13
Jisas lirpei piti winem lite Ma Ili ma laututu
Wem Jisas lusa winem liti Ma Ili le le le, pupam nele lele lirpowoye, “Ye metine piti eitalouku, untoli, era re winangou teingipe. Era tangupe re winangou teingipe.”
Le Jisas namti lirpowoye, “Ye ulwepe winangou teingipetei fei pepeiye lom? Erau nele re ma lifei tulum lele kolo olo, pe ma pualo tef yalipeye.”
Jisas le lifei alo liti nimpe oliv pile le winem liti Ma Ili lifei le plen. Jisas lifei lepe wem Pita lire Jems, Jon re Andru, pe poteteiye pe fale peletei polpepei, “Ye irpouku, wem piti men soma men men wuso inu irpei pepe pe ma fale? Le men ma linu fale piti ma kosauku lire wem piti men men wuso inu irpei pepe pe ma fale punkom?”
Fei Jisas lirpepeye, “Kotopa isotei le ise yusa metine nele lempeteise pato. Mete wuru ma pau pire nange leiki pirpeiye, ‘Ki so le lepei,’ le pe ma pempesipe mete wuru. Le ise ma enke olpe kolo olo wem ise yingitowo ipli liti mete plolpo malfem pireise le il yaupe piti pirpei pire mete nemple plolpo uf tef nele fiyen. Men nange fei pepei pe ma fale wolo pe ma kosaise pire wem liti Ma Ili ma lau luntoluwepe mete piti tef kolo olo, wem fei lepe wala olo. Mete piti alpe nemple ma plolpo piripe piti alpe nemple le mete piti uf tef nemple pe ma pualo nemple le pe plolpo piripe mete piti uf tef nemple. Tef liye liye re ma maiene lini le oweli ma olo, mete ma nimpi naplei olpetei. Men nange fei pepei pe ma watafei flis piti pinu falene moto wem ne ma nilape eple pepe.”
“Ise ma kotopa isotei. Mete ma pengleise le pe ma keteise pilaise ye falepe moli lipi piti pe ma kapi il paptei pireise. Pe ma posise yifei angli pal le ise ma yilepe onom piti mete lipi piti puntoluwepe mete le ise ma yirpepe yire il teingipe piti Ma Ili wusoli ise yila nange leiki. 10 Mete yeflipiye ma pinu pingitei il teingipe piti Ma Ili. 11 Le wem pe pengleise le pe keteise pilaise ye falepe moli lipi piti ma kapi il paptei pireise, ise ma yinu enke olpe yire il men piti ma yirpei pepe, ise ma yinu enke olpe kolo olo. Wem fei lepeye, il men Ma Ili waise piti yirpei ise ma yirpei il pepe pe peise kolo olo, Riri Teingi le waise il pepe. 12 Mete ma kesipe ilim winkem pelpe potei le pe ma paptei alepe nimin piti ma petesipe pa, le yaire ma polpepe piripe eple pelpe. Le eple ma papwe il yaruwepe pire emare yaire pelpe le pe ma paptei pe piti ma petesipe pa. 13 Mete yeflipiye pe ma enke kotu pireise wusoli ise pupam peiki, wolo minele piti lire lotei singe le le lila moingi, metine fei lepe Ma Ili ma kanowo.”
