10
Pupam pire esi plen le plen te twinges, Jisas laisipe pe pesio towa
Jisas linape pupam pele pire esi plen le plen te twinges (12), le le watepe singe piti kapi kainu eryai pepe taniepe mete le le watepe singe piti paptu towa ririm olpe pepe le pe naro pe taniepe mete.
Pupam fei pepei Jisas keiniepe laptei lotei. Pe pire esi plen le plen te twinges, Jisas linu keinio Saimon (pinawo Pita) lire winke lele Andru, Jems lire winke lele Jon, te eple winge titi Sebedi. Filip lire Bartolomyu le Tomas re Matyu (le metine piti kapiepe mete era piti watepe moli lipi pite Rom.) Jems le ninge lite Alfius, le Tadius, Saimon Selot (le metine lite linaulipe mete pite Rom piti ma puntoluwepe mete pite Juda kolo), le Judas lite Iskariot, le laltei Jisas le eti pite mete, le pe penglei.
Pupam pire esi plen le plen te twinges wuso Jisas keiniepe pepe, le laisipe pe le le lirpepe lamtetepe lolpepei, “Ise ma ye uf kumpu pite mete pite Samaria kolo, le tef liti mete piti rautuwepe weni ririm olpe, mete fei pepe re ise ma ye falepe kolo, olo. Ise ma ye falepe mete pite Israel wuso kotire watafei metine piti luntoluwepe sipsip wolo le lusape pe ire pelpe le pe kotire pepe. Ise ma ye yeptalo il yolpepei, ‘Wem liti Ma Ili ma luntoluku olo lau lire malfemye.’ Ise ma kapi kainu pelpe taniepe, mete pelpe pa ise ma nou yeilape, pape olpe poluwepe ise ma yaptu taniepe, towa olpe punkuwepe ise ma yaptu taniepe. Singe fei lepei ki waise yawi, le ise re ma kaniepe mete yaupe, pe ma paiteise kolo, olo. Ise ma yilape mole pratei tenge eple peise kolo, 10 le ise ma yilape tenge lipi ye kolo, lo olol nele lo ire topungou lo efle, ma olo, yilape pepe ye kolo. Wusoli metine wuso lesio towa piti kaniepe pe ma namti pailelowo.”
11 “Wem ise ye fale uf kumpu lo ili, ye lupkarepe mete piti pe enke teingipe pireise le pe keteise pilaise pe winangou pelpe, ise ma yiripe ratei ye ye ma fale wem liti ise ma yusa uf fei lepe le ise ye nele. 12 Wem ise yinki ye winem lepe, ise ma yirpeiye, ‘Ma Ili laileleise.’ 13 Wuso mete pite winem lepe, pe paileleise, il wuso yinu yeisipe yirpolo Ma Ili lailelepe pepe, Ma Ili ma lupingiepe il fei pepe le le ma lailelepe mete fei pepe punkom. Le wuso mete pite winem lepe pe paileleise kolo, il wuso yinu yeisipe yirpolo Ma Ili lailelepe pepe, il fei pepe ma kere yaupe, Ma Ili ma lupingiepe le le lailelepe mete pepe kolo. 14 Le wuso mete pite winem lo uf nele, pe enke teingipe peireise le pe keteise pilaise pe winangou pelpe kolo, lo pe papteise mingim kolo, ise ma yapiri il teingipe pite Ma Ili ma yirpei kolo, wolo ise yirpepe Ma Ili ma watepe moingi ilitei, le ise ma ye taniepe le ise ma yusape pratei pire il olpe pelpe. 15 Ki kirpeise punkom, wem liti Ma Ili kapi il laptei lire moingi pite mete, mete pite uf fei ise ye le pe paileleise lo papteise mingim kolo pepe, pe ma pila moingi ilitei, le mete pite Sodom re Gomora, pe ma namti pila moingi kumpu.”
Jisas lirpei piti moingi ma fale
16 “Ki kaiteise ye watafei sipsip, ye yeingalope pelem olpe nimin. Ise ma kotopa isotei watafei tutungu le ise ma yire yape watafei naflepem malpum. 17 Wolo ise ma kotopa isotei yire mete, pe ma pengleise pilaise pe fale moli lipi le pe ma pire foiye posise pifei angli pal pelpe. 18 Pe ma keteise pilaise pe falepe moli lipi piti puntoluwepe mete wusoli ise yulteiki ki, le ise yirpepe yire il teingipe piti wem Ma Ili ma luntolise. 19 Wem pe keteise pilaise pe falepe moli lipi piti ma pingitepe re kapi paptei pire il peise, ise ma enke olpe kolo yire il men piti yirpei, le piti ma yirpei yolomen, olo ise ma enke olpe kolo. 20 Wusoli il men piti yirpei il fei pepe ma peise kolo, Riri lite Eiya, le Ma Ili leise, le ma lirpei il fale nemi peise.”
