10
Yesu rher-yerhav kɨn kafan narmamə seventi tu
Kwasɨg ye narɨmnar mɨnə a, Yesu Yermaru rɨmɨrpen ta narmamə kafan seventi tu, kɨni mher-pən kɨn əriə kɨraru kɨraru kɨsəkupən kɨn In mhavən ye taon mɨnə mɨne ikɨn mɨnə tɨksɨn yamə mɨne Yesu tukrɨpikwasɨg mɨpivən mɨn ikɨn.+ Kɨni rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Səm-ru! Nəvɨgɨnien rehuə apa ye nəsimien yame kwənhamruə. Mərɨg yorwok kwatɨksɨn əmə yame kamhavəh. Kɨni səhuak-pən kɨmi Yemasur kape nəsimien mhamə In tukrher-pə kɨn yorwok mɨnə khapsaah mə tukhavən mhavəh nəsimien kafan.+ !Havən! Mərɨg takasəkeikei mharkun mə Yo yakamher-pən kɨn əmiə mə takhavən rəmhen kɨn kwaji sipsip yamə mɨne kaseriwək mhavən yerki kuri aparu mɨnə, yame kasəs narmamə.+ Takhapəh nharurien kwaji nɨtɨp kape mane, mɨne nɨtɨp apnapɨg mɨn, mhapəh nhavəhsi-pənien sandel, mhapəh nɨsapɨsien ye swatuk mɨsəgkiar apap kɨmi narmamə.+ Naha nimə yame taksapɨr ikɨn, taksokupən mhani-ərhav mhamə, ‘Pəh nəmərinuyen tukramarə eikɨn e.’ Tukmə narmamə aikɨn, iriə narmamə kape nəmərinuyen, kafam nəhuakien tukruə mor nɨpran, nəmərinuyen tukraməmɨr tuk əriə. Mərɨg tukmə narmamə kape nəmərinuyen rɨrkək aikɨn, kwənkwai nəhuakien kafam tukrɨrerɨg-pre mɨn tuk ik. Taksapɨr əmə ye nimə a, mhapəh nɨsapɨrien ye nimə pɨsɨn pɨsɨn. Kɨni taksən naha nəvɨgɨnien yame tukvəhsi-pre kɨmi əmiə, mhanɨm naha nɨnɨmien yame tukvəhsi-pre kɨmi əmiə. Meinai ratuatuk mə narmamə yamə mɨne kasor wok tukhavəh nərokien iran.+ Tukmə nakhavən ye taon kɨrik, kɨni narmamə rɨkiriə ragien tuk əmiə, sən naha nəvɨgɨnien yame tukvəhsi-pre kɨmi əmiə,+ mɨsor huvə narmamə aikɨn yamə mɨne kamhamhə. Mhani-ərhav tuk əriə mhamə, ‘Narmaruyen kape Kughen ruauə ipakə tuk əmiə.’ 10 Mərɨg tukmə nakhavən ye taon kɨrik, kɨni narmamə rɨkiriə rɨpəh nagienien tuk əmiə, havən mɨseriwək ye swatuk ehuə mamhani mhamə, 11 ‘Yaksarpita-arpita nɨmokrur ye taon kapəmiə yamə ramswin-pən ye nɨhumawə, ramor nɨmtətien mə nɨmɨsor nar kɨrik rapəh nəmhenien. Kɨni Kughen rɨmnəpəh əmiə. Mərɨg takasəkeikei mharkun mə narmaruyen kape Kughen ruauə pakə ta.’+ 12 Kɨni yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə Kughen tukror narpɨnien ehuə kɨmi əriə rapita narpɨnien yame rɨmnor ye taon has a Sodom* kupən.+
