6
Ar Hesu bi ꞌwinga tho ngu̱dminthebe ya jöꞌi
(Mt. 14:13‑21; Mr. 6:30‑44; Lk. 9:10‑17)
Mꞌe̱fa ar Hesu bi ꞌranga ꞌrandi ar dehe habu̱ ár thuhu Ngalilea, getꞌö ar ñho̱nthe Tiberia.
Ha nze̱ye̱ ya jöꞌi bi de̱ni, ngetho xki hyanda ya ntꞌudi mi o̱tꞌe, núꞌmu̱ mi o̱the ya da̱thi.
Nuꞌmú̱ ar Hesu bi bo̱xa mañö ar tꞌo̱ho̱ ne ka ba huxkwinu̱ yá ma̱xte.
Mi ꞌba̱pꞌu̱tho ar baxjwa ár da̱ngo ya xodyo.
Ar Hesu mi hyanda ra nze̱ye̱ ya jöꞌi xki ꞌñe nda zu̱di, bi ꞌñemba ar Lipe:
—Habu̱ ga ta̱ñhu̱ ya thuhme ga ꞌwiñhu̱ gatho nuya jöꞌiyu̱.
Bi xipa njapꞌu̱ mi ne nda tsa̱ta ar Lipe, ngetho ar Hesu mi pödi teme nda me̱fi.
Ar Lipe bi dödi ne bi ꞌñembabi:
—Nunar nthöhö hönga yonthebe ya jöꞌi nꞌa pa, hinda wadi ga ta̱ñhu̱ ar thuhme ga hemfu̱ nꞌa tsi xe̱ni nꞌa ngu nꞌayu̱.
Nꞌa mbi döta nꞌár ma̱xte ár thuhu ar Andre, ár jödö ar Simu nöꞌö mi tꞌembabi ar Pedro, ne bi ꞌñenö:
—ꞌBu̱kwa nꞌar bötsi hö ku̱tꞌa ya tsi thuhmesebada ne yoho ya tsi hwö. Te di no̱mbabiyu̱.
10 Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte:
—Xifu̱ ya jöꞌi da hñudi.
Xa mi janu̱ ya do̱ni ne ka bi hñuhnu̱, mi tsu̱ ngu ngu̱dminthebe ya ñꞌo̱ho̱.
11 Ne ar Hesu bi hñönga nuꞌu̱ ya tsi thuhme, bi umba njamödi Jö, ne bi hyemba yá ma̱xte. Nuyu̱ bi umba nuꞌu̱ mi hudi, ne bi japꞌu̱ ya hwö nꞌehe, mi tꞌumba gatho nöꞌö mi neꞌu̱.
12 Núꞌmu̱ mi niñö gatho ya jöꞌi, ar Hesu bi ꞌbe̱pa yá ma̱xte, ne bi ꞌñembabi:
—Johu̱ nuya xe̱ni bi bongi ne hinte da mꞌe̱di.
13 Bi goꞌu̱ ne bi ñuꞌsa ꞌre̱tꞌamayoho mꞌo̱tsꞌe ya xe̱ni thuhme bi bongwabi nuꞌu̱ xki ñuni.
14 Nuya ñꞌo̱ho̱ꞌu̱ mi hyanda nuna döta ntꞌudinu̱ bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu, bi ꞌñeñꞌu̱:
—Xa majöni go gehnu̱ ár mꞌe̱hni Jö ma nda e har ximha̱i.
15 Ar Hesu mi pötho mi ne nda zixꞌu̱ nda ꞌñexa ngu yá ndö. Jange nöꞌö bi mengi bi ma ba ꞌbu̱se̱ har tꞌo̱ho̱.
Ar Hesu mi ꞌyo har dehe
(Mt. 14:22‑27; Mr. 6:45‑52)
16 Nu mi nxui ba kö yá ma̱xte, bi ma hár ñöni ar ñho̱nthe.
17 Ne bi yu̱tꞌu̱ ha nꞌar motsa ndi maꞌu̱ Nkapernaum. Núꞌmu̱ mi ꞌyoꞌu̱ har dehe, xki mꞌe̱xui, har Hesu hinxki zo̱ta habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱.
