16
For radkma fu anadiainma ijin
Na vierafe na barak Foibe on kuardiaga ja vierafek. Bara iji fu kainuvuon be fuk God ma vierafeno gavo fu ai Sentria ijia e iji bu Jesu ma vierafejo ijiebuon ik ren. Na bara ijefuon kuardiaga ja vierafekin ja oimarknum bara iji ja E Bomana ijefuon e ijeg afek. Regavo ja Godon e ijefuon ni Godon e igeg bara iji oimarknum afef. Regavo na vierafe ja irerag fok fu vierafekma iji jaka mukorigia ifejdakfuon. Ijefuon maiji bara iji fu e fok Jesu ma vierafejo iji ifejdiaknum ga madu nak fuka mukorigia ifejdiem.
3-4 Na bara Frisira ko baru fuon Akuira iji anadiav. Bu nana Jesu Kuraison ikrejo ga buka unam bu aoikfuon ijia nuifuon vajai fian abej. Na buon bomana oimarev ijefuon maiji bu nunkua ifejdieva bakin gavo bu e Jius bakin iji bu besum afuime God aroivo iji madu mukorigia ifejdiain. Regavo madu na e iji bu besum ar buon ijia afuime God aroivo iji anadiav.
Regavo na e Efainitas na oijmavo iji anaiv. Fuiji fu ai Esia guf ijia fur amur Jesu Kurais ma vierafen. Regavo madu na bara Meri anaiv. Ijefuon maiji fu jana besum oino ga madu fuka giriesame joifuon ik ren. Na e Edronikas ko e Junias anadiav. E nokarok (2) bu aga aganun ga ur bu nana besum dibur karin. Regavo e afasor iji bu e nokarok (2) iji buk Jesuon ik mukorigia rejo iji bun giame vierafen. Regavo madu bun bur ur Jesu Kurais ma vierafen gavo naiji na rad Jesu ma vierafen.
Na e nun Amfiriatas na oijmiavo iji anaiv. Regavo fuk fu Godon e. Na e Ebanas fu nona Jesu Kuraison ik reno iji anaiv. Regavo madu na e Stakis na mukoi oijmavo iji anaiv. 10 Na e Aferis anaiv ijefuon maiji Setanri fu biesuain gavo fuka vek giriesame Jesu Kurais ma vierafen. Regavo madu na e Aristoburason agan iji anadiav. 11 Na e Erodion anaiv. Fuiji fu nosik no agan besum. Regavo madu na e Nasisason agan iji anadiav. Buiji bu E Bomana ijefuon e.
12 Na bara Traifaina ko uviaifuon bara Traifosa iji anadiav. Bu E Bomana ijefuon ik rej. Regavo madu na e Fesis na oijmavo iji anaiv. Fuka giriesame E Bomana ijefuon ik reoin. 13 Na e Rufas anaiv. Fu iji fuka mukorigia Jesu Kurais E Bomana ijefuon ik reoin. Regavo madu na asiefuon anaiv. Ijefuon maiji fur asienun igeg na samuagdien. 14 Na e Asinkritas ga e Firegon ga e Emis ga e Fatrobas ga e Emas iji anadiav. Regavo madu na e iji Jesu ma vierafejo iji bu buna afuime God aroivo iji anadiav. 15 Na e Firorogas ga bara fuon Juria ga e Nerias ga makin fuon anadiav. Regavo madu na e Orimfas anaiv. Regavo e iji Jesu Kurais ma vierafejo bu buna besum afuime God aroivo na iji anadiav. 16 Regavo nika e iji bu Jesu ma vierafejo iji bu anainamivo ijeg oijon guf ijekma jon anainamiknum karif. Regavo e igi Jesu Kurais ma vierafejo bu igia besum afuime God aroivo iji bu ja anadiav.
For vuak radkma fu e Romko nijaidiainma ijin
17 Regavo efnun na vuak ejafiame kuardiavo ijefuon ni mukorigia samuanamiknum kariof. E ise roin jana karinva iji buka unam ja agan besum rene afuime karijo iji kam ataseme kafokafo reoij. Regavo madu buka giriesame oijon kam karoiga ja God uzakuai bu iji reoij. E ijieb bu vuak ma iji ja fainva iji kam arafiriame una vuak buon kufui iji nijaidiav. Ijefuon ni mukorigia e ijekin iji akariaknum of. 18 Regavo ni vierafe e ise ijekin iji buba E Bomana nuvuon Jesu Kuraison ik rekuai vierafen. Regavo bum vajai surif buon ijefuon vierafenva fok kegoknum oimarev. Regavo e ijekin iji bu vuak buon bu e biesiame soisoigin kuaivo ijia bu e iji buba ma vierafene kegoijo ijiebuon oij iji kam karoiv.
19 Regavo igia fai e ar iror igia karine Jesu ma vierafejo iji bu izeg ja Godon vuak ma iji igavo iji bun faim baren. Ijefuon na irerag ja rejo ijefuon naka bomana Godon oimarev. Regavo vuak igi na isoime kuardiavo iji na vierafe jaka unam ma iji amarigia gia vierafene kegoknum ga ise iji amarigia agordiakro na iji vierafen. 20 Ijefuon ja ijegrekva God iji fu tavan bog e ifejdiako bu afuime karioijo ijar daro miaga ja uri giriesame Setanon daro iji abe gareg akozek. Regavo madu fu ifejdiaga jab e iji bu jana karine ise kafokafo kegoijo ijiebuon vuak iji igiak.
21 Regavo Timoti e iji fu nosik ik besum reoino iji fu ja anadiain. Regavo madu aga aganun e Rusias ga e Jeson ga e Sosifata iji bu ja anadiain.
22 Regavo na e Tetias nak na E Bomana ijefuon if ijia ja anadiav. Regavo fas igi na For kuardiekoga na isoime ja nijiav.
23 Regavo e Gaias fuk fu ja anadiain. Na For na ar fuon ijia fioijo ga e uruvana bu Gaiason ar ijia besum afuime God aroiv. Revo e Erastas fuk fu ja anadiain. E iji mai igi no karinva ijefuon mon iji samuamo ijar ja anadiain. Regavo madu e Kuotas e be fu nona Jesu Kurais ma vierafeno iji fuk fu ja anadiain.
24 Regavo na vierafe Godon marediamo iji fu tavan bog jana navak. Mare!
25-26 No Godon oimarkfuon ijefuon maiji fu aresredo fur ifejdiaga ja jon ma vierafejo ijia jaka giriesame ok. Regavo vuak iji Jesu Kuraison vuak ma iji na abe e nijaidiaoijo ijar ijeg kuain. Regavo usuibe Godon vuak ma iji fuka ma sauime na ruain. Regavo iviakma vuak iji fun e Godon vuak vierafene kuaivo ijieb abe kuaime samafreja non gain. Regavo vuak iji e karauniakfuon iji fu Godri kuainma ijefuon noka vuak iji abe ar iror ijia kuaime samafrega e fok bu God ma vierafekfuon.
27 Ijefuon ni roga no God iji aroiv. Fu fuonkua fu God ga fu fuonkua fu tavan bog ma ijesugin vierafene kegoin. Regavo no Jesu Kurais irerag fu renma ijefuon God abe aroik. Fun ijin. Mare.