13 “!Kɨmiə nəmə Korasin! !Kəsi! Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə. Kɨmiə nəmə Betsaeda, kəsi, nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə, meinai yɨmnor pawk nar apsɨpɨs rehuə ye taon mir kapəmiə. Kɨni tokmə yapior narɨmnar mɨnə a apa Taea mɨne Saedon kupən, narmamə a to kɨpisarar ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə has mɨpihavən ye neipən has, mɨpisəsok-əsok ye nɨmrawk ror nɨmtətien mə kɨsərɨg rahas pɨk tuk kapəriə norien has mɨnə. 14 Mərɨg ye nɨpɨg a yame Kughen tukror narpɨnien kapəmiə, in tukrɨskai pɨk rapita narpɨnien yame tukror kɨmi narmamə yamə mɨne kɨmɨsarə apa Taea mɨne Saedon kupən. 15 Kɨni kɨmiə nəmə Kapeneam. ?Kɨmiə nakhamə ta mə Kughen tukrɨvəh-si haktə əmiə ye kwənmhaan kape nɨsiaiyen ye rao ye neai? Nɨkam. Kughen tukrɨvəh-si-əhu əmiə naksweiwaiyu pɨk əgkəp, ye kwənmhaan kape narpɨnien.”+
16 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk kafan mɨnə mɨmə, “Narmamə yamə mɨne kasətərɨg kɨn əmiə, kasərɨg Yo. Kɨni narmamə yamə mɨne kamhaukreikɨn-pən nɨmetairiə kɨmi əmiə, khaukreikɨn-pə mɨn nɨmetairiə kɨmi Yo, kɨni narmamə yamə mɨne kamhaukreikɨn-pə nɨmetairiə kɨmi Yo, kamhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨmi Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo.”+
Narmamə seventi tu kape Yesu kharerɨg-pə mɨn
17 Kɨni narmamə seventi tu kape Yesu kharerɨg-pə mɨn, rɨkiriə ramagien, mhani-pən tuk Yesu mhamə, “Yermaru. !Nar apnapɨg mə nanmɨn has mɨnə, mərɨg kɨmawə yaksəgkiar ye nhagɨm, kɨni iriə kasor nəkwaimawə!”
18 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo yɨmnəm Setan rɨsɨ-pən ye neai meiwaiyu rəmhen kɨn yame naroapɨgien reiwaiyu mowhan.+ 19 Sətərɨg-ru. Yo yakvəhsi-pre ta nəsanɨnien kɨmi əmiə. In a nakharkun nɨsəvi-əpniyen snek mɨnə mɨne milped§ mɨnə. Kɨni nəsanɨnien yame yakavəh-si-pre kɨmi əmiə in rapita nəsanɨnien kape tɨkmɨr kapətawə e Setan. Kɨni to nar kɨrik rɨpəh noriahyen əmiə. 20 In e nəfrakɨsien. Mərɨg tukmə naksagien, pa rɨmə naksagien mə nanmɨn has mɨnə kasor nəkwaimiə, mərɨg taksagien mə kwərai-pən ta nhagmiə ye nəkwəkwə ye rao ye neai.”+
21 Kɨni ye nɨpɨg a, Yesu, rɨkin ramagien pɨk ye nagienien yame ramsɨ-pən ye Nanmɨn kape Kughen, kɨni In raməhuak mamni mɨmə, “Tatə Kughen. Ik Yermaru kape narɨmnar fam- yerpɨrɨg ye neai, mɨne ye tokrei tanə. Yakəgnəgɨn Ik meinai Ik nɨmnerkwaig kɨn nɨprai narɨmnar mɨnə e ye nɨmrɨ narmamə yamə mɨne kharkun nar. Kɨni mor əpu kɨmi narmamə yamə mɨne kɨsəmhen əmə kɨn kwajikovə mɨnə mə iriə e tukharkun nar. Ǝwəh. Tatə. In e nar yame nakorkeikei.”
