8
1-2 Kɨni Sol ramərer əmə rɨkin ragien mə iriə kɨmɨshopni Steven.
Sol ramuh nəməhuak mɨnə
Kɨni nəməhuak mɨnə tɨksɨn khauə mharəh nɨprai Steven mharəh mhavən mhanɨm, kɨni mɨsasək pɨk tukun. Rɨrikakun ye nɨpɨg a, Sol mɨne in mɨnə tɨksɨn kɨsarar masor ahas pən kɨmi nəməhuak mɨnə apa Jerusalem. Mɨsəkota əriə kɨsap mhavən mɨsarə apa yerkwanu mɨnə tɨksɨn apa Judia mɨne Sameria. Mərɨg aposol mɨnə əmə kɨsarə apa Jerusalem. Mərɨg Sol ramarkut pɨk mə tukroriah nəməhuak mɨnə. In mamvən ye nimə mɨnə mampɨk yerhav narman mɨne nɨpiraovɨn yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu. Rɨpɨk əriə mɨvən mampɨk-pən əriə apa kalabus.+
Dikon a Filip ramni ərhav Nəgkiarien Huvə apa Sameria
Mərɨg Sol mɨne kafan narmamə mɨnə kɨmɨsəkota narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu, kɨsaiyu kɨrikianə kɨrikianə, mhavən apa ikɨn mɨnə mamhani-ərhav Nəgkiarien Huvə kape Yesu. Kɨni Filip rəsok-prah mɨvən yerkwanu kɨrik ye Sameria, kɨni maməvsao kɨn Kristo yame Kughen rɨmɨrpen. Kɨni nəmə aikɨn kɨsərɨg, mɨsəm mə Filip ramor nɨmtətien mɨnə, khauə kɨrikianə mɨsətərɨg huvə kɨn in. Narmamə khapsaah, nanmɨn has mɨnə kɨmɨsəta irəriə. Nɨpɨg kɨsəta irəriə, mɨsətəpar. Mɨne narmamə yamə mɨne nɨkariə rəpou, mɨne yamə mɨne nɨhuriə rahas, iriə khapsaah khahuvə mɨn. Ror pən nəmə Sameria rɨkiriə ragien pɨk.
Saemon e ramor narɨmnar ye norien kape yarmhə mɨnə
Yerkwanu a, kwən kɨrik, nhagɨn e Saemon, nɨpɨg m-fam in ramor nɨmtətien ye norien kape yarmhə mɨnə, ye nɨmrɨ nəmə Sameria, kɨni kasəm kɨsakur pɨk kɨn. In ravəh-si haktə in mɨmə in yamehuə kɨrik. 10 Nəmə ikɨn, nəmapnapɨg mɨnə, mɨne namehuə mɨnə, iriə m-fam kasətərɨg kɨn in. Mamhani mhamə, “In ravəh nəsanɨnien a kamni kɨmə ‘Nɨsanɨnien kape Kughen.’ ” 11 Iriə kɨmnhakwasɨg kɨn mərɨg in ai nɨpɨg rɨpsaah in ramor əriə kɨsakur kɨn nɨmtətien yamə mɨne in ramor. 12 Mərɨg nɨpɨg kɨsərɨg Filip ruə mɨni-ərhav nəgkiarien kape Narmaruyen kape Kughen, mɨne nhag Yesu Kristo, khani nəfrakɨsien ye nəgkiarien a. Narman mɨne nɨpiraovɨn yamə mɨne khani nəfrakɨsien ye Yesu, Filip ror baptaes irəriə. 13 Kɨni ai, Saemon mɨn rɨni nəfrakɨsien ye Yesu; marar mɨvən kor baptaes iran. Ikɨn pukaa Filip ramvən ikɨn, Saemon rakwasɨg kɨn. Kɨni məm nɨmtətien yamə mɨne Filip rɨmnor ye nəsanɨnien kape Kughen kɨni rakur pɨk kɨn.
