11
Pita rɨmnəvsao kɨmi nəməhuak mɨnə
Kɨni aposol mɨnə mɨne nəməhuak mɨnə ye yerkwanu mɨnə ye Judia kɨmɨsərɨg nəvsaoyen mə nəmə mɨnə a pəh nien mə nəmə Isrel iriə mɨn kamhani nəfrakɨsien ye nəgkiarien kape Kughen. Kɨni Pita rɨvhiak mɨvən Jerusalem, mərɨg nəməhuak yamə mɨne khani mhamə tukaməkeikei kɨvəh nao kɨmi narmamə, iriə kɨmnhani nɨkarɨn, mhani mhamə, “?Rhawor e ik nɨmavən ye nimə kape nəmə kɨpəh nɨvəhyen nao kɨmi əriə, maməvɨgɨn kɨmiə miriə?”+
Kɨni Pita rɨmnəvsao kɨmi əriə kɨn narɨmnar fam yame rɨmnəm apa Sisaria. Mamni mɨmə, “Nɨpɨg yɨmnaməmɨr apa Jopa, maməhuak məm nəmrərhavyen kɨrik. Məm nar kɨrik rəmhen kɨn tapolen rɨmneiwaiyu-pə ye tokrei tanə; kavi rameiwaiyu ye nɨkarɨn mɨnə reiwaiyu ipakə tuk yo. Yakarha-pən huvə a tapolen a, kɨni məm nar mɨragh mɨnə pɨsɨn pɨsɨn kape tokrei tanə kasərer: yamə mɨne kaserko, masəriwək, mɨne man mɨnə pɨsɨn pɨsɨn. Kɨni yɨmnərɨg nəgkiarien kɨrik ramni mɨmə, ‘Pita. Hekɨmter, muh nar mɨragh mɨnə a kɨrik mən.’ Mərɨg yo yakmə, ‘Yermaru. !Yakapəh! To yakpəh nənien narɨmnar mɨnə e yamə mɨne kɨsəmkɨmɨk ye nɨmrɨm.’ Kɨni yɨmnərɨg mɨn nəgkiarien a rɨsɨ-pən apa ye rao ye neai mɨmə, ‘Takpəh nɨniyen mə nar kɨrik rəmkɨmɨk yame Yo, Kughen, yakamni mə rhuvə əmə, rɨpəh nəmkɨmɨkien.’ 10 Yɨmawəgkiar tuk narɨmnar mɨnə a m-kɨsisər; kwasɨg ikɨn, kɨrəh-si ta tapolen a, rhaktə mɨvən ye neai.
11 “Ye nɨpɨg atuatuk əmə a, kwərə misɨr kɨsisər krhɨtərhav-pə ye nəkwai nimə yame yakasəmɨr ikɨn. Iriə apa Sisaria kɨmɨsher ta kɨn ərisɨr mə tukrhuə mɨrhɨkɨr yo mɨrhuvən apa Sisiria. 12 Kɨni Nanmɨn kape Kughen rɨmɨni-pə tuk yo mɨmə, ‘Rɨkim tukrɨpəh nəsɨkien mə to nakpəh nɨkwasɨgien kɨn ərisɨr.’ Kɨni piautawə mɨnə iriə sikis kɨmnhakwasɨg kɨn yo, mhavən, mɨsauru-pən ye nəkwai nimə kape Konilias. 13 Kɨni in rɨni-pə tuk əmawə mə in rɨmnəm agelo kɨrik ruə marer ye nəkwai nimə kafan mɨni-pən tukun mɨmə, ‘Takher-pən kɨn narmamə tɨksɨn khavən apa Jopa tuk kwən kɨrik yame nhagɨn əgkəp e Saemon Pita. 14 In tukrɨni-pre nəgkiarien kɨrik tuk əmiə, pəh Kughen tukrɨvəh mɨragh ik mɨne kafam narmamə mɨnə kɨn.’+
15 “Kɨni nɨpɨg yɨmɨsəgkiar hanə, Nanmɨn kape Kughen rɨmneiwaiyu ye nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə rəmhen kɨn yame rɨmauə irətawə e nəmə Isrel kupən.+ + 16 Kɨni rɨkik raməsɨk nəgkiarien kape Yermaru kapətawə yame rɨmɨni kupən mɨmə, ‘Jon rɨmnor baptaes irəmiə kɨn nu; mərɨg tukrɨpəh norien tu, Kughen tukror baptaes irəmiə kɨn Nanmɨn Rhakə.’+ 17 Kɨni tukmə Kughen rɨvəhsi-pən nɨhuvəyen a Nanmɨn Rhakə kɨmi nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə rəmhen kɨn yame rɨmɨvəhsi-pə kɨmi ətawə nɨpɨg kɨtawə kɨmnhani nəfrakɨsien ye Yermaru Yesu Kristo, rhuvə əmə. Yo yermamə əmə, to yakpəh nɨni-əhuyen Kughen tuk naha nhagɨn yame In rorkeikei mə tukror mɨn kɨmi nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə.”
