23
Fei Pol lupoluwepe mete lipi piti Israel wuso pifei pepe, le le lirpepeye. “Ise yaire peiki, ki fei yuliki kile lepei lepe, onom peiki teingine wusoli ki kingio Ma Ili ke ke fale fei, le Ma Ili lotei lupoliki.” Le metine ili, nange lele Ananaias, le liti leltawio Ma Ili siye, le lirpepe mete ilepe wuso pire Pol pepi pile malfem lepe piti ma palpowo nemi. Wolo Pol namti lirpowo Ananaias-ye, “Ye retai, Ma Ili ma namti lalpoiye nemi watafei ye irpepe ma peteteiki lepe. Ye kosauku piti ye teingi yawi wolo opinge wala paitei wusoli ye pos ifei piti ingitepe moingi peiki, wolo ye yotei onposiepe le ye ingiepe il lipi piti Moses kolo, liso ye irpepe ma peteteiki lepe.”
Leye lo mete fei pire Pol pile malfem pepe pirpowo Pol-ye, “Ye irpei il pepe olpe le ye watowo moingi le metine ili piti leltawio Ma Ili siye.”
Fei Pol lirpeiye “Eiye lom, le metine ili? Yaire peiki, wuso oli ki retawo kolo olo kuronom. Le il teingipe paptei paitei yousi pirpe polpepei,
‘Ise ma yirpei il olpe pe mete piti pontoluwepe le pinuwepe mete peise kolo, ma olo’.”
Wem Pol lulwepe retape polpepei mete lipi pepe ilepe piti Farisi le ilepe piti Sadyusi. Sadyusi onposi polpepei mete pa miso nou peilo kolo. Leye lo le lirpei lirkilau le mete lipi pepe lolpepei “Yaire peiki ki fei kile lepei, ki Farisi wuso oli manre yaire peiki re pe Farisi. Le fei ki kile le ise yingitepe moingi peiki wusoli ki retai kolpepei mete piti pa pepe miso nou peilo.”
Wem le lirpei il fei pepei, Farisi pire Sadyusi peifale pepi pirpei kapi il peiwe nemple, yo pe kere pusa nemple, ilepe piti Farisi le ilepe piti Sadyusi. Wusoli Sadyusi pirpei polpepei mete piti pa pepe miso nou peilo kolo, le ririm piti Ma Ili re towa olo, pratei kolo. Le Farisi olo, pe pulpope polpepei, mete piti pa ma nou peilo pire ririm piti Ma Ili re towa. Pe polpepei pe pe pailolo pirkilau leye mete ilepe piti Farisi, pe mete piti peptalo il lipi piti Moses peifale pile pirpei pirkilautei polpepei, “Metine fei lepei, ku merengawo le lesio towa nele oli kolo, oloye yawi. Le fei lolpepei lepe ma ririm piti Ma Ili lo towa pe pirpowo le so lirpepeitei lepe.”
10 Fei pe pirpei pilainemple pirkilauteiye le yalu pau ili lepe turuwo lasi Pol lirpolo wai pe peifale pesio pari le pe paluwewe la. Liso lirpepe yali pal pele piti karepe mete fei pepe pe pesi kesi Pol nou pila punwei pe winem ili kimpli lepe taniepe.
11 Leye lo nolowi mulpou Apa lau falowo Pol lile lirpowoye, “Ile singe alpo yotei weli irkilau wusoli ye irpei punkom ireiki ratei Jerusalem, le wem ye e Rom, ye ma olpepe watafei lepei lepe.”
Mete piti Jus peifale papwe il pirpei ma posio Pol la
12 Mete ilepe piti Jus peifale pire mul pau peifonemple pirpei pinta tisi ma palpo Pol polomen. Pe papwe il pirpei polpepei, pe ma paplei oweli pire tipe kolo ma pato yaupe, pe ma palpo la wo soma paplei. 13 Mete fei pe ma polpepei pepe, pe wuru (40) pe pau so pirpei pingite nemple pepe. 14 Wem pe yaru il pafo, fei pe pe falepe mete lipi piti peptawio Ma Ili siye pire mete piti pontoluwepe le pe pirpepe polpepei, “Ku mete fei pepei ku mirpei punkomtei piti ma maplei men nemple lo tipe re ma olo maplei kolo, mato yaupe me ma ku malpo Pol wo. 15 Liso fei ise yire mete lipi ma yaptei il pe yalu pau ili piti Rom kesi Pol lila lau luliye lemtetei lirpolo, ‘Ye ma intape il pal pele erengape wo.’ Wem le lila lau, ku olo fei moporo kutou piti malwewe lato tisi le le ma lau faleye lepei kolo.”
16 Wolo Pol lulim nange leletei lingitepe pirpei piti ma palwewe, le frou linki le winem kimpli lepe le le lirpowo faftei il fei pepe. 17 Wem Pol lingitepe il fei pepei, le linawo yalu pau piti lontoluwepe yali Pal le le lirpowoye, “Kesi kumpu fei lepei ila e yalu pau ili, le ma lirpowo il nemple.” 18 Fei le lesi kesi linuwo rounge te falowo yalu pau ili, le le lirpowoye, “Pol wuso lifei winem oli lepe linaiki ke lirpei ki piti ma ki kesi kumpu lepei kila kau ma luliye wusoli le lilape il men ma lau lirpeiye le.”
19 Fei yalu pau ili lesi kesi lesio eti lele lila rounge te ire pelnge leye lo leletei, “Ye ma irpeiki il men?” 20 Lepe leifale nampli lirpowo lolpepei, “Mete lipi piti Jus pirpei poporoye, nolowi ma pau peiteiye piti ye ma kesi Pol emtetei irpolo mete lipi ma pintape il pal pele ma perengape wo. 21 Wolo ye ma aptepe mingim pato, wusoli pe mete wurutei ma pau kotire pato pengario. Le pe oli pirpei punkom ma paplei men nemple kolo, le tipe re ma olo pe ma palpo Pol wo. Pe olo fei poporo potei ma polpepeye. Le pe wala pratei pengariepe il peiye ma nou aptei pe irpepe.”
22 Fei yalu pau ili lirpowoye, “Mete nemple ma irpepe ire il fei pepei, irpolo ye irpeiki il fei pepei pato.” Yo le laisi kumpu lepe nou naro le taniye.
Yali pal pila Pol le Sisaria
23 Wem yalu pau ili lepe kapi il pepe fei, le le linange yali pal tele titi tontoluwepe yali pal kumpu pepe winges, rounge taule lirpenge ye, “Rounge ye yirpepe yali pal wuru pepe peifale kapi pafofo (200) pire mete wuru taise (70) piti pesiepe hos le wurutei pepe piti pilape nuwi nu re parki ma ye Sisaria, ise ma yusa uf lepei fei mulpou, wem liti metetei. 24 Ise ma yantowo hos nenpe piti Pol ma longlo lifei le ise ma lopoluwo yoporo yila ye ye falowo metine piti lontoluwo tef, nange lele Feliks.”
25 Leye lo yalu pau ili lantei youti lirpei lolpepei,
26 Ki nange leiki Klodius Lisias, ki kantei youti fei nepei ne ye metine liti ontoluwo tef Feliks, ye metine ilitei. Fei ye ma ratei oporo. 27 Mete piti Juda pesio metine fei lepei pari, le pe ma palwewe. Wolo ki kingitei pirpolo le liti Rom, ki so kire yali pal peiki me kanowo. 28 Le ki kirpepe kirpolo pe ma pirpei ki piti polomen so pe pilawo pamtuwo lepe, liso ki kesi kila kitipi ke falepe mete lipi. 29 Wolo ki kontoli kolpepei le lesio towa nele oli piti le ma la kolo, olo. Le le ma le lifei winem oli kolo. Il pelpe fei pe pamtuwo lepe kuna pe pamtuwo pire il lipi pelpe potei. 30 Le wem ki kapi il, pe pirpei piti mete piti Juda ma palwewe, ki so keifale kaltei le faleye lepe. Le ki kirpepe mete eringi pele ma pe faleye soma pe pirpeiye moingi pelpe piti pe enke olpe pasio.
31 Liso yali pal pingitepe il pele, le mulpou fei lepe pisi kesi Pol pontoluwo pila pe fale Antipatris. 32 Le nolowi nenpe yali pal piti pinge tef pepe nou pau winem ili kimpli lepeye, karipe yali pal piti pifei hos pepeye pontoluwo pepi pe. 33 Pe kesi pontoluwo pila pe fale Sisaria, nanwe youti nepe paneine watowo metine piti lontoluwo tef nange lele Feliks, lulwene leye lo pe palei Pol paltei rounge ratei le le lontoluwo. 34 Wem le lulwene youti fei nepe, le lelete Pol, le piti tef men. Le wem le lingitei le lirpowo lolpepei, le piti Silisia, 35 le lirpowoye “Ki miso kingiteiye wem mete eringi peiye pau fale.” Fei le lirpepe yali pal piti Pol ma pontoluwo ratei winem ili wuso Herot lesio lepe.