14 Nɨpɨg Aposol mɨnə apa Jerusalem kɨsərɨg nəvsaoyen mə nəmə Sameria kamhani nəfrakɨsien ye nəgkiarien kape Kughen, kɨni iriə kɨsher-pən kɨn Pita mɨne Jon mə tukravən mwəm əriə. 15 Nɨpɨg kɨmɨravən mratərhav-pən tuk əriə, iriu mwəhuak-pən ye nəmə mɨnə e mə tukhavəh Nanmɨn kape Kughen. 16 (Mərɨg in apa kupən, kɨmnor baptaes əmə irəriə ye nhag Yesu Yermaru; mərɨg Nanmɨn Rhakə rɨpəh hanə neiwaiyu-pənien tuk əriə). 17 Kɨni Pita mɨne Jon kwərəhu-pən kwermɨriu ye kaparia kapə, məkneikɨn iriə khavəh Nanmɨn kape Kughen.+
18 Kɨni Saemon rɨmnəm mə Nanmɨn kape Kughen rɨmavən ye nɨmraghien kape narmamə nɨpɨg aposol mir a kwərəhu-pən əmə kwermɨriu irəriə mwəhuak-pən irəriə, məkneikɨn Saemon rɨpɨk yerhav mane mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi əriu 19 maməkeikei kɨmi əriu mɨmə, “Takravəhsi-pə mɨn nɨrkunien en kɨmi yo. Pəh jakərəhu-pən kwermɨk ye narmamə, khavəh Nanmɨn kape Kughen.”
20 Mərɨg Pita rəgkiar-pən skai kɨmin mɨmə, “!Mane en kafam tukraməkeikei mɨrkək kɨmiru min takravən ye nap ehuə! ?Nakmə nakɨrkun nɨvəhyen nɨmrɨ nɨhuvəyen a yame Kughen ravhsi-pən apnapɨg əmə kɨmi narmamə uə? 21 Tukor ik nakpəh norien norien mɨnə e kapəmawə, meinai rɨkim rapəh natuatukien ye nɨmrɨ Kughen. 22 Takaməkeikei marar ye nərɨgien kafam tuk təvhagə has, maiyoh Kughen pəh tukrəspir ik tuk nərɨgien has kafam. 23 Yakaməm nɨpɨg mɨnə fam nakəməkɨn narmamə, morkeikei əmə ik; norien has rɨmnəruk əutən ik.”
24 Aikɨn, Saemon rɨni-pən tuk əriə məkeikei kɨmi əriə mɨmə, “Kɨmiru takwəhuak kɨmi Kughen tuk yo; mə jakpəh nɨvəhyen narpɨnien yame nakarani-pə tuk yo.”
25 Aposol mir a kɨrani-ərhav fam nəgkiarien kape Yesu Yermaru, mɨne narɨmnar yame In rɨmnor, kɨni ai mwarar, mratərhav Sameria, mweriwək mrarerɨg mɨravən Jerusalem. Nɨpɨg kɨravən, mɨrani-ərhav Nəgkiarien Huvə kape Kughen apa yerkwanu mɨnə kape nəmə Sameria.
Filip rɨmnəgkiar iriu yemə Itiopia kɨrik
26 Nɨpɨg kɨrik, agelo kɨrik kape Kughen reiwaiyu-pə tuk Filip mɨni-pən tukun mɨmə, “Takhekɨmter, məri-pən swatuk e ye tɨpəvsɨk, yame rɨpɨs e Jerusalem muə mɨpɨs apa Gasa.” 27 Aikɨn, Filip rhekɨmter məriwək mamvən. Məm yamehuə kɨrik kape pianehuə kape nəmə Itiopia, nhagɨn a Kandas. Kwən a in Yunik* kɨrik; in ramarha huvə tuk mane kape pianehuə ai. In ruavən ta apa Jerusalem mɨnəhuak. 28 Rɨmavən məhuak-ta apa Jerusalem, mɨrerɨg mɨnamvən apa iman ikɨn. Mamkwətə ye nar kɨrik kamni kɨmə “kat” yame hos ravi. Mamkwətə maməvheikɨn nəkwəkwə yame Profet Aesea rɨmɨrai. 29 Kɨni Nanmɨn Rhakə ruvən ye Filip mɨmə, “Takvən məriwək ipakə tuk kat a.”
