regavo sunin bu kirainva iji roin bu sunin siban (30) ijeg kirain revo roin bu igeg sibank uruvana (60) ijeg kirain revo roin buka ma uruvana (100) ijeg kirain. Fu ijeg kuardiame kia, Ja adakikva ni vuak igi na kuardiavo iji mukor faifno kiain.
10 Areme tavan be Jesu fu fuonkua fino ijia e roin vuak iji faivo ijieb e vuak fuon faivo ijiena fuon ruain. Bu useme Jesu kuai, Nin vuak iji a bijame kuarduinma ijefuon maiji visume samakaf kuarduomne kuain. 11 Bu ijeg kuardavga Jesu fu una kia, Na unam sauivkin God fu izeg efuon ijiebuon oij iji samuagdiamo iji nan e iji ja na jajievo iji kuardiame nijaidiain. Regavo e iji buba na jajievo iji vuak iji na ke bijame kuardiak. 12 Na ijeg bijame kuardiaikin vuak irerag e Asaia fu kuainma iji fu ijekma aresrek. Regavo vuak iji fu kuainma iji bu ijeg isoi,
Bu vuak ijefuon ma iji nisaik revo buba ma iji gak. Regavo madu bu tavan uruvana vuak iji kukma faik revo buba amarigia faim vierafek. Regavo bu vuak iji amarigia faim vierafebatie bu ise buon ijia oi karoiga God fu ise buon giame arekno kuain.
Jesu fu e iji uij dajaimoinma ijefuon vuak ma iji kuainma ijin
(Metiu 13:18-23; Ruk 8:11-15)
13 Jesu fu ijeg kuardiame kia, Ja vuak igi na bijame kuardiavo iji jaba amarigia faikva ja izeg una vuak kafo bu ijeg bijame kuainva iji mukor faime vierafek. 14 Vuak na bijame kuardiavo ijefuon ma iji igin. E iji uij dajainma iji fu e iji Godon vuak abe e kafo kuardiamo ijekin ijin. 15 Regavo e roin bu uij iji bu uduime unam ijia arinva ijekin. Bu vuak nun faiv revo Setanri migegare ro vuak nun bu faime abe oibuon ijia abedevo iji fu kare vak. 16-17 Regavo uij roin bu uduime munuag azan sakin ukakbe namo ijia arinva iji e iji bu oimarvknum vuak iji migegare faivo ijin. Bu vuak iji migegare faiv revo buba abe oibuon ijia gigikin vierafej. Ijefuon bu Godon vua iji abe oibuon ijia abedeme oijo ijia e kafob ise kafo buon rejknum kam unam ise ijia arafiriaga bu vajai fian abejo ijia buon ma vierafejo iji buka migegare ijia arevo ijin.
18-19 Regavo uij roin bu uduime gurogin uf ijia ariva ufien ijieb okuriainma iji e iji bu vua ma iji faivknum vo una izeg bu moikigia oimarvknum kareokfuon iji vierafejo ijin. Bu ijegrejknum buka sinuom ga mon uruvana oijmiaknum ire kafokafo uruvana vierafejo ijar vua ma iji bu fainva iji buka rubdiav. Ijefuon vua ma iji bu fainva iji fu oibuon ijia tavuame ajie sunin kiramo bakin. 20 Regavo uij iji sakin ma ijia arinva iji bu e iji vua nun iji faime amarigia abejo ijin. E ijieb vuak ma iji fu oibuon ijia tavuame sunin kirain. Roin bu sibank abeko roin bu sibank uruvana abekoga roin buka ma uruvana abejo ijino kiain.
Ikuosaij iji bu abe gieme fata rotit ijia sauim abedenva ijin
(Ruk 8:16-18)
21 Fu ijeg kuardiame madu uri kia, Fu e be erar rait fuon abe datome ar fuon guf fata rotit ijia sauim abedekma bakin. Regavo fuka abe ar fuon guf kaf ijia kira abesga fu ai guf fok sana barek. 22 Ire iji sauim naoivo iji buson rad samafrega bu giakfuon. Ijegvo vuak nun iji fu ijekin. Ijefuon vuak irerag na bijame kuardiavo iji anej ma iji buson faikfuon. 23 Ijefuon ja adakiga ni vuak igi mukor faifno kiain.
