24
Jisas lirpei piti winem lite Ma Ili ma laututu
Jisas lusape le le wala so le tani winem lite Ma Ili lele, wem pupam pele pe pau falowo le pe kusawo pire winem ili lepe. Jisas lirpepeye, “Iyo, yuluwo yoporoye. Ki kirpeise punkom, era ma poli nemple polpepe kolo olo, pe ma paututu re poungongo pire kumpu kumpu pratei tefye.”
Wem Jisas le lifei tef alo lupai linpei lifei liti nimpe oliv pile, pupam pele poteteiye pe pe falowo. Pe peleteiye, “Ye irpouku wem liti men soma winem lite Ma Ili lepe le ma loungongo re laututu lire kumpu kumpu lepe, le men ma fale piti ma kusauku lire wem piti ye ma nou au le il wuso mete pite tef pingiepe ma pelesesa. Wem lepe ma fale lolomen?”
Jisas namti lirpepeye, “Ise ma kotopa isotei le ise ma yusape mete nemple pempeteise pato. Wusoli mete wuru ma pau pirpei nomnaise pire nange leiki pirpeiye, ‘Ki Krais so lepei, Ma Ili laiteiki kau.’, le pe ma pempesipe mete wuru. Ise ma yingitowo ipli liti mete plolpo uf tef malfem pireise le il pite mete plolpo uf tef nemple fiyen, wolo yingitei, ise ma enke olpe pato. Men nange fei pepe pe ma fale, wolo ki ma kau wala olo, le il wuso mete pite tef pingiepe ma pelesesa kolo olo, wala ma olo. Mete pite uf tef nele ma plolpo piripe mete pite uf tef nele, mete pite alpe nele pe ma fale posiepe mete pite alpe nele. Oweli ma olotei, mete nimpi naplei kere pultetei le maiyene ma lini laptetei uf walem liye liye re le. Men nange fei pepei pe ma watafei flis piti pinu falene moto le ne ma nilape eple pepe.”
“Leye lo pe ma pengleise pilaise ye piti pe ma waise moingi le pe ma peteteise ya. Mete walem eryai pite tef lepei lepe pe ma enke olpe pireise wusoli ise yirpei nomnaipe yire nange leiki. 10 Wem fei lepe mete wuso pinu pulteiki pepe, wuru pelpe ma nou pulpope il peiki kolo oloye. Pe ma wai nemple moingi le pe ma enke olpe pire potei wane. 11 Leye lo mete piti pemtetei pirpolo pe mete emare, pe ma fale pempesipe mete wuru. 12 Pe fei polpepei, il olpe ma rufro pe le mete ma onom kerowo Ma Ili kolo oloye. 13 Wolo metine minele piti onposio Ma Ili le le lile singe le le fale wem moingi pepe pe kere, metine fei lepe Ma Ili ma kanowo. 14 Le il teingipe piti wem Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, il fei pepe ma yeptalo pe piri tef poparuye le mete ma pretape il fei pepe wo, soma il olpe wuso mete pite tef pingiepe pepe pe ma pelesesa oloye.”
Men olitei ma fale
15 Jisas nou lirpepeye “Ise ma yuluwo men olitei wuso metine nimou Daniel lirpei liri lepe, le ma lile winem lite Ma Ili leinginim. Metine piti lungunape il pepei, le miso retai il pal pato polomen. 16 Leye lo mete wuso pratei Juda lepe, pe ma pantutu pe tef alo lupai linpei lifefei lepe peye. 17 Metine wuso lifei winem tupe lele, le ma nou litipi le kapi oweli men nange pele piti winem lepe kolo oloye. 18 Metine wuso lile liom lele, le ma nou le winem kali olol lele piti lalfo lifei yuwei lepe, le ma le kali kolo oloye. 19 Wem fei lepe ma olitei liti nimoure pire yefi le nimoure pire eple kumpu wala paplei nimer. 20 Yeletei Ma Ili yire wem piti ise ma yantutu ye pepe, wem fei lepe le ma nef is kolo olo, le le ma wem liti ise pos yifei uf peise onposio Ma Ili kolo olo, le ma wem yawi. 21 Wusoli moingi liti wem fei lepe le ma olitei. Wem Ma Ili linu laltei tef le le lau lau fale fei, moingi wuso falele pepe pe olo kumpu le moingi piti ma fale wem lingi lepe le olo ma olitei. Moingi olitei fei lepe ma fale yo oloye, nele lolpepe re ma nou fale kolo oloye. 22 Wolo Ma Ili laptei epli wem kuraupe le wuso le lolpepe kolo, minemple re miso nampir pratei kolo olo. Ma Ili laptei epli wem kuraupe piti moingi fei lepe ma fale wusoli le onposiepe mete pele wuso keiniepe pepe.”
23 “Leye lo wem metine nele ma lirpeise lolpepei, ‘Yuntoli, Krais min lepei,’ lo, ‘Le min liye.’ Ise ma yulpope il pele pato. 24 Wusoli mete piti pemtetei pirpolo pe Krais le pe pemtetei pirpolo pe mete emare, mete fei pepe ma fale. Pe ma pirpei le men nange ma potei pire tute fale piti ma pempesipe mete le mete wuso Ma Ili pele keiniepe pepe re wuso pe pualo, pe ma pualo. 25 Yingitei, wem lepe walo lato le ki kinu kirpeiseye.”
