2
Yesu rɨmnarha-pə
(Mat 1:18-25)
Ye nɨpɨg a, yemə Rom kɨrik, nhagɨn e Sisa Ogastas, in ramarmaru ye tanə mɨnə fam kape Rom. In mamərəhu loa kɨrik mɨmə tukəvheikɨn fam narmamə yamə mɨne kɨsarə aikɨn a. (In e nəvheikɨnien narmamə yame kɨmnəkupən kor. Ye nɨpɨg a, kwən e Kwaerinias in gavman kɨrik kape provins e Siria). Kaməvheikɨn narmamə, narmamə tukasəkeikei mharerɨg-pən mhavən hanə iməriə mɨnə ikɨn mə tukəvheikɨn əriə. Ror pən kwən a Josef mɨn rɨtərhav yerkwanu e Nasaret ye provins e Galili, mɨvən apa provins a Judia, yerkwanu kɨrik kamni kɨmə Betlehem, imei King Deved kupən. Rɨmavən aikɨn a meinai in kwənərəus kɨrik kape King Deved. Kwerpen ta Josef mɨne pian e Meri mə tukwarkurək; kɨni Meri natukreimək kɨn kwajikovə. Kɨni iriu kɨmɨravən apa Betlehem mə tukəvheikɨn mɨn əriu. 6-7 Kɨni kratərhav Betlehem, mɨrapəh nɨwəmien kwənmhan tukwapɨr ikɨn, mwarə ye nimə kape nar mɨragh. Mwarə hanə apaikɨn, kɨni rɨnor nɨpɨg kape kwajikovə tukrarha, kɨni reimək kɨn nɨmrɨn nupan kafan, yerman. Muvrɨg kɨn neipən, mərəhu-pən əmə in ye tɨkirao yame nar mɨragh mɨnə kasəvɨgɨn-pən iran.
Agelo mɨnə khatərhav-pə tuk yorwok ye sipsip mɨnə
Kɨni ipakə əmə tuk yerkwanu e Betlehem, narmamə yamə mɨne kasəvɨgɨn sipsip mɨnə kasarə yerki mənvhirɨk masarha tuk sipsip mɨnə yenpɨg. Məkneikɨn agelo kɨrik kape Kughen Yermaru rɨtərhav-pə tuk əriə, nɨkhakien kape Kughen Yermaru rɨsia-pen əriə, khagɨn pɨk. 10 Mərɨg agelo a rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hapəh nhagɨnien. Meinai yo yakwauə mə jakni-pre nəvsaoyen huvə tuk əmiə, yame tukror rɨki narmamə ragien pɨk. Kɨni Nəvsaoyen a ramvən tuk narmamə mɨfam. 11 Taktəkun əmə, yermamə kɨrik rɨmnarha-pə ye taon kape King Deved. In ravəh mɨragh narmamə, kɨni In Kristo yame Kughen rɨmɨni-ta kupən mə tukrher-pə kɨn tuk əmiə. Kɨni In Yermaru. 12 Kɨni taksəm kwajikovə en kɨmuvrɨg kɨn neipən, kərəhu-pən ye tikirao, ror nɨmtətien kɨmi əmiə mə kwajikovə a in a yakməni.”
13 Məkneikɨn, agelo mɨnə khapsaah khatərhav-pə masərer iriə min, masəgnəgɨn Kughen, mhani mhamə,
14 “Pəh khani vi vi Kughen apa yerpɨrɨg ye neai.
Kɨni narmamə ye tokrei tanə yamə mɨne rɨki Kughen ramagien tuk əriə, pəh kɨsarə ye nəmərinuyen.”+
Yorwok ye sipsip mɨnə kɨmnhavən masəm Yesu
15 Məkneikɨn agelo mɨnə kɨmɨsəta ye yorwok ye sipsip mɨnə, mharerɨg-pən apa ye rao ye neai, kɨni yorwok ye sipsip mɨnə kɨmnhani tuk əriə mɨnə mhamə, “Pəh khavən apa Betlehem, mɨsəm-ru nar e Kughen Yermaru rɨmɨni-pə tuk ətawə.”
