18
Nuhpɨkɨnien ye yeni has yame ramor tan pən ye nasituyen
Kɨni Yesu rɨmɨni nuhpɨkɨnien kɨmi əriə maməvhag kɨn kɨmi əriə mə tukasəkeikei masəhuak nɨpɨg mɨfam mhapəh nɨsəpəhyen, mhapəh nɨsorien mə rɨkiriə tukreiwaiyu.+ In rɨmɨni mɨmə, “Yerkwanu kɨrik, yeni kɨrik aikɨn kape nərəhuyen nəgkiarien mɨnə. Kɨni rɨpəh nɨsiaiyen Kughen, kɨni mɨpəh nɨsiai-mɨnien narmamə. Kɨni ye yerkwanu a, piraovɨn kɨrik kɨmnamhə tan kɨn aikɨn, kɨni nɨpɨg mɨfam ramuə mamaiyoh yeni a mɨni-pən tukun mɨmə, ‘Aweh. Asitu irak mərəhu atuatuk nahasien yame kafak tɨkmɨr ramor irak.’ Mərɨg yeni a ramor pɨk tan pən tuk nəgkiarien mə tukror huvə aihuaa nahasien kape pian a. Mərɨg pian a rɨmnaiyoh-pən kwən a ye nɨpɨg mɨfam. Kɨni yeni a ramətərɨg mɨmə, ‘Nar apnapɨg mə yakpəh nɨsiaiyen Kughen, mɨpəh nɨsiai-mɨnien narmamə, mərɨg jakaməkeikei mɨvən mərəhu atuatuk kafan nahasien kɨni mərəhu nɨhuvəyen. Meinai pian a ramni nar kɨrikianə mamərɨk mɨtə yo tuk kafan nəgkiarien mamrɨpɨn. Kɨni tukmə yakamor tan pən tukun, kɨni in tukruə mamokrən-okrən kɨn yo, kɨni yakəpkəs kɨn.’ ”
Kɨni Yesu Yermaru ramrɨpɨn nəgkiarien mɨmə, “Sətərɨg kɨn Yo. Nəgkiarien kape yeni apa rahas pɨk. ?Mərɨg rhawor ye Kughen? In rɨmɨrpen kafan narmamə mɨnə, kɨni iriə kɨsasək ətgɨn In nɨpɨg mɨ-fam yenpɨg-enpɨg mɨnə mɨne yenpɨg mɨnə fam. ?Kɨni rɨkimiə raməsɨk mə In tukrɨni-pən tuk əriə mɨmə, ‘Takhawhin pi pom’? Nɨkam. ?Kɨmiə nakhamə ta mə In ramor tan pən tuk nasituyen ye kafan mɨnə uə? Nɨkam. Yakamni-pre tuk əmiə mə nəfrakɨsien, In tukrasitu aihuaa əmə ye kafan mɨnə, kɨni mərəhu atuatuk nahasien yame ramuə tuk əriə. ?Mərɨg nɨpɨg Yo, Ji Yermamə, jakrerɨg-pə mɨn iran ye tokrei tanə, jakəm mə narmamə tɨksɨn aikɨn yamə mɨne kɨshatətə ye Kughen uə kharkək?”
Nuhpɨkɨnien kape Farisi mɨne narmamə yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis
Kɨni Yesu rɨmɨni nuhpɨkɨnien kɨrik kɨn narmamə tɨksɨn yamə mɨne khamə ta mə kɨsatuatuk rapita narmamə mɨnə tɨksɨn, masəm-əhu narmamə mɨnə fam. 10 In rɨmɨni mɨmə, “Kwərə mir kɨraru kɨmɨravən apa ye Nimə Ehuə kape Kughen mə tukwəhuak. Kɨrik, in Farisi. Kɨni kɨrik in ramərer tuk mane kape takis. 11 Kɨni Farisi ramərer mamsɨgəvɨn nəhuakien, maməgkiar atuatuk iran mɨmə, ‘Kughen, yakamni vi vi Ik meinai yakor pɨsɨn ye narmamə apnapɨg mɨnə, yamə mɨne kɨsorkeikei pɨk mane, maseikuə mə tuksəkrəh kɨn, masor rahas, mɨsəkrəh kɨn piraovɨn kape yermamə pɨsɨn. Kɨni yo yakpəh norien rəmhen kɨn kwən e yame ramərer tuk mane kape takis. 12 Nɨpɨg kɨraru ye wik kɨrikianə, yo yakamatuakəm maməpəh nəvɨgɨnien tuk nəhuakien. Kɨni tukmə yakvəh narɨmnar ten, yakvəhsi-pre kɨrikianə.’+
13 “Mərɨg kwən a yame ramərer tuk mane kape takis, in ramərer isok, kɨni mamaurɨs, mɨpəh narha-faktəyen ye neai maməhuak. Kɨni rɨkin rarkwopɨr, mamasək, mamərɨp nɨmagen mɨmə, ‘Kughen. Yo yemə has. !Pəh rɨkim tukreihuə tuk yo!’ ”
