4
Mete piti pulpowo Ma Ili, pe ma tounga pesipe wai olpe pelpe pite pinu le pe pingiepe nemple teingipe yeflipi
Krais lila moingi wem le la laitei nimpe, le ise re ma yopori isotei piti onposi watafei Krais lotei, wusoli minele piti lila moingi, le ma laisiom le le ma nou lingiepe il olpe kolo oloye. So wem fei lepei le le le, wem ise wala ratei tef fei lepei, wai leise liti onom falepe il men nange olpe piti yingiepe pepe, ise ma tounga pesipe le ise yusa Ma Ili lotei ma leilaise enke piti yingiepe il menmen wuso le onposi piti ise ma yingiepe pepe. Wem linu ise yiripe mete piti pulpowo Ma Ili kolo pepe, ise yepi yingiepe il men nange olpe pite tef lepei. Ise ratei yingiepe il olpe piti enke falepe nimoure piti ma yaulelipe ausi, yaplei tipeluwi le ise yini yurungo, yaulo yulu nemple piti rautu nemple le ise yirkilau yaplei tipeluwi re oweli lipi le ise telpalo isotei kolo, yini yurungotei, le ise yingowo tisi olitei liti rautuwepe weni ririm olpe. Ise yingiepe yau wem ulel fei, le wem fei lepe ma kere. Le fei mete piti pulpowo Ma Ili kolo pepe, pe pinlele potei wem ise yantepe yepi yingiepe wai olpe elpesipe pite pinu pepe kolo olo, ise kare yeite isotei taniepe le pe so kelelaise re pirpei il olpe pireise. Wolo pe ma nampli pirpowo Ma Ili pire wai lelpe potei, le Ma Ili olo lopori lotei fei piti ma kapi il laptei liripe mete piti wala nampir pratei le mete piti pa fei. Min polpepei so mete wuso pinu pa pepe re, pe pingitepe Il Teingipe pite Ma Ili fei wem pe wala nampir pratei, le Ma Ili kapi il laptei liripe wem pe pa watafei mete yeflipiye piti tef, pe ma pa pepe. Pe pingitepe Il Teingipe pepe soma ririm pelpe ma pratei pingi wem wem watafei Ma Ili lotei.
Singe wuso Ma Ili karipe wauku pepe, ku ma miripe moporo piti kane nemple
Wem fei lire malfemye piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele ratei poporo. Ise ma kotopa isotei le ise yapiri enke peise piti onposiepe il men nange olpe kolo soma enke peise ma pautu le ise miso yeletei Ma Ili. Menmen teingipetei piti ise ma yirkilau yingiepe pepe, ise ma yire punkom piti kani onom yantei nemple, wusoli wem ise kani onom yantei nemple, il olpe peise wuso wuru pepe, Ma Ili ma nou onposiepe kolo oloye. Ilim winkem nemple wuso paulo pau pulise pepe, ise ma yailelepe re yuntoluwepe le ise enke flis re yingepe il yirpei kolo olo. 10 Ise niliye niliye Ma Ili karipe singe pele waise fi fi piti ise ma yiripe yoporo piti kane nemple. 11 Minele piti leptalo il pite Ma Ili, le ma leptalo lire singe pite Ma Ili. Le minele kapi singe piti kaniepe mete, le ma kaniepe mete lire singe wuso Ma Ili watowo pepe soma mete ma puluwo towa leise le pe ma rautuwo Ma Ili pire nange lite Jisas Krais. Nange ili, singe re menpe, pe pite Ma Ili pele wem oli oli. Punkomtei.
Ise yulsi Krais le ise ma yila moingi watafei le lotei
12 Numuwi peikitei, ise yinlele isotei kolo yire moingi wuso faleise lepe wusoli le olo nemtei kolo. Moingi faleise piti waise flis le Ma Ili ma lulise piti ise yuwalo yire moingi fei lepe lo olo, ise yile singe. 13 Wolo ise ma enke teingipe piti yire Krais yepi yila moingi soma ise ma enke teingipetei wem le nou lau lire singe lipi pele. 14 Wuso mete kelelaise piti yulsi Krais, ise ma enke teingipe wusoli singe teingipe pite Riri lite Ma Ili olo pireise ratei. 15 Ki kinaulo piti nele leise ma lila moingi wusoli le letesi metine nele la, lo le lire ausi, lo le lingiepe il olpe eryai pepe, lo le lupiripe mete nemple piti pesio towa lelpe. Olo, pepe olo olpe. 16 Le wuso ye ila moingi wusoli ye ulsi Krais, ye ma topo tapune kolo, wolo ye ma onom teingine ire Ma Ili piti ila nange lite Krais.
17 Wem fei faleye piti Ma Ili ma kapi il laptei liripe mete, le mete nange peletei pepe, le ma linu kapi il laptei liripe. Le wuso Ma Ili ma linu kapi il laptei lirouku ku mete pele piti mulpowo, le le ma lolomen lingi liripe mete wuso pulpope Il Teingipe pele kolo pepe? 18 Il piti paitei yousi pite Ma Ili min pirpei polpepei,
“Mete teingipe ma pinu perengape moingi wo soma Ma Ili ma kaniepe lingi, le mete piti pinpim il pite Ma Ili le pe pingiepe il olpe pepe, pe ma perengape moingi lipitei.”
19 So ki kirpei kolpepei, mete wuso pila moingi wusoli Ma Ili lotei linu onposi fei piti menmen fei polpepe ma falepe, mete fei pepe ma onposi piti pailelepe mete nemple le pe ma pirkilau wai potei pe eti pite metine lotei piti laptei, le Ma Ili. Il menmen le lirpei piti lingiepe, le ma lingiepe punkom, le ma lempetei kolo olotei.
Nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili lepe, pe wata pirpolo sipsip pite Ma Ili pele