18 Ne bi ñꞌo nꞌar ꞌyomndöhi, xa mi japi nda mpu̱nsa ar dehe.
19 Núꞌmu̱ xki ꞌye̱tꞌu̱ ar motsa ngu yonꞌa̱tenthebe ya wëni ár yapꞌu̱, bi hyantꞌu̱ ar Hesu mi papꞌu̱ mi ꞌyo har dehe, ndi watꞌa har motsa, ne xa bi zuꞌu̱.
20 Ha nöꞌö bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Yo gi ntsuhu̱, go geke.
21 Nuꞌmú̱ nuyu̱ xa bi njohya bi po̱ꞌsa ar Hesu har motsa, ne dama bi zo̱ñꞌu̱ hár ñöni ar dehe.
Ya jöꞌi bi hyonga ar Hesu
22 Nu ár hyaxꞌöpꞌu̱, nuya jöꞌi xki go ꞌrandi ar dehe, xki hyantꞌu̱ nꞌadar motsa mi ꞌbu̱hnu̱, ne ka xki manu̱ yá ma̱xte, ha nu ar Hesu hinxki me̱wiꞌu̱.
23 Nuꞌmú̱ bi zo̱ maꞌra ya motsa xki ꞌñe Tiberia, bi zo̱ñꞌu̱ getꞌu̱ habu̱ ar tsi Hmu xki umba njamödi Jö, ne xki ꞌwinga gatho ya jöꞌi.
24 Nu mi hyanda ya jöꞌi himi ꞌbu̱hnu̱ ar Hesu ne yá ma̱xte, bi bo̱xa ha ya motsa, ne bi maꞌu̱ Nkapernaum ma ba honi.
Ar Hesu, ar thuhme unga ar te
25 Nu mi dinga ar Hesu mi ꞌyo ꞌrandi ar dehe, bi ꞌñeñꞌu̱:
—Utate, hamꞌu̱ ga tso̱kwa.
26 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Xa majöni di xiꞌahu̱, gi hongagihu̱ ngetho da ꞌraꞌahu̱ ga tsihu̱ ar thuhme ne ga niñöhu̱, hinge gi honju̱ ngetho ga hyanthu̱ ya döta ntꞌudi.
27 Yo gi umba ri mu̱ihu̱ gi hoñhu̱ ar ñhuni ngutꞌa da thege. Umba ri mu̱ihu̱ gi hyoñhu̱ ar ñhuni unga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, da ꞌraꞌahu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, ngetho go xi hñuxa Jö ár Dada da uñꞌö.
28 Nuꞌmú̱ bi ꞌñeñꞌu̱:
—Tema mahyoni ga pe̱he, ne njapꞌu̱ ga pe̱he nöꞌö ne Jö ga o̱the.
29 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Gehnu̱ ar ꞌbe̱fi ne Jö gi ꞌyo̱thu̱, gi ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö togo xpa pe̱ñꞌö.
30 Bi ꞌñeñꞌu̱ ꞌmu̱:
—Tema ntꞌudi gi o̱tꞌe ga hanthe ne ga ñꞌemu̱iꞌihe. Tema döta ꞌbe̱fi gi pe̱fi.
31 Numa palehu̱ bi zi ar thuhme mi ta̱ mahetsꞌi núnu̱ ha ya otꞌatꞌo̱ho̱, ngu enga har tꞌofo: Bi umba ar thuhme ndi ꞌñe mhetsꞌi nda ziꞌu̱.
32 Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Xa majöni di xiꞌahu̱, ar Moise himbi ꞌraꞌahu̱ ar thuhme ndi ꞌñe mhetsꞌi. Ha numa Dada hö, ꞌraꞌahu̱ ar thuhme majöni di ꞌñe mhetsꞌi.
