4
Il kauro yuwei pirpei pire metine piti lapiri oweli
Wem nele Jisas le leptalo il lile mingo liti tuluple Galili. Mete wuso pile neinowo pepe olo wurutei polpepeyo le longlo lifei nimpe teingo. Nimpe teingo lepe le luwo tipe le mete wurutei pepe pe pilele pinge tipe lunko re tuluple mingo lepe. Jisas lire il kauro yuwei leptalo mete lire men nange wuru le le leptalo lirpeiye,
“Yingitei, metine nele le le laptetei wit fouri linge liom. Wem le laptetei wit fouri pepe, le laptetei ilepe linge tisi le naflepem fale paplei yalipeye. Kon fouri ilepe le laptei linge tef era le pe falele frou wusoli tef tale lepe olo kumpu luwo era yuwei yawi. Le wem epli fale lapo wit wuso falele pepe, pe frou talpelipe yo paye wusoli wit nalem pepe olo pe kru kolo, olo puwo pinge era yuwei yawi. Kon fouri ilepe le laptei pinge wolo singu le wit pepe pe peilo wolo wolo singu fale pafo le pe pilape fouri kolo olo. Wolo le laptei wit fouri ilepe linge tef teingi. Kon falele, peilo pe lipi le pe pilape fouri. Ilepe pilape wuru taise (30), ilepe pilape wuru (60) le ilepe pilape wurutei (100).”
Le Jisas lirpei il lapulu lolpepei, “Yingitei, wuso ise mingim paitei ise ma yingitei.”
10 Wem Jisas loteteiye, mete ilepe wuso pingitowo pepe pe pire pupam pele pire esi plen le plen te twinges, pe pepi pau falowo Jisas le pe peletei piti le ma lirpepe nomnaipe lire il pal piti il kauro yuwei pepe. 11 Fei Jisas namti lirpepeye,
“Ise kapi il kotire piti wem Ma Ili ma luntoluwepe mete piti tef wolo mete piti pinge towa yawi pepe pe pingitepe il kauro yuwei yaupe, 12 soma pe puntoli re puntoli wolo pe ma puluwo men re kolo, pe ma pingitei re pingitei wolo pe miso pretai kolo, le wuso pe pretai pe ma kani onom pantowo Ma Ili le le ma onposiepe il olpe pelpe kolo olo.”
13 Leye lo Jisas lepleteiye, “Il kauro yuwei pepe, ise retape lo olo? Il nemple kauro yuwei re ise ma retape fei yolomen? 14 Metine wuso laptetei kon fouri pepe, le leptalo il piti Ma Ili. 15 Wem nele le leptalo il linge tisi watafei le laptetei kon fouri linge tisi lepe. Mete pingitei wolo towa frou lau nampli il pepe taniepe. 16 Mete ilepe pe watafei kon fouri wuso laptetei linge tef era lepe. Wem pe pingitepe il, pe frou enke teingipe pasiepe le pe kapi pesiepe. 17 Wolo il pepe pe posiepe enke pirkilau kolo olo, le pe pesiepe wem ulel kolo olo. Liso wem moingi men fale wusoli pe pingitepe il fei pepe, pe frou pusape le pe pingiepe kolo oloye. 18 Mete ilepe pe watafei kon fouri wuso laptetei pinge wolo singu pepe. Mete pepei pe pingitepe il, 19 wolo pe enke puwope oweli yini re men nange piti tef fei lepei le il pepe pe pirepe onomye le pe peptalo mete nemple kolo. 20 Wolo mete ilepe pe watafei kon fouri wuso le laptei linge tef teingi lepe. Pe pingitepe il, pe kapi pesiepe le pe peptalo mete nemple. Ilepe peptalo mete wuru taise (30), ilepe peptalo mete wuru (60) le ilepe peptalo mete wurutei (100).”
Nongo weli ma luwo poi yuwei
21 Jisas nou lirpepe lolpepei, “Minele miso lila nongo weli linki lau le le kali ufau lire muntuwo lo le lalingi lato poi tef lo ma olo? Le le ma laltei nongo weli lepe, laltei luwo poi yuwei lo ma olo? 22 Menemple piti paplingi kotire pato, pe ma paptei alepe nimin le menemple piti muntuwepe, pe ma nampli paptei towa yawi. 23 Yingitei, wuso ise mingim paitei ise ma yingitei.”
