3
Regavo surif ja kania ufume anf igeg nainva iji fu ma irerag joifuon ren? Rega ni vierafe ja e Jius rekva iji fuon maiji fuka uruvanak. Ijefuon ma be iji Godon akaij iji e Mosisri abe e Jius iji miain. Regavo e Jius kafo buba Godon vuak ma iji amarigia vierafene abe oibuon ijia abedekva ja vierafe God fu izeg rek? Jab vierafero e iji bu vuak fuon ma iji buba mukoi vierafenva ijefuon God fu ire ma kafo fu rad buon rekno kiainma iji fu arekro jab ijeg vierafek. Regavo jan vierafe e fok bu tavan uruvana bu kufui meknum e biesiav. Regavo Godon vuak kufui be a gakma bakin. Fuka ma bakin ijefuon maiji buk akaij iji bu usuibe isoinva ijia fu ijeg kuai,
Tavan uruvana vuak on a kuaimon iji nika vuak ma ijesugin kuaimoga e fok bu gak. Regavo tavan kafo e roin bu ise on ijefuon a kuagakva ni vuak ma ijesugin kuardiaga bu game arekno kuain.
E roin bu ijeg kuaiv ise nuvuon no rejo ijar e roin ifejdiaga bu Godon unam ma iji game vierafek. Ijefuon God fu irerafuon ise no renva ijefuon no vajai fian vajuok? Bu ijeg kuaimoij gavo na vierafe God fu ma ijefuon no kam vajai fian vajuomon. Ijefuon maiji Godon unam fu reno iji fuka unam ma ijesugin ren. Regavo e iji bu vuak ijeg kufuimene kuaimoijo iji fu makma tavan rad God fu una ruakma fu izeg fine e fok igiebuon ise iji giak?
7-8 Ijefuon e roin bu kuai, No vuak kufuime kuaiknum ise kafokafo rekva iji fun maren. Ijefuon e roin bu ise nuvuon no rejo ijia guome migegare vierafero Godon vuak iji fu ma ijesugin ro bu ijeg vierafek. Regavo vuak ijeg bu vierafene kuaimoijo iji fu makma God fu ise nuvuon no renva ijefuon no kam vajai fian vajuomon iji fuba maren? E roin bu ijeg vierafene kuaiv. Bu kuai, Rono ise kafokafo rega ise nuvuon ijar Godon if abe ajiemo kuaiv. Regavo vuak ijeg bu vierafene kuaivo iji fuka vuak kufui ga fuka ma bakin. Regavo e roin bu vierafero For nar vuak kufui ijekin vierafene kuaimoijoro bu ijeg vierafene vuak ise nuisina kuaiv. Revo na vierafe eraneb bu ijeg vierafene nuisina kuaimoijo iji Godri rad e iji kege vajai fian vajiak.
E be erar Godon nifak ijia fu maturainma bakin
Ijefuon ja izeg vierafej? Ja vierafega e Jius noiji Godon nifak ijia non maturain gavo e Jius bakin iji bu Godon nifak ijia buba maturain? Iji fuka bakin revo e fok no Godon nifak ijia noba maturain revo noka ise uruvana rej. E Jius abevo e Jius bakin iji no besum Godon nifak ijia noba maturain. Regavo vuak iji nan usuibe kuardia ga nijaidiava jan vierafen. 10 Regavo vuak ijefuon iji bun usuibe buk Sams ijia ijeg isoime kuai,
E besum fuba Godon nifak ijia maturain. 11-12 E besum fuba ma vierafene Godon unam ma iji gakrok nisaimo bakin. Regavo e fok bun God nuigafame bun unam ise iji jaoij. Regavo e fok bu unam ma iji ba mimatame kegoijo ijia e besum fuka ma bakin.
13 Regavo ir vuat buon ijia e roin bu aoiv. Regavo vuak buon buka kufuij ijesugin kuaiv. Regavo vuak buon kufuij ijar tabar miarin igeg e roin jakiaga bu aoiv.
