14
Pol lire Barnabas te tato Aikoniam
Wem te rounge te fale Aikoniam, mete piti uf fei lepe re so polpepe watafei mete piti Antiok pepe. Fei Pol lire Barnabas rounge tinki te Israel angli pau lelpe, le te teptalo il, le il pe papwe enke piti Israel re mete nemple. Wolo mete ilepe piti Israel pe pinaulipe il pelnge, le pe pulpowo kolo, pe pinuwepe mete piti alpe nemple, le pe ma posiepe mete wuso pulpowo Jisas. Fei le Pol lire Barnabas rounge ratei lepe te wem ulel. Le wem te rounge teptalo il piti Apa, te rounge tile singe. Soma pe pulwenge pasi il pelnge piti Jisas pire teingi lele punkom pire singe fei le watenge soma te taptei singe lipi fale tire eti pelnge rounge totei.
Leye lo mete wuru wuso kere pratei uf ili fei lepe pe peifale kere pusa nemple. Fei ilepe kere pire mete piti Israel le ilepe pe pire Pol re Barnabas. Le mete piti pingowo Ma Ili kolo pire Israel pire mete pelpe piti pinuwepe pirpe nemple pirpei polpepei pe ma kotopange Pol lire Barnabas kolo, le pe ma piripe era pautupo rounge. Wem mete titi tingowo Apa tingitepe il fei pepei, te rounge teifale tinlele turu te Listra re Tepi uf lingi fei tepei ratei tef liti Likonia lire uf kumpu piti pratei neinonge. Lepe so te rounge tantu te, le te teptalo il teingipe tingene fei lepe.
Pol lire Barnabas te tato Listra
Wem te rounge teptalo il tingene uf ili Listra lepe metine nele ire olpe wem nimou nila le le lilele kolo le iliye. Le le pos ratei lingitowo Pol lirpepei. Leye lo wem Pol le luluwo metine fei lepe, le metine fei lepe le onom pele lirpolo le miso nou fale teingi 10 le Pol lupoluwo le le lirpei lirkilau lolpepei “Ye eilo ile tuwopou.” Le wem fei lepeye metine fei lepe leifale lifei konko le le lilele le ye. 11 Wem mete wuru puluwo metine fei Pol le leila lepe, pe pire il pelpe piti Likonia pirpei pirkilau le pe pirpeiye “Fei ririm pouku pe weitei pire mete piti uf le pe pitipi teplai yuwei pau faloukuye.”
12 Fei pe watenge nange pelpe. Pol pe pinawo Hermes, le Barnabas pe pinawo Sus. Wuso nange Hermes lepe le metine piti lirpepei pe so watowo Pol. 13 Winem angli liti Sus ratei towa yawi le wingi lipi piti uf paitei kari. Le metine liti leltawio Sus siye kapi songou lipi pire yini teingipe pilape pau wingi lipi soma metine fei leltawio siye liti Sus lepe lire mete wuru ma peptawi paptei watenge mete titi tingowo Ma Ili.
14 Wolo wem Pol lire Barnabas rounge tingitei piti pe ma polpepe, te teisi olongou pelnge karipe le te tantu tailolo te teingalope mete wuru nimin le te tirpeiye 15 “Ku fei wau tepei piti wirpeise il teingipe piti keteise yau ye Ma Ili, ratei wem oli, le ise ma yusa tisi liti yurope ririm piti tef pato lepe. Le ku rounge kuna mete piti tef lepei. Motwalim watafei ise. Piti polomen so ise ma yolpepei pepe? Wuso Ma Ili le lotei so laltei teplai lire tef re periai pire men nange piti pratei teplai tef re periai pepe. 16 Le linu le lusape mete potei pe pesiepe kapi re pingepe liye liye re pe. 17 Wolo le lirpepe pe puluwo retawo le lotei lire men nange teingipe wuso le laptei pepe. Le le waise nef nire oweli peise piti yapiri liom le wem lelpe piti ma poungo. Le le waise oweli piti yaplei pire enke malye le ise rautu isotei.” 18 Wem te tirpei il pepei tirpolo mete ma paptenge mingim le pe ma paptei oweli pe watenge pato, wolo il pelnge rounge kere pe yaupe.
19 Leye lo mete ilepe piti Israel uf lelpe Antiok lire Aikoniam pau fale le pe pirpepe mete wuru fei pepe weitei pe pingepe le pe piripe era palpo Pol le pe pesio peipi pila pe tani uf pirpolo le olo laye. 20 Wolo wem mete piti pulpowo Jisas pau pile neinowo, le nou leilo le le linki le uf. Yo nolowi lire mul le lire Barnabas rounge teifale te Derbe teye.
Pol lire Barnabas tato Derbe le te nou tingi tisi te Antiok lato Siria
21 Wem Pol lire Barnabas rounge te fale Derbe te rounge teptalo il teingipe. Lepe te rounge weisipe enke piti mete wuru le pe pulpowo Jisas. Lepe le te rounge nou te Listra lire Aikoniam. Te rounge nou tau Antiok liti Pisidia. 22 Fei le pe pile menpipe mete piti pulpowo le pe palpope weli piti pe ma pile pirkilau pulpowo le lotetei. “Le ku ma onposi molpepei, ku mete fei pepei ma kapi moingi wuru soma wem piti lepe ku ma mifei eti piti Ma Ili.” 23 Te fale uf niliye niliye te tire mete piti pulpowo Ma Ili pe pe pifei yaupe paplei oweli re kolo pifei peletei Ma Ili le pe paptei mete piti pile singe pulpowo Jisas piti pe ma pontoluwepe mete pelpe. Le pe paptei pe eti piti Ma Ili wusoli pe pirpepe punkom pire nange liti Ma Ili. 24 Wem te teptalo il teingipe tinge tef liti Pisidia te taltu, te rounge tau fale Pamfilia. 25-26 Lepe te rounge teptalo il pe mete piti Perga le te rounge titipi te Atalia. Lepe te rounge nou tonglo nimpe teingo nou taule Antiok lato Siria. Uf fei lepe mete piti pulpowo pinu esi pautupo Pol lire Banapas peletei. Le Ma Ili ma le lontoluwenge lailelenge soma te tesio towa lelnge wuso tinu te tesio yali lepe. 27 Wem te rounge te fale Antiok, te tinape mete wuru piti pulpowo paule le te tirpepe men nange wuso Ma Ili le kanienge rounge pepe. Le Ma Ili lotei lolomen so le laltei tisi piti mete piti pingowo kolo weitei pau pulpowo. 28 Leye lo te rounge tiripe pratei wem ulel.