12
Ma Ili, le Eiya louku
Le fei ku re, mete wurutei pite sungoi wuso pulpowo Ma Ili lepe, pe kosauku pire wai lelpe liti pingiepe il pite Ma Ili le pe wata pirpolo pile neinouku piti ma puluku namti mingowo tisi wuso pe pinu pingowo lepe. So ku ma tounga pesipe il men nange olpe wuso piripe enke pouku moingi le ku telpalo mingiepe il pite Ma Ili moporo kolo pepe, ku ma tounga pesipe le ku ma mirkilau mingowo tisi wuso Ma Ili laltouku lato piti ma mingowo lepe. Ku ma onposio Jisas wusoli le lotei so linu kosauku tisi liti mulpowo Ma Ili, le le ma kanouku piti me malfem mire Ma Ili watafei le lotei. Le tounga pesi Ma Ili kolo, le lingiepe il pite Ma Ili pele le le fale wem pe petesi la le pe tingeli laitei nimpe. Le topo tapune piti la laitei nimpe kolo olo wusoli le onposi piti wem lingi Ma Ili ma lirine onom pele teingine, le le fei olo lifei eti tilpi lite Ma Ili wuso lifei flenge pele pratei uf teingi lato yuwei lepe.
Ise onposio moingi wuso Jisas lile lepe le wem mete olpe kelelawo re onom kotu piri, wolo le topo tapune kolo, le lile singe piti lingiepe il pite Ma Ili. So fei ise re ma enke peise toulipi piti topungou olpe kolo wem mete kelalaise piti yulpowo Ma Ili, le ise ma tounga pesipe il pite Ma Ili kolo olo. Wusoli wem mete kelelaise re namplise uru le ise watepe topo, wolo pe peteteise ya kolo. Le il wuso Ma Ili lirpei pe ise eple pele piti waise topo weli wolo ise yirepe onom ye lom? Il pepe Ma Ili lirpei lolpepei,
“Eple peiki, wem ki waise moingi piti ma nou keiteise yingowo tisi teingi, ise ma enke olpe kolo, le wem ki kire il singe kirpelaise kire il olpe peise, ise ma tounga peteiki kolo olo. Wusoli mete wuso ki onom nuwope pepe, ki ma watepe moingi le pe ma pretai piti ma nou pingowo tisi teingi, le mete wuso ki kinape kirpolo pe eple peiki pepe, ki ma ketesipe soma pe ma pingiepe il peiki.”
Moingi wuso faleise pepe, ise ma yuwalo yasiepe kolo olo, yile singe le ise yesiepe enke peise yapiri wusoli ise eple pite Ma Ili pele le le waise moingi piti il polise le ise ma yingiepe il pele. Ise onposiepe yaire pite tef lepei, wuso eple pelpe paptepe mingim kolo, pe ma petesipe eple pelpe soma pe il polwepe piti paptei mingim. So fei ise re, Ma Ili lolpepei lireise wusoli ise eple pele, le le onom puwoise. Wuso Ma Ili waise moingi kolo olo, ise ma wata pirpolo ise eple pite tisi, le ise eple pite Ma Ili pele kolo olo (mete yeflipiye pila moingi). Ise onposiepe yaire pouku pite tef lepei, pe petetouku re wauku flis kumpu le ku maptepe mingim. Le wem Ma Ili, le eiya louku lite yuwei, le wauku moingi piti kanouku mingowo tisi teingi liti kali nempi liti ratei mingi wem wem, ku ma mirkilau mesiepe enke pouku mapiri le ku mile singe piti mingiepe il pele. 10 Yaire pouku pite tef lepei, pe petetouku piti il poluku wem ku wala eple kumpu, le pe onposi piti ku ma maptepe mingim. Pe polpepe piti kanouku wem kurau. Wolo Ma Ili wauku moingi piti lirouku teingipe wem oli oli, le le onposi piti ku ma telpalo ratei mire enke teingipe felkele watafei le lotei. 11 Wem Ma Ili wauku moingi, wem fei lepe enke pouku moingipe le ku enke olpe, ku enke teingipe kolo olo. Wolo wem lingi, mete wuso pila moingi lepe pe ma kotopa potei piti pratei poporo pire enke malye.
Il piti il polwepe nimoure mete piti pulpowo Ma Ili
12 Esi peise ma pire uwal kolo le yamkelem peise re ma peireise kolo, yire isotei singe piti yingowo tisi lite Ma Ili. 13 Ise lupoluwo tisi tuwopou piti yingowo ye soma urou wuso oli lepe, le ma la kolo wolo le ma nou fale teingi.
