3
Pita leila metine nele ire olpe
Wem nele, wem epli weitei piti ma lautile Pita lire Jon te winem liti Ma Ili wusoli wem fei lepei wem piti pe ma pifei peletei. Winem fei lepe wingi lipi pinape pirpolo wingi teingipetei pato le metine nele ire olpe wem nimou ne nila ma kali pila pe paltei ratei wingi lipi fei pepei, soma le linape mete piti pinki pe ma watowo era. Wem oli lepe polpepeye pato. Wem le luluwenge Pita lire Jon rounge tinki te le linange piti te ma watowo men nemple. 4-5 Te rounge weitei lopoluwo tirkilautei. Le Pita lirpowoye “Ye uluku.”
Fei le weitei luluwenge lirpolo ma kapi men nemple ma te rounge watowo. Wolo Pita lirpowoye “Ki era olotei. Le ki miso waiye oweli nemple. Ki kire singe piti Jisas Krais liti Nasaret, ki kirpeiye eilo ilele e.”
7-8 Leye lo le lesio eti tilpi lele le le kanowo piti ma leilo. Le wem fei lepeye ire elenge piti metine lepe fale kimplipe le le leifale lifei kongongo le le lilele le, leye lo liringe pepi pinki winem liti Ma Ili lepe, le le lifei konkongo leila nange liti Ma Ili.
Pita lirpepe mete wuso pile pepe
9-10 Fei le mete wuru wuso pinki pe pile winem liti Ma Ili lepe pe puluwo wuso le leilo lilele le, le le leila nange liti Ma Ili. Leye lo pe puluwo pario le pe pirpei polpepei, “Lepei le ire olpe le so ratetei wingi lipi teingitei linanai era re men nange piti ma watowo lepe.” Wolo fei pe il re olo pirpei kolo, pos pile yaupeye pasio. 11 Leye lo mete wuru pontoli wuso metine ire olpe lesienge Pita lire Jon, pe il re olo le pe pantu karape pe winem tuluwom yawi pinawo pirpolo Solomon winem tuluwom lile winem liti Ma Ili malfem. 12 Wem Pita le luluwepe mete nimoure le le lirpepeye “Ise mete peiki piti Israel, piti polomen ise il re yirpei kolo? Le piti polomen so ise lopoluku pepe? Le ise yirpolo ‘Pepei ku teingipeye yuape liso Ma Ili wauku singe men so ku weila metine fei lepei lom?’ Le ise yirpolo, ‘Ku weila metine fei lepei wire singe pouku lom?’ 13 Fei ise ma retai Ma Ili wuso Abraham lire Isak re Jekop pingowo le le Ma Ili liti manre pouku. Le so laisi Jisas lau piti ku ma muluwo le ku onposio. Ise yenglei kesi yila ye watepe esi piti mete piti pontolise le ise yinauli wem Pailat, metine ili re lile le wem le lirpei piti ma watowo moingi kolo. 14 Le metine liti Ma Ili le le teingiye yawi. Wolo ise yinauli le ise yirpowo Pailat ma kani onom lantowo metine oli liti letesipe lapuwe ma watowo moingi pato lusa le. 15 Leye lo isotei so yalpo metine liti linuwepe kaniepe mete piti pratei wem oli. Wolo Ma Ili nou leila wem le la, le ku kutou muluwo. 16 Le fei singe liti nange Jisas lele minso watowo metine ire olpe lepei singe. Le ise retape pepei fale wusoli ku wulpowo Jisas le le lotei kapi moingi tanio metine fei lepei menso isotei yuluwo lepei. 17 Le fei mete peiki, ki retai polpepei ise yire mete lipi piti pinuse yolpepeye Jisas, wusoli ise yironomye. 18 Ma Ili lotei laptei il fale nemi piti mete amare pele so pe pirpei polpepei ‘Metine lotei laltei ma lila moingi. Le il fei pepei fale punkom polpepeiye.’ 19 Fei le lolpepei soma laisepe wai olpe peise le ise ma yile weitei le yusape il olpe peise pato le ise ma kani onom yantowo Ma Ili. 20 Soma wem piti ise ma onom malye, le wem teingi ma laule Ma Ili lotei, le fei lolpepe so le laisi Jisas le so metine le lotei laltei laule ise pepe. 21 Wolo le ma ratei yuwei longari wem piti men men ma fale poporo wo. Wusoli Ma Ili lirpepe mete emare pele wuso enke pelpe felkele piti peptalo il pirpei sungoi liye. 22 Sungoi Moses lirpei lolpepei ‘Ma Ili, leise miso laltei metine nimou lau watafei le laiteiki kau lepe. Le metine fei lepe le ma nele piti ise le ise ma yingiepe il pele wem le lirpeise. 23 Le wuso metine nele le lingitei il piti metine nimou lepei kolo, metine le lusa il ma la, le le metine liti Ma Ili kolo.’
24 Le mete emarengi pele, Samuel liripe piti pingi pau pesiepe il pele le pe pirpei nomnaipe piti wem fei pepei. 25 Fei le il punkom piti Ma Ili wuso lirpei fale nemi piti mete emarengi pele, pe piti ise le ise ma yirpei onposiepe il wuso Ma Ili lapuwe il lire manre peise pepe le le lirpowo Abraham lolpepei ‘wusoli eple palie peiye pepe ki so ma kailelepe mete piti tef fei lepei.’ 26 Leye lo Ma Ili le lotei laltei metine liti lesio towa lele linu lau fale ise mete piti Israel piti laileleise, le lingli le mete nemple, le le ma keteise leiteise ye tisi teingi, le ise ma yusape olpe peise pato.