4
Swatuk kape norien nəkwai Kughen
Meinai nɨpɨg Yesu Kristo rɨmnamarə ye tokrei tanə, In mamərɨg rahas ye nɨpran, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kɨmiə takasəkeikei mhawəh mɨn nərɨgien a, mə taksərer tɨm tɨm. Meinai yermamə yame ramərɨg rahas ye nɨpran, ramhajoun mə rɨnəpəh ta norien kape təvhagə has.+ Ror məkneikɨn, kɨmiə yamə mɨne nakasarə hanə ye tokrei tanə e, takhapəh nɨsəri-pənien narɨmnar has yamə mɨne kamhaurə atuk ye nərɨgien kapəmiə. Mərɨg taksor nəkwai Kughen. Mərɨg kɨmiə nakwəsoriah ta nɨpɨg rehuə tuk nɨkwasɨgien kɨn norien mɨnə kape narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen. Kupan kɨmiə nakamhakɨr apnapɨg nɨpiraovɨn; kɨni nətərɨgien kapəmiə ramvən əmə tuk nar has mɨnə; kɨni mɨsapɨs pɨk kɨn nɨnɨmien; kɨni masor lafet kape nɨrpəhuyen nɨpiraovɨn; kɨni mamhanɨm alikol kɨni mɨsapɨs mɨsarmar; kɨni masəhuak kɨmi nanmɨnar mɨnə, in e nəpnaihyen kafan rahas pɨk.+ Mərɨg taktəkun ai, rukreikɨn kapəriə kapə meinai kɨmiə nakwəsəpəh nhakwasɨgien kɨn əriə mamhavən kɨmiə miriə mhavi-ərhav ye kwənharəruə kape təvhagə has kapəriə. Kɨni iriə masoriah pɨk nhagmiə tukun. Mərɨg iriə tukasəkeikei mhani-ərhav narɨmnar fam ye nɨmraghien kapəriə kɨmi Kughen yame In ramərer matuk mə tukrəkir əmhen narmamə yamə mɨne kwənhamhə mɨne yamə mɨne kamhamragh.+ Ror pən kwənhani-ərhav-pən ta Nəvsaoyen Huvə kɨmi narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta*; mə nar apnapɨg mə narmamə kɨmnhauh əriə ye tokrei tanə, mərɨg Nanmɨn kape Kughen rɨrkun norien əriə mə tuksarə iriə min ye rao ye neai.
Kɨtawə kwənhauə ipakə tuk nɨpɨg yame narɨmnar mɨnə fam tukharkək iran. Ror məkneikɨn, rɨkimiə tukramarə, kɨni takasəkeikei mɨsarha huvə tuk nɨmraghien kapəmiə, mə takharkun nəgkiarien kɨmi Kughen ye nəhuakien yame ror nanmɨn.+ Mərɨg nar yame rhuvə pɨk mə takasor - taksorkeikei əmiə mɨnə yerkimiə m-fam, meinai tukmə nakasor məknakɨn, takhapəh nɨsərɨgien norien has yamə mɨne nakasor irəmiə mɨnə.+ Nəkwai nimə kapəmiə, kape narmamə m-fam. Tukmə khaurə ye nəkwai nimə, takhapəh nhani-pɨkien əriə. 10 Kughen rɨmɨwəh-sipre nɨrkunien pɨsɨn pɨsɨn kɨmi əmiə kɨrikianə kɨrikianə. Rhuvə mə taksor narɨmnar ye nɨrkunien mɨnə a mɨsasitu irəmiə mɨnə. Kɨni taksor narɨmnar a ye norien kape yorwok yamə mɨne kasor wok atuatuk kape Kughen nɨpɨg mɨfam. Taksəwhai nɨhuvəyen kafan ye swatuk pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne In rɨmɨwəh-si-pre. 11 Tukmə Kughen rɨmɨwəh-sipən nɨrkunien kɨmi yermamə kɨrik tuk nɨni-ərhavyen nəgkiarien, pəh tukrəgkiar rəmhen kɨn yame Kughen atuk In raməgkiar. Kɨni tukmə Kughen rɨmɨwəh-si-pən nɨrkunien kɨmi yermamə kɨrik tuk nasituyen ye narmamə, pəh tukrasitu irəriə ye nəsanɨnien yame Kughen rɨwəhsi-pən kɨmin. Ye norien mɨnə fam, narmamə tuksəgnəgɨn Kughen tuk nar yame Yesu Kristo rɨmnor. Pəh kɨtawə tukhani-ərhav kafan nɨhuvəyen mɨne nəsanɨnien mhavən mhavən mhapəh nɨsorien infamien. Amen.+
Nəməhuak mɨnə tuksərɨg rahas ye nɨprairiə
12 Yo mɨnə tɨksɨn, yame yakorkeikei pɨk əmiə, takhapəh nɨsakurien tuk nəmhəyen yamə mɨne kamhaurə tuk əmiə mə tuksəm-ru nhatətəyen kapəmiə. 13 Mərɨg tukmə nakasərɨg nəmhəyen rəmhen kɨn yame Kristo rɨmnərɨg, pəh rɨkimiə tukramagien əmə, mə nɨpɨg yame Kristo tukrɨrerɨg-pə mɨn iran, nɨkhakien tukrarkurao iran, rɨkimiə tukragien pɨk.+ 14 Tukmə narmamə kamhani hah əmiə tuk nhag Kristo, mərɨg Kughen tukrɨwəhsi-pre nɨhuvəyen, meinai Nanmɨn kape Kughen yame rəsanɨn makak, raməmɨr irəmiə.+ 15 Rhuvə mə, tukmə narmamə khamə tukhauh ik, pəh nien mə kamhauh ik meinai nɨmnakapɨr loa kɨrik, uə nɨmnhopni yermamə, uə nɨmnəkrəh kɨn nar kɨrik, uə nɨmnəgkiar ye nar kɨrik yame pa rɨmə kafam. 16 Mərɨg tukmə khamə tukhauh ik, pəh tukhauh əmə ik meinai ik yeməhuak kɨrik. Kɨni takpəh naurɨsien tukun. Mərɨg takəgnəgɨn Kughen meinai nakvəh nhag e Kristen. 17 Ror məkneikɨn meinai nɨpɨg kape nəkirien narmamə ruərikakun ta. Kɨni Kughen tukrəkupən məkir narmamə mɨnə kafan. !Kɨni rahas pɨk tuk narmamə yamə mɨne khapəh nɨsətərɨgien kɨn Nəvsaoyen Huvə kape Kughen! 18 Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Tukmə narmamə yamə mɨne kɨsatuatuk, yamə mɨne Kughen rɨmɨvəh mɨragh əriə kamharəh-pɨkɨn nɨpɨg əutən,
kɨni mərɨg, narmamə yamə mɨne kaseinein Kughen masor təvhagə hah, tukamharəh-pɨkɨn pɨk nɨpɨg əutən.”(Prov 11:31)
19 Kɨni ror məkneikɨn, narmamə yamə mɨne Kughen rameighan kɨn əriə kɨsərɨg rahas ye nɨprairiə, tukasəkeikei mɨsərəhu-pən nɨmraghien kapəriə ye kwermɨn, yame rɨmnor narɨmnar fam, yame In to rapəh nor-təkunien kafan nəgkiarien. Kɨni rhuvə mə iriə tukasəkeikei masor norien yame rhuvə mamharpɨn.
+ 4:1 Rom 6:2,7 + 4:3 Efes 2:2-3 + 4:5 Wok 10:42 * 4:6 Ǝmru 1 Pita 3:19-20 mɨne 1 Tes 4:13-18. + 4:7 Rom 13:11-12 + 4:8 1 Pita 1:22 + 4:11 Rom 12:6-8 + 4:13 Wok 5:41; Jem 1:2; 1 Pita 1:6-7 + 4:14 1 Pita 2:20