16 Kɨshai mɨren mhavən mɨsəm Meri mɨne Josef mɨne kwajikovə yame ramapɨr-pən ye tikirao. 17 Nɨpɨg kɨmɨsəm, kɨmnhani ərhav nəgkiarien yame agelo rɨmɨni ye kwajikovə, 18 kɨni narmamə mɨfam yamə mɨne kɨmɨsərɨg nəgkiarien yame yorwok ye sipsip mɨnə kɨmnhani-pən tuk əriə, kɨsakur pɨk kɨn. 19 Mərɨg Meri rɨmnətərɨg əmə kɨn narɨmnar mɨnə e, markut tuk nərɨgien nɨpran.+ 20 Mərɨg yorwok ye sipsip mɨnə kɨmnharerɨg, mhavəhsi-haktə nhag Kughen, mhani vi vi In tuk narɨmnar m-fam yamə mɨne kɨmɨsəm mɨsərɨg; rəmhen əmə kɨn yame agelo rɨmɨni-ta tuk əriə.
Kamhen-pən nhag Yesu
21 Kwajikovə a rɨmnarha, mɨvəh nɨpɨg eit, kɨni kɨmɨvəh nao kɨmin rəri-pən əmə loa kapəriə, kɨni khen-pən nhagɨn kɨmə Yesu, nhag yame agelo rɨmɨni-pən ta tuk Meri nɨpɨg in rɨmnor tɨpɨn.+
Josef mɨne Meri kɨmɨrərəh Yesu mɨravən apa ye Nimə kape Kughen
22-24 Ye nɨpɨg a, tukmə kwajikovə kɨrik rarha, rɨmni mɨne nɨsɨni tukawəkeikei mwor sakrefaes kape nəspirien mamə, rəri-pən Loa kape Moses,* kɨni ruauə atuatuk ye nɨpɨg kape Josef mɨne Meri mə tukwor məkna. Ror pən kɨrərəh Yesu mɨrhuvən Jerusalem, mɨravəh mak ye tanə kɨraru uə yəkwi-nətuən kɨraru kɨni mwhopni, rəri-pən əmə loa yame Kughen Yermaru rɨmɨni.
Kɨni kɨmɨravəhsi-pən kwajikovə a kɨmi Kughen Yermaru. Nar a raməri-pən Nəgkiarien kape Kughen yame ramni mɨmə,
“Nɨmrɨn nupan mɨnə yerman, tukaməkeikei kɨvəhsi-pən əriə kɨmi Kughen Yermaru mə kafan mɨnə.”(Eks 13:2, 12)
Simeon mɨne Ana kɨmawəm Yesu, kawəgnəgɨn Kughen
25 Kɨni huaru kɨrik ramarə apa Jerusalem, nhagɨn e Simeon. Kafan nɨmraghien in ratuatuk huvə, kɨni nɨpɨg mɨfam in raməri-pən nəgkiarien kape Kughen. Kɨni in rameito kɨn nuəyen kape Kristo yame In tukruə mɨvəh mɨragh nəmə Isrel. Kɨni Nanmɨn kape Kughen ruə mɨkuar yerkin. 26 Nanmɨn kape Kughen ruɨni-pən ta tukun mɨmə tukrɨpəh nɨmhəyen meriaji tukrəm Kristo yame Kughen Yermaru rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn. 27 Kɨni Nanmɨn kape Kughen rɨmnor rɨkin mə tukrauru-pən ye Nimə Ehuə kape Kughen. Kɨni Josef mɨne Meri kɨmɨrərəh Yesu mwaru-pən ye Nimə kape Kughen mə iriu tukwor narɨmnar fam yame Loa kape Moses ramni. 28 Məkneikɨn Simeon rɨmnəm Yesu, kɨni mɨrəh kɨn kwermɨn, kɨni mamni vi vi Kughen mamni-pən tukun mɨmə,
29 “Kughen Yermaru, promes yame Ik nɨmɨni tuk yo, naknor əfrakɨs.
