9
Pupam esi plen pungo le plen pungo te twinges, Jisas laisipe pe pesio towa
Jisas linape pupam wuso pire eti plen le plen te twinges pepe. Jisas linape laptei nemple, le le watepe singe piti ma paptu towa ririm olpe le pe kapi kainu taniepe mete. Leye lo le laisipe pe piti ma peptalo il pire wem liti Ma Ili ma luntoluwepe mete le pe ma kapi kainu taniepe mete. Jisas lirpepe pupam pepe lirpeiye, “Kali menele yesio yila ye kolo olo, eflei olo, tom oplou olo, oweli olo, era olo, olol nele yawi re ma kali kolo. Minemple keteise pilaise ye winem lelpe, ise ma yusa winem lepe kolo, ratei ye ye fale wem liti ise ma yusa uf fei lepe le ise ye nele. Le wuso mete keteise pilaise pe winangou pelpe kolo olo, yusa uf fei lepe le ise nenyi olfom lite ire yepe peise le fei pepe ma kosape, pe ma pratei pire il olpe pelpe.”
Liso pupam pepe pe pe pinge uf walem eryai, peptalo il teingipe pite Ma Ili, le pe kapi kainu taniepe mete pite uf walem eryai pepe.
Herot lingitei il piti Jisas le le linlele lotei
Herot, le metine ili piti luntoluwepe mete re tef lite Galili, le lingitepe il wuso pirpei pire men nange wuso fale pepe le le fupeletei liripe wusoli mete ilepe pirpei polo Jon liti kaptetei mete lepe le nou leilo. Mete ilepe pirpei polo Ilaija nou fale le ilepe pirpei polo metine nimou nele lite sungoi liye lepe, le nou leilo. Herot lirpeiye, “Ki kalowi Jon falo lele wolo metine minele so ki kingitepe il pirpei piri lepei?” Le le lirkilau reitu lotei piti ma luluwo Jisas.
Jisas watepe mete wurutei oweli (5,000)
10 Wem pupam nou pau fale, pe pirpowo Jisas pire towa men nange yeflipiye, pe nampli pirpowo Jisas. Le kesipe pe poteteiye le pe piri pepi pe uf pinawo Betsaida. 11 Wem mete wurutei pepe pe pingitei polpepei, pe peifale pulsi. Jisas kani onom lantepe, lirpepe lire wem liti Ma Ili ma luntoluwepe nimoure mete pele pratei uf teingi lele le le kapi kainu taniepe mete wuso pirpowo piti le ma kaniepe pepe.
12 Wem epli weitei le piti ma lautile, pupam wuso pire eti plen le plen te twinges pepe (12), pe pau Jisas le pe pirpeiye, “Aisipe mete pe uf walem kumpu le liom wuso pato neinouku pau pe pepe, le pe ma pintape oweli piti ma paplei le tulum piti ma petei wusoli tulum fei lepei lepe olo yawitei.”
13 Wolo Jisas lirpepeye, “Ise isotei watepe menemple piti ma paplei.”
Pe namti pirpowoye “Ku luom wengle twinges te twinges le niliyeye le ningu twinges. Ye irpei piti ku ma me maisepe oweli watepe mete wurutei pepe lom?” 14 (Mete wurutei pratei lepe 5,000.)
Jisas lirpepe pupam pele lolpepei, “Karipe mete yaptei pratei tulum fi fi (50), pratei tulum niliyeye niliyeye.”
15 Pupam pepe pe pingiepe il pite Jisas le pe karipe mete paptei pratei tulum fi fi. 16 Jisas kapi lufe wengle wuso pire eti plen poungo pepe le ningu twinges, le luntoli le teplai yuwei, leletei Ma Ili liripe le le yaruwepe watepe pupam pele piti ma kapi watetepe mete wurutei pepe. 17 Mete wurutei pepe pe yeflipiye paplei le pe yefi tangupe le pupam tonwipe oweli ilepe wuso mete paplei le ilepe pratei pepe, pupam tonwipe pafo pora pire eti plen le plen te twinges (12), pafo fale.
Pita lirpei nomnaipe lire Jisas
18 Wem nele wem Jisas loteteiye ratei leletei Ma Ili, pupam pele pau falowo. Fei Jisas lepletei lolpepei, “Mete wurutei pepe pe pirpei polo ki minele?”
19 Le pupam pepe pe namti pirpowoye, “Mete ilepe pirpei polo, ye Jon liti kaptetei. Ilepe pirpei polo ye Ilaija, le ilepe pelpe pirpei polo metine nimou nele lite sungoi liye lepe, le nou leilo.”
