3
Kughen rɨmnor əpu nətərɨgien kafan
Ror pən, yo, Pol, yɨmɨni-ərhav nəvsaoyen huvə kape Yesu Kristo tuk əmiə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape Isrel, kɨni taktakun ai kɨvəh-si-pən yo ye kalabus tukun.+ Kɨmiə nakwənharkun ta mə Kughen rɨmɨvəh-si pə wok e kɨmi yo mə jakni-ərhav nɨhuvəyen kafan kɨmi əmiə.+ Rəmhen kɨn yame yaknəgkiar kwakwə ta kɨmi əmiə, yakmə Kughen pɨsɨn əmə rɨmnor əpu nətərɨgien erkwaig kafan kɨmi yo.+ Nɨpɨg taksəvheikɨn nəgkiarien e, mharkun nhavəhyen kafak nɨrkunien ye nɨkarɨn kape nətərɨgien erkwaig kape Kughen ye nɨkarɨn kape Kristo. Pəh nien mə Kughen rɨmnor əpu narɨmnar e kɨmi nəmə kupan, mərɨg taktakun ai Nanmɨn kafan rɨnor əpu kɨmi kafan aposol mɨnə mɨne profet yamə mɨne rɨmɨrpen ta əriə. Nətərɨgien erkwaig e in e mə Nəvsaoyen Huvə kape Kughen in ramor swatuk kɨmi nəmə pəh nien mə kwənərəus kape Isrel, mə iriə mɨn tukhauə rəmhen kɨn nəmə Isrel, mhavəh nɨhuvəyen kape Kughen. Kɨni iriə mhauə kɨrikianə, mhavəh kwis nɨhuvəyen kape promes yame Kughen rɨmɨni ta tuk narmamə yamə mɨne kasofugɨn-pən tuk Yesu Kristo.+
Kughen ramor wok ye nəsanɨnien ehuə kafan, masitu irak ye nɨhuvəyen kafan, mɨvəhsi-pə wok e kɨmi yo mə jakni-ərhav Nəvsaoyen Huvə kafan.*+ Nar apnapɨg mə yo ye tanə ye narmamə mɨfam kape Kughen, mərɨg ye nɨhuvəyen kafan, Kughen rɨmɨvəhsi-pə wok e, mə jakni-ərhav-pre tuk əmiə yame pəh nien mə kwənərəus kape Isrel nɨhuvəyen mɨnə kape Yesu Kristo yame to kɨtawə khapəh nharkun-famien, meinai iriə khapsaah, to kɨpəh nɨni-famien.+ Kɨni Kughen rɨvəhsi-haktə mɨn yo mə jakor əpu kɨmi narmamə m-fam norien yame In rɨmnor nətərɨgien erkwaig kafan ruə mɨtərhav-pə. In apa kupan, Kughen e yame rɨmnor narɨmnar fam rɨpəh nor-əpu-yen nətərɨgien e kafan. 10 In rɨmnor məkna mə taktakun ai niməhuak in tukror əpu kɨmi agelo mɨnə mɨne nanmɨn yamə mɨne kasehuə ye tapən mə Kughen, kafan nɨrkunien rɨpsaah. 11 In e nətərɨgien kafan yame ramarə rerɨn, kɨni rɨmauə mor nəfrakɨsien kɨn ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə. 12 Kɨtawə kashatətə ye Kristo, ror pən, to naha nɨpɨg, kharkun nhavənien mɨsərer ye nɨmrɨ Kughen mhapəh nhagɨnien.+ 13 Ror pən, yakamərɨg pawk nəmhəyen tuk əmiə, mərɨg yakamaiyoh əmiə mə takhapəh nɨsorien nətərɨgien kapəmiə reiwaiyu tuk nɨpɨg əutən yame yakamarə iran ai taktakun, meinai in tukrasitu irəmiə ye kapəmiə nɨmraghien.
Pol raməhuak tuk nəmə Efesas
14 Ror pən, yakənɨmkur maməhuak kɨmi Kughen Rɨmtawə 15 yame In pɨsɨn əmə In nukne nɨmraghien kape narmamə mɨ-fam ye rao ye neai mɨne ye tokrei tanə. 16 Kughen, kafan nəsanɨnien mɨne nɨhuvəyen rehuə. Kɨni yakamaiyoh In mə Nanmɨn kafan tukror rɨkimiə rəsanɨn, mə kɨmiə taksərer tɨm tɨm nɨpɨg mɨfam, 17 pəh mɨshatətə ye Kristo, kɨni In tukramarə yerkimiə. Kɨni yakaməhuak mɨn mə nɨmraghien kapəmiə tukreiwaiyu məmnɨm huvə ye norkeikeiyen kape Kughen 18 mə kɨmiə narmamə kape Kughen mɨnə fam takharkun huvə mə norkeikeiyen kape Kristo, rəmnɨm pɨk, məpomh pɨk, mehuə pɨk mhaktə.+ 19 Norkeikeiyen a kape Kristo to kɨpəh nɨrkun-famien meinai in yerpɨrɨg pɨk. Mərɨg yakaməhuak mə takharkun huvə norkeikeiyen a mə Kughen tukrɨkuar ye nɨmraghien kapəmiə ye norien huvə mɨnə fam kafan.
20 !Kɨni pəh khavəh-si haktə nhag Kughen! Ye nəsanɨnien kafan yame ramor wok ye nɨmraghien kapətawə, In rɨrkun norien narɨmnar rapita narɨmnar fam yame rɨkitawə raməsɨk uə yamə mɨne kɨsaiyoh In kɨn. 21 Pəh kɨtawə nəməhuak mɨnə kɨsor kɨrikianə kɨtawə Yesu Kristo, mhani vi vi Kughen nɨpɨg mɨfam mamhavən mamhavən, infamien rɨrkək. !Amen!
+ 3:1 Fil 1:7,13 + 3:2 Kol 1:25 + 3:3 Efes 1:9-10; Kol 1:26 + 3:6 Efes 2:13,16-19 * 3:7 Gris ramni “Yo slef kape Nəvsaoyen Huvə.” Nɨpran ramni mə kafan wok kɨrikianə əmə: in e mə tukrɨni-ərhav Nəvsaoyen Huvə kape Kughen. + 3:7 Kol 1:25 + 3:8 1 Kor 15:9-10 + 3:12 Jon 14:6; Rom 5:2 + 3:18 Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7