14 Bu ir buon buka vuak zievo ijesugin kuaiv.
15 Bu migegare e roin kam arafiriaga bu vajai fian abeknum vo kaniaga bu aoikuai vierafej.
16 Regavo tavan bog bu oijo iji bu e roin arafiriaga bu vajai fian abej.
17 Bu unam ma iji bu afuime karivakfuon iji buba mukoi vierafen.
18 Regavo madu buka ba God juvknum agoiv.
Regavo vuak iji e igi nor ijegreoij ijefuon God fu usuibe ijeg kuaima bu buk akaij ijia ijeg isoinva ijin. 19 Ijefuon God fu akai fuon abe e Jius fok no nijuin. Regavo akai fuon iji noka ba amarigia igiame reoij. Ijefuon tavan iji God fu una e fok ijiebuon ise iji fu ke mazim giak ruakma ijia noiji no izeg sauim vo izeg fu kuardakva bakin. Ijefuon maiji no ma kegoijo kuakva noka kufuimek. 20 Regavo e fok no Godon akaij iji noba mukoi jaoij. Ijefuon fu erar Godon nifak ijia maturainma bakin. Ijefuon Godon akaij ijar dakaroim nijaiduoga e fok no game vierafero noiji no ise renvaro no ijeg vierafek.
God izeg fu e karauniamo ijin
21 Ur no Godon akaij iji faime ijia jaoin revo akai fuon fuba ifejduoma no Godon nifak ijia maturain. Regavo iviakma God fu una unam be ijia ise nuvuon no reoijo ijia karaunuome no kege una unam fuon ma ijia unuom. Regavo unam be iji God fu iviakma nuvuon reno iji fun usuibe akai fuon ijia kuarduin. Areme madu fun usuibe e vuak fuon vierafene kuaivo ijiebuon oij ijia vierafe vajiamga bun abe no kuarduin. 22-23 God fu e iji bu oibuon ijia Jesu Kurais ma vierafejo ijiebuon ise iji giame aregavo bu karauniame una unam fuon ma ijia uniain. Regavo e fok no Godon nifak ijia no besum. No kafokafo bakin ijefuon maiji e fok no ise uruvana reoijo ijefuon no Godon sanainma iji noba gain. 24 Noiji no ise reoij. Regavo God fu Jesu Kuraison if ijia ire fuon ma iji fum kege no vajuomo ijia fu no karaunuome una unam fuon ma ijia unuom. Regavo Jesu Kurais fu no karaunuinma ijefuon God fu if fuon ijia ire ma iji kege no vajuom.
25 God fu Jesu Kurais kuamga fu e fok ijiebuon ise ijefuon guain. God fu vierafero Jesu Kurais fu guakma fur e fok ijiebuon ise bu reoijo ijia karauniakafa fu iji Jesu kuama fu guain. Regavo fun Jesur e fok ijiebuon unam amaren ijefuon erar fu Jesu Kurais ma vierafeno iji God fu ise fuon game arek. Regavo God fu unam iji fu kenma ijia fu fuon sanainma ga maturainma iji abe e fok no nijaiduin. Usuibe God fu oi dasume isuarigia fine e fok ijiebuon ise iji fuba amarigia giame kuaim. 26 Regavo iviakma igi e fok bu ise reoijo iji fu vajai fian vajiamo ijefuon maiji e iji bu ijia game vierafero God fu ma ijesugin reoinoro bu ijeg vierafek. Regavo God fu unam ijeg fu reno ijia fu unam fuon maum reno iji abe e fok nijaidiam. Ijefuon eraneb bu Jesu ma vierafejo fu e iji karauniame una unam fuon ma ijia uniam.
27 Ijefuon no izeg vierafek? No vierafero no Godon akaij iji non amarigia igiavo ijefuon no nifak fuon ijia no maturainvaro no ijeg vierafene noka nuvuon aroinamiv. Regavo iji fu bakin ga no nuvuon izeg Jesu no ma vierafejo ijia no Godon nifak ijia no maturain. 28 Ijefuon no vierafe e fok bu Godon akaij iji amarigia igiavo ijefuon bu nifak fuon ijia maturainva bakin. Regavo bu buon izeg bu Jesu ma vierafejo ijia bu Godon nifak ijia bu maturain.
29-30 Regavo ja izeg vierafej? Ja vierafega God fu e Jius ijesugin samuagdiaknum bu karauniam? Iji fu bakin revo fu madu e Jius bakin ijiebuon God. Ijefuon maiji e fok no e ni kafokafo bakin ijefuon fu e Jius abevo e Jius bakin iji fu kege besum samuagdiam. Fu e fok ijiebuon God ijefuon e Jius abevo e Jius bakin eraneb bu Jesu ma vierafejo iji bu nifak fuon ijia bu maturain. Ijefuon God fu karauniame ke unam fuon ma ijia uniak. 31 Regavo jab vierafero no Jesu ma vierafejo ijefuon no Godon akaij iji noba amarigia igiakro jab ijeg vierafek. Iji fuka bakin. Revo no Jesu ma vierafekva no madu Godon akaij iji amarigia igiak.