8
Ra Jesús bi hoc'a n'da ran 'yohʉ mi hɛ̨mb ra t'axca'ya
Nɛ nu'bʉ mi gua a bi man ra Jesús, nɛ bi gąpʉ ja ra nyuni bʉya, nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ ją'i mí numanho da dɛnthoho mahøn'a. Nɛ bá ɛ̨'a n'da ran 'yohʉ ngue mi hɛ̨mb ra t'axca'ya. Bin dąnyahmu bʉ mí 'bäh ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Gra Hmu, nu'bʉ ni pähä, da zä gui 'uec'i ts'ʉ ran ʉ dí hɛ̨mbi.
Nɛ nu ra Jesús bʉya bi uąt rá 'yɛ bi dädi nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―I jagä ra pähä ngue 'bex da zä i. Dami yą́ni.
Nɛ nu'bʉ mí 'yɛ̨mbi, 'bexgue bi yąn'a ran 'yohʉ. Nɛ nu ra Jesús bʉya bi hɛcpa a ran 'yohʉ njon da xifi to'o a bi japi bi yąni, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ní mba bʉ 'bʉh yʉ mbäją da nu i ngue ya bi yąn i, nɛ gui un'na n'da ra 'bøts'e tengu i man yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ ja bi thopʉ ra hnini Capernaum bʉya.
Ra Jesús bi hocpa rá 'yɛ̨hɛ n'da ra hmudofʉi
Nɛ nu'bʉ mí zøm bʉ ra hnini Capernaum a ra Jesús, 'bex bá ɛ̨ a n'da ra hmudofʉi ra mɛngu bʉ Roma, nɛ bin c'at'ui nɛ bi 'yäp ra mate, bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'i grá Hmu, nu n'da ma 'yɛ̨hɛ i 'bɛm bʉ ja ma ngu, i ts'a rá ją'i, hingui sä di 'yąni, ɛ̨mmɛ xʉn 'doni, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Ga mba bʉ ga hoqui.
8-9 Pɛ nu ra hmudofʉi bʉya bi 'yɛ̨mbi:
―Hingui jatho gui mba bʉ ja ma ngu, grá Hmu, nugä hin dí sʉcä tengu e nɛ hin drá judíogä. Pɛ dí pądi ngue i ja ni ts'ɛdi zɛhɛ, ngue nu'bʉ guim ma da yąni, nɛ 'bexgue da yąni, bi 'yɛ̨na. Tengu thohogä bin 'dac'i ts'ʉ man t'ɛ̨di, nɛ nu'bʉ i ja 'bɛ'a dí xi ʉ ma dofʉi nɛ'ʉ ma 'yɛ̨hɛ, 'bexgue 'dahmantho in ja. Nɛ ngutho i, da zä guim mantho ua nɛ 'bexgue da yąm bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra hmudofʉi.
10 Nu'bʉ mí 'yøh ra Jesús 'bɛ'a bi man a ra hmudofʉi, bi hyonya thoho nɛ bi xi ʉ min 'yohʉ:
―Majuąni dí xi ahʉ, njąm'bʉ xtá tįngä n'da ma mɛnguhʉ yʉ ją'i israel dyʉ judíohʉ ngue xtám bądi i ja ma ts'ɛdi xʉn ho tengu na ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 11 Guim bɛ̨mhbʉ a dí xi ahʉ, xʉn ngu yʉ ją'i ngue gätho na ndoho ra ximhäi, ngue him ma mijudíohʉ, da 'yɛ̨c'yɛigui nɛ da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, 'darbʉ dim 'bʉhmbʉ ma ngʉrpa bombøtahʉ ra Abraham, nɛ ra Isaac nɛ ra Jacob. 12 Pɛ xʉn ngu ma mijudíohʉ ngue yʉ́n sähʉ xtán yʉrpʉ, pɛ man'da go da t'ɛntpʉ ja ra 'bɛxui ʉ, nɛ din zom bʉ nɛ din guxpʉ yʉ́ ts'i, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i 'bʉ mi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
13 Nɛ nubʉya bi t'ɛ̨mp'a ra hmudofʉi:
―Ní mba ni ngu, ya bin ja a gám ma nguetho gá 'yɛ̨c'yɛi i ja ma ts'ɛdi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ 'bexgue bi yąn a rá 'yɛ̨hɛ bʉya.
Ra Jesús bi hocpa rá suto ra Pedro
14 Nɛ nu'bʉ mí mbenc'a ra hmudofʉi bʉya, xø bi tho a ra Jesús, bi zøm bʉ rá ngu ra Pedro. Nɛ bi nu 'bɛm bʉ rá oi a rá suto ra Pedro, mi hɛ̨mb ra pa. 15 Nɛ nu ra Jesús bʉya bi bɛndba rá 'yɛ, nɛ 'bex bi bøn a ra pa mi hɛ̨mbi. Nɛ bi ndanc'a ra xisu bʉya, bi hyonba ra hmɛ a ra Jesús nɛ ʉ mín 'yohʉ, nguetho ya bi yąn'a ra xisu bʉya.
Xʉn ngu yʉ hyɛ̨nni bi hoc'a ra Jesús
16 Nɛ nu'bʉ min xui bʉya xʉn ngu yʉ ją'i bá ts'i bʉ mi 'bʉh ra Jesús ngue min 'yohʉ yʉ zįthu. Nɛ hønt'a n'dare bi man ra Jesús, 'bexgue gätho bi hyøn a thi ʉ yʉ zįthu, nɛ bi hoc'ʉ yʉ hyɛ̨nni. 17 Gätho bin ja 'bɛ'a bi man a ra pøngahyą Isaías maya'bʉ ngue din ja 'bʉ mi 'yɛ̨na: “Da du zɛhɛ 'bɛ'a gätho xʉn hɛ̨i dín nuhʉ, nɛ da nusɛ 'bɛ'a gä man ʉ dí hɛ̨mfʉ,” bi 'yɛ̨n'a ra Isaías 'bʉ maya'bʉ.
Yoho yʉn 'yohʉ ɛ̨na da dɛn'na ra Jesús
18 Nɛ nu'bʉ mín nu ra Jesús ngue ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ ją'i mi 'bäpʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Masque xʉn ho 'bʉ ga thohmbʉ 'danguadi ra dądehe, bi 'yɛ̨na.
19 Nɛ nu n'da ra xänbate niją bi 'yɛ̨mbi:
―Xänbate i, dín nde ga tɛn'ni i hønbʉ go hapʉ gui mba, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús.
20 Nɛ bi dą a ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Pɛ nu yʉ haho i ja yʉ́ ngu nɛ yʉ doja i ja hapʉ da 'yoi. Pɛ nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, hin'yʉ ma ngungä ua, bi 'yɛ̨mthoho ra Jesús.
21 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a man'da ra ją'i min 'yohʉ bʉya:
―Ma Hmu, dami tøcpi ts'ʉ, 'bɛ ga äcä ts'ʉ ma ta nɛ ga tɛn'na bʉya, bi 'yɛ̨mbi.
22 Bi dą'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―Tɛnga maha, nu'ʉ xʉn du da 'yä ʉ 'bʉpʉ, tengu'bʉ nɛ ʉ xʉn du ʉ, bi 'yɛ̨na.
Ra Jesús bi säyaba ran dąhi nɛ ra t'øthe
23 Nɛ nu'bʉ mi gua'a man ra Jesús bʉya, 'bex bi hyu bʉ ja ra mbosa nɛ bi mbähä yʉ́ xädi, dí mba bʉ 'danguadi ra dądehe. 24 Nɛ bi mbʉ'a n'da ran dąhi ts'ɛdi bi 'yɛn ra dehe, nɛ ɛ̨mmɛ di thoni yʉ t'øthe, bi dons i ts'ʉ ra dehe a ra mbosa. Pɛ nu ra Jesús mí ąha, him bi 'yʉrpa ra güɛnda 'bɛ'a midí ja ra dehe. 25 Nɛ bi 'yä ʉ yʉ́ xädi nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Gra Hmu, dami nuhu, guin yąnje, nguetho ya in nde ga tonthʉ mbo ra dehe, bi 'yɛ̨mbi.
26 Nɛ nu ra Jesús bi dądi:
―Hanja, ha ɛ̨mmɛ zi ts'ʉtho guí ɛ̨c'yɛigahʉ ngue i ja ma ts'ɛdi, nɛ guín suhʉ.
Nɛ nubʉya bi ndanc'a ra Jesús nɛ bi xi a ran dąhi ngue din hɛ̨ nɛ ra dehe, nɛ 'bexgue bin hɛ̨ bʉya. 27 Nɛ nu'ʉ yʉn 'yohʉ bʉya bi hyonya thoho 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús.
―'Bɛ'a di 'yɛ̨t'ui na ran 'yohʉ, nguetho nɛ ran dąhi i ø'a i xifi, nɛ ra dehe i ø'a i xifi, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
Ra Jesús bi hoc'i yoho yʉn 'yohʉ min 'yohʉ yʉ zįthu
28 Nɛ nubʉya bi zøm bʉ 'danguadi ra dądehe bʉya, nguepʉ ra xɛqui Gadara. Nɛ 'bex bá ɛ̨pʉ yoho yʉn 'yohʉ ngue min 'yohʉ yʉ zįthu, nɛ mán ts'utho ʉ, tengutho ʉ yʉ zate. Mí 'bʉpʉ ja yʉn 'yägui ʉ, janangue'a nu yʉ ją'i i su da thopʉ hänbʉ ja ran 'yägui. Nɛ 'bex bá ɛ̨'ʉ yʉn 'yohʉ bin c'athʉ a ra Jesús, nɛ bi mbafi:
29 ―'Bɛ'a gní 'yɛ̨cua gra Jesús, rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją. Ha cpí 'yɛ̨hɛ gui ʉngahe, nɛ hinga na søn ra pa gui ʉngahe, bi 'yɛ̨n yʉ zįthu min 'yohʉ ʉ yʉn 'yohʉ.
30 Nɛ hinga yatho bʉ mi 'bʉ i 'da yʉ ts'ʉdi. 31 Nɛ nu'ʉ yʉ zįthu bʉya bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Nu'bʉ guín nde gui hyønje thi, dami 'daje ran t'ɛ̨di ga cʉthe nʉ 'yo yʉ ts'ʉdi, bi 'yɛ̨n'ʉ:
32 ―Ni mbähä, dami cʉthʉ nʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ nu yʉ zįthu bʉya bi bøm bʉ ja rá mbʉi ʉ yʉn 'yohʉ, nɛ 'bexgue bi yʉrpʉ 'bʉh yʉ ts'ʉdi. Nɛ nu yʉ ts'ʉdi bʉya bin tihi nɛ bi gąpʉ ja ra nguani, him bi zä bin säya, nin uɛ̨m bʉ ja ra dehe, bim 'bɛpʉ. 33 Nɛ nu'ʉ mi fä ʉ yʉ ts'ʉdi bʉya, 'bexgue bi mba n'dihi bʉ ja ra hnini, nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ, bi mam bʉya ngue 'bɛ'a bin ja nangue ʉ yʉn 'yohʉ min 'yohʉ yʉ zįthu, nɛ nangue ʉ yʉ ts'ʉdi. 34 Nɛ bá ɛ̨h yʉ mɛngu bʉ ra hnini bʉya, bi zøpʉ 'bäh ra Jesús, nɛ nts'ɛdi bi 'yäp ra mate ngue da mbengui, nguetho him bi numanho 'bɛ'a bi 'yøt'a.