33 Ngetho ar thuhme unga Jö, gehnu̱ nuna ba kö mhetsꞌi, ne umba ár te ya meximha̱i.
34 Nuꞌu̱ bi ꞌñembabi:
—Tsi Hmu, ꞌraje hyaxꞌmu̱ nunar thuhmeꞌö.
35 Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Nuga go dar thuhme ungar te. Gatho nuꞌu̱ togo da e da hyongagi, hiñhamꞌu̱ ma da ntunthu, ha nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱igi, hiñhamꞌu̱ ma da ntuthe.
36 Ngu xta xiꞌahu̱, mödi xka hyandgagihu̱, hingi ñꞌemu̱ihu̱.
37 Gatho nuꞌu̱ togo xi ꞌraka Jö ma Dada, ma da e da hyongagi. Ha gatho nuꞌu̱ togo da e da zu̱kagi, hinga kotsꞌi.
38 Ngetho nuga xta kö mhetsꞌi, hinxta ehe ga o̱tꞌa nöꞌö di nese̱ga, xta e ga o̱tꞌa gatho nöꞌö ne togo xpa pe̱nkagi.
39 Gehnu̱ ne ma Dada togo xpa pe̱nkagi, gatho nuꞌu̱ togo xi ꞌye̱ntkꞌa ha ma ꞌye̱ hinga ꞌbe̱di, ne nuya ngöxapa, ma ga koꞌspa yá te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
40 Nöꞌö togo xpa pe̱nkagi, neꞌö gatho nuꞌu̱ togo da hñuxka yá da̱ ár Tꞌu̱gi Jö, ne da ñꞌemu̱igi, pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ne nuga ga koꞌspa yá te ha ya ngöxapa.
41 Nuꞌmú̱ nuya xodyo mi njontꞌane nꞌa ngu nꞌa, ngetho xki ꞌñeñꞌö: Nuga go dar thuhme xta kö mhetsꞌi.
42 Ne mi eñꞌu̱:
—Ha hinga gehnu̱ ar Hesu ár tꞌu̱ ar Huse, di pöthwu̱ togo yá dada. Hanja emꞌu̱ xpa kö mhetsꞌi.
43 Ar Hesu bi döti ne bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Yoꞌö gi ñöxhnathohu̱.
44 Ngetho hinto tsa̱ da e da hyongagi nuꞌmu̱ hinda zopa ár mfeni Jö ma Dada togo xpa pe̱nkagi. Ne nuga ga koꞌspa ár te ha ya ngöxapa, ne da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
45 Njawa xi ꞌyotꞌa yá mꞌe̱hni Jö har tꞌofo: Jö ma da uta gatho ya jöꞌi. Jange gatho nuꞌu̱ togo xi ꞌyo̱xa nöꞌö mönga ma Dada, ne xi zo hár mfeni, da e da hyongagi.
46 Hingi ꞌbu̱ nꞌa togo xi hyanda Jö ar Dada, ho̱nse̱ nöꞌö togo xpa pe̱hni. Nöꞌö hö, go xi hyanda ar Dada.
47 Xa majöni di xiꞌahu̱, nu togo ñꞌemu̱igi pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
48 Nuga go dar thuhme ungar te.
49 Nuya ri palehu̱ mamꞌe̱tꞌo bi zi ar thuhme mi ta̱ mhetsꞌi ha ya otꞌatꞌo̱ho̱, ne bi duꞌu̱.
50 Nunar thuhme di xiꞌahu̱, hingi njapꞌu̱. Nunu̱ di ꞌñe mhetsꞌi, ne gatho nuꞌu̱ togo da zi, hinda ma da du.
51 Nuga go dar thuhme ungar te xpa e mhetsꞌi. Nöꞌö togo da zi nuna thuhmenu̱, ma da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Nunar thuhme di xiꞌahu̱, gehnu̱ ma ndoꞌyose̱ ga da̱, ne njapꞌu̱ ya meximha̱i da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
52 Nuya xodyo mi ntsa̱hñöki nꞌa ngu nꞌa mi eñꞌu̱:
—Hanja da tsa̱ da ꞌrakagihu̱ ga tsafu̱ ár ndoꞌyose̱nu̱.
