18
Minele le metine ili?
Wem fei lepeye Jisas pupam pele pe pau peleteiye, “Wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, minele ma fale lire metine ili?”
Jisas linawo ninge nele kumpu, le le laltei lilepe pupam pele nimin, le Jisas lirpeiye, “Ise ma retai yolpepei, wuso ise fale watafei eple kumpu kolo, Ma Ili ma luntolise kolo olo. Metine piti lire yape le le fale kumpu watafei ninge kumpu lepei, wem Ma Ili luntoluwepe mete pite tef le ma leila nange piti metine fei lepei. Le metine minele piti lesio re luntoluwo ninge kumpu fei lolpepei, metine fei lepe le laileleiki ki.
Il olpe piti weisi metine lualo tisi oli
Le wuso ninge kumpu fei lolpepei le lulpope il peiki wolo metine nele ma laltei lualo tisi oli, metine fei lolpepei lepe le ma olo, le miso laltei erau ili lultei ilyongo lele le le ma lualo lautile peryai krutei le fei pepe ma olpe. Wolo le laltei ninge kumpu fei lepei lualo tisi oli, moingi ili oli ma falowo. Mete pite tef pe men olpe wusoli il olpe pite tef fei lepei, pe weisipe mete pualo tisi oli. Moingi fei lepei ma fale wolo mete piti weisipe mete nemple pualo tisi oli, mete fei polpepei pepe pe men olpe, pe ma pila moingi ilitei.
Wuso eti lo urou leiye, le leiteiye ualo tisi oli, alowi kotuwo le ye iri tani. Urou lo eti leiye wuso leiteiye ualo tisi oli lepe, alowi kotuwo le ye iri tani le ye ma ailele yotei piti ma e uf teingi liti ratei ingi wem wem. Le wuso urou lo eti leiye le leiteiye ualo tisi oli le ye itipiyo leiye loli Ma Ili ma lireiye inki weli piti loli wem oli oli. Le wuso lutepe leiye le leiteiye ualo tisi oli, kotuwo le ye iri tani. Lutepe wuso leiteiye ualo tisi oli lepe, kotuwo iri tani le ye ma ailele yotei piti ma e uf teingi liti ratei ingi wem wem. Le wuso lutepe leiye le leiteiye ualo tisi oli le ye kotuwo kolo, ye itipiyo leiye loli, Ma Ili ma lireiye inki weli piti loli wem oli oli.
Il kauro yuwei pirpei pire sipsip ninge kotire
10 Ise ma kotopa isotei piti ma kelelawo kumpu nele fei lolpepe lepe kolo olo. Ki kirpeise, kumpu fei polpepei pepe pe ririm pelpe wem oli oli pire Ma Ili pepi pratei uf lele yuwei. 11 [Ninge lite Metine Wape laule piti kaniepe mete wuso pingi tisi oli lepe, le ma weisipe laptei pingio tisi teingi.]
12 Ise onposi men? Wuso metine nele le sipsip pele wurutei (100), le sipsip nele le kotireye. Metine fei lepe, le ma lolomen? Le ma lusape sipsip wurutei (99) pepe, lusape palei wolo pile tef nele alo lupai linpei lifei le le ma le lintatawo sipsip nele wuso le kotire lepe. 13 Wem le lerengawo sipsip wuso kotire lepe, ki kirpeise, le ma onom teinginetei liri sipsip niliyeye wuso kotire le le nou lerengawo lepe le sipsip wuru pepe (99) olo, le ma onom teinginetei liripe fei lolpepe kolo wusoli pe olo pe kotire kolo. 14 Min watafei Yaitei leise, le Ma Ili liti yuwei le linaulo piti nele kumpu watafei ninge kumpu lepei le ma lingio tisi oli, ma lingio kolo, olo Ma Ili linau.”
Line winke wuso lualo tisi oli lepe
15 Wuso line winke leiye le waiye moingi, ye e uluwo le ye kusawo ire tisi oli wuso le lualo liri lepe. Wolo ye ma kotire irpowo le loteteiye. Wuso line winke fei lepe le lapteiye mingim, ye olo kanowo lingowo tisi teingiye. 16 Le wuso le lapteiye mingim kolo olo, ye ma kesi metine niliyeye lo twinges yepi ye soma ise twinges lo twinges niliyeye pepe yepi yenete nemple le ise ma kusawo tisi oli wuso line winke fei lepe le lualo liri lepe, le le soma lapteise mingim. 17 Le wuso mete twinges tepe te re line winke fei lepe le laptenge mingim kolo olo, ise ma yirpepe ilim winkem wuru wuso pau panfi nemple, pe wuso pulpope il pite Ninge lite Metine Wape pepe. Le wuso pe re line winke fei lepe le laptepe mingim kolo olo, ise ma tounga pesi watafei le lite uf mete nemple lo watafei le metine piti kapise era.”
