8
Nɨpiraovɨn yamə mɨne khakwasɨg kɨn Yesu
Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a, Yesu In rɨmneriwək mamvən ye taon mɨnə mamtərhav mamvən yerkwanu mɨnə, maməvsao-ərhav kɨn nəgkiarien huvə kape narmaruyen kape Kughen. Ye nɨpɨg a, aposol mɨnə twelef kafan kɨmnhakwasɨg kɨn, mɨne nɨpiraovɨn tɨksɨn yamə mɨne kupən kɨmnhavəh nəmhəyen pɨsɨn pɨsɨn, uə nanmɨn has mɨnə kɨmnasəmɨr irəriə, mərɨg Yesu rɨmnəko-ta əriə irəriə, mor huvə kapəriə nəmhəyen. Nhag nɨpiraovɨn mɨnə e: Meri, pian Magdala yame Yesu rɨmnəko-ta nanmɨn hah seven iran;+ mɨne Joana, piahwaru kape Jusa yame in ramarmaru ye nimə kape King Herod Antipas; mɨne Susana; mɨne nɨpiraovɨn khapsaah. Nɨpiraovɨn mɨnə e kɨmnhavəh-sipən mane kapəriə tuk nɨvəhyen nɨmrɨ narɨmnar tuk nasituyen ye Yesu mɨne kafan mɨnə.
Nuhpɨkɨnien kɨn yermamə yame ramsuv kweru nai
(Mat 13:10-17; Mak 4:10-12)
Narmamə khapsaah khasɨ-pən ye taon mɨnə khapsaah mhauə tuk Yesu. Nɨpɨg kɨmnhauə masərer rarkurao iran, kɨni rɨmɨni nuhpɨkɨnien kɨrik tuk əriə, mɨmə, “Yermamə kɨrik rɨmavən mə tɨkrɨsuv kweru nai apa ye nəsimien. Mɨpɨk mɨvitəg-ətəg fam, kɨni tɨksɨn rəsaah-əsaah-pən ye swatuk, kəvi-əpni, kɨni man mɨnə khauə mɨsən fam.* Kɨni kweru nai tɨksɨn rəsaah-pən ye tokrei kapier, murə aihuaa əmə. Kɨni mərɨg kwəsaukei fam meinai ikɨn rəusɨk ikɨn. Kɨni kweru nai tɨksɨn rəsaah-əsaah-pən yerki kwənurkəsɨk. Kɨni mhaktə mehuə. Məknekɨn, kwənurkəsɨk rerko əsuun, kɨni kweru nai rurə mɨpəh nɨkuəyen. Kɨni tɨksɨn rəsaah-əsaah-pən ye nɨmoptanə huvə, kɨni mhaurə, mɨseihuə, mhakuə kɨn kwənkwairiə wan handred.”
Kɨni Yesu rɨmɨni ta nəgkiarien e, mokrən apomh mɨmə, “Tukmə kɨmiə narmamə yame nɨmətɨrgɨmiə rarə, sətərɨg huvə kɨn nəgkiarien e.”
Mərɨg narmamə kape Yesu mɨnə kɨsaiyoh-pən In mhamə, “Hoprai-pə nɨprai nəgkiarien e kɨmi əmawə.”
10 Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Narmaruyen kape Kughen nar erkwaig, mərɨg yakwəni-ərhav-pre ta kɨmi əmiə; kɨni mərɨg Yo yakamni-ərhav əmə nuhpɨkɨnien kɨmi narmamə mɨnə tɨksɨn, rəmhen kɨn yame Profet Aesaea rɨmɨni mə,
“ ‘Iriə tuksarhakɨn, mɨsarhakɨn pawk, mərɨg to khapəh nɨsəmien nɨpran.
Iriə to kɨsərɨg pawk, mərɨg to khapəh nharkunien.’(Aes 6:9-10)
11 “Nɨprai nuhpɨkɨnien e ror məkneikɨn. Kweru nai, in e Nəgkiarien kape Kughen. 12 Kɨni yamə mɨne kɨsəsaah-pən ye swatuk iriə kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen, məkneikɨn Setan ravəhsi-ta yerkiriə, mamətapɨg kɨn əriə mə tukhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen, kɨni In to rɨpəh nɨvəh-mɨraghien əriə. 13 Kɨni yamə mɨne kɨsəsaah-pən yerki kapier kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen, rɨkiriə ragien tukun, mərɨg nuairiə rɨpəh neiwaiyu-pɨkien, kɨni nhatətəyen kapəriə ramarə kape nɨpɨg kwakwə, mərɨg tukmə nəsəsaoyen uə nahasien ramuə tuk əriə, tukhamɨr ye kapəriə nhatətəyen. 14 Kɨni yamə mɨne kɨsəsaah-pən yerki kwənurkəsɨk, kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen, mərɨg narɨmnar khapsaah kɨseruk nɨmraghien kapəriə, in e, kasətərɨg pɨk kɨn narɨmnar kape nɨmraghien kapəriə, uə, kɨsorkeikei nautə rɨpsaah, uə kɨsorkeikei mə tukasərɨg rhuvə ye nɨprairiə. Khapəh nɨshaktə-huvəyen ye nɨmraghien yame Kughen rorkeikei. 15 Mərɨg yamə mɨne kɨsəsaah pən ye nɨmoptanə huvə, iriə kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen, kɨni rɨkiriə ratuatuk mɨhuvə, mamharaptərəkɨn nəgkiarien kape Kughen rɨskai yerkiriə. Kɨni iriə masərer tɨm tɨm mhavən, mhakuə kɨn nɨmraghien huvə.”
