8
Niməhuak apa Jerusalem, nəriə nəvɨgɨnien rɨkək, Pol ramni mə nəmə Korin tuksasitu irəriə
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yaksorkeikei mə takharkun mə niməhuak mɨnə apa Masedonia kwəshajoun mə Kughen ramautə-pən kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi əriə.+ Iriə kɨmɨsarə pawk ye nəmhəyen ehuə kɨrik, kapəriə nautə rɨrkək, mərɨg nɨmraghien kapəriə rukwar huvə kɨn nagienien, ror pən kamhavəh-si-pən mane ehuə kɨmi nəməhuak mɨnə tɨksɨn. Yakamni-ərhav pre tuk əmiə mə iriə kɨmnhavəhsi-pən mane ehuə, rapita yame rɨkiriə rəsɨk mə tukpihavəh-si pən. Kamhavəhsi-əhrav rəmhen kɨn yame nərɨgien kapəriə ramuh, mɨsaiyoh əmawə m-rɨpsaah mə kɨmawə jakseighan kɨn əriə pəh iriə tuksasitu ye wok kape nɨwəh-sipənien mane kɨmi narmamə kape Kughen mɨnə apa Jerusalem. Yakhapəh nharkunien mə iriə tuksasitu rehuə məknakɨn, mərɨg iriə kɨsasitu. Kɨmɨsəkupən mhavəhsi-pən nɨmraghien kapəriə kɨmi Yermaru. Kwasɨg ikɨn, khavəhsi-pən nɨmraghien kapəriə kɨmi əmawə rəri-pən əmə nərɨgien kape Kughen.
Kɨni kupən, Taetas a in rɨmnamkɨr əmiə tuk narukien kɨn mane kape niməhuak mɨnə; ror pən, yaksəkeikei kɨmin mə in tukraməkeikei maməmɨr kɨmiə min meriaji taksaruk fam kɨn mane yame takhavəhsi-ərhav. Ye narɨmnar mɨfam e, kɨmiə nakasor rhuvə pɨk mapita, in e, nhatətəyen kapəmiə, mɨne nəgkiarien kapəmiə, mɨne nɨrkunien kapəmiə, mɨne nərer-tɨmtɨmien kapəmiə, mɨne norkeikeiyen kapəmiə tuk əmawə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, yakorkeikei mə taksarukɨn mane məknakɨn ye norien yame rhuvə rapita.
Pa rɨmə yakaməkeikei kɨmi əmiə mə taksor. Mərɨg yɨmnhajoun əmiə mə nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə rɨkiriə ragien tuk nasituyen ye wok a. Kɨni taktəkun ai, yakmə jakəm-ru mə norkeikeiyen kapəmiə in nəfrakɨsien rəmhen kɨn əriə, uə nɨkam. Kɨmiə nakharkun huvə mə Yesu Kristo Yermaru kapətawə ramautə-pre kɨn nɨhuvəyen kafan kɨmi əmiə. Kafan nəsanɨnien rehuə pawk, mərɨg rɨmauə mə tukrasitu irəmiə, mor In mə kafan nəsanɨnien rɨrkək. In rɨmauə mor In mə kafan nar kɨrik rɨrkək ye tokrei tanə mə kɨmiə takhauə narmamə kape Kughen mɨnə, kapəmiə narɨmnar tukrɨpsaah ye rao ye neai.+
10 Jakəvhaag kɨmi əmiə ye norien yame ratuatuk mə taksor. Ye newk yame ruauə muavən, kɨmiə nɨmɨsokupən mɨsorkeikei mə taksarukɨn mane kape niməhuak mɨnə, kɨni kɨmiə mɨn nɨmɨsokupən mɨsarukɨn mane. 11 Taktəkun ai, taksarukɨn mane mə takseriəji nɨprai mane yame nɨmɨsorkeikei mə takhavəhsi-ərhav. 12 In nar apnapɨg mə kapəmiə narɨmnar rɨpsaah uə rɨkəskəh. Kughen, rɨkin tukragien tuk əmiə tukmə nakhavəh-si pən yerkimiə mɨfam.+
13 Yakpəh norkeikeiyen mə nɨpɨg takhavəhsi-pən mane ehuə kɨmi niməhuak mɨnə, kwasɨg ikɨn, naksəkwəkwə kɨn mane. Mərɨg ratuatuk əmə 14 mə taksasitu ye niməhuak yamə mɨne kasəkwakwə kɨn narɨmnar, meinai kapəmiə narɨmnar rɨpsaah. Kɨni nɨpɨg kɨrik, tukmə naksəkwakwə kɨn nar kɨrik, iriə tukharkun nɨsasituyen irəmiə. Norien a takasor, tukasəm nəmhen. 15 Rəri-pən əmə Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə,
“Narmamə yamə mɨne kamhavəh pawk nəvɨgɨnien rehuə, tukrəmhen kɨn əriə; to rɨpəh napitayen.
