24
Pol rɨmnərer ye nɨmrɨ Filiks
Nɨpɨg kɨrkɨrɨp ruə mɨvən, kɨni hae pris a, Ananias, rəsok prah iriə namehuə mɨnə tɨksɨn kape nəmə Isrel, mɨne loea kɨrik nhagɨn e Tetalas, khauə Sisaria. Khauə, mhatərhav-pə, mɨsərer ye nɨmrɨ gavman a Filiks. Kɨni mamhani hah norien kape Pol. Mɨsokrən kɨn Pol rɨvən imə, kɨni kwən ai Tetalas ramni hah pən Pol kɨmi Filiks, mamni mɨmə, “Filiks, ik yamehuə əfrah. Ik nakamkɨr tanə kapətawə ye nɨrkunien huvə kafam, ror pən kɨtawə kɨsarə ye nəmərinuyen ror tu. Ik nakamərəhu atuatuk nɨmraghien eikɨn e. Nɨpɨg fam, narmamə m-fam rɨkiriə ramagien tuk ik, masəgnəgɨn ik. Yakpəh norkeikeiyen mə jakoriah pɨk ik, jakəgkiar kəskəh əmə, nakətərɨg kɨn. Kɨmawə yakwəsəm ta mə kwən a Pol in yemə has kɨrik. In nuknei norien has rɨpsaah. Ramarkurao ye tanə mɨnə, mamor nəmə Isrel mɨnə kasotgoh kɨmi əriə mɨnə. In yamehuə kɨrik kape nəhuakien eikuə e kape yemə Nasaret ai Yesu.+ In mamarkut mə tukror Nimə Ehuə kape Kughen rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Məkneikɨn, kɨmawə yakharaptərəkɨn.+ Mərɨg yamehuə kape mobael mɨnə e Lusias, rɨmɨvəhsi-ta ye kwermɨmawə. Mher-pə kɨn nəgkiarien kɨmi tɨkmɨr mɨnə kafan mə tukhauə masəm ik.* Kɨni tukmə nakaiyoh-pən Pol kɨn norien kafan, takəm mə nəgkiarien kapəmawə rəfrakɨs.”
Məkneikɨn nəmə Isrel kamharpɨn nəgkiarien a, mamhani mhamə, “Nəgkiarien a in nəfrakɨsien.”
10 Kɨni ai, gavman a rəwhan kapən kapə kɨn Pol mə tukrəgkiar. Kɨni Pol rɨmə, “Yemehuə. Yakɨrkun huvə mə newk rɨpsaah ruauə muavən ta, nakaməkir nəmə eikɨn e. Ror pən, rɨkik ragien pɨk tuk nɨni-preyen norien kafak. 11 Rɨmar əmə tuk ik tuk nəmien mə nɨpɨg twelef e ruauə muavən ta, yɨmnhaktə fiak mɨvən Jerusalem mə jakəhuak. 12 Nəmə Isrel a khapəh nɨsəmien mə yakamotgoh kɨmawə narmamə tɨksɨn ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen. Mhapəh nɨsəmien mə yo yakaməvi niehmaa kape narmamə ye nəkwai nim kape nofugɨnien mɨnə kape nəmə Isrel mɨne yerkwanu mɨnə. 13 Kɨni khapəh nɨshajoun-atuatukien kɨmik mə nəgkiarien yame kamni irak ai taktəkun in nəfrakɨsien, meinai in neikwəyen. 14 Mərɨg yo yakamni-pre tuk ik mə, yakɨkwasɨg kɨn Swatuk kape Yesu, yame nəmə Isrel kamhani mə in nəhuakien eikuə, mərɨg yakaməhuak əfrah kɨmi Kughen kape kaha mɨnə kapəmawə. Kɨni yakamni nəfrakɨsien mɨn ye Loa kape Moses mɨne profet mɨnə fam mɨn. 15 Kɨni yakamərəhu-pən nərɨgien kafak kɨmi Kughen rəmhen kɨn yame nəmə eikɨn e rɨkiriə raməsɨk, mə Kughen tukror narmamə yamə mɨne kwənhamhə-ta, tukhamragh mɨn - iriə yamə mɨne kɨsatuatuk mɨne yamə mɨne khapəh nɨsatuatukien.+ 16 Ror pən, nɨpɨg m-fam yakamarkut tuk norien narɨmnar yame ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen mɨne narmamə.