18 “Il wuso ise yulpope piti mete ma pingiepe Ma Ili ma lulpope. Le wuso ise il karipe yire men kolo Ma Ili ma karipe kolo.
19 Le ki ma nou kirpeise il nemple polpepei, wuso ise mete twinges, te ratei tef lepei le te rounge tulpope il nempleiyeye le te rounge teletei Ma Ili tire il fei pepe, Eiya leiki liti yuwei le ma kanienge. 20 Wusoli wem mete twinges lo twinges niliyeye, pe pau panfi nemple le pe pire nange leiki prautuwo Ma Ili, ki re keingalope nimin.”
Il kauro yuwei pirpei pire metine piti wala onposiepe il olpe pite metine nele
21 Leye lo Pita lau falowo Jisas le le leleteiye, “Apa, wem line winke nele leiki le lireiki oli, wem fei polomen ma ki kirpowo kirpolo ki ma onposiepe il olpe pele kolo olo. Wem fei polomen ma ki kirpopowo? Wem pire eti plen poungo te twinges (7) lom?”
22 Jisas namti lirpowo Pita, “Olo, wem pire eti plen poungo te twinges pepe kolo olo. Wolo ye ma irpopowo wem oli oli. 23 Wusoli Ma Ili ma luntoluwepe mete le ma watafei metine ili nele le onposi piti ma laplowi mete tani towa lelpe wuso pe kanowo pesio lepe. 24 Metine ili lepe le loporo lotei piti ma laploupe mete pepe tani towa lelpe le pe pila nele lelpe pau falowo. Metine ili lepe le utu pele lipitei patowo metine fei pila pau lepe (10,000,000 kina). 25 Metine lepe le mole pele olo yaipiyeye, le ma nou watowo metine ili lepe utu pele kolo. Liso metine ili lepe le lirpei piti pe ma paltei le mete nemple paisi le metine fei lepe le ma lesio towa lelpe yawi. Metine fei lepe le lire moto re eple le tef re oweli men nange pele re mete nemple paisipe papwonou le pe weisipe era pepe watowo metine ili lepe.
26 Fei metine piti lesio towa lepe, le le yaru yamkelem lualo ratei onom pite metine ili lepe. Le le louti lirpeiye, ‘Ye onom malye ireiki le ki miso nou waiye men nange peiye yeflipiye.’ 27 Fei metine ili lepe le onom manowo metine fei lepe liso utu pele wuso patowo metine fei lepe wolo metine ili lepe le onposiepe kolo oloye le le lusa metine lepe le yawiye.
28 Wolo wem metine lepei naro le, le le luluwo metine nele piti pepi pesio towa niliyeye lepe. Le le lesio lari lirpei yeftutuwo metine fei lepe lire utu pele piti le ma nou watowo. Metine linu lepe le utu pele kumputei patowo metine wuso le lesio lari le le lirpei yeftutuwo lepe. Metine linu lepe le lire il singe lirpowo metine lingi lepe, ‘Utu peiki patoye pepe ye ma nou waiki.’
29 Fei metine piti rounge kanowo metine ili pepi pesio towa lepe le yaru yamkelem lualo ratei le le louti lirpowo metine linu lepe lirpowoye, ‘Ye onom malye ireiki le ki miso nou waiye utu peiye.’
30 Wolo metine linu lepe le linaulo. Le lirpepe kesi metine wuso utu pele patowo pepe pe kesi pila pe paltei lifei winem oli ma wem le nou watowo utu piti metine linu lepe tani wo, le soma naro le towa yawi. 31 Wem mete nemple wuso kanowo metine ili pepi pesio towa lele pepe, pe pulwenge te fei tolpepe pe pe nampli pirpowo metine ili lotei pire mete twinges tepe.
32 Leye lo metine ili lepe le linawo metine wuso utu lipitei patowo lepe, metine ili linawo metine fei lepe linki le. Le lirpeiye, ‘Ye metine oli fupeiteteiye. Utu lipitei peiki patoye wolo ye eiteiki piti ma onposiepe kolo olo, wusoli ye outi irpeiki piti ma kusaiye lope ye. 33 Ye ma onom manowo metine nele leise watafei ki onom maneiye lepe ko.’ 34 Metine ili lepe le onom kotu oli le le lirpepe kesi metine fei lepe pila pe paltei lifei winem oli ma wem le nou watowo metine ili lepe utu pele yeflipiye, le ma nou watowo tani wo le soma naro le yawi.”
35 Le Jisas lirpei il lapulu lolpepei, “Eiya leiki liti yuwei le re ma lolpepei lireise. Wuso ise onposiepe il olpe pite ilim winkem nemple peise le ise yusape kolo olo, Ma Ili re ma onposiepe il olpe peise. Ilim winkem peise ise ma onom manepe yeliwo yengleipetei.