2
Ma̱hmɛto mí bbʉh cʉ dda mɛtjri profeta, mí ne di jiöti quí cja̱hni ca Ocja̱. Ncja ngu̱ yʉ pa ya, pé i bbʉh cʉ dda mɛtjri profeta hne̱je̱ cʉ i ne da jiöhquijʉ. Da u̱jti yʉ cja̱hni cʉ dda palabra cʉ jin gui cierto. Da dyøtijʉ ddahtzʉ, da hua̱nihui palabra cʉ rá zö, pa jin da fa̱di te rí dyøtijʉ. Nu cʉ cja̱hni cʉ da hñeme‑cʉ, da bbɛdi. Cʉ cja̱hni‑cʉ da xihquijʉ hnahño palabra digue cam Tzi Jmu̱jʉ Jesús, masque guegue‑ca̱ bi du̱ pa bi gʉzquigöjʉ ca rá nttzo. Pe como drá nttzo quí vidajʉ, da fa̱di jí̱ í ba̱jtzi ca Ocja̱. Nu ca Ocja̱ da hna mɛmpi cár castigojʉ, da hna du̱jʉ, como bbɛtjritjo cʉ palabra cʉ da u̱jtiquijʉ. Nu cʉ jiöjte maestro‑cʉ, da dyøti hmɛtzö cja da jiöti rá ngu̱ cja̱hni pa da hmʉpjʉ ncjadipʉ. Cja̱ como drá nttzo cár vida ca da hmʉpjʉ, da ttzan nʉr evangelio por rá ngue cʉ jiöjte‑cʉ. Como da hñi̱na̱ cʉ pé dda cja̱hni cʉ jin gui e̱me̱, hnagu̱u̱di ca i tɛn cʉ jiöjte‑cʉ, hnagu̱u̱di ca dí tɛnijʉ. Cʉ cja̱hni‑cʉ da ndo ne da jña̱ ʉr domi, cja̱ da jojtiquitjojʉ, sa̱nta̱ gui dyöjpijʉ da segue da u̱jtiquijʉ cja̱ pa gui segue gui unijʉ domi. Nucʉ́, jin da huetijʉ car castigo ca ba e̱je̱. Como ya má yabbʉ bi ma̱n ca Ocja̱ te di ncjajpi cʉ jiöjte profeta, cja̱ ya jin tza i ngu̱ tiempo i bbɛdi pa da zʉh cár castigojʉ cja̱ da mpun cʉ cja̱hni‑cʉ.
Cʉ cjeya cʉ xí tjogui, ca Ocja̱ bi castiga cʉ ángele cʉ jin gá ne gá dyøjtibi cár jña̱. Jin gá jiøjqui‑cʉ, bú fongui pʉ jar ji̱tzi, bi moti pʉ jar infierno pʉ jabʉ rá ndo hmɛxu̱y. Cja̱ nuya, i hna̱ti pʉ hasta bbʉ xtu e̱h car pa bbʉ xta ttun cár castigojʉ. Ca Ocja̱ guejtjo jin gá jiøjqui cʉ cja̱hni cʉ mí bbʉjcua jar jöy bbʉ jí̱ bbe mí cja car mʉnti. Jøntsjɛtjo car Noé co ni cʉ pé dda yojto cʉ mí bbʉh pʉ́r ngu̱, ca Ocja̱ bi jiøjqui‑cʉ pa jin di bbɛdijʉ. Car Noé mí xih cʉ cja̱hni di jiɛjmʉ ca rá nttzo ca mír dyøtijʉ cja̱ di hñemejʉ ca Ocja̱. Pe jin gá ne gá dyødejʉ. Eso, ca Ocja̱ nde̱jma̱ bú pɛjni car mʉnti, bi ñuxi deje göhtjo nʉr jöy, cja̱ bi du̱ göhtjo cʉ cja̱hni‑cʉ. Ca Ocja̱ guejtjo bi