6
Gospanggeipti ohe meng oh
Nohe taptem Yahsup oh yah mat napapat han gurdapat wandeiyaoh guragur tit uh tit er hat sus ambir tapan pat hatin hat pathan gur Got orhe nita moh noh panggeitpora daham ahar daphoma yah teinong matinmur. Nohe boknonghe ihtin da nahatipra daham ahar inin hat patim orhor arpim yah teinong matinmur. Guragure ruumsup hat pati da oh gospanggeit sashenmur. Ihat ma sapti oh Krais orhe napotipru hatwi saptimur. Gur ihtin han hat na patin orhor guragure damdapat Noh ihtin hanmur dahayahanoh guragure danong dasuh deiptimur. Ihan gorhe ihpat da oh pomat sam dahenmur. Daham amam henmur. Ire ma ihaptinong asohhe asama Ihir ihat patihe. Nohe ma pat oh ire ihat pati da moh hatin hat na pat moh noh yah hat pat ma hapat daham sapri. Gorhe ma ihat patnongwi daham satinmur. Sama gorhe da oh er hat pathanhe gorhor yah tahatinmur.
Gur guragurnong meng am nahapti han ihirnonghe guragure yah han erer oh kat tit ihirnong aprishenmur.
Gur nure ma ihapti da oh dam na timdiprakin dahapri. Basra. Got ohnong na dasuh matin han ohoh ihan gur ihat dahapri. Dire dahe irat gwe ma sakmatperhan ama han orhor dam timapat hatin hat pati sa dahenmur. Amaru gur ina teimdapat Noh ihahneng ihahneng dahapti er da apripathanhe Gin noh ama apir danong oh hatpora daham ama ina teimdapat apir er danong oh dindeiyahanhe gur er irat gwe sakmatperhan ma er dam timapatru hatin hat orhor er dam timdipramur. Er dam oh ihat timama timbas nahatipramur. Yahsup orhe naporpat danong moh amram dimtipora daham dimat ayahanoh ama ihya ohe dam timapramur. Dam ma timapra oh Yahsup oh eimat yah hat paten dasi nahatporhan eimat yah hat paten dasi hat pateprimur. Gur arwananah ihirnong asoh yah da apris panggeitin ohe danong oh garhapri. Ihirnonghe kasip ham pan hat orhorwi panggeit paptenmur. Na garham imat panggeipti tei oh kaput dam timdiporhan datin oh gurhe yah dam datiprimur. 10 Ihtin ohoh ihan panggeitin hatin hat ma pati ihirnong asohhe gonsi panggeinmur. Panggeitinmat oh Got ohwi inahatin hatin hanwa ma dahapti han ihirnong oh isip mat orhor panggeinmur.
Por ohe irat bok sur gartahatip ohe danong isip mat patesuh ohe meng oh
11 Gin gur wamtinmur. Norhe bes tei brak dei moh isip gon isip gon mat mama nabrak dei ohmur. 12 Kat han ihirdapat kasip mengtei Gur eit watah gatmatin ma naporipti han bap ihir Nuhur Krais ohe irat bok sur gartahatip meng mohwi pot ayahanoh nitiprikin daham eit watah gatmatin ohe mengnong isip deiptimur. 13 Moses ohe sawa mengnong ma pomat dindeipti han ihiroh de ihira. Eit watah gatmatin ohe danong dindeipti han ihirkin dahapri. Basra. Sawa meng oh pomat dimtinmur naporipti orhor irairnong oh pomat na dindeipti bap ihirdapat gurnong ginaporiptimur. Ma ginaporipti oh gur eit watah gatmatperhan ama han ihir susa Nure mengtei ihat eit watah gatdeiyahe ritperhan ihir amrama dire winnong isip mat ha napisashengwe rim ihaptimur. 14 Nohra ama be mengnong oh isip mar na daptuhurpatmura; Nohe ma isip mar daptuhurpat oh Jisas Krais ohe irat bok sur gartahatip ohe danongwi ha isip hatinoh rim ihpatmur. Nohe da oh Jisas Krais ohe irat bok ma sur gartahatip oh kakdah mohe erer gon moh sur gartahat pat hatin hat pat ma hapat. Ihan ama ohe erer ohe danong na hat patmur. Ihat pat ohoh ihan noh Krais orhe danongwi isip mat paptepora daham isip mat papatmur. 15 Ihan eit watah gatdeiyao na gatdeiyao ma hapti oh oh be teiwi ihaptimur. Got orhe ma kopenohe inasi naham kopen han ma nahapat ohe da ohwi isipnap hat patmur. 16 Ihat ma dahapti han mong mong ma pati han gonsi gurnong oh noh Got ohnong At Got go gorhe damdapat Yah matpora daham ma yah deipat dao manap goshat paten ohe dao oh gorhe brer gonsi ihirnong apris paptenmur por Got ohnong nadahandeipatmur.
17 Ihir nohnong Jisas ohe hanmur napor ruumsup naham ma nitpa ohe si oh pat ohoh ihan gur nohnong it si teinong moh niya hatin naham ruumsup naprisipri.
18 Gin at Got go Hanipyah Jisas Krais orhe damdapat Yah matpora daham ma yah deipat da ohsi norhe taptem ihirnong yah mar paptenmur por mama nadahandeipat ohmur. Arpinwa.