14 Kɨni Yesu ramrɨpɨn nəgkiarien mɨmə, “Yakamni-pre tuk əmiə mə nɨpɨg kwərə mir e tukrarerɨg-pən yerkwanu, yermamə yame ramərer tuk mane kape takis, Kughen tukrəm mə kafan nɨmraghien in ratuatuk. Mərɨg Farisi rapəh natuatukien, meinai yermamə yame ravəh-si haktə atuk in, Kughen tukrɨvəh-si əhu; mərɨg yermamə yame ravəhsi-əhu atuk in, Kughen tukrɨvəh-si haktə.”+
Kwajikovə mɨnə kɨmnhavən mɨsəm Yesu
(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Kɨni narmamə tɨksɨn kɨmnhapɨk kapəriə kwajikovə əmtəmtə mɨnə mhavən masəm Yesu mə In tukrərəhu-pən kwermɨn irəriə, mɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə. Mərɨg narmamə mɨnə kape Yesu kɨmnhani-əhu əriə. 16 Mərɨg Yesu rɨmnokrən kɨn kwajikovə mɨnə mə tukhavən ipakə tukun. Kɨni mɨmə, “Takhapəh nhani-əhuyen kwajikovə mɨnə. Səta irəriə pəh khauə tuk Yo. Meinai Kughen tukramarmaru ye narmamə yamə mɨne kɨsəmhen kɨn kwajikovə mɨnə e. 17 Yakamni əfrakɨs tuk əmiə mə yermamə yame rɨkin rɨpəh nagienien tuk nɨvəhyen kafan nərɨgien reiwaiyu rəmhen kɨn kwajikovə, to rɨpəh nɨvənien ye Rao ye Neai.”+
Yermamə kɨrik kafan nautə reihuə
(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)
18 Kɨni yemehuə kɨrik ruə mɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “Yhajoun huvə. ?Nakmə jakaməkeikei mor naha mamarə rerɨn?”
19 Kɨni Yesu rɨmə, “?Nakhawor mamni mə Yo yakhuvə? Yermamə kɨrik rapəh nɨhuvəyen. Kughen əmə In rhuvə. 20 Ik nakwɨrkun ta loa yame Moses rɨmɨni mɨmə, ‘Takpəh nhopniyen yermamə. Kɨni mɨpəh napɨrpən-apnapɨg-ien tuk piraovɨn pɨsɨn. Kɨni mɨpəh nəkrəhyen. Kɨni mɨpəh nɨni-apnapɨgien nar meikuə kɨn ye yermamə kɨrik. Tuk nɨpɨg mɨnə fam takamsiai rɨmɨm mɨne nɨsɨnɨm.’(Eks 20:12; Dut 5:16-20)
21 Kɨni kwən ai rɨni-pən tukun mɨmə, “Yhajoun. Loa mɨnə en, yakaməri-pən fam ye nəkəskəhyen kafak, muə meriaji-pə.”
22 Kɨni Yesu rɨmnərɨg nəgkiarien a, mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Nar kɨrikianə əmə ik nakpəh nor-hanəyen. Takvən, məvrai rik rik fam kafam narɨmnar, mɨvəh mane iran, kɨni mɨvəhsi-pən kɨmi yavən has mɨnə. Kɨni kafam narɨmnar tukrɨpsaah apa ye neai. Kɨni ik muə, mɨkwasɨg kɨn Yo.”
23 Nɨpɨg kwən ai rɨmnərɨg nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni, rɨkin rəpou, meinai kafan nautə rɨpsaah. 24 Kɨni Yesu rarha-pən mɨni-pən tukun mɨmə, “!Man! Rɨskai pɨk tuk narmamə yamə mɨne kapəriə nautə rehuə tuk nɨvənien pəh Kughen rarmaru irəriə. 25 ?Nakhamə ta mə narmɨragh ehuə kɨrik, kamni kɨmə kamel, to rauru-pən ye kwəruwei nidil uə? Nɨkam, rəutən pɨk. Rəmhen əmə mɨn kɨn yermamə yame kafan nautə rehuə, rəutən pɨk tukun tuk nətayen aikɨn a muə Kughen ramarmaru iran.”
