5
Jesur no kege una Godon afijaf renma ijin
No Jesu ma vierafenva ijefuon iviakma God fu E Bomana nuvuon Jesu Kuraison duadok ijia no kege una unam fuon ma ijia unuido no una funa besum afurvene karivak. 2-3 No Jesu Kurais ma vierafenva ijefuon fu unam nuvuon amarema no Godon unam ma iji gain. Regavo iviakma non Godon unam ma ijia funa karij. No bomana oimarev ijefuon maiji no vierafe God fu no aferduoga no tavan rad funa fuon sanainma ijia karivak. No ijesugin oimarvo bagavo no madu izeg no moikigia afikin abejo no ijefuon oimarev. Ijefuon maiji no afikin abejo no ijia game vierafero rad no God ma vierafeknum giriesame karivakro no ijeg vierafej. Noka afikin abej gavo no vek God ma vierafejo ijefuon God fu iji guome oinuvuon ijia unam ma iji vierafe vajuoko no reoij. No unam ma ijia ijeg kegokva no ma vierafe God fu rad no amarigia samuagduokfuon. No vuak iji ma vierafen ijefuon no oifiaduomo bakin. Ijefuon maiji God fu Kaven Akai fuon fun kege oinuvuon guf ijia uniafduin. Ijefuon no Kaven Akai ijia game vierafega God fu bomana no amarigia oijmuom.
Usuibe no oinva ijia no daro abe koiknuvuon karaunianamikfuon unam iji fuka bakin. Regavo God fuka bomana no oijmuin ijefuon fu Jesu Kurais kuamga fu tavan ma ijia ise nuvuon ijefuon guain. Regavo ni vierafe fu ebe erar fu Godon akaij iji mukoi igiamo ijefuon fu fuifuon guakma bakin. Regavo noba gain e be fu unam ma ijia kegoino ijefuon e be fu kafu iji game fuifuon guak. Unam iji fuka ma gigikin ijefuon e ise reoino iji fu erar fuifuon guakma bakin. Regavo no madu usuibe noka vek ise reoin. Regavo God fuka bomana no oijmuinma ijefuon fu Jesu Kurais kuamga fu ise nuvuon ijefuon guain. God fu Jesu Kuraison kavuan fu kuros ijia arinma iji abe ise nuvuon somduome karaunuin. Ijefuon tavan rad God fu Jesuon duadok ijia no fuba kege vajai fian vajuok.
10 Ur no Godna noba afuime karin revo no e ani fuon ren. Regavo iviakma fun Farifuon Jesur nuvuofuon guame unam nuvuon amaren ijefuon no una Godna afuime karij. Regavo madu iviakma Jesu Kurais fu vek fino ijefuon fur daro fuon ijia tavan bog no samuagduokfuon. 11 Regavo ijesugin bakin gavo no Godon bomana oimarev. Ijefuon maiji fur Jesu Kuraison duadok ijia unam nuvuon amarema iviakma no funa afuim karioij.
E Adamko Jesu Kuraisbuon unam no iji giak
12 Ik amur ijia e besum ijar ise renma ijefuon ise iji fu e fok igiena moikigia nam. E Adamri ise iji ren ijefuon God fu Adam abe vajai fian mama fu ise fuon fu renma ijefuon guain. Regavo fun e besum ijar vuak abe e fok miainma ijefuon e fok bu moikigia vajai fian abeknum aoin. 13 Ur fun ise ijar moikigia nako e Mosis fu rad Godon akaij iji abe e fok kuardiain. Regavo Godon akaij iji fu rad ruain ijefuon e iji bu usuibe ise kafo rejo God fu giame ba kege vajai fian vajiain. 14 Godon akaij iji fuba ruainma ijia e iji Adamon uifarif iji bu karine roke e Mosison uifarif ijia ruainva iji God fuka bu vajai fian vajiama bu aoiknum kari ruain. E Adamri Godon akai bomana iji abe tuasenma ijefuon Godri fu abe vajai fian mama fu guain. Regavo Adamon uifarif iji bu Godon akai mamkanuk kafo buba kege tuasen revo bu akai ukakna kafo kege tuasen ijefuon God fu bu vajai fian vajiama bu aoin.
15 Adam ko Jesu Kurais bu ema revo unam buon bu kegoinva iji fuka ma kafokafo. Ijefuon maiji Adam fu God ba igain gavo fu Jesur God igain. God fu akai besum abe Adam main gavo Adam fuba abe mukoi samuain. Regavo fun e besum ijar ise iji abe e fok miain ijefuon God fu e Adamon uifarif iji kege vajai fian vajiama bu aoiknum kari ruain. Regavo God fu fuon ma iji abe Jesu Kuraison duadok ijia e fok miain. Fun Jesu Kuraisri God igame fur fuonkua e fok igiebuon unam amarme Godon unam ma iji abe e fok miain. 16 E Adam fu ise iji abe e fok miain revo God fu e fok oijmiainma ijefuon fu fuon ma iji fum efkin abe e fok miain. Regavo e besum ijar ise besum iji renma ijefuon e bu ise fok rejga God fu bu kam vajai fian vajiama bu aoin. Regavo e fok buk ise reoin gavo Jesu fu guainma ijia God fu unam fuon ma iji fum efkin abe e iji miame kia, Ise jon fok fun baren ga iviakma na unam nun ma iji abe ja miavno kiain.
17 Iji fuka ma e besum ijar vuak abe e fok miainma ijefuon e fok bu vajai fian abeknum aoin. Regavo ni vierafe e Jesu Kurais fur fuonkua ire ma iji e fok igiebuon rene e fok igiebuon unam iji amaren. Ijefuon God fu Jesu Kuraison duadok ijia izeg fu e fok ijiebuon ise fu giame aremo ijiga izeg fu e karauniame ke unam fuon ma ijia uniamo iji fum efkin kege e fok vajiain.
18 Regavo e besum ijar ise besum iji renma ijefuon fur vuak abe e fok miama bu vajai fian abeknum aoin. Regavo Jesu Kurais fuk fu tavan besum efknum guainma ijia fu e fok karauniamga bu Godon unam ma iji abe tavan bog ijia ma kari vain. 19 Regavo fun Adamri Godon akaij iji ba igainma ijefuon fur vuak rene e fok miain. Ijefuon e fok bu moikigia ise reoin. Regavo madu fu Jesu Kuraisri fuonkua God irerag fu vierafenma ijia kegoinma ijefuon fur unam amaredo God fu e fok karauniame ke unam fuon ma ijia uniak.
20 Regavo fu e Mosisri Godon akaij iji abe e fok no muin. Regavo no akaij iji game vierafega noka ise uruvana ren. Rega God fu e fok ijiebuon oifian abene ise buon giame arenma iji fuka ma bomana. 21 Ur noka ise uruvana reoko ise ijar no samuagduoknum aferduome una unam no aoikfuon ijia unuin. Regavo iviakma fun Godon ma reduomo ijar no samuagduomo ijefuon no Godon nifak ijia no maturain. Regavo madu no E Bomana nuvuon Jesu Kuraison duadok ijia no ma karivakfuon iji abek.