22 Kɨni Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨni-ərhav mɨmə, “Rɨmɨk rɨmneighan-pə ta kɨn narɨmnar fam ye kwermɨk. Kɨni Rɨmɨk pɨsɨn əmə rɨrkun Tɨni. Kɨni Tɨni əmə mɨne narmamə kafan mɨnə, iriə əmə kharkun Rɨmni. Iriə e narmamə yamə mɨne Tɨni rɨmɨrpen ta əriə mə In tukror əpu Rɨmni tuk əriə.”+
23 Kɨni Yesu rarar məgkiar əmə kɨmi kafan narmamə mɨnə mɨmə, “Kɨmiə nakasarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs meinai kɨmiə nakasəm narɨmnar mɨnə e ye nɨmrɨmiə. 24 Yakamni-pre tuk əmiə mə apa kupən, profet mɨnə khapsaah, mɨne king mɨnə khapsaah, kɨmɨsorkeikei pɨk mə tuksəm narɨmnar mɨnə e yame kɨmiə nakasəm ai taktəkun. Mərɨg kɨmnhapəh nɨsəmien. Kɨni iriə kɨmɨsorkeikei mə tuksərɨg narɨmnar yamə mɨne nakasərɨg, mərɨg kɨmnhapəh nɨsərɨgien.”+
Yesu rɨmɨni nuhpɨkɨnien kɨn yemə Sameriə kɨrik yame rhuvə
25 Nɨpɨg kɨrik, yemhajoun kɨrik kape Loa kape Moses ruə mɨni naiyohyen kɨrik kɨmi Yesu mə tukrəm-ru mə Yesu rɨrkun nar uə nɨkam. Mɨmə, “Yhajoun. ?Jakhawor pən iran mɨne mɨvəh nɨmraghien rerɨn?”+
26 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “?Mərɨg Loa kape Moses ramni naha nhagɨn? ?Nɨpɨg nakəvheikɨn, kɨni nɨpran ramni naha nhagɨn tuk ik?”
27 Kɨni kwən a rɨni-pən mɨmə, “Takaməkeikei morkeikei Kughen Yermaru kafam yerkim fam, mɨne ye nɨmraghien mɨ-fam kafam, mɨne ye nəsanɨnien fam kafam, mɨne ye nətərɨgien fam kafam.+ Kɨni morkeikei mɨn ik mɨnə tɨksɨn rəmhen kɨn yame nakorkeikei atuk ik.”+
28 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “In atuatuk en. Tukmə nakor məknakɨn, kɨni ik takvəh nɨmraghien rerɨn.”+
29 Mərɨg kwən a, in rorkeikei əmə mə tukrhajoun mə in yemə atuatuk, kɨni maiyoh-pən Yesu mɨmə, “?Mərɨg, nɨ-pa mɨnə e yo mɨnə tɨksɨn?”
30 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemə Isrel kɨrik rɨmatərhav Jerusalem meriwək mamvən apa Jeriko. Mamvən ye swatuk, yəkrəh mɨnə tɨksɨn kɨmnharaptərəkɨn mhapɨk ta kafan narɨmnar, kɨni mhauh, rɨmhə rhaih, mɨsap ta kɨn. 31 Mərɨg ye nɨpɨg atuatuk a, pris kɨrik rəri-pən swatuk a mamuə. Mərɨg nɨpɨg in rɨmnəm kwən a, rəurək kɨn mamvən. 32 Kɨni Lifaet* kɨrik rəri-pən mɨn swatuk a mamuə. Kɨni nɨpɨg rɨmnəm kwən a raməmɨr, in rɨmnor əmə nar kɨrikianə kɨn məurək kɨn. 33 Mərɨg yemə Sameria kɨrik [yame kasor tɨkmɨr iriə nəmə Isrel], in mɨn rəri-pən swatuk a mamuə, kɨni məm kwən a raməmɨr. Nɨpɨg rɨmnəm, rɨkin rɨmhə tukun. 34 Kɨni meriwək mɨvən pakə tukun. Maməkwi kafan nɨmap mɨnə kɨn nehe olif mɨne waen, muvrɨg kafan nɨmap mɨnə. Kɨni mɨrəh-si haktə kwən a mərəhu-haktə ye kafan dongki, kɨni mɨrəh mɨravən apa ye hotel, mamarha huvə tukun aikɨn. 35 Kəni rɨkwamer kɨn, in rɨvəh mane tɨksɨn, mɨvən mɨvəhsi-pən kɨmi yamehuə kape hotel, mɨni-pən tukun mɨmə, ‘Takamarha huvə tuk kwən en. Kɨni tukmə nakəvrə kɨn kafam kɨrik mane, tukmə yakrerɨg-pə, nakni tuk yo pəh jakarpɨn.’ ”
36 Kɨni Yesu rɨmɨni-ta nuhpɨkɨnien a, marar maiyoh-pən yemhajoun kape Loa kape Moses mɨmə, “?Ye kafam nərɨgien, nakɨrkun mə kwərə misɨr a, pa nhagɨn rɨmnor huvə pən kɨmi kwən a kɨmoh, rəmhen kɨn mə in kɨrik?”
