3
Pol lepletei piti pe ma peletei Ma Ili piti kanowo Pol
Ilim winkem peiki, piti ma kirpei il kapulu, ki kirpeise piti ma yeletei Ma Ili yirouku ku. Yeletei yiripe il pite Apa Ili piti ma pounko rufro pirkilau frou liye liye re pe, le mete ma peila nange lele, min watafei le lolpepe lireise pepe. Ise ma yeletei Ma Ili piti ma kanouku ku re, kanouku meinei nautepe esi pite mete olpe. Ise yeletei Ma Ili piti ma kanouku wusoli mete yeflipi olo pulpope il wuso ku meptalo pepe kolo olo.
Wolo Apa Ili miso lusaise kolo olo. Le miso kaneise yile singe le Towa miso lirkilau lireise olpe kolo olo. Le Apa Ili leilauku enke piti ku ma mretai punkom, ise yingiepe il pouku le ise ma wem oli oli yolpepe wem ku mirpeise.
Apa Ili miso leilaise enke piti ise ma kani onom yantowo Ma Ili le ise miso yile singe yire nange lite Krais.
Ku ma mire uwal pato
Ku miri nange lite Apa Ili Jisas Krais, ku mire il singe mirpeise ise ilim winkem pouku molpepei, ilim winkem yeflipi wuso pire uwal pratei yaupe, le pe pingiepe il wuso ku mirpepe pepe, pe pingiepe kolo olo, ise ma yinpei taniepe. Ise isotei retai yoporotei piti ise ma yingiepe il watafei ku mingiepe pepe. Wem ku mireise ratei, ku mire uwal ratei yaupe kolo olo. Oweli re men nange wuso ise kanouku yiripe, ku kapi yaupe kolo olo, ku maisepe. Epli mulpou ku mirkilau mesio towa piti kanouku kutou soma ku kesi moingi malteise piti yuntoluku kolo olo. Ku mesio towa piti kaneise le wuso ku minaise piti ise namti yuntoluku yire oweli re men nange pepe. Wuso ku minaise pepe ma poporo. Wolo ku molpepe kolo olo, wusoli ku onposi piti ise ma yingowo wai louku. 10 Wem ku wala mireise ratei lepe, ku mirpeise molpepei, “Metine minele wuso linau piti lesio towa kolo olo lepe, ise ma yusa lireise yepi yaplei oweli kolo olo.”
11 Ku mirpei il pepei wusoli ku mingitepe il pirpei pire mete ilepe wuso pratei peingaloise pepe, pe pratei yaupe, pesio towa men re kolo olo. Pe pratei yaupe wolo pe paulo pulwepe mete nemple piti pesiepe towa pelpe. Le pe ma pirpei il tengelem yaupe. 12 Ku miri nange lite Apa Ili Jisas Krais, ku mire il singe mirpepe mete fei pepe, le ku il polwepe molpepei, pe ma telpalo pratei le pe pesio towa piti ma kane potei.
13 Le ise ilim winkem pouku, ise ma yire wilfingou piti yingiepe il teingipe kolo olo. 14 Ku maptei il pepei pe ise, le wuso metine nele lingiepe kolo olo, ise kali nange lele. Le ise ye malfem yiri pato, yinpei tanio soma le ma topo oli lire lotei. 15 Wolo ise ma onposio yirpolo le metine eringi leise kolo olo, ise il poluwo watafei le line winke nele leise.
Pol laptei wem teingi lele
16 Apa Ili lotei wuso wauku enke malye pepe, le miso waise enke malye wem oli oli le ise miso enke olpe yire menmen eryai pepe kolo olo. Apa Ili lireise ise yeflipiye ratei.
17 Ki Pol, ki kire eti leiki kutei ki kaptei il kirpei kolpepei, “Wem teingi le ise.” Yousi wuru wuso kaptei pepe, ki kari nange leiki so kolpepei lepe le il re so kaptei fei kolpepe.
18 Apa Ili louku Jisas Krais miso onom maneise ise yeflipiye.