castiga cʉ mi̱ngu̱ Sodoma hne̱h cʉ mi̱ngu̱ Gomorra. Bú pɛjni tzibi desde pʉ ji̱tzi, bi dʉti cʉ jñini‑cʉ cja̱ bi mpun cʉ cja̱hni cʉ mí bbʉh pʉ. Tje bi nzø, bi goji jøntsjɛ quí bbojtzibi, pa di cca̱htijʉ cʉ pé dda cja̱hni cʉ mí bbʉpjʉ cerca, como guejti‑cʉ jí̱ mí tzu̱jʉ ca Ocja̱. Xa̱jma̱ di ntzohmijʉ tema castigo di zʉ gueguejʉ hne̱je̱ bbʉ di segue di dyøtijʉ ca rá nttzo. Nu ca hnar hñøjø ca mí tsjifi ʉr Lot, ca Ocja̱ bi gʉjqui pʉ jar jñini Sodoma, como guegue mí tzu̱ ca Ocja̱, cja̱ mí ndo ntzøte bbʉ mí cca̱hti ja ncja nguá hmʉh cʉ mi̱ngu̱ pʉ. Nttzɛditjojo már nttzo ca mí øtijʉ, mí ndo ndu̱jpitejʉ, como jin te mí tzu̱jʉ ca Ocja̱. Hnajpa ngu̱ hnajpa, car Lot bi cca̱hti cʉ hmɛtzö cʉ mí øti cʉ mi̱ngu̱ pʉ, cja̱ bi dyøh cʉ hmɛtzö palabra cʉ mí ma̱jmʉ. Bi ntzøte cja̱ bi ungui ʉr du̱mʉy, como guegue mí tzu̱ ca Ocja̱. Nu ca Ocja̱ bi gʉjqui pʉ jar jñi̱ni Sodoma bbʉ ya xti ddʉti‑ca̱. Cʉ cjeya cʉ xí tjogui, ca Ocja̱ mí castiga cʉ cja̱hni cʉ mí ntøxtihui. Nu cʉ to mí e̱me̱ guegue, mí föx‑cʉ. I ncjadipʉ yʉ pa ya hne̱je̱. Car Tzi Ta ji̱tzi i pa̱h bbʉ i tzöhui prueba cʉ cja̱hni cʉ i jonijʉ, cja̱ ya xí mbe̱ni ja ncja drí gʉhtzibi. Guejtjo i pa̱di to cʉ cja̱hni cʉ i ndu̱jpite. Nucʉ́, i jɛgui da hmʉy hasta bbʉ xta zøh car pa bbʉ xta tja̱mpi ʉr huɛnda, cja̱ nubbʉ́, xta ttun cár castigojʉ, bbʉ́.
10 Nu cʉ jiöjte maestro cʉ i ne da u̱jtiquijʉ hnahño palabra cʉ jin gui cierto, jin da huetijʉ, como bí tøhmi ca Ocja̱ car pa bbʉ xta un cár castigojʉ. Nucʉ, i øtijʉ cʉ cosa rá nttzo cʉ i netsjɛjʉ, i mbe̱nijʉ nttzomfe̱ni, cja̱ jin gui i̱htzibijʉ cam Tzi Jmu̱jʉ Jesús. I ndo hñi̱xtsjɛ ga ña̱jʉ, hasta i tzanijʉ cʉ bí bbʉh pʉ ji̱tzi. Jin gui tzu̱jʉ ca Ocja̱, ni digue quí ángele. 11 Nu cʉ ángele cʉ más i bbʉh cár ttzɛdi cja̱ co cár cargojʉ, bbʉ ga nguatijʉ ca Ocja̱ pa da göxijʉ ter bɛh ca̱ xí dyøti quí mi̱nga̱‑ángelejʉ, i pɛnti quí mfe̱nijʉ cja̱ i ntzohmijʉ tema palabra da jogui da xijmʉ. Masque da xijmʉ ca Ocja̱ te xtrú dyøti quí hñohuijʉ, pe jin da hna zanijʉ.
