3
E mamkanuk sos samuavo ijiebuon vuak ijin
Timoti na vuak ma be kuardak. Efarif kafo ijia karinva bu vierafe bu sos iji samuakuai vierafekva iji na vierafe ik iji bu rekuai vierafenva iji fuka ik mukor. Ijefuon erar fu ik iji rekafa vierafekma iji fuka unam arir maturame fikfuon vo fuka bara besum abekfuon. Regavo fuka koikfuon mukoi samuanamiga e fok bu fu agoik. Regavo madu fu e sumakin iji tavan bog oimarknum aferdiamo ga Godon vuak e iji mukorigia nijaidiamo. Regavo e iji fuba do kugi uruvana ino ga migegare deajiga e kaniamo bakin. Regavo fuba e roina musikuaimon ga unam fuon fu mukoi afuiknum fioinon. Regavo madu e iji fuka mon ba bomana oijmiamo. Regavo e be fu vierafe fu e bomana be rene sos samuakma fuka amur aganfuon gire besum karinva iji mukorigia samuagdiaknum afijaf nijaidiaga bu iganamiknum uguar faime fu mukoi agordak. Regavo e iji fuba agan iji mukoi samuagdiakma fu izeg Godon e iji samuagdiak? Regavo e iji fuka iviakma igef God ma vierafejo iji jab kuaga fu e bomana rene sos samuak. Ijefuon maiji fuka koikfuon abe aroikarame ajiega God fu abe afikin mak. Regavo God Setan fu izeg aroikarame koikfuon abe ajiemga fu abe arafirinma ijeg fu e iji abe arafirik. Regavo madu e be fu e bomana rekafa vierafekma fuka unam ma ijia fine roko ijin abekin e God ma vierafejo bakin iji bu game mukoi vierafene agordak. Regavo fu unam fuon fu isema fioga Setan fu biesuame if fuon abe arafirikma fu bomana jumga ik fuon fu reno iji fu migegare iserek.
E sos guf ijia ifejdiavo ijiebuon vuak ijin
Regavo madu na una e sos guf ijia ifejdiavo ijiebuon vuak kuardiakrej. Regavo e iji buka vuak ma ijesugin kuaimoijknum vo unam buon bu karijo iji fuka marga e fok bu ijia giame bu agordiakfuon. Regavo buba do kugi iji uruvana ik ga mon ga sinuom kafokafo buonkua vierafene karek. Regavo bum Godon vuak ma iji bu abe nijaidiainva iji abe oibuon ijia abedeme giriesame ma vierafekfuon. Regavo buon bu karijo iji buka vierafe buon iji jame karik. 10 Erar fu vierafe fu sos ijia ifejdiame ikrekma amur ja unam fuon fu ikreno iji ga unam fuon fu tavan bog fino ijia gakfuon. Fu unam nokarok (2) iji fun ma reoga ni abega fu sos ijia ifejdiak. 11 Regavo unam fu bara fuon ijek fuka unam mukorigia fioknum vo fuba ura oknum e kafobuon vuak kuaimoin ga fuka koikfuon samuanamiknum nuibakin ma vierafene ik fuon reno ijia abekfuon. 12 Regavo madu e iji sos ifejdiamo iji fuka bara besum abekfuon vo madu fu agbara fuon mukorigia samuagdiakfuon. 13 Regavo e iji bu mukorigia ikrekva e fok buka bu giame agordiakfuon. Regavo madu buon izeg bu Jesu Kurais ma vierafejo iji fuka ma darokin rekfuon.
Godon vuak fu sauime vierafenma iji fu abe Jesu Kuraison duadok ijia nijaiduin
14 Regavo Timoti na vierafe na rad a gak vuakfuon revo nakafu saroime vuak ijefuon fas igi na iji isoime nijiav. 15 Na isoime nijaikin a unam izeg Godon e iji bu buon samuanamiknum karioijo ijiena dame vierafekfuon. Regavo Godon agan iji bu God iji ijia fivako ijefuon sos. Regavo sos ijar Godon vuak ma iji bu nijaidiavo iji biduakfuon. 16 Regavo unam izeg e God ma vierafejo bu karijo ijeg karikfuon iji fuka unam ma ikin. Regavo unam iji fu Jesu Kurais fak nam.
Kurais fu ema igeg moikigia ruain. Regavo Kaven Akai ijar nijaiduome kuo Jesu Kurais fu ma Godon Farifno kuin. Regavo anera fok bu fuon ma iji sanainma iji gain. Regavo e iji bu fu jaoinva ijieb vuak fuisina ar iror ijia kuardiain. Regavo e fok moikigia karinva bu fu ma vierafen. Fu una varur iji Asoifuon God samuamo ijia vain.