24 Jesu fu ijeg kuardiame kia, Vuak igi na kuardiakrejo iji amarigia vierafef. Erar fu ada amarigia irame Godon vuak iji faimo e ijar fu amarigia faime vierafekfuon. Regavo Godri madu una vua maiji kafo madu nijaidiak. 25 Regavo e iji erar fu Godon vuak iji amarigia faime ke mimataoino e iji God fu una madu ifejdaga fu vuak fuon ma iji kafo madu vierafeken. Regavo e iji erar fu Godon vuak iji fuba oimarvknum faim vo fum sibank faimo iji God fu una vuak fuon ma iji oifuon ijia naoivo iji fu kamazakfuon.
Uij bu koikbuon tavuainva ijia bijame kuainma ijin
26 Jesu fu ijeg kuardiame madu kia, Unam izeg God fu efuon ijiebuon oij iji fu samuagdiamo iji fu e iji fu juar fuon ijia uij dajainma ijekin. 27 E iji fu uij dajaime tavan bog nakikmazak fu nai urino iji fu uij bu tavuame ajie vo bu izegrejo iji fuka ba vierafen. 28 Fu va fiokoga uij bum koikbuon ijia tavuame ajie kiak atame sunin kirain. 29 Bun kira vake i sunin fok buka duime barekoga e juar koikin iji fun i sunin fok turame kanafuikafa ruain. Ijefuon maiji tavan iji fun juar masivo ijefuon tavan ijino kiain.
Jesu fu uij ukak ijia bijame kuainma ijin
(Metiu 13:31-32, 34; Ruk 13:18-19)
30 Jesu fu ijeg kuardiame kia, Unam izeg God fu efuon ijiebuon oij iji fu samuagdiamo iji fu izekin iji no izeg kuaik? Regavo madu no abe irerag ijia bijame kuaiga fu samafrediak? 31-32 Igia faif. Unam izeg God fu efuon ijiebuon oij iji fu samuagdiamo iji fu uij ka ukakbe in sira sunin fu rekfuon igekin. E be fu i sunin ukak iji abe juar ijia oga tavan sibank barko fuka tavuame bomana ren. Fu bomana rene kiak fuon mamkanuk atame ire fok juar ijia oinva iji fuka asidiamga um bu ijia nait abejo ijekino kiain.
33 Jesu fu vuak ijefkin kafo madu ke bijame kuardiako bu vuak iji faime vake buka aresrega fu ijia aren. 34 Regavo vua fuon fok fu e iji kuardiainma iji fuka ke bijame kuardiain. Regavo vuak ijefuon anej ma iji fu fuonkua e vuak fuon faivo ijiena fioinma ijia kuardiain.
Jesu buibur iji kuamga fu arenma ijin
(Metiu 8:23-27; Ruk 8:22-25)
35 Areme tavan besum iji nakifuon ijia Jesu fu uri e vuak fuon faivo iji kia, Roga no do vajame gara vakno kiain. 36 Ijefuon e vuak fuon faivo iji bun uri e fok ijia areme Jesu afeme funa vanag ajieme bun vain. Regavo madu vanag kafo bu madu buna vain. 37 Bu vako ijia buibur ka ma darokin ijar ufikoga saof iji fuka foine vanag ijia arin. Fu foine ijia arikok vanag iji fuka irtoijekafa ren. 38 Regavo Jesu fu vanag nuon ijia anum abe nigen abedeme fun ninain. Fu ninaiko e vuak fuon faivo iji bu uri same kua, E Bomana noka oifian abe do urame aoikrejo abe guome ifejduokafa vierafenmano kuain.
39 Bu ijeg kuavga Jesu fu uri buibur iji biju vo uri saof iji foinon iji kua, Sibano ni areme isuar namne kuain. Fu ijeg kuamga buibur iji fu bakite vako saof fu una isuar katibitene una fu nainma ijeg nain. 40 Fu isuar namga Jesu fu una dakaroim e vua fuon faivo iji kia, Ja izegrekuai juv? Ja God jabe ma vierafen vo ja bano kiain? 41 Fu ijeg kiamga buka bomana dejufdiainma ijefuon bu uri kua, E iji kafu erar? E iji noka ba vierafenva ijar buibur guri ga saof guri kiamga buka vuak fuon faime arenvano kuain.