10
Pé bi ma̱n car Jesús:
―Dí xihquijʉ ntjumʉy, ca to ba e̱ jar gora jabʉ i bbʉh cʉ dɛjti cja̱ jin gui cʉti pʉ jar goxtji, ʉr be̱ car cja̱hni‑ca̱. Ba e̱je̱ pa da zix cʉ dɛjti gá fuerza, cja̱ i pøx pʉ jár cjoti car gora, jí̱ rí ñʉti pʉ jar goxtji. Pe nu ca to i cʉti jár goxtji, guegue‑ca̱ ʉ́r mödi cʉ dɛjti. Bbʉ ba e̱h car mödi, car portero i meya, cja̱ i xojquibi car goxtji. Cʉ dɛjti i øjtibi cár jña̱ car mödi. Diguebbʉ ya car mödi i nømbi cada hnaa cár tju̱ju̱ cʉ dɛjti, cja̱ ba pøh‑cʉ. Cja̱ bbʉ ya xtúr ngʉjqui göhtjo quí dɛjti, car mödi ya xta hmɛto, cja̱ cʉ dɛjti xta dɛndi ʉ́r xʉtja, como i meyabi cár jña̱. Pe jin gui tɛnijʉ hnahño cja̱hni ca jí̱ ʉ́r mödi. I ddaguijʉ, porque jin gui meyabijʉ cár jña̱.―
Car Jesús bi xih cʉ cja̱hni nʉr palabra‑nʉ́ digue car mödi co cʉ dɛjti pa di ba̱dijʉ ja mí ncja guegue. Nu cʉ cja̱hni jin gá ntiendejʉ ter bɛh ca̱ mí ne di ma̱.
Jesús, el buen pastor
Diguebbʉ ya, car Jesús pé bi xih cʉ cja̱hni pé hnar vez, i̱na̱:
―Cierto na̱r palabra na̱ dí xihquijʉ. Guejquigö dúr goxtji pa da ñʉti cʉ dɛjti. Göhtjo cʉ cja̱hni cʉ xpá hñe̱je̱ ncjahmʉ mödi, bbʉ jí̱ bbe ndá e̱cö, mí be̱‑cʉ, mí ne di zix cʉ dɛjti gá fuerza. Nu cʉ dɛjti jin gá cjajpi ncaso‑cʉ. Nugö dí jñɛbbe hnar goxtji pa da ñʉti cʉ dɛjti jar gora. Ca to da guajqui pa da ñʉti car gora, gu un car nzajqui ca jin da tjegue. Car cja̱hni‑ca̱ da hño libre. Da bøni pa da döti te da zi, cja̱ pé da ñʉti jar gora pa da tzöya pʉ.
10 ¿Te rí hñe̱h cʉ be̱? Nucʉ́ ba e̱je̱ pa da zix cʉ dɛjti, da jio, cja̱ da möhti. Pe nugö xtú e̱cö pa gu un í nzajqui yʉm tzi dɛti, pa da hmʉy rá zö cja̱ jin te da bbɛtibijʉ. 11 Dí jñɛbbe hnar mödi i nu̱ rá zö quí dɛjti. Nugö gu dö cam vida pa jin da ttzingui cʉm dɛjti. 12 Nu car ttömödi, ca jí̱ ʉ́r jmu̱ cʉ dɛjti, bbʉ ga jianti ya xpa e̱h car lobo, i jɛjti cʉ dɛjti, i ddajtjo. Car lobo ya, ba fonti cʉ dɛjti cja̱ ba tzʉh cʉ ddaa. 13 Car ttömödi i jɛh cʉ dɛjti da du̱x car lobo, como jí̱ í mɛjti‑cʉ, jøña̱ car domi i ne.
14 Nugö dúr jogui mödi. Dí mpa̱bbe cʉm dɛjti. 15 Ncja ngu̱ dar mpa̱bbe cam Tzi Ta, ncjapʉ hne̱je̱ ngu̱ dar mpa̱bbe cʉm dɛjti. Gu dö cam vida pa da mɛhtzi í nzajqui cʉm dɛjti. 16 Guejtjo pé i bbʉh cʉ ddam dɛjti cʉ jí̱ bbe i cʉti nʉr gora nʉ dí xihquijʉ. Guejti‑cʉ, dí ne gu ma tziji hne̱je̱. Cʉ dɛjti‑cʉ, da dyøh bbʉ xtá nzofo. Ncjapʉ gu cuajti göhtjo cʉm dɛjti, pa da hnaadi cam partida, cja̱ nugö gu födi göhtjo‑cʉ.
