21
Bbʉ ya xquí tzi cja mpa, pé bi ni̱gui car Jesús pʉ jabʉ már bbʉh quí möxte. Guegue‑cʉ má dyojʉ ca hnanguadi car mar ca i tsjifi Tiberias. Bi ncjahua gá ni̱gui guegue. Car pa‑ca̱, már yojmʉ cʉ ddaa quí möxte car Jesús: car Simón Pedro, car Tomás, ca guejtjo mí tsjifi ʉr Cuate, car Natanael ca múr mi̱ngu̱ Caná pʉ jar jöy Galilea, cʉ yojo quí ttʉ car Zebedeo, cja̱ co pé dda yojo cʉ hñøjø cʉ xquí dɛn car Jesús hne̱je̱. Bi ma̱n car Simón Pedro, bi xih cʉ pé ddaa:
―Gu ma pamöy.―
Bi da̱j ya cʉ ddaa hne̱je̱:
―Guejquitjogöje, gu möjö.―
Bi möjmʉ bbʉ, bi ñʉtijʉ hnar barco, bi jaxi ʉr xu̱y, bú pamöyjʉ, pe jin te gá nzʉdijʉ. Bbʉ ya xní ni̱gui, bi jiantijʉ hnar hñøjø, már bböj nʉ jár nttza̱ni car mar. Nu cʉ hñøjø cʉ már pamöyjʉ jin gá mba̱dijʉ, ¿cja gue car Jesús‑ca̱? Diguebbʉ ya, car Jesús bi mahti, bi dyönijʉ:
―Nuquɛjʉ, ¿cja ya xcú tzʉdijʉ hnar möy?―
Cja̱ bi da̱h quí möxte, bbʉ:
―Ujtjo, nim pa hnáa xtá tzʉdije.―
Diguebbʉ ya, car Jesús bi xijmʉ:
―Gui dyɛntijʉ ya quer hmamöyjʉ jar derecho nʉr barco, cja̱ xquí tzʉdijʉ, bbʉ.―
Cja̱ bi cjajpijʉ. Nubbʉ, bi ndota ñu̱x car hmamöy cʉ möy, ya xti xɛgui. Ya jí̱ mí jöti di gʉxijʉ. Diguebbʉ ya, ca hnaa quí möxte car Jesús ca más mí ntzixihui bi nzoh car Pedro, bi xifi:
―¡Gue nʉm Tzi Jmu̱jʉ‑nʉ!―
Nu car Pedro, bbʉ mí dyøde, mí gue car Jesús már bböj nʉ, bi hna jie cár pajni, como ya xquí møgue, cja̱ bi hna hñɛnti jar mar, bi mfɛti jar deje pa gá nzøni nttzɛdi nʉ jabʉ már bbʉh car Jesús. Nu cʉ pé dda quí möxte, ddahtzʉ nguá hñe̱jmʉ jar barco, mbá cjʉtijʉ car hmamöy, mí ñu̱xi möy. Porque mí bbɛjti como cien metro pa di zøni jár nttza̱ni car mar. Cja̱ bbʉ mí bøxjʉ jar barco, bi cca̱htijʉ hnar tzibi, nxøgue dɛjtzibi, xquí cjöx pʉ xøtze cʉ dda möy, cja̱ co cʉ dda tju̱jme̱. 10 Car Jesús ya bi xih quí möxte:
―Bú cʉjʉ ya tengu̱ cʉ möy cʉ xcú tzʉdijʉ.―
11 Nubbʉ, car Pedro bi ñʉti jar barco, bi gʉx car hmamöy gá ma jar jöy, mí ñu̱x cʉ möy, cja̱ göhtjo mí ndo möytsjɛ, mí zøti ciento cincuenta y tres. Masque már ndo ngu̱, jin gá xɛh car hmamöy. 12 Diguebbʉ ya, car Jesús bi mahti quí möxte, bi xijmʉ:
―Bú e̱jmʉ ya, hne̱ gu tzijʉ.―
Quí möxte, ya xi mí tzö ʉ́r mʉyjʉ, mí gue cam Tzi Jmu̱jʉ Jesús, masque mí tzi yomfe̱nitjojʉ. Pe jin to gá ne gá hñöni: “¿Toquiguɛ?” o “¿Te ʉ́r ju̱ quer tzi tju̱ju̱?” como mí pɛhtzi ʉ́r tzöjʉ. 13 Cja̱ bbʉ ya xquí guatijʉ jar tzibi, car Jesús bi gʉx cʉ tju̱jme̱ cja̱ bi un quí möxte, cja̱ co guejti cʉ möy.
14 Guejnʉ ya xi mír cja jñu̱ vez ca mír ni̱gui car Jesús pʉ jabʉ mí bbʉh quí möxte, bbʉ ya xquí du̱ guegue, cja̱ pé xquí jña̱ ʉ́r jña̱.