Mɨne narmamə yamə mɨne kamhavəh pawk nəvɨgɨnien rəkəskəh, tukhapəh nɨsakwəkwəyen kɨn nəvɨgɨnien.”(Eks 16:18)
Taetas ramvən apa Korin
16 Yakamni vi vi Kughen mə ramor rɨki Taetas ramagien mə tukrasitu irəmiə, rəmhen kɨn kafak nərɨgien. 17 Yɨmnhani-pən tuk Taetas mə tukrurə məm əmiə; kɨni rɨkin ragien tuk norien nəgkiarien kapəmawə. Mərɨg in mɨn, rɨkin ragien mɨn tuk nurəyen masitu irəmiə. Ye nərɨgien əmə kafan rɨmnorkeikei mə tukrurə məm əmiə. 18 Kɨni kɨmawə yaksher-pre mɨn kɨn piautawə kɨrik raurə iriu min. Kwən a, nəməhuak mɨnə kamhasiai in tuk kafan wok tuk nɨni-ərhavyen Nəvsaoyen Huvə. 19 Kɨni niməhuak mɨnə kɨmnharpen in mə tukraməriwək kɨmawə min nɨpɨg yakhavəhsi-ərhav mane yame nɨmɨsarukɨn. Yakhavəhsi-pən mane kɨmi niməhuak mɨnə mə jakshajoun mə rɨkimawə ragien pɨk tuk nasituyen, mɨne tuk nɨvəhsi-haktəyen Kughen. 20 Yaksarkut mə yermamə kɨrik rɨkək yame to rɨni hah əmawə tuk norien kapəmawə tuk nəwhaiyen mane. 21 Ror məkneikɨn meinai, yaksarkut mə jaksor narɨmnar yame ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen mɨne ye nɨmrɨ narmamə.
22 Kɨni yaksher-pre mɨn kɨn piautawə kɨrik in tukrɨkwasɨg kɨn Taetas mɨne in kɨrik. Yɨmnharkun mə kwən a rorkeikei pɨk mə tukrasitu ye norien rɨpsaah mɨne ye wok rɨpsaah. Kɨni taktəkun ai in rorkeikei pɨk mə tukrasitu irəmiə meinai in ramni nəfrakɨsien irəmiə. 23 Kɨni Taetas, kɨmru min yakawor wok kɨrikianə. Kɨni kwən a rɨkwasɨg kɨn Taetas in mɨn ramor wok ye kwerkwan irəmiə, masitu irəmiə. Mɨne piautawə mir kɨraru e, yame niməhuak mɨnə kɨsher-pə kɨn əriu, karəhsi-haktə nhag Kristo. 24 Sor norkeikeiyen kapəmiə rɨvən tuk ərisɨr, pəh niməhuak mɨnə tuksəm, mharkun-ru mə rhawor e rɨkimawə ramagien tuk əmiə.+
+ 8:1 Rom 15:26; 2 Kor 9:1-2 + 8:9 Mat 8:20; Fil 2:6-7 + 8:12 Mak 12:43-44 + 8:24 2 Kor 7:13-14