6
Meinai kɨmawə yakasor wok kɨrikianə kɨmawə Kughen, yakasaiyoh-pre skai əmiə mə nɨpɨg Kughen tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi əmiə, takhapəh nhavəhyen mə in nar apnapɨg əmə. Meinai Kughen ramni mɨmə,
“Yɨmnərɨg ik ye nɨpɨg atuatuk,
mamasitu iram ye nɨpɨg kape nɨvəh-mɨraghien.”(Aes 49:8)
Yakamni-pre tuk əmiə mə taktəkun ai, rɨnor nɨpɨg atuatuk kape Kughen tukrɨvəh mɨragh əmiə.
Pol raməvsao kɨn nɨpɨg əutən mɨnə ye nɨmraghien kafan
Yakhapəh nɨsorien nar kɨrik mə yermamə tukrɨmɨr ye nhatətəyen kafan tukun, tamə narmamə kamhani hah wok kapəmawə tukun. Mərɨg norien mɨnə fam ye nɨmraghien kapəmawə kashajoun mə kɨmawə yorwok mɨnə əfrakɨs kape Kughen: Kɨmawə yaksərer tɨm tɨm ye nɨpɨg kape nəmhəyen, mɨne ye nɨpɨg əutən mɨnə, mɨne ye nɨpɨg yakasərɨg rahas. Narmamə kamhauh əmawə, mɨsəhi-pən əmawə ye kalabus. Mharpəhu əmawə mə tukhauh əmawə. Yɨmɨsor wok ehuə, mhapəh nɨsapɨrien yenpɨg, kɨni nɨkumhə raməs əmawə.+ Yakhapəh nɨsorien nar kɨrik yame rəmkɨmɨk yerkimawə. Nanmɨn kape Kughen rukwar yerkimawə, kɨni yaksorkeikei narmamə ye norkeikeiyen əfrakɨs.+ Yakamhani əmə nəfrakɨsien. Kɨni nəsanɨnien kape Kughen ramarə irəmawə. Nɨmraghien kapəmawə yame ratuatuk ramor əmawə yaksapita tɨkmɨr mɨnə kapəmawə, rəmhen kɨn yame mobael ravəh nau mɨne kwətavhə mə tukrapita kafan tɨkmɨr. Narmamə tɨksɨn kamhasiai əmawə; tɨksɨn kasəm-əhu əmawə. Tɨksɨn kamhani hah əmawə; tɨksɨn kamhani huvə əmawə. Kɨni nɨpɨg kɨmawə yakamhani mə kɨmawə aposol kape Kughen mɨnə, tɨksɨn kamhani neikuəyen irəmawə. Mərɨg kɨmawə yorwok əfrakɨs mɨnə tɨksɨn kape Kughen. Narmamə tɨksɨn khapəh nɨseighanien kɨn mə kɨmawə aposol mɨnə əfrakɨs. Nɨpɨg mɨfam nɨmhəyen ramuə ipakə tuk əmawə, mərɨg yakamhamragh əmə. Kamuh əmawə, mərɨg khapəh nhopniyen əmawə.+ 10 Rɨkimawə rəpou, mərɨg nɨpɨg mɨfam yaksagien əmə. Kapəmawə nar kɨrik rɨrkək, mərɨg kɨmawə yaksor narmamə khapsaah kapəriə nautə rɨpsaah ye rao ye neai. Kapəmawə nar rɨrkək, mərɨg yakamhavəh narɨmnar fam.
11 Nəmə Korin, yɨmnhani-pre nəgkiarien mɨnə fam mhapəh nɨsəpəhyen kɨrik; kɨni yaksorkeikei əmiə yerkimawə m-fam. 12 Kɨmawə yakhapəh nɨsərer-əswasɨgien kɨn norkeikeiyen tuk əmiə, mərɨg kɨmiə naksərer əswasɨg kɨn norkeikeiyen tuk əmawə. 13 Taktəkun ai, yakaməgkiar kɨmi əmiə rəmhen kɨn kwajikovə mɨnə əgkəp kafak mamni mə ratuatuk əmə mə kɨmiə mɨn taksorkeikei əmawə yerkimiə m-fam.+
Yəhuak mɨnə tukhapəh nɨsəriwək-pənien tuk yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien
14 Takhapəh nɨseighanien kɨn narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien mə taksor kwis wok* meinai, ?norien atuatuk mɨne norien has kɨrarkun nwor-kwisien nar kɨrik uə? ?Uə nɨkhakien mɨne nəpɨgnapien to kwofugɨn kɨrikianə uə? Nɨkam.+ 15 Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Kristo mɨne Setan, to kɨrəpəh nɨrəni-kwisien nəgkiarien kɨrikianə. ?Yeməhuak mɨne yermamə yame rɨpəh nəhuakien, iriu kɨrarkun nɨworien nar kɨrik ye nərɨgien kɨrikianə uə? !Nɨkam! 16 Ye Nimə Ehuə kape Kughen, ikɨn kɨrik rɨrkək aikɨn kape kughen eikuə mɨnə, meinai kɨtawə e Nimə kape Kughen yame ramragh. Kɨni Kughen ramni mə,
“Yo jakamarə kɨmawə miriə,
mameriwək kɨmawə miriə.”
Kɨni mɨmə,
“Jakor Yo mə Yo Kughen kapəriə,
kɨni iriə tukhauə kafak narmamə mɨnə.”(Lev 26:12; Jer 32:38; Esik 37:27)
17 Kɨni Yermaru ramni mɨn mə,
“Ror məkneikɨn, səta irəriə, mhavən isok tuk əriə.
Mhapəh nharapien nar yame rəmkɨmɨk ye nɨmrɨk,
kɨni rɨkik tukragien mə jakvəh əmiə.”(Aes 52:11; Esik 20:34, 41)
18 Kɨni Kughen Yermaru yame In Yerpɨrɨg Pɨk ramni mɨn mɨmə,
“Kɨni jakor Yo mə Rɨmɨmiə,
kɨni kɨmiə takhauə kwajikovə mɨnə kafak.”(2 Saml 7:8, 14)
+ 6:5 2 Kor 11:23-27 + 6:6 1 Tim 4:12 + 6:9 2 Kor 4:10 + 6:13 1 Kor 4:14 * 6:14 Gris ramni nuhpɨkɨnien ye kau kɨraru, kɨrik yame rehuə, kɨrik rɨkəskəh. Kɨrkwəji əriu mə tukwor wok, mərɨg wok rapəh naiyu-huvəyen meinai nehuəyen kapəriu rɨpəh nəm nəmhenien. + 6:14 Efes 5:11 6:15 Gris ramni “Beliar.” Nhag pɨsɨn kape Setan.