Jesús habla con Simón Pedro
15 Cja̱ bbʉ ya xquí guadi xquí zijʉ, car Jesús bi nzoh car Simón Pedro, bi dyöni:
―Nuquɛ Simón, ʉ́r ttʉqui car Jonás, ¿cja más guí negui ni ndra ngue yʉ pé ddáa?―
Bi da̱j ya car Pedro:
―Ja̱a̱, ʉm Tzi Jmu̱qui, guí pa̱di dí ma̱hqui.―
Cja̱ pé bi xih car Jesús:
―Nubbʉ, gui wi̱n tzʉ cʉm tzi dɛti.―
16 Ma ya car Jesús bi yojpi bi dyön car Pedro:
―Nuquɛ, Simón, ʉ́r ttʉqui car Jonás, ¿cja ntjumʉy guí negui?―
Cja̱ pé bi da̱h car Pedro bbʉ:
―Ja̱a̱, ʉm Tzi Jmu̱qui, guí pa̱di dí nequi.―
Cja̱ pé bi xih car Jesús:
―Nuya, gui föh tzʉ cʉm tzi dɛti.―
17 Nu car Jesús pé bi ma̱n ca rí cja jñu̱ vez:
―Nuquɛ, Simón, ʉ́r ttʉqui car Jonás, ¿cja ntjumʉy guí ma̱jqui?―
Nubbʉ, car Pedro ngu̱ bi cja ndumʉy ca gá dyön car Jesús ca rá jñu̱ vez, ¿cja mí ma̱di? Cja̱ bi da̱h car Pedro ca rá jñu̱ vez:
―Nuquiguɛ, ʉm Tzi Jmu̱qui, göhtjo guí pa̱di. Guí pa̱di dí ma̱hqui.―
Car Jesús pé bi xih bbʉ:
―Gui wi̱n cʉm dɛjti bbʉ. 18 Dyøjma̱ja̱ nʉr palabra nʉ gu xihqui, bbʉ ngúr ba̱tjzi hñøjøtjo, nguí cøjtsjɛ quir da̱jtu̱, nguí pa pʉ jabʉ nguí ne. Pe bbʉ ya xcrú ntita ya, xquí tʉnguitjo quir dyɛ, cja̱ pé hnar cja̱hni da cøjtiquitjo quir da̱jtu̱ cja̱ da zixqui pʉ jabʉ jin gui ne gui ma.―
19 Bbʉ mí ma̱ ncjapʉ car Jesús, mí ne di ma̱ ja ncja drí du̱ car Pedro. Nucá̱ di ndo hñeme car Jesús göhtjo mbo ʉ́r mʉy, hasta di bböhti por rá nguehca̱. Nu car Jesús, bbʉ ya xquí xih car Pedro ncjapʉ, pé bi xifi:
―Gui tɛnguigö.―
El discípulo amado
20 Má bbɛtohui car Pedro co car Jesús, cja̱ má tɛn ca hnaa ca más mí ntzixihui car Jesús. Guegue‑ca̱ xquí mi̱h pʉ jár lado car Jesús bbʉ már tzijma̱jʉ car cena. Guejtjo xquí guati pʉ jabʉ már bbʉjma̱ja̱ car Jesús, cja̱ xquí dyöni: “Nuquɛ, Tzi Jmu̱, ¿toca̱ da döqui?” Car Pedro bi bböti, bi cca̱hti car möxte‑ca̱ mbá tɛni guegue. 21 Nubbʉ, car Pedro bi dyön car Jesús:
―Nuquɛ, Tzi Jmu̱, ¿ter bɛh ca̱ da dyøti nʉr hñøjø nʉ guí ndo ne?―
22 Cja̱ bi da̱j ya car Jesús:
―Nuquiguɛ, jin guí nesta gui pa̱di te da mɛj‑nʉ. Bbʉ dí ne gu xij‑nʉ da døhmi hasta pé xcuá e̱je̱, ¿te cja? Nuquiguɛ, gui tɛnguigö.―
23 Nubbʉ, bi ntʉngui car palabra ca xquí jma̱ digue car möxte‑ca̱. Mí ma̱n cʉ ddaa cʉ mí tɛnijʉ car Jesús, jin di du̱ ca hnaa hasta bbʉ pé xtu e̱h car Cristo. Pe jí̱ mí guehca̱ xquí ma̱n car Jesús‑ca̱, jøntsjɛtjo xquí ma̱: “Bbʉ dí ne pa da døhmi‑nʉ hasta pé xcuá e̱cö, ¿te cja, bbʉ?”
24 Nugö, xtú øti na̱r libro‑na̱, dúr möxtegö mí ndo ma̱jqui car Jesús, cja̱ guejcö bi xijqui ncjanʉ. Dú cca̱htitsjɛgö car Jesús bbʉ mí dyøti yʉ cosa yʉ i ju̱xcua. Eso, dí pa̱di, cierto göhtjo yʉ xtú ju̱xcua.
25 Guejtjo i bbʉ pé dda cosa rá ngu̱ cʉ bi dyøti car Jesús. Jin to di jiöti di jñu̱tzi göhtjo‑cʉ. Cja̱ bbʉ to di jñu̱x‑cʉ, dí i̱ngö ni mpa di ntzöhui hua jar mundo cʉ libro cʉ di ttøte. Amén.
I ttzɛdi hua na̱r bbede‑na̱.