Kɨni taktəkun ai, eighaan kɨn yo, yorwok e kafam, pəh yakmhə ye nəmərinuyen,
30 meinai yaknəm kwajikovə e kɨn nɨmrɨk yame tukrɨwəh mɨragh narmamə.+
31 Ik nɨmnor apnəpeinə mə In tukrɨvəh mɨragh narmamə,
kɨni narmamə m-fam tukharkun nar a.
32 In tukruə rəmhen kɨn laet, mhajoun swatuk kɨn nəmə ye kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə,
Kɨni narmamə tukhavəhsi-haktə nəmə Isrel tukun.”+
33 Kɨni rɨm kwajikovə a mɨne nɨsɨni kwakur pɨk kɨn nəgkiarien yame Simeon rɨmɨni iran. 34 Kɨni Simeon rəhuak mɨmə, “Pəh nɨhuvəyen kape Kughen tukrurə tuk əmiru.” Kɨni mɨni-pən tuk Meri, nɨsɨn kwajikovə a, mɨmə,
“!Ǝrɨg-ru! Kughen rɨmɨrpen ta kwajikovə e mə tukror nəmə Isrel khapsaah tukhamɨr,
kɨni mə tukror mɨn əriə khapsaah khavəh nɨmraghien.
Kughen rɨmɨrpen pawk In mə In ror nɨmtətien kɨrik, mərɨg narmamə tukhani hah In.+ 35 Ror pən tukəm əpu nərɨgien has kape narmamə khapsaah.
Kɨni, Meri, rɨkim tukrəmhə tukun rəmhen kɨn yame yermamə kɨrik ramhai rɨkim kɨn nau nisə.”
36 Kɨni piahwaru kɨrik ramarə aikɨn, nhagɨn e Ana. In profet kɨrik. In ji Fanuel, kwənərəus kape Aser kupən. Rɨnəpiahuaru əgkəp. Nɨpɨg rɨmnamətamaruə əmə, məri-pən kafan yerman. Mwarə kwis kape newk seven əmə, kwən a rɨmhə. 37 Rɨmnarə pɨsɨn əmə məknakɨn meriaji mɨpiəhuaru. Kɨni taktəkun ai kafan newk eiti fo. Nɨpɨg mɨfam in raməmɨr ye Nimə kape Ehuə Kughen maməhuak, yenpɨg mɨne yeraan. Matuakəm mɨpəh nəvɨgɨnien mə tukrəhuak kɨmi Kughen. 38 Kɨni in rɨmauə atuatuk ye nɨpɨg yame Simeon raməgkiar kɨn kwajikovə a. Kɨni piahwaru ai rɨmɨni vi vi Kughen tukun, kɨni maməgkiar ye kwajikovə e kɨmi narmamə mɨfam yamə mɨne kamhawhin mə Kristo tukrɨrɨsɨn nəmə Jerusalem.
Josef mɨne Meri kɨmɨravən apa Nasaret
39 Kɨni Josef mɨne Meri kɨmɨwor narɨmnar fam yame Loa kape Kughen Yermaru ramni, kɨni mərhɨrerɨg-pən imərisɨr ikɨn Nasaret ye provins e Galili.+ 40 Kwajikovə a rɨnehuə muɨskai, muɨrkun huvə nar, kɨni nɨpɨg m-fam nɨhuvəyen kape Kughen rukwar ye kafan nɨmraghien.