Nhatətəyen kapətawə rəmhen kɨn laet yame raməsiə
(Mak 4:21-25)
16 Kɨni Yesu rɨmɨni mɨmə, “To kɨpəh nəsiə-pənien ye laet kukrai-pən ye nəkwai baket uə ye nəpəəg tebol. Nɨkam. Tukaməkeikei kɨruk haktə pəh narmamə kɨsəm nar.+ 17 Tukmə nar erkwaig, tukaməkeikei kəm. Tukmə yermamə kɨrik ruvrɨg nar kɨrik, kɨni mərɨg tukraməkeikei mier-pə ikɨn rhakak ikɨn.+ 18 Ror pən, nəgkiarien e yamə nakasərɨg, sətərɨg huvə kɨn. Narmamə yame mɨne kɨsəri-pən kafak nəgkiarien, Kughen tukrɨvəhsi-pən mɨn nɨrkunien kɨmi əriə. Mərɨg narmamə yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien kɨni mɨsor nar apnapɨg iran, Kughen tukrɨvəhsi-ta nɨrkunien kəskəh yame rɨkiriə raməsɨk mə iriə kwənhavəh ta.”+
Famle əfrakɨs kape Yesu, iriə e narmamə yamə mɨne kasor nəgkiarien kafan
(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Kɨni ye nɨpɨg a, nɨsɨn Yesu mɨne piauni mɨnə kɨmnhauə mə tuksəm In, mərɨg kɨseinein nhavənien ipakə tukun, meinai narmamə khapsaah kɨsərer rarkurao kɨn. 20 Kɨni yermamə kɨrik rɨni-pən tukun mɨmə, “Eh. Nɨsɨnɨm mɨne piam mɨnə kasərer apa iruə mhamə tuksəm ik.”
21 Mərɨg In rɨni-pən tukun mɨmə, “Narmamə m-fam yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen kɨni mɨsəri-pən, iriə e kafak narmamə mɨnə, mɨne nɨsɨnɨk, mɨne piak mɨnə.”
Yesu ramni-əhu nɨmətag ehuə ye tame tahik
(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Nɨpɨg kɨrik, Yesu rɨmɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mɨmə, “Pəh khavən apa nɨkar lugun a.” Məkneikɨn kɨsatpən ye bot mhavi pirə. 23 Bot ramaiyu mavirə, Yesu rapɨr. Kɨni nɨmətag ehuə kɨrik rɨmnəvi nu, kɨni nu rɨnamakətənɨm kɨn bot; ipakə iriə kɨsəmnɨm. 24 Kɨni narmamə kape Yesu kɨmnhavən mhasɨg In, mhamə, “!Yemehuə! !Yemehuə! !Natuksəmnɨm!”
Kɨni Yesu rarha, mɨni-əhu nɨmətag mɨne peao-peao ehuə. Nɨmətag reiwaiyu. Nu reiwaiyu mamərinu mɨn. 25 Kɨni Yesu raiyoh-pən kafan narmamə mɨnə mɨmə, “?Mərɨg nhatətəyen hiə kapəmiə?”
Mərɨg iriə kɨsakur mhagɨn, mɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “!Eh! ?Naha e yermamə? !Nar apnapɨg mə nɨmətag mɨne tahik, mərɨg kawor nəkwan!”
Yesu rɨmnəko-ta nanmɨn has ye yemə Gerasa kɨrik, yame nagheen rehuə
(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Kɨmnhavi-pirə bot mhavən mhavhiak nɨkar Galili pən, apa kwənmhaan a kamni kɨmə Gerasa. 27 Yesu rəviə-fiak, məkneikɨn yermamə kɨrik ruə məm In. Kwən a, nanmɨn has mɨnə kasəmɨr iran. In rɨmɨpəh nɨvənien ye neipən, mɨpəh napɨrien imə, ramarə əmə ikɨn kamnɨm narmamə ikɨn. 28-29 Apa kupən, nɨpɨg rɨpsaah, nanmɨn has mɨnə a kɨmɨsor in ramarmar pɨk, kɨni narmamə kɨmnharkwəji kwermɨn mɨne nɨhun ye jen mə tukharaptərəkɨn tɨm tɨm pəh rɨpəh noriahyen narɨmnar. Mərɨg nɨpɨg m-fam raməvi-əru jen mɨnə. Kɨni nanmɨn has mɨnə kasəkeikei kɨmin mə tukhakɨr mɨsap mhavən apa ikɨn kɨrkək ikɨn.