12 Nu cʉ jiöjte maestro cʉ dí xihquijʉ du e̱je̱, jin gui tzu̱jte, i ndo tzajtejʉ. Cʉ dda mfe̱ni cʉ jin gui ntiendejʉ, i ma̱ndijʉ, jin te ntjumʉy‑cʉ́. I jñɛjmi zu̱we̱ cʉ cja̱hni‑cʉ, como jin gui mbe̱n ca Ocja̱. I øtijʉ göhtjo ca i mbe̱ntsjɛ mbo ʉ́r mʉyjʉ. Ca Ocja̱ xí un yʉ zu̱we̱ cár nzajqui‑yʉ, cja̱ pé xí ddajquijʉ ʉr tsjɛjqui pa gu tzʉjmʉ yʉ zu̱we̱ cja̱ gu pöhtijʉ. Da ncjadipʉ cʉ cja̱hni cʉ dí xihquijʉ. Xta hna zʉh cár castigo ca mír ntzöhui di ttuni. 13 Como gueguejʉ xí dyøhtibijʉ ca rá nttzo cʉ pé dda cja̱hni, guehca̱ da ncohtzibijʉ‑cá̱. Cʉ cja̱hni‑cʉ, i ndo tzøjø da dejpa da nti̱ cja̱ da dyøti car ttzodyo. Nuquɛjʉ, guí mpɛjnijʉ‑cʉ, parejo guí tzijʉ, como i tsjifi hermano hne̱je̱. Nu gueguejʉ i ndo gustabi da dyøti cʉ cosa rá nttzo cʉ i mbe̱ntsjɛ mbo ʉ́r mʉyjʉ. I øtijʉ hmɛtzö. Jin gui ne da hmʉpjʉ ncja ngu̱ xcá xijquijʉ ca Ocja̱, como jin gui bbʉpjʉ conforme pa cada hnar hñøjø, da hmʉbi ca hnaatjo ʉ́r bbɛjña̱ ca xí ntja̱jtihui.
14 Cʉ cja̱hni‑cʉ, göhtjo tema bbɛjña̱ ca i cca̱htijʉ, i ne da jiötijʉ. Dé i mbe̱nijʉ to pé da hmʉbi, cja̱ jin gui ne da jiɛjmʉ nʉr hmɛtzö‑nʉ. Gue cʉ cja̱hni cʉ jin tza i ntiendebi cár palabra ca Ocja̱ i jötijʉ pa da hñeme hnahño palabra cʉ jin gui cierto. Guejtjo i ndo moxi domi cja̱ co cʉ pé dda cosa cʉ i cja hua jar mundo. Ya xí ma̱n ca Ocja̱, da bbɛh cʉ cja̱hni‑cʉ́. 15 Má̱hmɛto cʉ mɛtjri maestro mí pa̱dijʉ nʉr palabra nʉ ncjua̱ni, pe bi jiɛjmʉ cja̱ bi dɛnijʉ cʉ dda palabra cʉ jin gui tzö. Nuya, ya xí ndo wembijʉ car palabra ca ncjua̱ni. Ya xí dyøtijʉ ncja ngu̱ gá dyøti car Balaam, como xí ntøxtihui ca Ocja̱. Car Balaam mí pa̱di to ca Ocja̱, cja̱ co ter bɛh ca̱ mí ne‑ca̱, pe jí̱ mí ne di dyøjti ca mí xih ca Ocja̱. Nde̱jma̱ mí ne di möx quí contra cʉ israelita cʉ mbá ja̱jʉ guerra, como nucʉ́ bi ña̱htibijʉ domi car Balaam bbʉ di mötzi pa di hna̱pi cʉ israelita. Cja̱ car Balaam bi möx quí contra cʉ israelita, masque ya xquí ma̱n ca Ocja̱ jin di dyøti‑ca̱. 16 Nu ca Ocja̱ bi huɛnti car Balaam cja̱ bi ccahtzi. Car burro ca mí tøh car Balaam pʉ jabʉ mír ma, bi nzofo. Car zu̱we̱ bi ña̱ ncja ʉr cja̱hni, como ca Ocja̱ bi cjajpi bi ña̱. Bi ccax car Balaam pa jin di ma du ntøxtihui quí cja̱hni ca Ocja̱.
