23
Parisio ihir iraire danong ham ihashe ohe meng oh
(Mak 12:38-39; Ruk 11:43,46, 20:45-46)
Gahan Jisas oh kuuhan ihirnongsi; orhe namgit napisapat han nuhurnongsi meng napongop. Sawa meng am hat pati hano Parisio ihir Moses ohe sawa meng oh napor am nahaptimur. Ama napor am nahapti mengnong oh gur amram dindeinmur. Dindeinmura; ire ma ihat saptinong moh wamar dindeipri. Ihir sawa meng oh naporipti orhor irairnong oh na dindeipti ohoh ihan ire ihat ma sapti danong oh wamar dindeipri. Ihir sawa meng oh Gur mohnong dimtinmur. Mihat indinmur napor ung ruum gon ohe tan dar gure basnong naptahat napisaptimur. Inahat naptahat napisapti orhor meng amram dimtinnong oh gurnong na napanggeim be ina ruum naptahat napisaptimur.
Parisi ire ma ihat sapti oh Hanip ihir be ha wanahatingwe daham ihat saptimur. Mamarumur. Ihir Got ohe meng brak mara ban mara kinbi tei moh suat hatinmat sariyao bes watah tan moh tumuh hatinmat ariyao ma ihapti oh Be han ihir wanaham Moh Got ohe mengsi pati han bap oh maihirhe ha naporingwe rim isipnap gon orhor mat sariptimur. Simbap hatinmat suma watah boknong ma dumapti oh Be han ihir wanahama Moh Got ohsi pat hanhe ha naporingwe rim dapsi orhor dumam saptimur. Ihir iraire danongwi ham ihat sapti han ihirmur.
Ama ihapti han ihiroh den dam ma tarmuripti teinong susa moh yah hanhe daham tamsi kat yah tit ha napingwe rim iraire pohon tongnopti tei ohwi tongnoptimur. Rotu aphe rosa iraire pohon tongnopti yah ka ohwi tongnotpera daham tongnoptimur. Kot dus ohe den ma tamohopti tei ohhe ire kintei Nohana. Hanipyaha ha naporingwe rim saptimur. Tit oh Moh sawa meng duuptei am hat pat han ma hapat napora Tisa ha naporingwe rim saptimur.
Ire ma ihat sapti da hatin oh gurhe ihat sasipri. Gure tisa ma am nahapat han oh tit hanwi ohoh ihan gur nohnong Moh sawa meng duuptei am hat pat hanhe daham Tisa ha naporingwe ama ihtin da oh hapri. Gur titwi hat pati ohoh ihan nanipo napo goshapri. Tit pokwimur. Gure ita napapat han oh aw tei mahat pat ohoh ihan kakdah moh Moh nohe at napapat han ma hapat daham Moh dire at napapat han ohmur goshat sasipri. 10 Ihirdapat gurnong Nure kamoheim kakhana naporiyahanoh gur Ei. Nuhurnong ginaporipri. Nure kakhan oh tit han ohwi Got oh darhetipra ma ritip han Krais ohwi kak hat pat ohoh ihan gur nuhurnongri ginaporipri porinmur.
11 Moh dahenmur. Got oh Moh duuptei hanmur ma naporpat han oh mihat ma pat han ohnongmur. Oh orhe dahnong na hama ire panggeitin danongwi hat pat han ohnong pokwi Go duuptei hanmur porpatmur naporpatmur.
12 Ihan mohnong dahenmur. Gur Nohwi win isipsi hanmur ma dahapti han gur Got oh win timbas han nahatipramur. Gur guragure winnong na daptuhura be win timbas han hatin hat pati han gur Got oh gurnong win isipsi han naham win nadaptuhutipramur napongop.
Parisio ihir ina teimdapat yah hat pati hatin hat patim mutuh ohon oh er da isip hat pateshe ohe meng oh
(Mak 12:40; Ruk 11:39-52, 20:47)
13 Jisas oh naporpat Parisio ihirnong Parisio sawa meng am hat pati hano gur pang yotsi han bap hat patimur. Ihat pati han gur Got ohe napapindin hrepnong na hapti han gurmur. Na hapti han gurdapat Got ohe napapindin hrepnong hatperim ihapti han ire mandapnong agatmar agaheideiptimur. Ihan gur Got orhe bopor heisup nahat napapat hrepnong hat pati han bap gurmuro. Gurarhe hinhinsi hatipri han bap gurmuro.
