21
Towa moto namfo era wiem watowo Ma Ili
Jisas luntoli leinenei lau le le le lulwepe mete wuso pe oweli yini pelpe wurutei pepe, le le lulwepe pe pafofo era pelpe piti paptei watowo Ma Ili le pe pafo ufau wuso lultei winem lite Ma Ili lepe. Le le luwene towa moto nenpe, ne oweli yini nange nanei, ne ne namfo era kumpu wiem mautile ufau lite winem lite Ma Ili lepe. Fei, Jisas lirpeiye, “Ki kirpeise punkom, towa moto nepei, ne oweli yini nange nanei wolo ne nafo era lipitei ninuwepe pe yeflipi pepe. Mete nemple yeflipi pepe, pe esi papo mole ilepe pelpe pratei le pe pilape ilepe pau paptei watowo Ma Ili, wolo ne mole yini nange nanei, era kumpu mene piti ma nuntoli notei wolo ne namwe watowo Ma Ili yalimeye.”
Jisas lirpei lire mete eringi ma paltu winem lite Ma Ili
Pupam ilepe pele pirpei piri winem lite Ma Ili lepe, yafei pirpolo pe pire era teingipetei piripe peila winem lepe, le oweli re yini men nange wuso paptei watowo Ma Ili lepe, pe paptei pifei winem lepe, le pe pirowo yini pailolowotei. Le Jisas lirpei lolo, “Men nange yeflipiye wuso yulwepe pepei pepe, wem lele wala lato, ma wem fei lepe, erau nele nele re ma lifei tulum lele lom? Olo, ma piripe yeflipiye pualo pratei tef.”
Jisas lirpei moingi ili ma lau
Fei, pe peleteiye, “Ye metine liti eptalo mete pepe, wem liti men soma fei pepei fale? Le menele ma linu fale kosauku lire wem piti moingi lepe ma fale lepe?”
Jisas lirpeiye, “Kotopa isotei. Ise ma yusape pempeteise kolo olo. Wusoli mete wuru ma pemtetei paule pire nange leiki pirpei polo, ‘Ki so le lepe,’ le pe ma pirpei polo, ‘Wem olo lau lire malfemye.’ Wolo ise ma yulsipe kolo. Ise ma turise kolo wem ise yingitepe plolpo le mete wai nemple moingi, menmen fei pepei ma pinu fale, wolo pe ma kosaise pire wem malfem piti ki ma nou kau lepe kolo olo.”
10 Le nou reresipe lirpei lolpepei, “Mete pite uf tef nele ma plolpo piripe pite uf tef nele, le mete pite alpe nele ma peifale posiepe piti alpe nele. 11 Maiyene lipi ma falele, oweli ma pelengi, le pape re kainu olpe ma falepe mete liye liye re pe, le menmen olpetei ma fale paitei teplai yuwei. 12 Wolo moingi men nange fei pepei pe wala ma fale kolo, le pe ma pinu pengleise re posise wo. Pe ma keteise pilaise ye angli pal piti ma kapi il paptei pireise le pe ma peiteise yifei winem oli. Pe ma keteise pilaise ye falepe moli lipi lipi wusoli ise yirpei nomnaipe yire nange leiki. 13 Wem fei lepe, le wem loporo piti ise ma yirpei nomnaipe yire nange leiki. 14 Wem pe keteise pilaise ye piti ma kapi il paptei pireise, ise ma yinu onposiepe il men piti ma namti yirpepe yolomen re kolo olo, 15 wusoli ki miso waise il re onom nire wuru le mete eringi peise ma weiteise lope kolo olo, lo il wuso yirpei pepe re, pe ma pire yef pasiepe kolo olo. 16 Emare yaire peise ma peiteise ye esi pite mete eringi peise, ilim winkem, ilepe peise piti teluwi alpe niliyeye le numuwi peise, pe ma paptei ilepe peise ya. 17 Mete yeflipiye ma enke kotu pireise wusoli ise pupam peiki. 18 Wolo Ma Ili onposisetei, le eri wuso poli falongou peise pepe, oru nenpe re miso kotire kolo olo. 19 Ise yile singe wusoli tisi fei lepe soma kaneise pepe.”