20 Fei, Jisas lepletei pupam pele lolpepei, “Le ise, ise yirpei yolo ki minele?”
Pita namti lirpowoye, “Ye Krais lite Ma Ili lele.”
Jisas linu lirpei lirpolo le ma lila moingi le le la
21 Leye lo Jisas lire il singe lirpepe piti ma pirpepe mete nemple piri kolo olo, 22 le le nou lirpepe lasi lolpepei, “Ninge lite Metine Wape ma lila moingi ilitei le mete lipi pite Juda le mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye le mete piti peptalo mete pire il lipi pite Moses, mete fei pepei pe ma pinauli. Pe ma petesi la le epli wem twinges niliyeye kari fei, le ma nou leilo.
23 Le Jisas lirpepe pupam yeflipiye lirpeiye, “Wuso minele lirpolo ma lau lireiki ki, le ma onposi lotei kolo olo, le ma lila moingi epli wem oli oli, le le ma lulteiki. 24 Wusoli minele lirpolo ma kanei lotei piti ma namin ratei, metine fei lepe le ma lalingou nempi lele. Wolo minele piti lalingou nempi lele, wusoli le la lungweiki ki, metine fei lepe le ma nou kali nempi lele. 25 Wuso metine nele onposi lirpolo ma kali tef re men nange pepei laptei lotei wolo le miso kanei lotei kolo olo, metine fei lepe le ma kali menele teingi lo ma olo? Ma olo. 26 Wuso metine nele le topo tapune lireiki ki le le topo tapune lire il wuso ki keptalo pepe, Ninge lite Metine Wape re ma topo tapune liri metine fei lepe wem le lau lire singe lipi pele le singe pite Yaitei le piti ririm teingipetei pite yuwei. 27 Ki kirpeise punkom, mete ilepe fei pile lepei, pe wala ma pa kolo, le pe ma puluwepe singe piti Ma Ili ma luntoluwepe mete piti tef. Pe ma puluwepe men fei pepe wo, pe soma pa pingi.”
Jisas weitei watafei metine nele
28 Epli wem wuru (1 wik) kari wem wuso Jisas lirpei lire wem piti le la le le ma nou leilo, wem fei lepe kari re fei le so kesi Pita lire Jems re Jon, Jisas kesipe lilape punwei pe tumun nele piti ma peletei Ma Ili. 29 Wem Jisas wala leletei Ma Ili, mati lele weitei fale nele, le olongou pele re weitei pinini watafei epli linini lepe. 30 Frou yo fei, mete twinges fale tile tire Jisas pepi pirpepei pile. Te rounge Moses lire Ilaija, 31 le te rounge fale tire singe pite yuwei le te tire Jisas pepi pirpei. Pe pirpei pire wem Jisas ma la lolomen, ma la lato Jerusalem so ma laptei il pite Ma Ili fale punkom. 32 Pita lire lainuwongou wane tele pepe olo petei pautiletei wolo pe peifale pulwepe singe lipi pite Jisas le mete twinges wuso piri pepi pile pepe. 33 Wem mete twinges tepe te tusa Jisas, Pita lirpowo Jisas lolpepei, “Ili louku, teingipetei ku fei mireye ratei lepei. Ku ma meilape wingou pal twinges niliyeye, nele leiye, nele lite Moses le nele lite Ilaija.” Pita retai men wuso lirpei pepe kolo, olo lironom.
34 Wem Pita wala lirpei, nopom fale keraisipe le pupam pepe pe turwepe wuso nopom fale mulfipe pepe. 35 Il nemple fale nopom lepe pirpei polo, “Ninge lepei ki leiki wuso keiniyo lepe. Yaptowo mingim.”
36 Wem il pepe pirpei pe kere, pupam pepe pe puluwo Jisas loteteiye lile. Pe papiri pato pelpe potei, pe pirpepe mete nemple pire men wuso fale pepe kolo, pe pulwepe wolo, wem fei lepe, pe paplingi pato potei.
Jisas laltu towa oli tani ninge kumpu
37 Nolowi, Jisas liripe pupam pele pitipi tumun lepe pe le mete wurutei pau perengawo Jisas. 38 Metine nele wuso leingalope nimin lepe le linawo Jisas lirpeiye, “Metine liti eitalouku lepe, untoli, ki keiteiye piti ma uluwo ninge leiki wo. Le ninge neleyetei leiki. 39 Towa nele oli lunkuwo, lailolo re ire esi poli nemple le tuwamou falele mi nemi re, le lirkilau lunkuwotei le le ma lusa koloye. 40 Ki kepletei pupam peiye piti ma paltu naro tanio, wolo pe polpepe kolo.”
