6
Rhuvə mə tuksasitu irətawə tuk kajipə pam mɨnə
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Tukmə kaməm mə yermamə kɨrik rɨmnor təvhagə has, rhuvə mə kɨmiə e yame Nanmɨn kape Kughen ramkɨr əmiə, takhavən mɨsasitu iran mɨsərɨp atuatuk in. Mərɨg takhapəh nɨsəgkiar-pɨkien kɨmin, taksəgkiar mar əmə kɨmin, mɨsor mə rɨkimiə raməmhə tukun. Mərɨg takasərɨg əmiə, tamə nar kɨrik yame nakasətapɨg kɨn tuk narmamə ror mɨn əmiə nakhamɨr.+ Kɨmiə taksasitu irəmiə mɨnə. Taksasitu irəmiə mɨnə ye nɨpɨg nakasarə ye nɨpɨg əutən mɨnə. Tukmə naksor məkneikɨn, naksəri-pən atuatuk naha nhagɨn yame loa kape Kristo ramni.+ Meinai yermamə yame rɨkin raməsɨk mə in yerpɨrɨg, yermamə e, rɨkin rameikuə, meinai reinein nəmien mə in yermamə apnapɨg əmə. 4-5 Mərɨg kɨmiə takasəkeikei mɨsəm huvə narɨmnar yame nakasor. Takhapəh nɨsəm-əmhenien norien kape narmamə pɨsɨn mə takharkun mə kapəmiə norien rhuvə rapita. Takasəkeikei mɨsəm huvə pɨsɨn əmə kapəmiə wok, meinai narmamə kapəriə wok ror pɨsɨn pɨsɨn. Kɨni iriə kamhavəh kajipə pam pɨsɨn pɨsɨn ye nɨmraghien kapəriə kɨrikianə kɨrikianə. Mərɨg rhuvə mə rɨkimiə tukragien tuk wok pɨsɨn kɨrik kapəmiə, kɨni tukəm mə kapəmiə wok in rhuvə əmə.+
Kɨmiə takasəkeikei mɨsəwhai narɨmnar mɨnə tɨksɨn kɨmi kapəmiə yhajoun yamə mɨne kashajoun əmiə ye nəgkiarien kape Kughen.+
Takasərɨg əmiə, mhapəh nɨseikuəyen irəmiə mɨnə mhamə nakharkun nɨsorien naha nhagɨn yame nɨpraimiə rorkeikei. Narpɨnien yame Kughen ravəhsi-pə, pəh nien in nar apnapɨg. Nɨmɨsuv naha nhagɨn kwənkwai nai ye nəsimien kafam, ik mɨn takrhi atuk mɨn kwənkwan, mən. Yermamə yame raməsim kɨn norien has yame rɨmnasor hanə kupan, in rəmhen kɨn kwənkwai nai hah kɨrik ye kafan nɨmraghien. In tukraməkeikei mɨkuə kɨn kwənkwai nai yame rahas. Kwənkwai nai e, nɨpran e, in e nɨmhəyen. Mərɨg yermamə yame ramsuv kwənkwai nai yame rhuvə, yame Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pən, Nanmɨn kape Kughen tukror in tukrɨkuə kɨn kwənkwan yame rhuvə, kɨni tukrɨrhi. Nhag kwənkwai nai en, in e nɨmraghien rerɨn.+
Ror pən, takhapəh nɨsəpəuyen kɨn norien yame rhuvə, meinai kɨtawə tukharhi kwənkwan yame rhuvə ye nɨpɨg atuatuk kafan, tukmə khapəh nɨsəpəhyen wok. 10 Kɨni nɨpɨg mɨnə fam, tukmə kɨtawə kasəm kwənmhaan kɨrik, pəh kɨsor huvə pən kɨmi narmamə m-fam, kɨni rhuvə pɨk mə tuksor huvə pən kɨmi piautawə mɨnə mɨne nowintawə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu Kristo.
Nəgkiarien infamien
11 Jakrai nəgkiarien infamien kafak ye nəkwəkwə e kɨn kwermɨk. Kɨmiə taksəm mhamə kafak nɨraiyen, rehuə pɨk.
12 Nəmhajoun eikuə mɨnə a kɨsorkeikei mə narmamə tuksəgnəgɨn əriə, ror pən, kasəkeikei kɨmi əmiə mə tukvəh nao kɨmi əmiə. Mərɨg kasəkeikei əmə kɨmi əmiə məknakɨn mə nəmə Isrel tɨksɨn tukhapəh nɨsorien nahasien kɨmiə əriə. 13 Mərɨg kasəkeikei kɨmi əmiə mə tukvəh nao kɨmi əmiə meinai kɨsorkeikei mə narmamə tuksəgnəgɨn əriə tuk nɨviyen əmiə nakharerɨg-pən mɨn tuk loa kape Moses. Mərɨg səm-ru, iriə mɨn, khapəh nɨsəri-pən huvəyen narɨmnar yame loa ramni. 14 Mərɨg yo, pəh jakpəh nəgnəgɨnien yo tuk nar kɨrik yame yɨmnor. Mərɨg jakaməkeikei maməgnəgɨn əmə Yesu Kristo Yermaru kapətawə tuk naha nhagɨn yame rɨmnor ye nɨpɨg In rɨmamhə ye nai kamarkwao kɨn. Rɨmamhə ye nai kamarkwao kɨn, mor yo yakpəh norkeikei-pɨkien narɨmnar kape tokrei tanə. Rɨmɨrɨsɨn yo ye narɨmnar mɨnə a. 15 Nɨpɨg Kughen ravəhsi-pən nɨmraghien vi kɨmi yermamə, mamor in ratuatuk ye nɨmrɨn, nar apnapɨg tukmə kɨmɨvəh nao kɨmin uə kɨmɨpəh nɨvəhyen nao kɨmin.+ 16 Kɨni taktakun ai, yakaməhuak tuk narmamə yamə mɨne kasəri-pən huvə nəgkiarien e, iriə kwənərəus atuatuk mɨnə kape Kughen. Yakaməhuak mə nəmərinuyen kape Kughen tukramarə tuk əriə, kɨni pəh rɨki Kughen tukrehuə tuk əriə.
17 Kafak e nəgkiarien infamien. Yo yakpəh norkeikeiyen mə yermamə kɨrik tukrɨni hah yo, meinai tamhek nɨmap mɨnə e yame kɨmnəsɨk yo kɨn kapier apɨg kɨni kuh yo kərkɨs-ərkɨs yo kashajoun pən mə yo slef kape Yesu.+
18 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Yakaməhuak mə Yesu Kristo Yermaru kapətawə tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi əmiə. Amen.
+ 6:1 Mat 18:15 + 6:2 Rom 15:1 + 6:4-5 Rom 14:12 + 6:6 1 Kor 9:11,14; 1 Tim 5:18 + 6:8 Rom 8:13 + 6:15 Gal 5:6; 2 Kor 5:17 + 6:17 2 Kor 4:10