10
Jisas leptalo il lire mete piti paisipe nimoure pusasape
Leye lo Jisas lusa tulum fei lepe le le le tef liti Judia le le le lalowi wof Jodan. Mete wurutei nou pualo nemple pau panfi le wai lele, le leptalo watafei wem oli oli wuso lepe, le leptalo pepe.
Mete ilepe piti Farasi pe pau falowo Jisas le pe pirpolo ma puluwo waipiti le fupeletei lo olo. Pe so peleteiye, “Ye irpouku, il lipi pouku pe pirpei polo metine nele le miso laisine moto pele ne tanio lo ma olo?”
Jisas namti lepletei lolpepei, “Il lipi men so Moses waise pepe?”
Pe namti pirpowo Jisas polpepei, “Moses lirpouku lirpolo metine nele le miso laptei il paitei yousi le le laisine moto pele ne tanio.”
Fei Jisas lirpepeye, “Moses lapteise lope il lipi pepei wusoli ise mete piti enke lipi. wolo wem linutei, wem Ma Ili laptei tef, teplai re men nange pepe, il pirpei polo le lamtei metine wape le moto wape. Le min fei polpepei so metine ma lusame nimou re yaitei le le ma lompetene moto le me roum ma maiteneme. Le me roum ma fale nemiyeye. Me roum ire pelme fi fi kolo olo, me roum nemiyeye. Menemple Ma Ili laptei lapwonou, metine miso karipe laptei ire pelpe kolo olo.”
10 Wem pe nou pinki pe winem, Jisas pupam pele peletei pire il wuso linu lirpepe pepe. 11 Jisas lirpepeye, “Metine minele wuso laisine moto pele ne tanio le le laisene moto nenpe, metine fei lepe le metine piti laisepe nimoure lusasape. 12 Le wuso moto nenpe ne re nusa munge lene le ne nou naise munge nele, ne moto piti naisepe mungarem nusasape.”
Jisas leltei Ma Ili piti ma lailelepe eple kumpu
13 Fei mete nemple pe pilape eple kumpu pau paptowo Jisas piti ma lesiepe wolo pupam pele pirpei lape. 14 Wem Jisas lulwepe polpepe le onom kotu le le lirpepe pupam pele lolpepei, “Yusape eple kumpu pepe pau ki, le ise il karipe kolo olo, wusoli wem Ma Ili luntoluwepe mete piti tef, le ma luntoluwepe mete watafei eple kumpu pepei. 15 Ki kirpeise punkom, minele piti weitei lire ninge kumpu kolo olo, le ma le uf teingi liti Ma Ili kolo olo.” 16 Leye lo le kapi eple kumpu pepe lesiepe le le leptalo esi pele puwope pe fi fi le le leletei Ma Ili piti ma luntoluwepe re lailelepe.
Metine lainouwo le oweli yini pele wurutei
17 Wem Jisas lilele le, metine nele lantu lau falowo. Le yaru yamkelem ratei le le leletei Jisas lolpepei, “Ye metine teingi piti eitalouku, ki ma kesio towa men piti ma ki kali nempi liti kratei kingi wem wem lepe?”
18 Jisas namti leleteiye, “Piti men so ye inaiki ki metine teingi lepe? Metine minele re teingi kolo olo, Ma Ili loteteiye le teingi. 19 Ye retape il lipi wuso pirpei polpepei “Ye ma etesi metine nele la kolo olo, ye ma auleline moto piti metine nele kolo olo, ye ma ire ausi kolo olo, ye ma empesipe mete nemple kolo olo, ye ma rautuweme nimou nire yaitei meye le ye ma apteme mingim.”
20 Fei metine lepe le namti lirpeiye, “Ye metine piti eitalouku, wem ki wala kumpu ki kingiepe il lipi fei pepe’.” 21 Jisas lupoluwo le le onom teingine lasio le le lirpowo metine lepe lolpepei, “Menele niliyeye fei lepei ye ma kali altei yotei. Ye e kapi oweli men nange peiye aptei yeflipiye pe mete nemple paisepe le ye ma kapi era weisipe watepe mete wuso pe oweli yini re olo pepe, le ye miso kapi men nange wurutei pratei uf teingi liti Ma Ili. Leye lo ye ma au ulteiki.” 22 Wem metine fei lepe le lingitepe il fei pepei, le mati lele weitei oli, onom re one le le leye wusoli le oweli re yini pele olo wurutei.
23 Jisas lulwepe pupam pele leinei leinei le le lirpeiye, “Mete wuso pe oweli yini wurutei pepe, pe ma pau uf teingi liti Ma Ili kolo olo, pe ma pinu pila moingi ilitei wo pe soma pau.”
24 Pupam pele pe pinlele potei pire il pepe wolo Jisas nou lirpei lasiepe lolpepei “Eple peiki, tisi piti le uf teingi liti Ma Ili lepe olo kumputei. 25 Metine wuso oweli yini pele wurutei pepe, le miso le uf teingi liti Ma Ili kolo olo, wolo kamel, ne miso ninki nample liti si piti miri mengleleipe olongou pepe.”
26 Jisas pupam pele olo pinlele potei olpetei le pe peite nempleiye, “Minele miso Ma Ili kanowo?”
27 Fei Jisas lupoluwepe le le namti lirpepeye, “Metine miso lolpepe kolo olo wolo Ma Ili, le miso lolpepe. Ma Ili miso lesiepe men nange eryai.”