26 Le wuso mete ma pirpeise polpepei, ‘Yuntoli, Krais lau ratei tef oli era re telmane ye yawi liye.’ Ise ma ye lepe pato. Le wuso pe pirpei polpepei, ‘Yuntoli, Krais kotire lifei lepei.’ Ise ma yulpope pato. 27 Wusoli Ninge lite Metine Wape, le ma lau watafei teplai nesi mil ninge teplai, nile epli fale le ne nau ne liti epli lautile.”
28 Tulum liti metine la lato, naflepem tuwalfo ma pau panfi.
Wem piti Ninge lite Metine Wape ma nou lau
29 “Wem moingi olitei liti wem fei lepe le kere, epli ma weitei lire munkunum, ane ma lini kolo olo, tauru ma pualo tani teplai yuwei le Ma Ili ma nenyeyipe men nange piti teplai yuwei le pe ma weitetei.”
30 “Leye lo men men ma fale laitei teplai yuwei piti ma kusaise Ninge lite Metine Wape ma lau. Mete pite alpe yeflipi pite tef lepei pe ma pouti le pe ma puluwo Ninge lite Metine Wape linge nopom lau lire singe lipi pele le ma lini watafei epli. 31 Le le ma laisipe ririm pele pau putupa wengle pinape mete pite tef, mete pele wuso keiniepe pepe. Tonwipe pile tef um ilo pe paltu um ilo, le tef yuwei pe paltu tef minim le pe ma paule panfi.”
Ku ma mretai wem fei molomen?
32 “Ise yuluwo wengle le ise ma retai. Wengle ario lepe, lus pautu le upou ma falele ise miso retai le wem lire malfem piti epli ma loli. 33 Min so lolpepe, wem ise yulwepe moingi men nange pepe ise miso retai wem lire malfemye. 34 Ise ma retai yolpepei, moingi men nange fei pepei ma pinu fale wo soma mete piti fei pratei pepei pepe pe ma pa pingi. 35 Tef re teplai ma pelesesa le il peiki ma pelesesa kolo, pe ma pile pingi wem wem.”
Minemple re pretai wem kolo
36 “Minemple re pretawo wem kolo olo. Ririm piti yuwei olo, le ninge re lironom, Yaitei loteteiye le retai. 37 Wem liti Ninge lite Metine Wape ma lau, le ma watafei wem piti Noa. 38 Min watafei epli wem pinu le so tipe ili fale walolo. Wem fei lepe mete paplei oweli tipeluwi re, mete nimoure paitenemple pe pe fale wem liti Noa linki nimpe teingo. 39 Wolo mete piti wem fei lepe pe pretai men re kolo, pironom pe pe yo tipe ili fale keraisipe, yeflipiye pa. Wem piti Ninge lite Metine Wape ma lau re le ma lolpepe. 40 Wem fei lepe, mete twinges ma tesio towa liti liom. Ririm pite Ma Ili ma kesi nele le nele ma pusa. 41 Nimoure wiem ma malwewe wit mile tulum liti palwewe wit. Ririm pite Ma Ili ma kesine nenpe le nenpe ma pusane nile. 42 Ise ma kotopa isotei wusoli wem piti Ili leise ma lau lepe ise olo retai kolo. 43 Ise ma retai yolpepei, wuso yaitei lite winem le retai wem piti metine oli piti lire ausi le ma lau, yaitei lite winem lepe le ma rapungo le le ma lusa metine oli lepe yaruwo winem lele kolo olo. 44 Il pal fei pepei so ise re ma yoporo isotei wusoli Ninge lite Metine Wape ma lau wem wai yawi, wem ise yoporo isotei kolo, wem fei lolpepe le ma lau.”
Metine piti telpalo lesio towa le nele ma telpalo lesio towa loporo kolo
45 Metine minele wala lingiepe il pite ili lele, le le onom nire wuru? Metine fei lepe moli ili laltei luntoluwepe mete nemple piti pesio towa liti moli ili le wem piti le ma watepe oweli, le ma watepe. 46 Metine fei lepe le ma onom teinginetei wem moli ili nou lau luluwo wala lingiepe il pele. 47 Ki kirpeise punkomtei, metine fei lepe moli ili ma laltei luntoluwepe oweli men nange pele. 48 Le wuso metine fei lepe le metine oli, le ma lirpei lotei lolpepei, ‘moli ili wala ma lato wem ulel le soma nou lau.’ 49 Le metine fei lepe le ma losiepe mete ilepe piti pepi pesio towa liti moli ili le le le liripe mete nemple pepi paplei oweli re tipe luwi, le pe pini purungo. 50 Leye lo moli ili ma nou lau wem nele wem metine fei lepe le lironom. Metine fei lepe le lire wouye lire wem piti moli ili ma nou lau. 51 Moli ili ma losio olitei kere lultetei metine fei lepe, le le ma laltei le lila moingi liripe mete olpe piti nel loli ilo ilo pepe. Metine fei lepe ma ratei tulum oli lepe loutiti re laplelei nilpe pele.”