18 Nɨpɨg iriə kɨsərɨg nəgkiarien a kape Pita, kɨsapnapɨg. Mɨsəgnəgɨn Kughen, mhani mhamə, “Tukmə ror Kughen rɨmnor ta swatuk tuk narmamə yamə mɨne pəh nien mə nəmə Isrel, iriə mɨn kharkun nɨsararien ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə hah kapəriə, pəh Kughen tukrɨvəh mɨragh əriə.”+
Niməhuak apa Antiok
19 Kɨni mərɨg, kupən, nɨpɨg Sol mɨne in mɨnə tɨksɨn kɨmɨshopni Steven, mɨsarar masor-ahas-pən mɨn kɨmi narmamə yamə mɨne kɨshatətə ye Yesu, kɨsap, mhavən isok. Iriə tɨksɨn kɨsap mhavən apa Fonisia, tɨksɨn apa Saepras, kɨni tɨksɨn khauə apa Antiok. Kɨni mamhani-ərhav Nəgkiarien Huvə kape Yesu. Kɨni mərɨg kasəgkiar əmə kɨmi nəmə Isrel.+ 20 Mərɨg tɨksɨn, iriə nəmə Saepras, mɨne Saerin, kɨmnhauə apa Antiok, kɨni mamhani-ərhav mɨn Nəgkiarien Huvə kape Yesu Yermaru tuk nəmə Gris. 21 Kɨni Kughen rɨmnasitu irəriə, narmamə khapsaah kɨsarar ye nərɨgien kapəriə, mamhani nəfrakɨsien ye Yesu.
22 Nəməhuak mɨnə apa Jerusalem kɨmɨsərɨg nəvsaoyen kɨn, kɨni kɨsher-pə kɨn yermamə kɨrik nhagɨn e Banabas ruə e Antiok.+ 23 Banabas ruə mɨtərhav-pə, məm mə Kughen ruɨvəhsi-pən ta nɨhuvəyen kɨmi nəmə aikɨn, kɨni Banabas, rɨkin ragien pɨk. Mamor kwirɨg kɨmi əriə mə tukasəkeikei mhavəh tɨm tɨm Yesu Yermaru yerkiriə m-fam. 24 Banabas in yemə huvə kɨrik. Nanmɨn kape Kughen rukwar iran. Kɨni nhatətəyen kafan rɨskai. In ravi narmamə khapsaah kamhakwasɨg kɨn Yesu Yermaru.
25 Kɨni kwasɨg ikɨn, Banabas rɨvən apa Tasas mamarha-kɨn Sol.+ 26 Nɨpɨg rɨmnəm Sol, rɨkɨr, iriu mɨravən apa Antiok mwarə apaikɨn kape newk kɨrikianə. Mwofugɨn iriə nəməhuak mɨnə aikɨn, mawəvəhwag kɨmi narmamə khapsaah. Ikɨn a Antiok, kɨmɨrikakun kɨni narmamə kape Yesu Kristo mɨnə kɨmə, “Kristin.”
27 Ye nɨpɨg a, profet mɨnə tɨksɨn khatərhav a Jerusalem mhavirə mhavən Antiok. 28 Iriə kɨrik, nhagɨn e Akabus, Nanmɨn Rhakə ramarə iran, rɨmɨrkun məkupən mɨmə sweiwei ehuə kɨrik tukruh narmamə m-fam. (Kɨni profesi e rɨmauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn ye nɨpɨg yame Klodias rɨmnamehuə ye nəmə Rom).+ 29 Kɨni narmamə kape Yesu mɨnə apa Antiok kɨmɨsorkeikei mə tuksasitu ye narmamə kape Yesu mɨnə apa Judia, mɨsher-pən kɨn mane kɨrikianə kɨrikianə yame ratuatuk ye nɨrkunien kapəriə. 30 Kɨsor məknakɨn, mɨsərəhu-pən mane a ye kwermɨ Banabas mɨne Sol mə tukravən mwərəhu-pən ye kwermɨ elda mɨnə ye niməhuak apa Jerusalem.+
+ 11:3 Wok 10:28; Gal 2:12 + 11:14 Wok 16:31 + 11:15 Wok 10:9-48 + 11:15 Wok 2:4 + 11:16 Wok 1:5 + 11:18 Wok 13:48; 14:27 + 11:19 Wok 8:1-4 + 11:22 Wok 4:36 + 11:25 Wok 9:30 + 11:28 Wok 21:10 + 11:30 Wok 12:25