16
Cja̱ pé bi ma̱n car Jesús:
―Ya xtú xihquijʉ te da ncja, pa bbʉ xta ncja, jin da ga̱x ir mʉyjʉ, cja̱ jingui wembiguijʉ. Ba e̱h car pa bbʉ xta mfonquiquijʉ jáy templo cʉ judio. Guejtjo da zøh car pa bbʉ xta möjtiquijʉ cʉ cja̱hni, porque ga ma̱jmʉ, ncjapʉ ga tzøjmʉ ca Ocja̱. Da ʉquijʉ, cja̱ da dyøjtiquijʉ tu̱jni, porque jí̱ xcá mba̱dijʉ ja i ncja cam Tzi Ta ji̱tzi, cja̱ co toguigö. Ya xtú xihquijʉ ncjanʉ, pa bbʉ xta zøh car hora, xquí mbe̱nijʉ, ya xtá xihquigöjʉ te di ncja.
Lo que hace el Espíritu Santo
Bbʉ cja ndí fʉdi ndí nzohquijʉ, jin dá xihquijʉ te da ncjahquijʉ, porque mí cjadi mpa pa gua hmʉpjʉ. Pe nuya, ya xtár magö pʉ jabʉ bí bbʉh cam Tzi Ta ca bú pɛnqui, cja̱ ni di hnaaquiguɛjʉ, jin guí önguijʉ jabʉ gár ma. Nuquɛjʉ, guí ndo du̱mʉyjʉ, porque xtú xihquijʉ ter bɛh ca̱ da ncja bbʉ ya xcrú magö. Nugö dí xihquijʉ ca ncjua̱ni: Bí jogui pa guehquɛjʉ ca ya xtár magö. Bbʉ jin gu magö, nubbʉ, jin du e̱h ca hnaa ca da möxquijʉ. Cja̱ bbʉ xtá magö, nubbʉ, xcuá cu̱jcö‑ca̱ pa du e̱je̱ gui hmʉpjʉ. Bbʉ xtu e̱h car Tzi Espíritu Santo, guegue da nzoj yʉ cja̱hni hua jar mundo. Da xijmʉ i tu̱jʉ ca rá nttzo. Guejtjo da xijmʉ ja i ncja ca rá zö, tzʉdi, cam hmʉygö ca xtú hmʉjcua jar jöy. Cja̱ pé da xijmʉ, ba e̱h car pa bbʉ xta tja̱mpijʉ ʉr huɛnda. Da xij yʉ cja̱hni yʉ rí dɛn nʉr mundo, rá nttzo ca i øtijʉ, como jin gui ne da hñemeguijʉ. 10 Guejtjo da xijmʉ, göhtjo már zö ca ndí øtigö, por eso, ya xí cuajtigui pʉ ji̱tzi cam Tzi Ta. Pe como ya xcúr magö, ya jin da jogui gui cca̱jtiguijʉ. 11 Guejtjo da xij yʉ cja̱hni ja da ncja bbʉ xta dyøti cár juicio ca Ocja̱. Nugö, ya xtá juzga ca Jin Gui Jo, cja̱ nucá̱ i mandado hua jar mundo. Bbʉ xtá tu̱, gu ja̱jquibi cár poder.
12 I bbʉy pé dda palabra rá ngu̱ dí ne gu xihquijʉ, pero jin güi jiöti güi dyødejʉ rá pa ya. 13 Bbʉ xtu e̱h car Espíritu Santo, guegue da u̱jtiquijʉ pé dda mfe̱ni cʉ ncjua̱ni, da xihquijʉ göhtjo ca jí̱ xtá xihquijʉ. Como guegue jin da xihquijʉ quí mfe̱nitsjɛjɛ. Da xihquijʉ göhtjo ca xpá xih cam Tzi Ta ji̱tzi. Guejtjo da xihquijʉ pé dda cosa cʉ i nesta da ncja. 14 Como dí yojcöbbe car Tzi Espíritu Santo, guegue da u̱jtiquijʉ te tza ngu̱ cam poder, cja̱ da möxquijʉ pa gui ntiendejʉ cʉm mfe̱ni. 15 Dí yojcöbbe cam Tzi Ta ji̱tzi. Ncja ngu̱ ga hmʉh‑ca̱, dí bbʉjcö hne̱je̱. Cár ttzɛdi cja̱ co quí mfe̱ni cam Tzi Ta, göhtjo ʉm mɛjtigö hne̱je̱. Bbʉ xtu e̱h car Espíritu Santo, guegue da xihquijʉ göhtjo ja dí ncjagö.