28 Leye lo Pita nempe nemi lirpeiye, “Untoli, ku musape men nange pouku le ku multeiye.”
29 Jisas lirpepeye, “Iyo, le ki kirpeise punkom, metine minele wuso lusa winem lele lo ilim winkem pele, lo eri pele lo nimou lo yaitei mele, lo eple lo liom lele wusoli le lulteiki ki le le leptalo il piti Ma Ili, 30 metine fei lepe wem le wala namin ratei, le ma kapi men nange wurutei, winangou, ilim winkem, eri, emare, eple le liom le le ma lila moingi. Le wem le la, le ma nou kali nempi liti ratei lingi wem wem. 31 Wolo mete wuru wuso fei pinu pepe pe ma nou weitei pingi le mete wuru wuso fei pingi pepe pe ma namti pinu.”
Jisas nou lirpei piti le ma la
32 Pe pingio tisi liti punwei pe Jerusalem. Jisas linuwepe pupam pele le le pe pulsesi pingi, lus ye patoto le mete wuso pulsesi Jisas pingi pepe re pe turwepe. Jisas nou kesipe pupam pele pe ire pelpe taniepe mete wuru pepe le le lirpepe lire men nange wuso ma falowo pepe. 33 Jisas lirpepeye, “Yingitei, ku ma munwei me Jerusalem le pe ma paltei Ninge liti Metine Wape le esi piti mete lipi piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye le mete piti peptalo mete nemple pire il lipi piti Moses. Pe ma pamtuwo yawi piti ma la le pe ma paltei le esi piti mete piti alpe nemple. 34 Mete piti alpe nemple pepe pe ma palwe oli piri, paruwo tunku, pire foiye petesi le pe ma petesi la. Le epli wem twinges le niliyeye kari le ma nou leilo.”
Jems re Jon, te rounge teletei Jisas piti le ma watenge menele teingi
35 Leye lo Jems lire Jon, eple winge titi Sebedi, te tau falowo Jisas le te tirpei tolpepei, “Ye metine piti eitalouku, ku ma wirpeiye men fei pepei le ye ma ingiepe.”
36 “Ki ma kingiepe il men peise rounge?” Jisas loutetei.
37 Le te namti tirpowoye, “Wem ye ifei tile teingipetei piti Ma Ili, ye ma usauku ku wireye mepi mifei, nele lifei eti tilpi leiye, le nele lifei eti enkau leiye.”
38 Jisas lirpengeye, “Ise rounge retai men fei rounge yeiteiki yiri lepe kolo olo. Moingi wuso ki ma kila lepe, ise rounge miso yila lo ma olo? Ise rounge miso yungungu watafei ki ma kungungu lepe lo ma olo?”
39 Le te namti tirpowoye, “Ku miso wolpepe.” Fei Jisas lirpengeye, “Moingi wuso ki ma kila lepe, ise rounge re miso yila le tipe wuso ki ma kungungu lepe re, ise rounge miso yungungu. 40 Wolo piti rounge ma nele lifei eti tilpi le nele lifei eti enkau lepe, ki ma kirpei kolo olo. Ma Ili lotei soma watepe tulum fei pepe pe mete wuso pele keineipe piti ma laptei pifei pepe.”
41 Wem pupam yeflipi pepe pe pingitepe il pepei, pe enke kotu piringe Jems re Jon. 42 Liso Jisas linape pupam pele yeflipiye paule le le lirpepeye, “Ise retai, mete wuso paptei piti ma puntoluwepe mete nemple pepe, pe ma puntoluwepe le mete nemple pepe, pe ma paptepe mingim 43 Ise ma yolpepe kolo olo. Wuso nele leise lirpolo le ma luntolise, le ma lesio towa leise wuruye, 44 le wuso nele leise lirpolo le ma linuse, le ma lesio towa leise wuruye, lesio yawi. 45 Wusoli Ninge liti Metine Wape le laule piti ma mete pesio towa lele kolo olo, le laule piti ma lesio towa lelpe le le ma la lungwipe mete wuru.”
Jisas kanowo Batimaes
46 Pe pau fale Jeriko. Wem Jisas lire pupam pele le mete wuru pepe, pe pusa Jeriko le pe pe, metine nele lutepe pele olpe. Le nange lele Batimaes, ninge liti Timeus, le ratei tisi lunko le le linanape mete piti ma kanowo. 47 Wem le lingitepe pirpei peisi Jisas liti Nasaret, le lailolo lirpeiye, “Jisas, ninge liti Devit, ye onom maneiki.”
48 Mete wuru pirpei lawo le pe pirpowo piti ma pos lato. Wolo le lirkilau lailolo lirpeiye, “Ninge liti Devit, ye onom maneiki.”
49 Jisas lile le le lirpeiye, “Yinawo.” Liso pe pinawo metine lutepe olpe pepe, le pe pirpowo polpepei, “Onom teingine, ye eilo Jisas linaiye.”
50 Metine lepe le kotuwo olol lele piti lalfo lifei yuwei lepe, le kotuwo liri lifei konko lile le le karowo Jisas lau.
51 Jisas leleteiye, “Ye onom natoiki ki piti ma kesi men leiye?”
Fei metine lutepe olpe pepe lirpowo Jisas lolpepei, “Ye metine piti eptalo mete, ki onom nato piti ma nou kuntolili.”
52 Jisas lirpowoye, “E, ye ulpope il piti Ma Ili le il pepe pe peiteiye nou fale teingi.” Frou yo fei, metine lepe le nou luntolili le le lulsi Jisas linge tisi lepe le.