37 Kɨni yemhajoun kape Loa kape Moses rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yermamə yame rɨkin rehuə tuk kwən a.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ita. Ik yuvən mor mɨn rəmhen kɨn yame kwən a rɨmnor.”
Yesu rɨmavən imei Mata mɨne Meri
38 Kɨni nɨpɨg Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kaseriwək ye swatuk, mhatərhav-pən yerkwanu kɨrik. Kɨni piraovɨn kɨrik, nhagɨn e Mata, rɨkɨr Yesu yerkin agien mɨravən ye kafan nimə. 39 Pian a, naorahini e Meri. Kɨni Meri ruə məkwətə-pən ipakə tuk nɨhu Yesu Yermaru, mamətərɨg kɨn nəgkiarien mɨnə kafan.+ 40 Mərɨg Mata, kafan nətərɨgien ramvən pɨk tuk norien nəvɨgɨnien. Kafan wok rɨmoh in. Kɨni rɨvən mɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “Yermaru. ?Rhawor? ?Rɨkim raməsɨk mə ratuatuk uə nɨkam mə pian e naorahik rapəh nasituyen irak tuk norien wok e, kɨni yo pɨsɨn əmə yakamor. Her-pə kɨn pəh ruə masitu irak.”
41 Mərɨg Yesu Yermaru rɨni-pən tukun mɨmə, “Eh, Mata. Takpəh nərɨg-pɨkien narɨmnar rɨpsaah məknei. 42 Mərɨg nar kɨrikianə əmə in nar keikei. Kɨni Meri rorkeikei nar yame rhuvə rapita, kɨni to yakpəh mɨn nɨvəhsi-tayen.”+
+ 10:1 Mak 6:7 + 10:2 Mat 9:37-38; Jon 4:35 + 10:3 Mat 10:16 + 10:4 Mat 10:7-14; Mak 6:8-11; Luk 9:3-5 + 10:7 1 Kor 9:6-14; 1 Tim 5:18 + 10:8 1 Kor 10:27 + 10:11 Wok 13:51; 18:6 * 10:12 Nap rɨsɨfaktə ye neai məs narmamə m-fam apa Sodom. Nakəm stori kape Sodom ye Jen 19:1-25. + 10:12 Wok 13:51; 18:6 10:14 Kughen rɨmnoriah əgkəp Taea mɨne Saedon. Ǝm-ru stori ye Aes 23:1-8. 10:15 Yesu ramni narpɨnien yame Aesea rɨmɨni ta tu ye Aes 14:12-15. + 10:15 Mat 11:20-24 + 10:16 Mat 10:40; Luk 9:48; Jon 5:23 + 10:18 Aes 14:12; Rev 12:7-10,13; Luk 10:15; Jon 12:31; Rev 20:1-3,10 § 10:19 Gris rapəh nɨniyen “milped,” mamni əmə “skopion.” Nɨpikov skopion ramhai əjir. + 10:20 Fil 4:3; Rev 3:5 + 10:22 Jon 3:35; 10:15 + 10:24 Mat 11:25-27; 13:16-17 + 10:25 Mat 22:35-40; Luk 18:18 + 10:27 Dut 6:5 + 10:27 Lev 19:18 + 10:28 Lev 18:5 * 10:32 Lifaet in pris kɨrik yame ramehuə ye temple. + 10:39 Jon 11:1; 12:2-3 + 10:42 Mat 6:33