14 Parisio sawa meng am hat pati hano gur pang yotsi hat patimur. Ihat pati han gur kuu tahem ihirnong dasuh meng pot pisusa ire apo erer oh adara abisei deiptimur. Abisei mat pisusa Moh yah hanhe ha naporingwe rim ire kintei Got ohsi meng dapsi por pramat pisaptimur. Ama ihapti han guroh guragure ihapti pe oh atnap batbet isip datiprimur. Ihan gur Got orhe bopor heisup nahat napapat hrepnong hat pati han bap gurmuro. Gurarhe hinhinsi hatipri han bap gurmuro.
15 Parisio sawa meng am hat pati hano gur pang yotsi hat pati han gur epo. Gur wan han ihirhe nure mama dahapti da hatin ha hatingwe daham ama ohe danongwi isip ham wan han ire mong tom han tan mongnong desa gure ma er da hapti da oh ihirnong pinggim apriptimur. Ma indeipti oh eimat irat has teinong son ohe inasi mar indeiptimur.
16 Gur kin kwisi hat patim mandap pinggit pisapti han bap gurmur. Ihat kin kwisi hat patim mandap er mat ma pinggit pisapti oh mamaru mat pisaptimur. Gur Got ohe ap yawar ohe winnong rim awam tukeriyamur riyahanoh oh arpin awam na tukeriptimur. Ama Got ohe ap yawar mutuh pat han gor orhe winnong rim awam tukeriyamur riyahanoh oh arpin awam tukeriyamur poriptimur. 17 Ma poripti han gur da timbas hat kin kwisi hat pati han bap gurmur. Gin de han oh isip hat pat. Got ohe ap yawar oh isip hat patda da ap yawar ohe mutuh ma pat han gor kwei oh isip hat pat. Basra. Ap oh isip hat patin ohe hrep pat han gar gor kwei ohnong oh awam hanmur poriptimur.
18 Gure tit gar hat pat han ohnong awam hanmur ma poripti oh mohmur. Gur Got ohe apop atendeipti kwei tan ohe winnong rim awam tukeriyamur riyahanoh arpin awam na tukeriptimur. Ohe tan tei apop ma asariya ohe winnong rim awam tukeriyamur riyahanoh oh arpin awam tukeriyamur riptimur. 19 Ma ripti han gur kin kwi hat pati hatin hat patim giripti han bapmur. De han oh isip hat pat. Got ohe apop ma atendeipti tan oh isip hat patda da ohe hrep apop gar ma asariyanong asoh isip hat pat. Basra. Atendeipti tannong oh isip hat patin ohe hrep pat han apopnong asoh ayah deipatmur.
20 Gur dahenmur. Got ohe apop atendeipti tan ohe win rim awam tukeriyahan orhe tei apop atendeipti ohsi tap mat awam tukeripti ma hapat dahatinmur. 21 Got ohe ap yawar ohe win rim awam tukeriyahanhe orhorsi pat ap ohsi tap mat awam tukeripti ma hapat dahatinmur. 22 Aw tei ohe win rim awam tukeriyahan aw tei mahat pat han ohsi tap mat awam tukeripti ma hapat dahatinmur.
23 Parisio sawa meng am hat pati hano gur pang yotsi hat mengripti han bap gure boknong ruumsup hatipra ohoh ihan gur hinhinsi hatipri han bap gurmuro. Gur tohan pa saman erer oh dara sama katheihanoh kat oh dara Got ohnong apriptimur. Ma ihapti oh yah orhora; isip sawa mengnong asoh ma mandapti oh ermur. Gur isip sawanong ma mandapti oh mamarumur. Tit oh gur hanip bokdus asoh sapri. Meng arpima sanmur. Tit oh hinhina mat paptenmur. Tit oh arpin dasi paptenmur. Ama sawa meng muk oh tap mar pomar paptenmur. 24 Gure ma ihapti oh kin kwisi hatin hat patim mandap pinggit pisapti bap gurmur. Gur sawa isipnong amkara gar sawanong isip mar ma dindeipti oh mama ohe tan haptimur. Guragure tom san tem oh gimgim oh pathan na dapti hano rim pomat hirmar mandam daptimur. Isip na dapti han oh kamer oh pathanoh hirmar na mandama ohsi daptimur.
25 Parisio sawa am hat pati hano gur pang yotsi hat ma mengripti han guroh guragure boknong batbet datipri ohoh ihan hinhinsi han bap gurmuro. Gur guragure tom san oh teidapat pomat gahmara huhun tambor oh hirmar mandaptimur. Mandama has yahnap mar sariptimur. Indeipti orhor mutuh ohe nuntup oh patin orhor mandaptimur. Ma ihapti oh guragure ina teidapat yah hat sapti han hatin sapti orhor gure da mutuh oh erer datin ohe danong isip hat ma sapti dao guragure dahat pat danongwi hat sapti dao ohwi teip hat patim ihat sapti han bap gurmur. 26 Kin kwisi hat pati han Parisi gur mutuh ohonri gahmar hirdeipti ina teidapathe yah hat paten inasi hat pateprohemur.