Jisas lirpei mete eringi ma paltu uf ili Jerusalem
20 Wem ise yulwepe mete piti plolpo fale neinowo Jerusalem, ise ma retai wem lire malfem liti pe ma pirowo nele. 21 Leye lo mete piti pratei Judia pepe, pe ma pantutu pe tef lupai linpei lifefei liye pe, le pe piti pratei uf ili Jerusalem lepe, pe re ma pusa, le pe pe. Le pe piti pratei pinge liom re pepe, pe ma pe uf ili lepe kolo oloye. 22 Epli wem fei pepe, pe wem piti moingi ma falowo uf ili lepe, le il wuso paitei yousi pepe, pe ma fale punkom. 23 Wem fei lepe ma olitei liti nimoure pire yefi le emare pire eple kumpu wala paplei nimer. Moingi ilitei ma falowo tef lepei le mete pepei, pe ma pingitene onom flis pite Ma Ili. 24 Mete ilepe ma pa pire werau, le ilepe ma topwepe pilape pe uf tef nemple, le mete pite alpe nemple, pe ma kali Jerusalem piri lelpe pe pe ma fale wem Ma Ili ma nou kali taniepe.”
Menemple ma fale teplai yuwei le tef piti kosauku wem Ninge lite Metine Wape nou lau
25 “Menmen ma fale paitei epli, ane re tauri. Tef lepei, mete pite uf tef liye liye re, pe yeflipiye ma pinlele potei re fupepletetei nangeye, turwepe pire peryai wuso ma lirkilau loungongo le ipli re minu pireri lepe. 26 Wem moingi lepe fale linge tef ili yefliye, mete ma turwepe le lus pelpe ma peinei le pe ma pualo, wusoli men nange piti paitei teplai yuwei, pe ma weitetei re piyoyo. 27 Leye lo Ninge lite Metine Wape ma laptu fale alepe nimin luwowo nopom lau lire singe lipi pele. 28 Wem men nange fei pepei fale, yeifale yile le ise yeilape falongou peise pe yuwei, wusoli wem olo lau lire malfemye piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele.”
Mete miso pretai men ma fale wem pe pulwepe wengle lus pautu
29 Leye lo Jisas lirpepe lire il kauro yuwei pepei lirpepe lolo, “Ise onposio wengle. 30 Wem wengle ario lepe, lus pautu le upou ma falele, ise miso retai le wem lire malfem piti epli ma loli. 31 Min polpepei so wem ise yulwepe men nange fei pepe fale, ise miso retai le wem lire malfem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele.
32 “Ki kirpeise punkom, moingi men nange fei pepei ma pinu fale wo soma mete piti fei pratei pepei pepe pe ma pa pingi. 33 Tef re teplai ma lelesesa wolo il peiki ma pelesesa kolo, pe ma pile pingi wem wem.”
Mete wuso pulsi Jisas ma popori potei wem pe pratei pungario
34 “Ise kotopa isotei. Ise ma onom kere piti yifei yaplei oweli lipi lipi kolo le tipeluwi singe pepe re ise ma onom kere piti yaplei kolo olo. Le men nange piti tef lepei re ise ma yirkilau onposiepe piti kapi yire yailele isotei kolo olo, wusoli wem ise yire wouye rautu isotei yiripe men nange fei pepe yato, wem lite Ili lele ma fale frou le ise ma yinlele. 35 Wusoli wem fei lepe ma falepe mete yeflipiye piti tef watafei supoli piti kapipi siye pepe. 36 Lus patoto le wem oli oli ise ma yeletei Ma Ili piti ma kaneise yile singe wem moingi men nange fei pepei fale, le ise ma fale yile onom pite Ninge lite Metine Wape.”
37 Jisas epli ma leptalo mete lifei winem lite Ma Ili le mulpou ma le letei lato tumun liti nimpe oliv pile. 38 Mete yeflipiye ma pire mul pe winem lite Ma Ili piti ma pingitowo Jisas lirpei.