30 Məkneikɨn, Filip raiyu mɨvən ipakə tukun, kɨni məm kwən a raməvheikɨn nəkwəkwə yame Profet Aesea rɨmɨrai. Kɨni Filip raiyoh-pən in mɨmə, “Yamehuə. ?Nakɨrkun nɨprai nəgkiarien e nakaməvheikɨn uə nɨkam?”
31 Kɨni yamehuə a rɨmə, “Tukmə yermamə kɨrik rhoprai-pə kɨmi yo, jakɨrkun.” Kɨni raiyoh-pən Filip mə tukrat-pən ye kat məkwətə iriu min. 32 Nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen yame kwən a raməvheikɨn mamni mɨmə,
“In rəmhen kɨn sipsip kɨrik, kɨmɨrəh khopni.
Məmhen kɨn kwaji sipsip əmə kɨrik yame rapəh nasəkien nɨpɨg kɨmnəkɨs nɨmrɨn
Mərɨg in rapəh nəgkiarien.
33 Kɨmnor naurɨsien kɨm in, kɨvəhsi-pən narpɨnien kɨrik kɨmin yame rɨpəh natuatukien.
Kafan kwajikovə rɨrkək, mərɨg in ai kɨvəhsi-ta nɨmraghien kafan ye tokrei tanə e.”(Aesea 53:7-8)
34 Kɨni yamehuə a raiyoh Filip mə, “?Profet e raməvsao kɨn pa nhagɨn? ?Raməvsao atuk kɨn in, uə raməvsao kɨn yermamə pɨsɨn kɨrik?” 35 Kɨni Filip rɨmɨrikakun ye nəgkiarien kɨrikianə əmə yame rɨnaməvheikɨn mɨnamni-pən Nəgkiarien Huvə kape Yesu kɨmin.
36 Iriu kwəri swatuk a, mɨrauə mwəm nu kɨrik, kɨni yamehuə a rɨni-pən tuk Filip mɨmə, “Ǝm-ru nu apa. ?To nakor baptaes irak eikɨn e uə nɨkam?”
37 Kɨni Filip rɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə nakhatətə ye Yesu, yerkim m-fam, nakɨrkun norien baptaes.”
Kɨni in rɨni-pən tuk Filip mɨmə, “Yo yakamni nəfrakɨsien ye Yesu mə In Ji Kughen.”+
38 Məkneikɨn rɨni-əhu kat a, kɨni mweiwaiyu iriu Filip, kɨni Filip ror baptaes iran. 39 Kweiwaiyu mwərer mɨn ye tame nu, məkneikɨn Nanmɨn kape Kughen rɨvəh-si ta Filip kɨni yamehuə a rɨpəh mɨn nəmien, marar aikɨn a, məri swatuk mamvən, rɨkin ragien.
40 Mərɨg Filip rakur məm ramərer apa yerkwanu a Asdod. Kɨni mɨvən apa yerkwanu mɨnə mamni-ərhav Nəgkiarien Huvə kape Yesu, mɨvən mɨvən meriaji-pən apa Sisaria.+
+ 8:3 Wok 9:1,13; 22:4; 26:9-11 + 8:17 Wok 19:6 * 8:27 “Yunik” in yamehuə kɨrik, kɨmnərai rəmhen kɨn pukəh kərai; tamə ror wok ipakə tuk kwin, məm, morkeikei, moriah in. + 8:37 Wok 10:47 + 8:40 Wok 21:8