41 Jisas namti lirpowoye, “Ko ise mete piti yulpope il pite Ma Ili kolo le ise wala onposi yoporo kolo. Wem polomen ma ki kireise ratei? Wem polomen ma ki kaneise?” Leye lo le lirpowo metine lepe lirpeiye, “Ila ninge leiye au lepei.”
42 Wem ninge kumpu lepe wala so lau, towa oli lepe leila lalangu lasi tef, lirkilau lunkuwo, kumpu lepe loli nele oloye. Jisas lire il singe lirpowo towa oli lepe le le naro tanio ninge kumpu lepe, le Jisas nou watowo yaitei lele. 43 Mete yeflipiye pinlele potei wem pe pulwepe singe lipi pite Ma Ili.
Mete wala yafei pirpei pire men wuso Jisas lolpepe lepe wem le lirpepe pupam pele lolpepei, 44 “Ise ma onom pete il yire menemple piti fei ki ma kirpeise pepei pepe kolo olo, onom petepe il kolo. Ninge lite Metine Wape ma pe paltei le singe pite mete.” 45 Wolo pupam pele pepe pe pironom pire il pal pite il wuso Jisas lirpei pepe. Il pal olo Jisas lirpei kolo le pe so pretai kolo le pe olo turwepe piti ma peletei pire il pal pite il pepe.
Il piti mi ma fale metine ili
46 Pupam potei pire il pura nemple pire minele lelpe ma linuwepe. 47 Jisas retape enke pelpe le so kesi ninge kumpu nele laltei lile lapi plen pele, 48 le le lirpepe pupam pepe lolpepei, “Minele piti onposiki le le lailolowo kumpu lepei, metine fei lepei laileleiki. Le minele piti laileleiki ki, le lailolowo minele wuso laiteiki kau lepe. Wusoli minele piti weitei lingi le le lesio towa lite ise yeflipiye, metine fei lepe le ma linuse.”
49 Fei, Jon nempe nemi lirpeiye, “Ili louku, ku muluwo metine nele le lire nange leiye liri laptu towa ririm olpe le ku mirpowo piti ma nou lolpepe kolo, wusoli le lite alpe louku kolo olo.”
50 Jisas lirpowo lire pupam nemple pepe lirpeiye, “Ise ma il kari kolo olo, wusoli minele piti luraise kolo olo, metine fei lepe le leise.”
Mete piti uf nele lite Samaria pe pinauli Jisas
51 Epli wem pintire pau pire wem malfem piti ma Ma Ili kesi Jisas lila le yuwei, Jisas onposi loporo re fei le so leifale le Jerusalem. 52 Le laisipe mete pilape il pinuwo pe le mete wuso pilape il pinu pe pepe pe pe uf nele lite mete pite Samaria piti ma papli oweli paptei elpesipe pifowo Jisas. 53 Wolo mete pite uf lepe pe kesi Jisas kolo wusoli pe pretai le olo ma le Jerusalem. 54 Wem pupam tepe, Jems lire Jon, te rounge tulwepe pe fei polpepei, te rounge tirpeiye, “Ili louku, irpei so ku winawo weli litipi yuwei lau laplei mete pepei, laplei liripe nempleiye, lo ma olo?”
55 Jisas weitei lirpeilange, 56 le pe pe uf nele.
Mete wuso pulsi Jisas pe ma pinge tisi menele
57 Wem pe wala so pe, metine nele lirpowo Jisas lolpepei, “Ye linei linei e, ki ma kulteteiye we.”
58 Jisas namti lirpowo metine lepe lirpeiye, “Siye pe era namplungu lo nimpe mini pelpe piti ma pautile pratei le naflepem pe onkotu pelpe piti ma pautile pawo, wolo Ninge lite Metine Wape, le tulum nele lele piti ma letei luwo laltei yef kolo olo.” 59 Jisas lirpowo metine nele lepe, lirpowo lolpepei, “Ye ulteiki.”
Wolo metine lepe le lirpei lolo “Ili leiki, inu usaiki ke le eiya leiki ma la le ki ma kaltei eiya leiki wo.”
60 Jisas namti lirpeiye, “Usape mete piti pa pe ma peitei potei wane. Ye e eptalo il pite wem Ma Ili ma luntoluwepe mete pele pratei uf teingi lele.”
61 Metine nele lirpei lolo, “Ki ma kulteiye, ili leiki, wolo ye ma inu usaiki ke keisime ema re eiya meiki le ki keipime esi wo, ki soma kau kulteiye.”
62 Jisas lirpepeye, “metine minele wuso lale liom wolo le lapiri oweli kolo lusa lato yo falele yawiye, metine fei lepe le olo teingi kolo, wusoli le onom twinges le wem Ma Ili lontoluwepe mete, le ma watowo towa piti lesio kolo olo.