14 Ise ma onposi piti ratei yire enke malye yiripe mete yeflipiye, le ise ma onposi piti ratei yire enke teingipe felkele wusoli wem ise ratei teingipe tuwopou kolo, ise ma yuluwo Ma Ili kolo olo. 15 Ise kotopa nemple le nele leise re ma nou tounga pesi Ma Ili kolo wusoli le olo onom maneise. Ise ma yusa nele leise lingiepe il olpe kolo, le ma wata pirpolo foiyou fotungo lepe, wuso ise kofli lo yalowi wisyau re lepe, le kete nane lele lalteiseye. 16 Ise kotopa nemple soma nele leise re ma onom fale piti laulelipe nimoure ausi kolo, lo le ma tounga pesi Ma Ili watafei Iso kolo olo. Iso onposiepe oweli kumpu piti lafo fango lele le le lirpei leite lotei lirpolo le winke you liso Ma Ili lirkilau lailolowo re luntoluwo kolo olo. 17 Ise retai piti wem lingi Iso lirpolo ma leltei yaitei lele Aisak piti leletei Ma Ili piti ma lailolowo re luntoluwo wolo yaitei lele Aisak lirowo yef. Iso linta tisi piti weisine onom pite yaitei lele, le le louti lirpei piti malfefi wolo olo, wusoli Iso lotei linu folfol lire oweli le le lirpei leite lotei lirpolo le winke you.
18 Ise watafei mete pite Israel kolo, pe wuso lutepe pelpe potei pulwepe re pingitepe menmen wuso falepe pepe. Pe puluwo weli ili loluwo tumun Sainai, nopom ili fale keraisipe oloye, munkunum tur oli, le yuf ili fale losiepe. 19 Pe pingitei putupa wengle le Ma Ili lirpei. Wem mete pite Israel pepe, pe pingitepe il pite Ma Ili, pe turwepetei le pe pirkilau pirpei pirpolo Ma Ili ma nou lirpei il nemple kolo, wolo Moses ma kapi il pele soma lau lirpepe, 20 wusoli pe pinlele potei wem Ma Ili lire il singe lirpepe lolpepei, “wuso metine wape lo sipsip, bulmakau re siye eryai pepe, nele lelpe lau malfem lire tumun pau lepei, ise ma yire era yosio la.” 21 Mete pite Israel pulwepe re pingitepe menmen fei pepe le pe olo turwepe olpetei, le Moses lotei re lirpei lolpepei, “Ki turiki re punweweiki.”
22 Wolo ise olo, menmen fei polpepe olo faleise kolo. Ise fei yau fale tumun pinawo Saion, le ise yau fale uf ili lite Ma Ili, le Ma Ili piti watepe mete nempi liti pratei. Ise yau fale Jerusalem piti lato uf teingi yuwei liripe ririm wurutei pele. 23 Le ise fei yau yanfipe eple pite Ma Ili pele, pe potei lipi eri le pe olo enke teingipetei. Pe wuso nange pelpe olo Ma Ili laptei puwo piti pe ma piri pepi pratei uf teingi lato yuwei lepe. Ise fei yau falowo Ma Ili, le Ma Ili piti kapi il laptei liripe mete yeflipiye piti tef. Le ise fei yau falepe mete teingipe pite sungoi wuso pa wolo Ma Ili kaniepe fale teingipe pire le lotei. 24 Ise fei yau falowo Jisas, le metine piti lilouku nimin piti kanouku yaruwepe il mafo mire Ma Ili, le il pingi wuso Ma Ili topwepe lapiri lirouku ku mete piti tef pepe, il pepe ma pile singe. Ise fei yau falowo Jisas wuso teluwi pele noro kaptetei il men nange olpe pouku le ku miso fale teingipe mire Ma Ili. Teluwi pite Jisas, pe pirouku teingipe piti Ma Ili ma onom manouku le le kanouku me malfem miri le lotei, wolo teluwi pite Abel olo, pe kanouku kolo. Abel teluwi pele kosauku pire tisi liti mete pingiepe il olpe le Ma Ili ma onom kotu lasiepe le le ma namti watepe moingi.
25 Ise kotopa isotei le ise yinau piti yingitepe il pele kolo, wem Ma Ili lirpei. Sungoi, wem Ma Ili watepe il pele pe metine nimou lele, le le lirpepe mete piti Israel pepe, wolo pe paptowo mingim kolo, leso Ma Ili onom kotu lasiepe le le watepe moingi. Le fei Ma Ili lifei uf teingi lato yuwei le le lirpouku lire il pele, le wuso ku maptowo mingim kolo, ku ma mila moingi ilitei. 26 Sungoi, wem Ma Ili lirpei, tef nenyi lotei wolo fei Ma Ili lirpei lolpepei “Wem nele ki ma nou nenyi tef loteteiye kolo, wolo ki ma nenyi tef lire teplai.” 27 Il wuso Ma Ili lirpei lirpolo “wem nele ki ma nou nenyi tef”, il pepe pirpei kosauku alepe nimin pirpolo men nange wuso Ma Ili laptei pepe, Ma Ili ma lesi nenyipe le men nange wuso le laptei piti ma pratei pingi wem wem kolo pepe, le ma kapi tani, le menmen wuso le laptei piti ma pratei pingi wem wem pepe, le ma lusape pratei.
28 Ku ma enke teingipe masio Ma Ili wusoli le leitouku piti mratei uf lele le minemple re miso weisine onom pite Ma Ili kolo olo. So ku ma enke teingipe le ku ma onposi piti telpalo rautuwo Ma Ili moporo soma ku ma mirine onom pele teingine. Ku ma turuku miri le ku ma telpalo rautuwo piti meila nange lele, 29 wusoli Ma Ili louku, wem le onom kotu lasiepe mete wuso paptowo mingim kolo pepe, le ma liripe nemple wata pirpolo weli ili loli piti ma laplei pire tusiye.