17 “Newk rɨpsaah ruauə muavən ta, yakuauə e Jerusalem, mɨvəh mane mə jakvəhsi-pən kɨmi yavən has mɨnə, mɨvəh mɨn nɨmrɨ nar mɨragh mɨnə kape sakrefaes. 18 Nəmə Isrel e kɨmnhauə mɨsəm yo yakaməmɨr hanə ye Nimə Ehuə kape Kughen, mamor sakrefaes tuk nəspirien. Narmamə khapəh nhapsaahyen kɨmawə miriə; notgohyen rɨrkək.+ 19 Ye nɨpɨg a, nəmə Isrel tɨksɨn yame kɨmnhatərhav Tarki masəmɨr ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen. Kɨni tukmə kɨmə tukni hah yo, iriə atuatuk əmə tukasəkeikei mhauə mhani-pre nəgkiarien irak tuk ik. 20 Uə rhuvə mə narmamə mɨnə e tukhani-ərhav-pre naha nhagɨn rahas yame kɨmɨsəm irak ye nɨpɨg yame yɨmnərer ye nɨmrɨ kaonsel. 21 Nəgkiarien kɨrik rɨrkək irak, nar kɨrikianə əmə: Yɨmnərer yerkiriə mokrapomh mɨmə, ‘Kamərɨp yo ye nɨmrɨ mɨrh meinai yakamni nəfrakɨsien mə Kughen tukror narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta, tukhamragh mɨn.’ ”+
22 Kɨni gavman a Filiks, in ruɨrkun huvə Swatuk kape Yesu, marar mətapɨg kɨn nəkwətəyen mɨmə, “Tukmə yermaru kape mobael a Lisias ruə, kɨni en, yo jakəkir.”+ 23 Kɨni marar mɨni-pən tuk yamehuə kape mobael yame ramarha tuk Pol mɨmə, “Takaməm Pol, mərɨg takəta ye in mɨnə tɨksɨn pəh khauə mhavəhsi-pən narɨmnar yame raməkwakwə kɨn.”
24 Nɨpɨg tɨksɨn ruə mɨvən, Filiks rɨkɨr piraovɨn kafan, Drusila, mɨrauə. Pian a in pian Isrel. Kɨni Filiks rɨni-pən tuk əriə mə tukharəh Pol mhauə. Pol raməvsao kɨn nhatətəyen ye Yesu Kristo, in ramətərɨg kɨn. 25 Kɨni Pol raməvhag kɨn narəyen yame ratuatuk, mɨne norien kape yermamə ramarmaru ye nərɨgien kafan mɨne norien kafan, mɨne nɨpɨg yame Kughen tukrəkir narmamə iran. Filiks rərɨg, mɨgɨn pɨk, kɨni mɨmə, “!Nəmhen! Tərhav. Tukmə yakorkeikei, jakokrən mɨn kɨn ik.” 26 Rɨgɨn pawk kɨn nəgkiarien kape Pol, mərɨg rɨkin raməsɨk mə Pol tukrɨvəhsi-pən mane kɨrik kɨmin, pəh tukrɨrɨsɨn in, ror pən, rokrən kɨn Pol nɨpɨg rɨpsaah. Ruə, mawəgkiar iriu min.
27 Newk kɨraru ruə mɨvən, Filiks reiwaiyu ye gavman, kɨni yermamə kɨrik nhagɨn e Posias Festas rhaktə mɨvəh tamhekɨn. Mərɨg nɨpɨg Filiks rəta ye gavman, in rɨpəh Pol raməmɨr ye kalabus meinai rorkeikei mə tukror nəmə Isrel rɨkiriə ragien tukun.
+ 24:5 Wok 17:6 + 24:6 Wok 21:28-30 * 24:7 Keinein mə Luk rɨmɨrai v. 7 uə yarmə rɨmɨrai, meinai ves 7 rɨrkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. + 24:15 Jon 5:28-29 + 24:18 Wok 21:17-28 + 24:21 Wok 23:6 + 24:22 Wok 23:26