21 “Ilim ilepe ma watepe winkem pelpe moingi, yaitei nele ma watowo ninge lele moingi, le eple ilepe ma pire yaire pelpe pepi pura nemple, le ilepe pelpe ma pa. 22 Mete wuru ma enke kotu pireise wusoli ise yulteiki ki, wolo minele piti lire lotei singe le le lila moingi le le fale wem liti Ma Ili ma luntolise, metine wuso lire lotei singe le le lila moingi lireiki, Ma Ili ma kanio metine fei lepe. 23 Wem mete pite uf nele pe waise moingi, ise ma yantu ye uf nele. Ki kirpeise punkom, ise wala ma yeptalo il pite Ma Ili yinge uf walem pite Israel wem Ninge lite Metine Wape ma nou lau.”
24 “Pupam nele ma namti fale raltei metine piti leltalo kolo, lo metine piti lesio towa, le ma namti fale raltei metine piti watowo towa lesio lepe kolo, ma olo. 25 Pupam lepe le ma kapi il pite metine wuso leltalo le le ma retape yo fei, rounge toparu nouteye. Le metine piti lesio towa, le re ma lesio towa fei lepe le le ma retawo fei, le ma fale watafei metine piti linu watowo towa piti lesio lepe, rounge toparu nouteye. Le wuso metine lila moingi pupane lele ma roungesye ma tila moingi. Wuso pe pinawo yaitei lite winem, pinawo pirpolo le ‘towa nimou’ eple pite metine fei lepe, pe ma pinape nange olpetei peptalipe.”
Minele soma ku turuku miri
26 “Ise ma turise yiripe kolo. Il pite kotire pato, pe ma fale alepe nimin, le il kumpu piti loule piri nemple, il fei pepe, pe ma yirpei yirkilau le mete wuru ma pretape. 27 Il men piti ki kirpeise mulpou, ise ma yirpei epli. Il men piti ki kirpeise kafoise mingim, ise ma yile winangou tupelengi le ise yirpei il lipi.”
28 “Ise ma turise yiripe mete piti petesi topo yawi la wolo pe miso petesi riri la kolo, ise ma turise yiripe kolo. Ise ma turise yire Ma Ili, le ma letesi topo la lorworo le riri le ma liri le weli lalei. 29 Minemple re miso pire eifingu maltou twinges pire paisime nafle elalwongou wiem le nafle nenpe ma na yaune kolo, ma Ma Ili lirpei soma ne na. 30 Le Ma Ili, le retape oru fei polomen pe poli falo leiye. 31 So ise ma turise pato, Ma Ili litipise lirkilautei le naflepem olo, le litipiepe watafei ise pepe kolo olo.”
Wai liti irpei eisi nange lite Krais, eisi irpei alepe nimin
32 “Minele lirpepe mete wuru lirpolo le lulteiki ki, ki re ma namti kirpowo Eiya leiki liti yuwei, kirpowo kire metine fei lepe. 33 Le minemple piti pulteiki ki, wolo pe pirpepe mete wuru kolo, pe peingi potei, ki re ma namti kolpepe. Ki ma kirpowo Eiya leiki liti yuwei kiripe mete fei pepe kolo, ma olo.”
Jisas lau piti ma karipe mete laptei
34 “Ise ma onposi yirpolo ki kaule piti ma kalteise wem teingi lom? Olo, ki kaule piti ma kalteise wem teingi kolo, olo ki kila werau kau. 35 Ki kaule piti ma kaltei ninge tulei lire yaitei lele rounge ma tura noute, ningio feri ma nire nimou pene roum ma mura neme le ningio yenkio ma nire nimou piti nila munge lene, me roum ma mura neme. 36 Metine piti lulteiki, ilim winkem pele piti nimou yaitei nemiyeyeye ma weitei piri le pepi pire nemple eringi.”
37 “Metine minele piti le onom kereme nimou re yaitei pele lirkilautei le ki olo, le onom kereiki wisyauye, metine fei lepe ma ki kulpowo kolo. 38 Le metine minele piti lila moingi lele le le lingeiki kolo, le le linaulo piti ma la lire il peiki, ki ma kinawo metine fei lepe le pupam leiki kolo. 39 Metine minele piti litipi lotei le le lila moingi lireiki kolo, le ma lalingou nempi lele. Le metine minele piti lila moingi lireiki, metine fei lepe ma nou kali nempi lele piti ratei lingi wem wem.”
Tisi liti Ma Ili ma laileleiye
40 “Metine minele piti kani onom lanteiye, le ma watafei le kani onom lanteiki ki, le le kani onom lantowo Metine piti laiteiki kau. 41 Metine minele piti kani onom lantowo metine liti leptalo il pite Ma Ili, wusoli le metine liti leptalo il pite Ma Ili, metine fei lepe lire metine liti leptalo il pite Ma Ili lepe, te roungesye ma Ma Ili lailelenge lautuwonou. Le metine minele piti kani onom lantowo metine nele piti lulpope il pite Ma Ili, le lingiepe, wusoli le lulpope il pite Ma Ili, te roungesye ma Ma Ili lailelenge lautuwonou. 42 Le wuso metine nele, le kali men kumputei watafei le lalfo wengle pau lire tipe, le le watowo metine nele kumpu fei lulteiki lepei, wusoli le pupam leiki, ki kirpeise pumkom Ma Ili ma lailolowo metine wuso lire fai, le le lalfo tipe watowo pupam leiki lepe.”