24 Jisas nou lirpepe lasi lolpepei, “Il men ise yingitepe, ise ma onposiepe yoporo wo. Tisi wuso ye ingio piti ma kapi il aptei ire mete nemple pepe, tisi elpesi fei lepe soma Ma Ili liri piti le ma namti kapi il laptei lireye, wolo le ma lirkilautei waiye. 25 Metine piti retape il men kumpu piti Ma Ili, Ma Ili ma lirkilau lafofowo il pele le metine fei lepe le ma retape wurutei. Le metine piti lironom lire il piti Ma Ili, Ma Ili ma kani onom nanio metine fei lepe le le ma fupeletei lire il piti Ma Ili.”
Jisas lirpei il kauro yuwei
26 Jisas wala lirpei lolpepei, “Wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete piti tef, le ma watafei metine lapiri oweli linge liom lele. 27 Metine lepe, wem mulpou le letei le epli le leilo laulolo le, le oweli piti liom pepe pe peilo pila yousi re wangli, le pe wala so peilolo ma pe lipi. Wolo metine lepe le lironom lire oweli wuso peilo pe lipi pepe, pe peilo polomen wolo olo, le retai kolo olo. 28 Tef lotei lilape oweli pepe pe lipi le pe pilape eple. Oweli ungou ma pinu falele, leye lo pe pila yousi pe pe yo ma pire nole fei, oweli poungoye. 29 Le wem oweli poungo, metine fei lepe le ma nou kali wem laltetei piti men, olo ma lofleipeye wusoli oweli olo poungo fei.”
30 Jisas lepletei lolpepei, “Ku ma mirpei molomen miri wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete piti tef, le ma watafei men? Il men piti kauro yuwei ma ku miripe mirpei nomnaipe mire il pal pepe? 31 Le ma watafei nimpe fouri, le kumputei le metine nele kali lari. 32 Wem ulel re fei, nimpe lepe leilo le ili laptetei angoleingi lipi, le naflepem paule paptetei onkotu pelpe pultei nimpe fei lepe.”
33 Jisas leptalo il pele pe mete le le liripe il wuru piti kauro yuwei watafei pepei, le lirpepe il wuru piti pe ma pretai. 34 Jisas ma lirpepe lire il yaupe kolo olo, le ma liripe il kauro yuwei soma lirpepe wolo wem le loteteiye lire pupam pele, le ma lirpepe nomnaipe lire men nange wuruye.
Yuf re tipe paptowo Jisas mingim
35 Epli wem nele, wem ningli Jisas lirpepe pupam pele lolpepei, “Ku monglo me tuluple mingo plen.” 36 Pe so pusape mete wurutei pepe, pupam pepe pe ponglo nimpe teingo elpesi wuso Jisas linu longlo lifei lepe le pe pire Jisas pepi peye. Nimpe teingelem nemple re paitei. 37 Yuf ilitei fale le tipe loungongo leingalolo nimpe teingo lepe le le ma faleye. 38 Le Jisas olo lire tili renkowo falo lele le le letei luwo nimpe teingo le tounga. Fei pupam pele kumsasi le pe pirpeiye, “Ye metine piti eitalouku, ko ku ma maye ko, le ye onposuku re lo olo?”
39 Jisas leifale le le lire il singe lirpowo yuf lolpepei, “Pos ato.” Le le lirpowo tipe wuso loungongo lepe lirpeiye, “Irkir uwo.” Fei yuf kere le tuluple tipe lepe le lirkirtei piti luwo. 40 Leye lo Jisas lirpepe pupam pele lolpepei, “Piti men ise turise? Ise wala yulpope il piti Ma Ili kolo olo lom?
41 Wolo pe olo turwepe olpe pire tekeke le pe pirpepei nempleiye, “Metine minele fei so lepei? Yuf re tipe wuso loungongo lepe, pe paptowo mingim.”