17 Nu cʉ jiöjte maestro cʉ xtú xihquijʉ, jin te da möxquijʉ. Mɛtjritjo‑cʉ. I ncjajʉ ncja ngu̱ nʉr bbøngu̱y, como i cju̱jti car jiahtzi. Bbʉ rá ndo nzɛh car nda̱ji̱, ba tu̱ car bbøngu̱y, cja̱ jin tza i ni̱gui car jiahtzi, bbʉ. Guejti cʉ cja̱hni cʉ da dyøjti cʉ maestro‑cʉ, da hmʉ jar bbɛxu̱y. Cʉ cja̱hni‑cʉ, ya xí tjojquibi hnar lugar pʉ jabʉ da ncastiga. Da déjʉ pʉ, da hmʉpjʉ pʉ jabʉ rá ndo hmɛxu̱y, nim pa ncjahmʉ da cca̱htijʉ car jiahtzi. 18 Bbʉ ga ña̱ cʉ cja̱hni‑cʉ, i ma̱jmʉ quí mfe̱nitsjɛjʉ rá ndo nte pa gui mbe̱nijʉ te tza rá ngu̱ i pa̱dijʉ. Pe jin gui ncjua̱ni ca i ma̱jmʉ, hnahño car palabra ca ba ja̱jʉ. I xijmʉ cʉ hermano, i tjɛguitjojʉ gu øtijʉ cʉ hmɛtzö cʉ i øti cʉ cja̱hni cʉ jin gui e̱me̱jʉ. Cja̱ i jötijʉ cʉ cja̱hni cʉ cja xca fʉdi xca jiɛjmʉ cʉ costumbre rá nttzo cʉ mí tɛnijʉ ma̱hmɛto. Ncjapʉ ga cohtzijʉ drí ma xʉtja, pa pé da ntzixihui cʉ cja̱hni cʉ jin gui e̱me̱ nʉ́r palabra ca Ocja̱, cja̱ pa pé da dyøtijʉ cosa rá nttzo hne̱je̱. 19 Cʉ jiöjte‑cʉ, i xih cʉ cja̱hni cʉ i ne da jiöti, nuya jin da nesta da mbe̱nijʉ tema mandamiento. Da jogui da dyøte göhtjo tema cosa ca di mbe̱ntsjɛjʉ. I ña̱jʉ ncjahmʉ ya xqui bbʉpjʉ libre gueguejʉ. Pe jin gui cierto ca di bbʉpjʉ libre‑cʉ. Nu cʉ nttzomfe̱ni cja̱ co cʉ cosa rá nttzo cʉ i nejʉ, guehcʉ i mandadobi cʉ cja̱hni‑cʉ. Bbʉ i bbʉ tema cosa o tema mfe̱ni ca i ɛguijʉ pa gu øtijʉ ca rá nttzo, nubbʉ, jin dí bbʉpjʉ libre. 20 I bbʉh cʉ dda cja̱hni cʉ ya xí mba̱dijʉ nʉr evangelio, cja̱ pé xí jiɛjmʉ. Má̱hmɛto mí ma̱jmʉ, mí e̱me̱jʉ cam Tzi Jmu̱jʉ Jesucristo. Nuca̱ bi du̱ por rá nguejcöjʉ. Pe nuya, ya xí wenijʉ, xí ma xcá ngojmʉ jar mundo. Ya pé xqui øtijʉ cʉ cosa rá nttzo cʉ bi jiɛjmʉ bbʉ ngá hñemejʉ. Nuya, más rá ndo nttzo cár hmʉy ni ndra ngue bbʉ jí̱ bbe mí meyajʉ nʉr evangelio. 21 Masque ya xí mba̱dijʉ nʉr hñu̱ rá zö, pé xí wembijʉ, xcá ngojmʉ xʉtja. Mír ntzöhui jin di dɛn nʉr evangelio, cja̱ jí̱ xcá jogui ca xcá ndɛnijʉ cja̱ pé xí jiɛjmʉ. Como bi ba̱dijʉ, xcuí hñe̱h ca Ocja̱ car palabra ca bi tsjijmʉ, pe nde̱jma̱ xí dyɛjmʉ. 22 Cʉ cja̱hni‑cʉ, cierto xí dyøtijʉ ncja ngu ga ma̱ na̱r jña̱‑na̱: “Car dyo, xí nzi, xí ungui ʉr dyöjö, cja̱ jønca̱ xí yojpi xí nzitjo. Guejti car zacjua, xí tsjajti, cja̱ jønca̱ pe xí ma xpá nxajtsjɛ car bøjöy.”
La venida del Señor