La tristeza se cambiará en alegría
16 I bbɛjti tengu̱ tzi hora, cja̱ ya jim pé gui cca̱jtiguijʉ. Diguebbʉ ya, pé tengu̱ tzi mpatjo, cja̱ pé xquí cca̱jtiguitjojʉ, porque ya xtá ma pʉ jabʉ bí bbʉh cam Tzi Ta.―
17 Diguebbʉ ya, cʉ dda quí möxte car Jesús bi hñöntsjɛjʉ ja mí ncja cʉ palabra cʉ xquí ma̱n car Jesús. Mí hñöntsjɛ‑cʉ:
―¿Ter bɛh ca̱ i ne da xijquijʉ bbʉ ga ma̱, i bbɛjti tengu̱ tzi hora, cja̱ ya jim pé gu cca̱htijʉ guegue, cja̱ diguebbʉ ya pé tengu̱ tzi mpa, cja̱ pé gu cca̱htitjojʉ, porque pé drí ma pʉ jabʉ bí bbʉh cár Tzi Ta? 18 ¿Te i ne da ma̱ bbʉ ga xijquijʉ: “I bbɛjti tengu̱ tzi hora”? Jin di ntiendejʉ‑cá̱.―
19 Bi ba̱h car Jesús te mí ne di dyön quí möxte, cja̱ bi xijmʉ:
―Nugö, xtú xihquijʉ: “I bbɛjti tengu̱ tzi hora cja̱ ya jim pé gui cca̱jtiguijʉ. Diguebbʉ, pé tengu̱ tzi mpatjo, cja̱ pé xquí cca̱jtiguitjojʉ.” Pe ntoja guí hñöntsjɛjʉ, ¿te i ne da ma̱n‑ca̱? 20 Cierto dí xihquijʉ, ya xqui guejtipʉ da ncjagui ca i ne nʉr mundo. Nubbʉ́, cʉ cja̱hni cʉ i tɛn nʉr mundo da mpöjmʉ. Nuquiguɛjʉ gui ma gui nzonijʉ, cja̱ gui ndo cjajʉ ndu̱mʉy. Pe diguebbʉ ya, pé da wen quer du̱mʉyjʉ, cja̱ da ndo mpöh quir tzi mʉyjʉ, bbʉ. 21 Hnar bbɛjña̱, bbʉ ya xní ma da odi, i ndo sufri. Pe bbʉ ya xí hmʉh cár tzi ba̱jtzi, ya nubbʉ, ni mpa di mbe̱n ca xí tzöhui, ¿cja már ʉ? I ndo mpöh bbʉ, como ya xí hmʉh hnar tzi ba̱jtzi. 22 Guehquitjoguɛjʉ hne̱je̱, xquí ncjajʉ pʉ. Da ndo ddahquijʉ ʉr du̱mʉy bbʉ xtá magö. Pe bbʉ xcuá coji, nubbʉ, da ndo mpöh quir tzi mʉyjʉ bbʉ, cja̱ jin da wen car pöjö‑ca̱.
23 Bbʉ ya xcúr pøxcö pʉ ji̱tzi, cja̱ ya xquí yojmʉ ca hnaa ca xcuá pɛnquijʉ, nubbʉ, jin da nesta gui dyönguijʉ tema nttöni. Cierto na̱ dí xihquijʉ, göhtjo ca te gui dyöjpijʉ cam Tzi Ta ji̱tzi por rá nguehca̱ guír hñemeguijʉ, xta ddahquijʉ. 24 Hasta rá pa ya, jin te xquí dyöjpijʉ cam Tzi Ta por rá nguehca̱ guír hñemeguijʉ. Dí xihquijʉ ya, gui dyöjpijʉ ca guí nejʉ, cja̱ da ddahquijʉ cam Tzi Ta, pa ncjapʉ da ndo mpöh quir tzi mʉyjʉ.
Jesucristo, vencedor del mundo
25 Yʉ pa ya, xtú nzohquijʉ gá ejemplo. Cada bbʉ dí xihquijʉ ja i ncja ca Ocja̱, dí jɛquihui guegue tema cosa. Pe ya xpa e̱h car pa bbʉ ya jin gu ña̱ gá ejemplo bbʉ xtá nzohquijʉ. Nubbʉ, xtá xihquijʉ clarotjo, göhtjo ja i ncja cam Tzi Ta ji̱tzi. 26 Bbʉ ya xcrú magö pʉ jabʉ bí bbʉh cam Tzi Ta, nubbʉ da jogui gui dyöjpitsjɛjʉ quir nttödijʉ por rá nguehca̱ grí hñemeguijʉ. Nubbʉ́, ya jin da nesta gu cuatigö cam Tzi Ta pa gu öjpi da dyøh bbʉ xtí nzojmʉ, 27 Como guejtsjɛ guegue i ma̱hquijʉ. I nequijʉ cam Tzi Ta, porque xcú neguijʉ cja̱ xcú hñemejʉ, guegue xpá mɛnquigö hua jar jöy. 28 Nugö xtá e̱h pʉ jabʉ bí bbʉh cam Tzi Ta, xtú e̱jcua jar jöy. Cja̱ nuya gu tzoj nʉr jöy, pé gu ma dá ma pʉ jabʉ bí bbʉh cam Tzi Ta.―
29 Diguebbʉ quí möxte car Jesús bi ma̱jmʉ:
―Nuya, cja guí xijquije claro ter bɛh ca̱ gui ma gui dyøte. Ya jin te guí jɛqui gá ejemplo. 30 Nuya, cja dí pa̱dije guehquɛ guí pa̱di göhtjo, cja̱ jin gui nesta to te da dyönqui, pa da dyøjtiqui prueba. Nuya dí e̱me̱je guehquɛ xquí hñe̱h pʉ jabʉ bí bbʉh ca Ocja̱.―
31 Diguebbʉ ya car Jesús pé bi xih quí möxte, i̱na̱:
―¿Cja ntju̱mʉy guí e̱me̱guijʉ ya? 32 Nuya, ya xpa e̱h car hora, ya mero xta zʉdi, guí göhtjojʉ gui mfontijʉ, hna‑hnaa jabʉ guír möjmʉ, cja̱ nuguigö, gui ma gui tzoguijʉ guir ddatsjɛ. Pe jin guir ddatsjɛgö, porque nde̱jma̱ dí yobbe cam Tzi Ta ji̱tzi. 33 Ya xtú xihquijʉ te da ncja, pa gui hñemeguijʉ, göhtjo mbo ir mʉyjʉ, cja̱ pa da jñu̱ ir mʉyjʉ. Masque da dyøjtiquijʉ tu̱jni yʉ cja̱hni yʉ i tɛn nʉr mundo, pe jin da ga̱x ir mʉyjʉ. Nugö, ya xtú ta̱pi göhtjo yʉ i cja hua jar mundo.―
Jesús ora por sus discípulos