Kɨni nɨpɨg kwən a rɨmnəm Yesu ruə mənɨmkur-pən ye nɨhun. Kɨni Yesu rɨmɨni mə nanmɨn has tukrier map ye kwən a. Kɨni kwən a rok-rapomh mɨmə, “Yesu, Ji Kughen Yerpɨrɨg. ?Nakmə takhawor yo? !Aweh! !Yakamaiyoh ik mɨmə takpəh norien nəmhəyen kɨmi yo!”
30 Kɨni Yesu rɨmnaiyoh-pən nanmɨn has mɨmə, “?Nhagɨm pa?”
Kɨni in rɨmə, “Nhagɨk e Nukwao Ehuə.” Rɨmɨni məknakɨn meinai nanmɨn has khapsaah kasəmɨr iran. 31 Kɨni nanmɨn has mɨnə kɨmɨsaiyoh-pən skai m-rɨpsaah kɨmi Yesu mhamə, “Takpəh nher-pəyen kɨn əmawə ye nəpəəg e yame reiwaiyu pɨk, imei narpɨnien rerɨn.”
32 Kɨni ikɨn a, pukəh mɨnə khapsaah ikɨn. Kasəruk a ye nɨhu tukwas a. Kɨni nanmɨn has mɨnə kɨmɨsasək mhani-pən tuk Yesu mhamə, “!Awe! Ǝta-pən irəmawə yerki pukəh mɨnə a.” Kɨni Yesu reighan-pən kɨn əriə kamhavən. 33 Kɨni nanmɨn has mɨnə a kɨmnhatərhav ye kwən a mhavən yerki pukəh mɨnə. Kɨni pukəh mɨnə a, iriə fam kɨmɨsaiyu mɨseiwaiyu ye nəpatu, mhaviərhav mɨsəmnɨm ye nu.
34 Mərɨg nɨpɨg narmamə yamə mɨne kasəvɨgɨn pukəh mɨnə a kɨmɨsəm nar a, kɨmɨsaiyu mhatərhav, mhavən mɨsəvsao-pən kɨn ye taon mɨne ikɨn mɨnə fam rarkurao aikɨn. 35 Kɨni narmamə kɨmnhatərhav ye taon mhavən mə tuksəm nar a. Kɨni mhavən masəm Yesu, kɨni mɨsəm kwən a yame nanmɨn has mɨnə kɨmɨsəta iran ramkwətə yetanə, ipakə tuk Yesu. Kɨni mɨnɨpəh narmərien, muavən ye neipən. Kɨni narmamə ye taon a kɨmnhagɨn. 36 Kɨni narmamə yamə mɨne kɨmɨsəm atuatuk nar a kɨn nɨmrɨriə kɨmɨsəvsao mɨn kɨn kɨmi narmamə tɨksɨn mhamə Yesu rɨmnhawor mor huvə kwən a yame in apa kupən nanmɨn has mɨnə kɨmnasəmɨr iran. 37 Kɨni narmamə mɨ-fam yamə mɨne kasarə apa Gerasa kɨmnhani-pən tuk Yesu mə tukrɨtərhav aikɨn, meinai kɨmɨsəm khagɨn pɨk kɨn. Məkneikɨn, Yesu ratpən ye bot mə tukrɨtərhav. 38 Mərɨg kwən a yame nanmɨn has mɨnə kɨmɨsəta iran, raiyoh-pən Yesu mɨmə, “!Eh! Pəh kɨrau.”
Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, 39 “Rerɨg-pən imam ikɨn, mɨvən mɨni-ərhav naha nhagɨn Kughen rɨmnor kɨmik.” Kɨni kwən a rɨmavən ikɨn mɨnə fam ye taon iman ikɨn mamni-ərhav narɨmnar m-fam yame Yesu rɨmnor kɨmin.
Piahuaru kɨrik yame ramhə, mɨne piakəskəh yame rɨmamhə
(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)
40 Nɨpɨg Yesu rɨmɨrerɨg-pə mɨn ye nɨkar lugun pə, narmamə kɨmɨsagien tukun, meinai iriə kɨmnaseito kɨn. 41 Kɨni yermamə kɨrik, rɨmauə məm In, nhagɨn e Jaeras. In ramehuə ye nimə kape nofugɨnien. Rɨmauə, mənɨmkur-pən tuk Yesu, maməkeikei kɨmin mə iriu tukravən apa iman ikɨn 42 meinai kafan kwajikovə piraovɨn kwənkwan kɨrikianə ramhə pɨk, nɨmhəyen rɨneriaji. Kɨni kafan newk twelef əmə.