26 Kɨni narmamə yamə mɨne kɨmɨsərɨg nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni kɨnasaiyoh əriə mɨnə, mhamə, “!Eh! ?Mərɨg tukmə ror məknekɨn, kɨtawə pa in tukramarə ye nɨmraghien rerɨn?”
27 Mərɨg Yesu rɨmɨni mə, “Narɨmnar yame narmamə kɨseinein nɨsorien, Kughen rɨrkun norien.”
28 Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “?Mərɨg rhawor irəmawə? Yɨməsəpəh fam kapəmawə narɨmnar, mhauə, mamhakwasɨg kɨn Ik.”
29 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermamə yame in ravəh əkupən Yo, kɨni maməta ye kafan narɨmnar rəmhen kɨn nimə, uə piraovɨn, uə piauni, uə kafan kakə, uə rɨmni mɨne nɨsɨni, uə kafan kwajikovə mə tukruə ye Narmaruyen kape Kughen, 30 kɨni yermamə a, ye tokrei tanə e, tukraməkeikei mɨvəh narɨmnar rɨpsaah məknakɨn rapita narɨmnar yamə mɨne rɨmnəpəh kupən. Kɨni ye narəyen vi kafan, tukrarə ye nɨmraghien rerɨn.”
Yesu rɨmɨni-ərhav mɨn kafan nɨmhəyen
(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)
31 Narmamə khapsaah, kɨni Yesu rokrən kɨn kafan narmamə twelef, mɨsəkwətə karɨn, kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Sətərɨg ru. Taktəkun ai, tukhavən apa faktə, Jerusalem. Kɨni narɨmnar yame profet kape Kughen mɨnə kupən kɨmnhani irak, Ji Yermamə, tukhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn.+ 32 Tukeighan-pən kɨn Yo ye kwermɨ nəmə Rom, kɨni tuksarh iakei irak, mɨsərkɨs-ərkɨs Yo, mɨsərɨg-əvhin Yo.+ 33 Tukrəh Yo, kavən, khopni Yo. Mərɨg ye nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn, jakamragh mɨn.”
34 Mərɨg narmamə twelef kafan kɨmnhapəh nharkunien nɨprai nəgkiarien kafan, meinai Kughen rɨmnerkwaig kɨn nɨprai narɨmnar mɨnə a, kɨni kɨmnhapəh nharkunien mə raməgkiar ye naha.+
Yesu rɨmnor huvə nɨmrɨn pɨs kɨrik
(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Nɨpɨg Yesu ramuə ipakə tuk taon a Jeriko, nɨmrɨn pɨs kɨrik aikɨn ramkwətə ye nɨkar swatuk. Nɨpɨg mɨ-fam in ramawə-pən kɨn mane kɨmi narmamə. 36 Kɨni nɨpɨg nɨmrɨn pɨs rɨmnərɨg mə narmamə khapsaah kaseriwək ye swatuk, kɨni raiyoh-pən mə, “?Naha nhagɨn narmamə kasor?”
37 Narmamə khani-pən tukun mhamə, “Yesu e. Yemə Nasaret. Rameriwək ye swatuk.”
38 Kɨni rokrən apomh mɨmə, “!Yesu! !Kwənərəus kape King Deved! !Rɨkim tukreihuə tuk yo!”
39 Kɨni narmamə e kaseriwək mɨsəkupən kɨn Yesu khani-pən tukun mhamə, “!Ah! !Pim!”
Mərɨg ramrɨpɨn əmə ye nokrənien, mamni mə, “!Kwənərəus kape King Deved*! !Rɨkim tukrehuə tuk yo!”
40 Kɨni Yesu rərer mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Harəh mhauə.” Kɨni kɨmnharəh mhauə ipakə, Yesu raiyoh-pən mɨmə, 41 “?Nakmə jakor naha nhagɨn kɨmik?”
Kɨni in rɨmə, “Yermaru, yakorkeikei mə jakəm nar.”
42 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Arha məm nar. Kafam nhatətəyen rɨmnor huvə ik.” 43 Məkneikɨn, rarha məm nar, kɨni mɨkwasɨg kɨn Yesu, mamni vi vi Kughen. Kɨni nɨpɨg narmamə m-fam kɨmɨsəm nar a, iriə mɨn kɨmnhani vi vi Kughen.
+ 18:1 Kol 4:2; 1 Tes 5:17 + 18:12 Aes 58:1-4; Mat 23:23 + 18:14 Mat 23:12 + 18:17 Mat 18:3 + 18:31 Luk 24:44 + 18:32 Luk 9:22,44 + 18:34 Mak 9:32 * 18:39 Kwən a ramokrən kɨn Yesu məknakɨn, ramhajoun mə ramni nəfrakɨsien iran, mə in Kristo yame Kughen rɨmɨrpen.