17 I negui cam Tzi Ta, porque gu dö nʉm vida, gu tu̱, cja̱ pé gu jña̱ ʉm jña̱, pé gu hmʉy. 18 Jin to da jña̱gui nʉm vida bbʉ jin gu jñɛgui. Guejquitsjɛgö gu dö cam vida. Dí pɛhtzigö poder gu dötsjɛ cam vida. Guejtjo dí pɛhtzi poder pa pé gu jña̱ ʉm jña̱. Guejnʉ́ xí xijqui cam Tzi Ta, i nesta gu tu̱, cja̱ pé gu jña̱ ʉm jña̱.―
19 Nu quí jefe cʉ judio, bbʉ mí dyøj yʉ palabra‑yʉ, pé bi ntøxtijʉ cja̱ bi weguejʉ. 20 Cʉ ddáa már ngu̱ bi ma̱jmʉ:
―Nʉr Jesús i yojmi hnar ttzonda̱ji̱. Xí bbɛh cár mfe̱ni. ¿Dyoca̱ guí øjmʉ ca i ma̱?―
21 Nu cʉ pé ddaa bi ma̱jmʉ:
―Ji̱na̱. Bbʉ to di yojmi hnar nda̱ji̱ drá nttzo, jin di ña̱ ncja ngu̱ ga ña̱ car Jesús. Guejtjo jin di jogui di xojquibi quí dö hnar godö.―
Los jefes de los judíos rechazan a Jesús
22 Diguebbʉ ya, bi tzo car mbaxcjua bbʉ mí mbe̱n cʉ judio car pa ca xquí ndedica car ndo templo pʉ Jerusalén. Múr tiempo bbʉ mí jøh cʉ tzɛ. 23 Nu car Jesús már bbʉh pʉ jar templo pʉ Jerusalén. Má dyo pʉ jar portal ca i tsjifi ʉ́r portal car Salomón. 24 Cja̱ bi guati cʉ dda quí jefe cʉ judio, bi hñi̱tjʉ madé car Jesús, bi dyönijʉ:
―¿Hasta ncjahmʉ gui cjaguije gu yomfe̱nije? Bbʉ guehquiguɛ gúr Cristo, bbʉ xtrú hñi̱xqui ca Ocja̱ pa gui mandadoguije, ex xca xijquije rá zö ya, pa gu pa̱dije.―
25 Bi da̱j ya car Jesús:
―Ya xtú xihquijʉ, pe jin guí e̱me̱jʉ. Cam Tzi Ta xí hñi̱zquigö, xí ddajqui cam ttzɛdi pa gu øti milagro. Por rá ngue yʉ dí øte, i fa̱di toguigö. 26 Nuquɛjʉ, jin guí e̱me̱jʉ ca dí xihquijʉ, como jin gʉm dɛjtiquigöjʉ. Ya xtú xihquijʉ ma̱hmɛto, te rá nguehca̱ jin guí e̱me̱guijʉ. 27 Cʉ cja̱hni cʉm dɛjtigö i øh bbʉ dí nzofo. Dí meyagö‑cʉ, cja̱ i tɛngui. 28 Dí un car nzajqui ca jin da tjegue. Ni jabʉ da bbɛdijʉ. Dí pɛhtzi rá zö jam dyɛgö‑cʉ, cja̱ jin to da zingui. 29 Gue cam Tzi Ta xí ddajqui cʉm dɛjti. Guegue göhtjo i mandado, rá ndo nzɛdi, cja̱ jin to da da̱pi pa da zimbi cʉm tzi dɛti. Nucʉ, i bbʉ ʉ́r dyɛ guegue. 30 Nugö co cam Tzi Ta, hnaadi cam hmʉygöbbe, hnaadi cam mfe̱nibbe. Dí bbʉbbe göhtjo ʉr tiempo.―
31 Bbʉ mí dyøjmʉ nʉr palabra‑nʉ, quí jefe cʉ judio pé bi gʉxjʉ me̱do pa di ccajnijʉ car Jesús, dír möhtijʉ. 32 Diguebbʉ ya car Jesús bi xijmʉ:
―Rá ngu̱ vez xtú föx yʉ cja̱hni, xtú øti milagro co ni cár ttzɛdi cam Tzi Ta. Nuquɛjʉ, gú cca̱htijʉ cʉ milagro‑cʉ́ hne̱je̱. ¿Ter bɛh ca̱ xtú øtigö pa drí ntzöhui gui ccanquigöjʉ doo?―
33 Bi da̱j ya cʉ judio, bi hñi̱na̱jʉ:
―Cierto, dí ne gu ccanquije, pe jí̱ rá ngue cʉ xcú dyøhtibi yʉ cja̱hni. Guehca̱ guír ne gui cjatsjɛ ca Ocja̱, siendo gúr cja̱hnitjojo.―
34 Bi da̱j ya car Jesús, bi xijmʉ:
―I bbʉh ca hnar tzi palabra i ju̱x pʉ jar ley ca guí nxödijʉ, guehpʉ jabʉ i ña̱ digue cʉ nzöya. I ma̱ ncjahua: “Nuquiguɛjʉ, guí jñɛjmʉ cjá̱a̱.” 35 Jin gui tzö gu ma̱jmʉ jin gui cierto ca i ma̱n cʉ Escritura, como nucʉ́, rí hñe̱h ca Ocja̱. Guehpʉ ja Escritura i tjɛquihui ca Ocja̱ cʉ nzöya. I tsjifi ncjanʉ, como xquí ttun cʉ nzöya cár ley ca Ocja̱. 36 Cja̱ nugö, xí hñi̱xquigö car Tzi Ta ji̱tzi cja̱ xpá mɛnqui hua jar mundo pa gu øhtibi cár bbɛfi. ¿Dyoca̱ guí i̱na̱jʉ, rá nttzo na̱r palabra na̱ xtú ma̱, ca xtá xihquijʉ, ʉ́r Ttʉguigö ca Ocja̱? 37 Bbʉ jí̱ xtrú hñe̱h cam Tzi Ta ji̱tzi göhtjo yʉ dí øte, nubbʉ́, di jogui güi ma̱jmʉ, jí̱ xcuá mɛnquigö guegue hua jar jöy. 38 Pe göhtjo yʉ dí øtigö, rí hñe̱ guegue, como dí yobbe cár ttzɛdi ca Ocja̱. Eso, rí ntzöhui gui hñemeguijʉ por rá ngue yʉ milagro yʉ dí øte, macja̱ jin guí ne gui hñemejʉ ya palabra ya dí xihquijʉ. Por rá ngue yʉ dí øte, da jogui gui pa̱dijʉ, cierto dí yobbe cam Tzi Ta ji̱tzi, hnaadi cam bbɛfibbe.― Ncjanʉ gá ma̱n car Jesús.
39 Diguebbʉ ya, quí jefe cʉ judio pé bi yojpi bi ntoja di zɛtijʉ car Jesús pa di gotijʉ. Nu guegue bi hui̱ti madé cʉ cja̱hni, bi ma.
40 Ma ya, car Jesús pé bi ma gá ddax ca hnanguadi car da̱tje Jordán, pʉ jabʉ rí bøx car jiadi. Bú hmʉjti pʉ jabʉ xquí hmʉh car Juan má̱hmɛto, bbʉ mí xix cʉ cja̱hni. 41 Cja̱ mbá cuatijʉ car Jesús rá ngu̱ cja̱hni, mí ma̱jmʉ:
―Jí̱ mí øti milagro car Juan, pe nde̱jma̱ mí xijquijʉ ja di ncja nʉr Jesús. Mí cierto göhtjo ca mí xijquijʉ.― 42 Cja̱ már ngu̱ cʉ cja̱hni cʉ bi hñe̱me̱jʉ, car Jesús mí gue cár jmandadero ca Ocja̱ ca mí ddøhmi.
Muerte de Lázaro