5
Le fei Ma Ili kani onom lanteise le le linaise lirpolo ise eple peletei, so ise ma yingiepe wai pele. Ise yirkilau yingiepe wai pele piti ise ma kani onom yantei nemple, min watafei Krais kani onom lantouku pepe, le le wai lotei piti la lungwouku. Krais wai lotei piti la lungwouku le fei pepei wata pirpolo pe peptawi siye paptowo Ma Ili le nuli teingi kofla lepe, liso Ma Ili onom teingine lasio.
Ise fei fale yire mete pite Ma Ili pele, so il menmen piti yirpei yire mete piti puntoluwepe nimoure ausi, lo mete pire nemple olpe watafei pelem pepe, lo pe onom falepe menmen pite mete nemple, il fei polpepei pepe olo olpe wanketei le ise ma yirpei yiripe re kolo olotei. Le ise ma yirpei il olpesa yire nimoure, lo ise ma yirpei il olpe peinei piti yalwe oli yeletei nemple, lo ise yesi nemple re mangruru nemple, olo ise ma yolpepei kolo, olo, olpe wanketei. Wolo ise ma yirpowo Ma Ili yiripe enke peise wuso teingipe yasio piti laileleise pepe. Ise ma retape il punkom pepei, metine piti luntoluwepe nimoure ausi, lo le laulelipe mete yairongou nemple watafei pelem pepe, lo le onom falepe menmen pite metine nele pele, (wusoli le lire filau le le onposiepe oweli men nange pite tef le Ma Ili olo onposio kolo). So metine piti lingiepe il olpe fei pepei pepe, Krais re Ma Ili, te ma tuntoluwo re tailolowo kolo olotei.
Ise ma yusa metine nele lempeteise lire il tipe pele kolo olo, wusoli il teingelem yaupe fei polpepei pepe, wem mete pingiepe, pe ma paptowo Ma Ili mingim kolo olo, le Ma Ili ma watepe moingi wem le onom kotu. So ise ma yinpei taniepe mete wuso pingiepe il tipe pelpe pepe. Ise isotei, wem linu ise ratei yire munkunum, wolo fei ise fale yire mete pite Apa Ili pele le weli lele lini luwoise. So ise ma ratei watafei ise mete piti yile weli alepe nimin. Wusoli mete piti pile weli alepe nimin, pe ma pingiepe menmen kotire kolo olo, wolo pe ma pingiepe menmen piti teingipe tuwopou le piti pirpei punkom. 10 Ise ma retape re lupepletei yire menmen piti wem ise yingiepe, ise miso yirine onom pite Ma Ili pele teingine. 11 Il men nange olpe piti mete wuso pelpe pratei pire munkunum le pe pingiepe pepe, ise ma yingiepe kolo olo. Wolo Ise ma yirpei yaptei alepe nimin le ise yaplingi kolo olo. 12 (Wusoli il menmen wuso mete pelpe kotire pingiepe pepe, pe olo olpetei le topungou pouku ma olpe wuso ku ma mingiepe mirpei.) 13 Le il menmen wuso ise yirpei yaptei alepe nimin, il pal pelpe miso fale pile nimin yaupe le mete ma pretai, pe teingipe lo pe olpe. 14 Wusoli mete piti pirpei il menmen, pirpei paptei alepe nimin pepe, pe mete piti pile weli alepe nimin. Min polpepei so il nemple pirpei polpepei,
‘Ye metine piti etei wata pirpolo ye a lepe, ye nou eilo le weli lite Krais ma lini luwoye.’
15 So ise ma kotopa isotei. Ise ratei watafei mete piti enke poli kolo pepe, ise ratei watafei pe kolo olo. Ise ma ratei watafei ise mete piti enke teingipe polise. 16 Ise kali wem yaltetei yawi kolo olo, wusoli epli wem fei pepei pepe, pe wem olpe. 17 Ise fupeiteteise kolo olo, wolo ise ma yintape re kapi yaptei yire tisi menele so Krais onposise piti ma yingowo lepe.
18 Ise yaplei wain tipeluwi le ise yini yurungo pato, pe ma kaneise piti ratei yoporo kolo olo. Wolo ise yusa Riri Teingi piti ma lirkilau lunkise. 19 Yirpei nemple yire il piti Sam, yuro weni piti rautuwo Apa Ili, le enke peise leinginim, ise yailolo yiri nange lele. 20 Le wem oli oli ise ma yiri nange lite Apa Ili Jisas Krais piti yirpowo Ma Ili, le Eiya Ili louku lite yuwei lepe, yirpowo wuso ise enke teingipe yasiepe men nange wuso faleise pepe.
21 Ise ma yulpo nemple re yaptei nemple mingim wusoli ise wai isotei ye Krais piti ma yeila nange lele.
Nimoure ma laptepe mungarem mingim, le mungarem re ma lailelepe
22 Ise nimoure, ise ma yingiepe il pite mungarem peise watafei ise yingiepe il pite Apa Ili lepe. 23 Wusoli munge ma luntoluwene moto pele watafei Krais luntoluwepe nimoure mete pele wuso pulpowo pepe, le pe watafei topo tale lele so Krais lotei ma luntoluwepe re kaniepe. 24 Liso nimoure ma pirkilau pingiepe il pite mungarem pelpe watafei nimoure mete wuso pulpowo Krais le pe pingiepe il pele pepe.
25 Ise mungarem, ise ma kani onom yantepe nimoure peise watafei Krais kani onom lantepe nimoure mete wuso pulpowo pepe, le le wai lotei piti la lungwipe. 26 Krais lolpepei piti ma laptei nimoure mete pele wuso pulpowo pepe, Krais ma laptei pe Ma Ili wem pe pulpope il pele le pe pingiepe piti pungungu tipe kaptetei il olpe pelpe. 27 Krais lolpepei piti ma liripe teingipe, pe ma enke felkele le il olpe ma polwepe kolo olo, le pape lo firye re ma polwepe kolo olo, le liripe yini lailelepetei piti ma laptei pe le lotei. 28 Mungarem ma kani onom pantepe nimoure pelpe watafei pe kani onom pantowo topo tale lelpe potei pepe. Metine piti kani onom lantene moto pele, le kani onom lantei lotei. 29 (Metine minele re miso lirowo topo tale lele lotei oli kolo olo. Wolo le ma luntoli lotei lire oweli le le ma lailele lotei, min watafei Krais lolpepe liripe nimoure mete pele piti pulpowo pepe, 30 wusoli ku ilepe pite topo tale lele.) 31 Min watafei il piti paitei yousi, pe pirpei pepe. Pe pirpei polo, ‘Il pal pepei so metine ma lusame nimou re yaitei mele, le le ma lompetene moto pele le me roum ma maiteneme, le me roum ma fale nemiyeye.’ 32 Il pepei, nempis pinu il pal pelpe olo kotire pinsi olol pato, wolo fei ki kretai kolpepei pe pirpei punkom piri Krais liripe nimoure mete pele wuso pulpowo pepe. 33 Wolo ise re, il pepei pirpei pireise. Munge niliye niliye, le ma kani onom lantene moto pele watafei le kani onom lantei lotei lepe, le moto nenpeiye nenpeiye, ne ma ningiepe il pite munge lene.