Kɨni Yesu rɨmneriwək mɨvən tuk piakəskəh a, kɨni narmamə khapsaah khakwasɨg kɨn mamhasɨg-sɨg In. 43 Kɨni piraovɨn kɨrik aikɨn yame rawəh nəmhəyen kapəriə nɨpiraovɨn, nɨtawɨn rɨmnaiyu mɨvəh newk twelef. Rɨmavən məm dokta mɨnə, moriah fam kafan mane ye nəmhəyen kafan, mərɨg yermamə kɨrik to rɨpəh nor-huvəyen. Kɨni ruə məm Yesu, 44 mukurao-pən ye nɨmetain, mɨrap nəpəəg nɨmrɨ neipən kafan, taktəkun əmə, kafan nəmhəyen ror infamien.
45 Kɨni Yesu rɨmə, “!Eh! Pa e rɨrap Yo?”
Kɨni iriə m-fam khamə kɨseinein. Mərɨg Pita rɨmə, “!Yhajoun, narmamə khapsaah e kamhasɨg-sɨg Ik.”
46 Mərɨg Yesu rɨmɨni mɨmə, “Nɨkam. Yakɨrkun mə yermamə kɨrik e rɨmɨrap Yo, meinai yɨmnərɨg mə nanmɨn kafak rɨmnor huvə yermamə kɨrik.”
47 Kɨni piraovɨn a ruɨrkun mə in to rɨpəh mɨn nerkwaigien, rɨmauə mənɨmkur ye nɨhu Yesu makur pɨk kɨn. Kɨni ye nɨmrɨ narmamə m-fam rɨni-ərhav-pən nar yame rɨmɨrap Yesu tukun. Kɨni mɨni-ərhav mɨn mə ye nɨpɨg atuatuk yame rɨmɨrap In, taktəkun əmə, rɨmnəsanɨn mɨn. 48 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Kafak piakəskəh, nhatətəyen kafam rɨmnor ik naknəsanɨn. Amvən ye nəmərinuyen.”
49 Yesu raməgkiar hanə, məkneikɨn, yermamə kɨrik rɨsɨ-pən apa imei Jaeras, yamehuə kape nimə kape nofugɨnien, muə, mɨni-pən tuk Jaeras mə, “Kafam piakəskəh ruamhə ta. Takpəh norien narkutien kɨmi Yhajoun e mə takɨkɨr mɨvən.”
50 Mərɨg Yesu rɨmnərɨg nəgkiarien e, mɨni-pən tuk Jaeras mə, “Takpəh nɨgɨnien. Hatətə əmə irak, piakəskəh kafam tukramragh mɨn.” 51 Kɨni ye nɨpɨg Yesu rɨmauə mɨtərhav-pə ye nimə kape Jaeras, mɨni-əhu narmamə mə tukhapəh nhakwasɨgien kɨn. Kɨni mɨkɨr əmə Pita, mɨne Jon, mɨne Jemes, mɨne rɨm piakəskəh e mɨne nɨsɨni, iriə min. 52 Narmamə m-fam kəsasək apomh tuk piakəskəh a mamhauvrɨg-uvrɨg pɨk. Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hapəh nɨsasəkien. Piakəskəh e rɨpəh nɨmhəyen; ramapɨr əmə.”
53 Mərɨg iriə kɨmɨsarh iakei iran meinai iriə kharkun mə piakəskəh a in ruamhə ta. 54 Mərɨg Yesu rərao-pən, mɨvəh kwermɨ piakəskəh a, mɨni-pən tukun mə, “Piakəskəh kafak. Hekɨmter.” 55 Kɨni taktəkun əmə nanmɨn rɨrerɨg-pə, in mhekɨmter. Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Havəh-sipən nəvɨgɨnien kɨrik pəh rən.” 56 Kɨni rɨmni mɨne nɨsɨni kawakur pɨk kɨn; mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Takrapəh nɨwəvsaoyen kɨn nar e kɨmi narmamə.”
+ 8:2 Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49 * 8:5 Kwon e ramsuv kweru nai kɨrik kamni kɨmə “wit” rəri-pən norien kape nɨsuvyen wit. 8:7 Yesu rɨpəh nɨniyen kwənurkəsɨk, mərɨg nərəus kɨrik nirhɨn aikɨn. + 8:16 Mat 5:15; Luk 11:33 + 8:17 Mat 10:26; Luk 12:2 + 8:18 Mat 25:29; Luk 19:26 8:48 Nəgkiarien kɨrikianə əmə yame Yesu rɨmɨni-pən tuk piroavɨn kɨrik ye Luk 7:50.