Tamaruə e Yesu ramvən apa Nimə Ehuə kape Kughen
41 Ye newk mɨnə fam, rɨm Yesu mɨne nɨsɨni kɨmɨravən apa Jerusalem mə tukwor lafet kape Pasova. 42 Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmɨvəh newk twelef, kɨmɨwor norien yame kawor hanə, kɨni Yesu rɨkwasɨg kɨn əriu mɨrhɨvən apa faktə ye lafet a. 43 Kɨni lafet rɨnor infamien, kɨni kafan mɨnə kɨmnharerɨg mhavən iməriə ikɨn; mərɨg tamaruə Yesu In rɨpəh nɨkwasɨgien kɨn rɨmni mɨne nɨsɨni, maməmɨr əmə apa Jerusalem. Kɨni iriu kweinein. 44 Krəmə-ta mə ramkwasɨg kɨn əriə. Kɨni kɨmɨsəriwək mamhavən tuk nɨpɨg piəpiə kɨrik. Mɨpirərikakun mwarha-kɨn yerki kwənərəus kapəriu mɨne iriu mɨnə tɨksɨn. 45 Mərɨg kɨrapəh nɨwəmien In, mwarha-kɨn, mɨrarerɨg mɨravən Jerusalem. 46 Kwarha-kɨn In nɨpɨg kɨsisər, kɨni mɨpiwəm apa ye Nimə Ehuə kape Kughen. Ramkwətə iriə nəmhajoun mɨnə, mamətərɨg kɨn əriə. Kɨni mamaiyoh əriə kɨn narɨmnar tɨksɨn. 47 Kɨni narmamə mɨfam kɨmɨsərɨg In, kɨsakur tuk kafan nɨrkunien mɨne nhorpɨnien nəgkiarien mɨnə kafan. 48 Kɨni rɨmni mɨne nɨsɨni kɨmɨwəm In, kwakur pɨk kɨn. Kɨni nɨsɨni rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Narɨk. ?Nɨmnhawor mor məkneikɨn irəmru? !Ǝrɨg-ru! !Kɨmru rɨmɨm, rɨkimru rəmhə pɨk tuk ik, kɨni yakwarha-kɨn pɨk ik!”
49 Mərɨg In rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “?Nakawarha-kɨn Yo tuk naha? Tukmə ror nakrapəh nɨrarkunien mə Yo jakaməkeikei maməmɨr ye Nimə kape Rɨmɨk.” 50 Mərɨg iriu kɨrəpəh nɨrarkunien nɨprai nəgkiarien yame rɨmɨni-pən tuk əriu.
51 Kɨni In rɨkwasɨg kɨn əriu, mɨrheiwaiyu mɨrhɨvən apa Nasaret. Kɨni In rɨmɨsiai əriu mamor nəkwairiu. Mərɨg nɨpɨg mɨfam nɨsɨni ramətərɨg kɨn narɨmnar mɨnə fam a.+ 52 Kɨni Yesu nɨpran ramehuə, kɨni kafan nɨrkunien ramhaktə pɨk. Kɨni ye nɨpɨg mɨfam, Kughen mɨne narmamə, rɨkiriə ragien əmə tukun.+
+ 2:14 Luk 19:38 + 2:19 Luk 2:51 + 2:21 Luk 1:31 * 2:22-24 Nakəm loa e ye Eks 13:2 mɨne 1 Saml 1:22-28. 2:22-24 Loa e raməmɨr ye Lev 12:8. + 2:30 Aes 52:10; Luk 3:6; Taet 2:11 + 2:32 Aes 42:6; 49:6; 52:10 + 2:34 Aes 8:14; Mat 21:42; 1 Pita 2:8 + 2:39 Mat 2:23 2:41 Ye nɨpɨg kape lafet kape Nəviərokɨnien, uə Pasova, nəmə Isrel rɨkiriə raməsɨk Kughen rɨmɨwəh mɨragh kwənərəus kupən kapəriə mɨrəh-si ta əriə ye kwermɨ yamehuə kape Ijip. Ǝm-ru stori kape Pasova ye Eksodas 12:21-27. + 2:51 Luk 2:19 + 2:52 1 Saml 2:26; Prov 3:4