14 “Ise ma yuluwo men olitei le ma fale lile tulum piti le lele kolo olo.” (Minele lungunape il pepei le ma retape il pal loporo wo le soma lungunape.) “Leye lo mete wuso pratei Judia pepe pe ma pantutu pe tef alo lupai linpei lifefei lepe peye. 15 Metine piti lifei winem tupe lele lepe le ma kali wem laltetei kolo olo, le ma litipi frou le kapi men nange pele piti ma kapi lilape le. 16 Metine piti lile liom le ma nou le winem lele piti ma kali olol lele liti lalfo lifei yuwei lepe, le ma nou le kali kolo olo. 17 Wem fei pepe pe ma olpetei piti nimoure wuso pire yefi le piti emare wuso eple pelpe wala kumpu pultei nimer pepe. 18 Ise ma yeletei Ma Ili yire wem oli fei lepe, le ma fale wem piti nef is kolo olo. 19 Wusoli moingi piti ma fale wem fei pepe pe ma olpetei pinuwepe piti pinu falepe mete piti tef le pe pretape pepe. Wem linutei wem Ma Ili linu laltei tef lire teplai re men nange pepe le le lau lau fale fei, moingi wuso fale pepe olo kumpu le piti fei pingi ma fale pepe pe ma olpetei. Moingi olpe pepei pe ma fale yo oloye, nauyou nauyou re moingi nemple olpetei ma nou fale kolo oloye. 20 Wolo Ma Ili le tintiriepe epli wem pau kuraupe le wuso le lolpepe kolo, metine minele re miso namin ratei kolo olo, ma pa yalipeye. Wolo Ma Ili onposiepe mete pele wuso le lotei keiniepe pepe le so tintiriepe epli wem pau kuraupe.”
21 “Leye lo wem fei lepe wuso metine nele le lirpeise lolo, ‘Yuntoli, Mesaia min lepei,’ lo le ma lirpei lolo, ‘Yuntoli, le min liye,’ ise ma yulpowo kolo olo. 22 Wusoli mete ma fale le pe ma pemtetei pirpolo pe Mesaia le pe mete emare. Pe ma pirpei le men nange ma potei pire tute fale piti ma pempesipe mete wuso Ma Ili pele keiniepe pepe le wuso pe singe kolo olo, pe ma pualo. 23 Ise ma kotopa isotei. Moingi olpetei pepe pe wala fale kolo olo le ki fei kinu kirpeise kire men nange oloye.”
24 “Moingi olpe pepe pe ma fale re fei, epli wem pingi pepe epli ma weitei lire munkunum le ane ma lini kolo olo. 25 Taurungu ma kotu pualo tani teplai yuwei le men nange piti paitei pinge teplai yuwei pepe pe ma weitetei re piyoyo polomen polomen re peye. 26 Leye lo Ninge liti Metine Wape le ma luwowo linge nopom yuwei lau lire singe lipi pele. 27 Le ma laisipe ririm pele pe tef um ilo ilo le pe ma papwonou mete wuso Ma Ili pele keiniepe pepe, papwonou paptei nemple, kesipe pile tef um ilo pe paltu ilo.”
28 “Ise yuluwo wengle le ise miso retai. Wem wengle ario lepe lus pautu le upou ma falele le ise miso retai wem piti epli olo lau lire malfemye. 29 Min watafei wengle lepe, wem moingi olpe pepe pe fale, ise miso retai wem lepe olo lau lire malfemye, Ninge liti Metine Wape olo loporo lotei piti ma laptu faleye. 30 Ki kirpeise punkom, men nange fei pepe pe ma fale wo soma mete wuso fei wala nampir pratei pepei pepe pe ma pa pingi. 31 Men nange piti teplai yuwei le piti tef lepei pe ma pelesesa le il peiki ma olo, pelesesa kolo olo.”
Minemple re pretai wem kolo
32 Minele re retawo wem fei lepe kolo olo, ririm piti yuwei lo Ninge lotei re olo pironom, Yaitei loteteiye le retai. 33 Ise ma rourei isotei le ise kotopa isotei wusoli wem fei lepe olo ise yirowo onom yiri. 34 Wem fei lepe le ma watafei metine nele, le laulo le uf mete nemple le le laptei mete pele piti pesio towa lele pepe, le laptei puntoluwepe oweli men nange pele. Le watowo metine niliyeye niliyeye towa lele piti lesio, le le lirpowo metine nele piti ma lifei wingi luntoli. 35 Ise re ma lus patoto wusoli ise yironom yire wem piti Yaitei liti winem le ma nou lau. Le ma lau ningli lo mulpou wem nimen lo lire mul ili lo wem epli fale. 36 Wuso le lato yo laptu fale frou yo fei, le ma lerengaye etei kolo olo. 37 Il men ki kirpeise, ki kirpepe mete wuruye. Ise ma lus pato yuntolili.”