53 Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ hingi tsafu̱ ár ndoꞌyo ne hingi tsifu̱ ár ji Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, hinda nja ri tehu̱ hiñhamꞌu̱ thege.
54 Nöꞌö togo tsaka ma ndoꞌyo ne tsika ma ji, pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ne ga koꞌspa ár te hár ngötsꞌi ar ximha̱i.
55 Ngetho ma ndoꞌyo gehnu̱ ar ñhuni majöni, ne ma ji ar tsꞌithe majöni. Gehyu̱ unga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
56 Nöꞌö togo tsaka ma ndoꞌyo ne tsika ma ji, ma ga ꞌbu̱ꞌbeꞌö.
57 Njangu Jö ar Dada togo ba pe̱nkagi hö ar te, nuga di te ngetho di ꞌbu̱ꞌbegaꞌö. Ha nuꞌu̱ togo da zaka ma ndoꞌyo, da nte nꞌehe ngetho di ꞌbu̱ꞌbegaꞌu̱.
58 Go gehnu̱ ar thuhme di xiꞌahu̱ ba kö mhetsꞌi. Nöꞌö togo da zi, ma da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, hinge njangu ri palehu̱ bi zi ar thuhme mi ta̱ mhetsꞌi, ne bi duꞌu̱.
59 Nuya mhöyu̱ bi mönga ar Hesu núꞌmu̱ mi uta ya jöꞌi ha yá nijöꞌu̱ núnu̱ Nkapernaum.
Ya mhö ungar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi
60 Nze̱ye̱ nuꞌu̱ togo mi te̱ni, mi ꞌyo̱xa njapꞌu̱ mi eñꞌu̱:
—Xi ñhembi nöꞌö teme mö. Togo tsa̱ da ꞌyo̱tꞌe.
61 Ar Hesu mi pötho tema mi njontꞌane, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Hage tso̱tꞌa ri mu̱ihu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱.
62 Tema gi beñhu̱ nuꞌmu̱ gi hyanthu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, da mengi da bo̱xa mhetsꞌi habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö mꞌe̱tꞌo.
63 Ar hñö go unga ar te, ha nöꞌö bi e har ndoꞌyo hinte fa̱tsꞌi. Nuya mhö xta xiꞌahu̱ no̱nga ar hñö ne unga ar te.
64 Ho̱nse̱, ꞌra hingi ñꞌemu̱ihu̱.
Ngetho ar Hesu hár ndu̱i mi pötho togo himi ñꞌemu̱ibi, ne togo ma nda da̱.
65 Ne bi ꞌñenö:
—Jange da eñꞌahu̱, hinto tsa̱ da e da hyongagi nuꞌmu̱ hinda zo ma Dada.
66 Mꞌe̱fa nze̱ye̱ nuꞌu̱ togo mi te̱ni, bi hye̱pꞌu̱ ne himi ñꞌowi.
67 Jange ar Hesu bi ꞌñemba nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte xki hwahni:
—Hage gi ne gi möhu̱ nꞌehe.
68 Ar Simu Pedro bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Tsi Hmu, togo manꞌa ga te̱ñhe. Ho̱nse̱ꞌi gi mönga ya mhö ungar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
69 Ha nuje xta ñꞌemu̱ihe ne xta pöhe go gar Kristo ár Tꞌu̱ꞌi Jö togo höse̱ ar te.
70 Ar Hesu bi dödi:
—Nuga da hwañꞌahu̱ gi ꞌre̱tꞌamayohohu̱. Mödi njapꞌu̱, nꞌa di hñöxꞌahu̱ ar tsꞌondöhi.
71 Nöꞌö mi no̱nga ar Huda Iskariote ár tꞌu̱ ar Simu, ngetho go ma nda da̱ꞌö, ne mi nꞌa nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte.