15
Yoto yʉm 'bɛhni di manda yoto yʉn ʉnbi
Nɛ nugä dra Xuuagä dá nu man'da ran t'uti bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ ɛ̨mmɛ dá hyonya thoho. Mi 'bähmbʉ bʉ yoto yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, gue ʉ di manda yoto yʉn ʉnbi din ja ua ja ra ximhäi, nɛ nu'bʉ bi thoh yʉn ʉnbi, ya bi thoh rá cuɛ Oją bʉya. Nɛ dá nu n'da ra xito di nɛqui tengu ra deją, rá cʉhʉ xʉn thɛni tengu ra sibi. Nɛ gätho mi 'bäpʉ ja ra xito, gue'ʉ gue him bi dąnde ra zate xí bøxpʉ ja ra dehe, bi zɛdi, hím bi dąnde ra nyoguido ngue ra pøte a, nɛ xím bin jap'a rá número o rá thuhu a. Nɛ n'da ngu n'da mi hą yʉ 'bida, ngue yʉ arpa xí un'na Oją ʉ. Nɛ gätho mi 'bäpʉ bin tuh rá thuhu ra Moisés rá 'yɛ̨hɛ Oją, nɛ bin tuh rá thuhu ra Jesús ra Dɛ'yo. Bi 'yɛ̨n'ʉ:
Nu'i ma Oją ahe, ma Hmu ahe, nuįxte thoho ni ts'ɛdi, ɛ̨mmɛ xʉn ho i, nɛ ma hyonya thoho nin t'øt'e.
Majuąni nin t'øt'e xʉn hotho ʉ.
Nu'i grá hoga ts'ʉt'abi maząi.
Xinga n'da dim 'bʉi gue hin da dąnde i,
gue hin da numansu ni thuhu, nu'i ma Hmu ahe.
Høn'a thoho i xʉn ho i, ma Oją ahe.
Gätho hønt'a go 'bɛ'a má nde da dąnde i,
nguetho gätho ya bi nu ngue xʉn ho 'bɛ'a gätho guí øt'e, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nɛ nubʉya dá nu nsoqui n'da ra jut'i i ja bʉ mbo rá dąniją Oją bʉ mahɛ̨ts'i, guepʉ m'bɛ'ts'i yʉn t'ɛ̨di bi 'yo't' ra Moisés. Nɛ yoto yʉ́m 'bɛhni Oją ngue di manda yʉn ʉnbi bʉ ja ra häi bi bøm bʉ. Gätho i he yʉ́ pahni xʉn t'axi ngue ra lino, nɛ gätho bi du't' yʉ́ tįya ra oro. Nɛ nu'a n'da ran t'uti mí 'bäpʉ bi un'i yoto yʉ ximbo bi un'ndʉ yʉ́m 'bɛhni Oją. Gätho ma yudi rá cuɛ Oją, nɛ nu'bʉ 'dah mi'da da mbän ʉ mí po bʉ ja ra ximbo, gätho yʉ ją'i i'bʉcua ja ra ximhäi da nu rá cuɛ Oją, gue i 'bʉi maząi. Nɛ gätho rá niją Oją bʉ mahɛ̨ts'i ma yudi rá ts'ɛdi nɛ rá nuįxte Oją tengu ra 'bifi 'bʉ i yupʉ mbo ra ngu. Nɛ xinga n'da sä da yʉrpʉ asta gue'bʉ bi gua'a rá 'bɛfi ʉ yoto yʉm 'bɛhni gue di manda yoto yʉn ʉnbi ua ja ra ximhäi.