13
Pol ramor kwirɨg kɨmi əriə
In e nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn yame jakurə məm əmiə. Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə, “Tukmə yermamə kɨraru uə kɨsisər kɨrhɨni nəgkiarien kɨrikianə, pəh narmamə tukharkun mə nəgkiarien kapərisɨr raməfrakɨs.”(Dut 19:15)*+ Nɨpɨg yɨmnaurə tuk əmiə, ye nɨpɨg yame ror kɨraru kɨn, yɨmɨni-ərhav pre ta nəgkiarien kape nɨsɨgien narmamə yamə mɨne kasor təvhagə has mɨne əmiə m-fam, mə taksəpəh təvhagə hah. Kɨni yakaməmɨr isok mamni-pre mɨn. Nɨpɨg jakurə mɨn, jakvəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəpəhyen norien has mɨnə. Kɨmiə nakhamə təksəkir əmhen mə nəgkiarien kafak in nəgkiarien kape Kristo uə nɨkam. Kɨni yo jakəgkiar rəmhen kɨn aposol kɨrik kafan. Norien kafan rɨpəh nɨmarien tuk əmiə, mərɨg norien kafan rɨskai tuk əmiə. Nəfrakɨsien, nɨpɨg kɨmɨruk haktə In ye nai kamarkwao kɨn, kafan nəsanɨnien rɨrkək. Mərɨg taktəkun ai In ramragh ye nəsanɨnien kape Kughen. Kɨni kɨmawə mɨn yamə mɨne yakasofugɨn-pən iran, nəsanɨnien kapəmawə rɨrkək. Mərɨg kɨmawə yaksor wok kɨtawə-m kɨmiə ye nəsanɨnien kape Kughen.+
Kɨmiə atuk, taksəkir nɨmraghien kapəmiə mə nhatətəyen kapəmiə in raməfrakɨs uə nɨkam. Kɨmiə atuk, taksəm huvə kapəmiə norien. ?Nakharkun uə nɨkam mə Yesu Kristo ramarə ye nɨmraghien kapəmiə? !Mərɨg tukmə kapəmiə nɨmraghien rɨpəh nəri-pənien norien kape nhatətəyen, ramhajoun mə Kristo rɨrkək ye nɨmraghien kapəmiə!+ Kɨni yakɨrkun mə kɨmiə takpisəm mə kɨmawə narmamə əfrakɨs mɨnə kape Kughen. Kɨni taktəkun ai, yaksəhuak tuk əmiə mə takhapəh nɨsorien nar has mɨnə. Mərɨg rɨpəh norien mə yakasəhuak məknakɨn mə tukramhajoun mə kapəmawə wok in rhuvə matuatuk. Mərɨg yakasəhuak məknakɨn meinai yaksorkeikei mə taksor norien yame ratuatuk, nar apnapɨg mə narmamə kamhani mə wok kapəmawə rɨpəh nəmhenien. Tukmə nakhapəh nɨsorien təvhagə hah, to yakhapəh nɨsəgkiar-skai-preyen kɨmi əmiə, meinai yakseinein nɨsorien nar kɨrik yame ramətapɨg kɨn nəgkiarien əfrakɨs kape Kughen, mərɨg yakharkun nɨsor-əməyen nar yame ravəhsi-haktə nəgkiarien əfrakɨs kape Kughen. Kɨni tukmə nakasor əmə narɨmnar yame ratuatuk, kɨni nar kɨrik rɨrkək yame jaksəgkiar-skai-pre tukun kɨmi əmiə, kɨni rɨkimawə tukramagien əmə. Kɨni yakasəhuak tuk əmiə mə norien kapəmiə tukratuatuk huvə. 10 Ror pən, yakamarə isok pakw tuk əmiə, mərɨg yakamher-pre kɨn nəgkiarien mɨnə e mɨvəhsi-haktə nərɨgien kapəmiə, mərɨg yakpəh norkeikeiyen mə nɨpɨg jakurə jakaməkeikei maməgkiar-skai-pre kɨmi əmiə. Neihuəyen yame Kughen rɨmɨvəh-si pə kɨmi yo, kape nɨvəh-sihaktəyen əmiə; pəh nien mə kape nɨvəhsi-əhuyen əmiə.+
Pol rɨmnor infamien ye nəkwəkwə kafan
11 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Nəgkiarien kafak ror infamien ikɨn e. Sarkut tuk norien yamə mɨne kɨsatuatuk. Sətərɨg kɨn nəgkiarien kafak. Kapəmiə nətərɨgien tukror əmə kɨrikianə. Sarə ye nəmərinuyen. Kɨni Kughen e yame rorkeikei pɨk narmamə, mɨvəhsi-pre nəmərinuyen, In tukraməmɨr yerkimiə.
12 Sokrən huvə irəmiə mɨnə rəmhen kɨn yame kɨmiə kɨrikianə ye Yesu Kristo. 13 Narmamə m-fam kape Kughen kamhani rhuvə pre tuk əmiə.
14 Pəh Yesu Kristo Yermaru kapətawə tukrautə-pre kɨn kafan nɨvhuəyen kɨmi əmiə m-fam. Kɨni pəh Kughen tukrɨvəh-si pre kafan norkeikeiyen kɨmi əmiə m-fam. Kɨni pəh Nanmɨn kape Kughen tukror rɨkimiə fam tukror kɨrikianə.
* 13:1 Nəgkiarien e raməmɨr ye Dut 19:15. Nɨpran e ramni mə nəkwəkwə kɨraru uə kɨsisər yamə mɨne Pol rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa Korin, kapəriə nəgkiarien kɨrikianə əmə, ror pən, kasəfrakɨs. + 13:1 Mat 18:16; 1 Tim 5:19 + 13:4 Fil 2:7-8 + 13:5 1 Kor 11:28 + 13:10 2 Kor 10:8 13:12 “Nɨpɨg naksofugɨn əmiə mɨnə, taksor ‘holy kiss’ irəmiə mɨnə.” ‘Holy Kiss’ ror nɨmtətien mə kasofugɨn pən ye Yesu masorkeikei əriə mɨnə.