27 Parisio sawa meng am hat pati hano gur pang yotsi hat mengripti han bap guroh guragure boknong batbet datipri ohoh ihan gur hinhinsi han bap gurmuro. Gur hanip haputperhan sein sara gwarnong haswi hat ha patenoh rim gusdeipti hatin hat pati han bap gurmur. Ama gusdeiya gwar oh teimdapat has hat pat orhora; mutuhdapat tam gipo geten gio ohwi patmur. 28 Gur amaru hat patin ihir wanahayanoh yah hat sapti han bap hatin hat pati orhor mutuhdapat dasuh dao er hat sapti dao ohwi isip hat patim ihat saptimur pongop.
Sawa meng am hat pati han ire er da hapti ohe pe yan ma datipri ohe meng oh
(Ruk 11:47-51)
29 Porpat Jisas oh Parisio ihirnong Parisio sawa meng am hat pati hano gur pang yotsi hat mengripti ohoh ihan gur Got orhe bopor heisup nahat napapat hrepnong hat pati han bap gurmuro. Ihat pati ohoh ihan guragurhe hinhinsi hatipri han bap gurmuro. Gure tit ma er hat sapti oh mohmur. Gur Dir rih ma sutpa propet ire tam gip ap ahayao imat ap yah mat ahama pomat pisaptin dirnong ire meng amrapti han bap ma hapat ha napotingwe rim ihat sapti han bap gurmur. 30 Gur Dir awher ihirsi tap hat patesheneng ire ma propet ihirnong sushe da oh dir na hashenengmur riptimur. 31 Gur ihat ripti orhor gur dasuh haptimur. Gure ma er hat sapti moh arpin rih ranir ire pateshe da hatin hat patim ihat sapti ohoh ihan gur arpin ire puh hat patim orhor ihat saptimur. 32 Ihat sapti ohoh ihan ranir ire gar er da ma papteshe da oh gin puh gur isip mat pisaptiru pisashenmur.
33 Gur inapawam bap gurmuro. Ihat pati han bap gurnong Got oh dahanahama Gur eimat er han bapo rim irat has tei ma nahatipra oh de kat tandutipri. 34 Gur tandutipririm noh propeto sawa meng am nahen hano dakuu hano ihirnongri nadarherpatmur. Nadarhetporhan gur ihirnong sein suyao irat boknong mar sur gardeiyao rotu ap oh kaw boksi suyao aptei apteinong er mat pisayao indeiptimur. 35 Imat pisapti han bap gur yan ma datipri oh mamarumur. Duung dasi hat pat han Eper ohnongri sutpamur. Ohnongri supti ohe pe oh Got ohe meng pot pisapti han ihirnong sut pisashemur. Pisusa gahan Sekaraia oh Got ohe ap yawar ohsi; apop sum atendeipti kwei tan ite mutuh oh patin sutpamur. Gin rih ire ma sushe ohe batbet ohsi; ire puh guragure ma ihapti ohe batbet ohsi puh gure boknongwi mar gur tap mat datiprimur. 36 Arpin meng napormur. Ama yan ma datipri oh mama pati bap guragur datiprimur pongop.
Jisas oh Noh Jerusarem ap mutuh pati han gurnong nambutipranengmur ritip ohe meng oh
(Ruk 13:34-35)
37 Jisas oh Jerusarem ap mutuh ma pati kuuhan ihirnong Jerusarem aptei han gur Got ohe meng pot pisashe han propet ihirnong suyao Got ohe mengtei gure patinong darhetporhan ma apriya han ihirnong kweisi suyao ihapti han bap gur hinhin baprano. Noh gurnong ner kakaruk bap supir ire kaspas hrepnong mar yah mat paptiru nahatpor trun dahapat orhor gurdapat Go nuhurnong na inahatiprohmur dahaptimur. 38 Ihan gur amratin. Ihapti han bap gure aptei oh Got oh eimat namdama oh wan teinong sapramur. 39 Saporhan nohnonghe na wanahaprimur. Na wanaham patina kaput Got orhe mengtei porpat han mohnong Got ohe bapkei dasi mat ha paptenoh napor armi nahatipri tei oh wanahatiprimur.